O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Aktualności PRSZ

1
2

12.01.2010 r. Raport PRS


Zapraszamy do zapoznania się z Raportem o realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Raport obejmuję perspektywę czasową od rozpoczęcia realizacji PRSZ do chwili obecnej, czyli lata 2008 - 2010. Celem raportu jest przekazanie najważniejszych informacji o realizacji Programu w przystępnej formie dla możliwie najszerszego grona odbiorców.


  

Raport PRSZ styczeń 2011

400 KB

05.12.2010 r. Ankieta Monitoringu Stanu Realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

 

Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku, jako lider PRSZ RPO WSL przeprowadza kwartalny monitoring realizacji Programu Rozwoju Subregionu. W związku z powyższym przekazuję Ankietę Monitoringu Stanu Realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013. Proszę o wypełnienie ankiety z osobna, dla każdego Państwa projektu.

Wyniki monitoringu zostaną przedstawione na Zarządzie Związku, który odbędzie się 15 grudnia br. Następnie zostanie on udostępniony w wersji elektronicznej na stronie Związku www.subregion.pl.

W związku z powyższym proszę o przesłanie wypełnionej ankiety wyłącznie drogą elektroniczną na adres biuro@subregion.pl do dnia 14 grudnia br. do godziny 13:00.


  

Ankieta PRSZ

12 KB

06.07.2010 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację PRSZ


Program Rozwoju Subregionu Zachodniego (PRSZ) Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013" jest dokumentem pozwalającym jednostkom samorządu terytorialnego Subregionu Zachodniego na absorpcję środków unijnych w pozakonkursowej ścieżce wyboru projektów. PRSZ wyraża wolę lokalnych samorządów terytorialnych do realizacji wspólnych celów rozwojowych. Podstawowym elementem PRSZ jest konsultowana ze społecznościami lokalnymi i zaakceptowana lista projektów, które zostały uznane za szczególnie istotne dla rozwoju całego subregionu. Realizacja projektów przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców, wzmocnienia wizerunku subregionu oraz do zmniejszenia dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym.

Dzięki staraniom Biura Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku w dniu 6 lipca 2010 Zarząd Województwa Śląskiego podjął uchwałę nr 1689/389/III/2010 w sprawie zmiany uchwały nr 972/164/III/2008 z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie przyjęcia zakresu i warunków dofinansowania realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego na lata 2007 – 2013 (projekt systemowy) wraz z listą projektów. Zgodnie z podjętą uchwałą dofinansowanie otrzymają trzy nowe projekty drogowe Działania 7.1.2. PRSZ RPO WSL, czyli:

1. Modernizacja drogi gminnej - ulicy Wolności w Syryni (Gmina Lubomia) – 1 100 993,59 zł dofinansowania
2. Modernizacja ul. Polnej w Rogowie wraz z odwodnieniem (Gmina Gorzyce) – 1 151 858,93 zł dofinansowania
3. Nowe połączenie Pszowa i Radlina z DK 78 etap II (Miasto Radlin) – 1 149 371,26 zł dofinansowania

Ponadto Uchwała podnosi poziom dofinansowania projektu Działania 5.2 Gospodarka Odpadami PRSZ RPO WSL Budowa Kompostowni w Jastrzębiu Zdroju (Miasto Jastrzębie Zdrój) o ponad milion złotych do kwoty 3 470 077,00 zł.

Powyższe środki zostały wygospodarowane dzięki oszczędnościom poprzetargowym Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego skupiającego najważniejsze dla rozwoju regionu projekty infrastrukturalne. Szybka decyzja Zarządu Województwa o dofinansowaniu naszych projektów jest sukcesem negocjacyjnym Subregionu Zachodniego. Pokazuje to, że jesteśmy silnym i szybko rozwijającym się ośrodkiem województwa, który skutecznie walczy o środki europejskie, a życie w nim staje się coraz lepsze – podkreśla Damian Mrowiec, Przewodniczący Związku. Prognozuje się, że ze środków wygenerowanych w wyniku oszczędności poprzetargowych będzie możliwe dofinansowanie jeszcze jednego projektu w bieżącym roku.


25.05.2010 r. Dyżur ekspercki RPO WSL w Rybniku

W dniu 1 czerwca (wtorek) 2010 roku w Lokalnym Punkcie Informacyjnym RPO w Rybniku, mieszczącym się przy ul. 3 Maja 31 (budynek Starostwa Powiatowego w Rybniku) pok. 224, prowadzony będzie dyżur ekspercki związany z wdrażaniem, rozliczeniem oraz kontrolą projektów w ramach RPO Województwa Śląskiego.

Dyżur pełnić będą pracownicy Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, zajmujący się na co dzień obsługą projektów w Referatach: Monitoringu i Kontroli oraz Kontraktacji. Ze względów organizacyjnych uprzejmie prosimy o wcześniejsze zgłoszenie drogą mailową, chęci uczestnictwa w ww. konsultacjach wraz z podaniem tytułu projektu, którego konsultacja będzie dotyczyła. Zgłoszenie prosimy wysyłać na adres: rpo-rybnik@silesia-region.pl

Takie zgłoszenie pozwoli naszym ekspertom przygotować odpowiednio wcześniej dokumenty do rozmowy. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych! UWAGA! Informacje o planowanych dyżurach ekspertów znajdują się na naszej stronie internetowej: www.rpo.silesia-region.pl w zakładce: Gdzie po informacje? (czwarta kolumna na głównej stronie).


powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys