O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Archiwum nabory

31.07.2017 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

Instytucja Organizująca Konkurs nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-186/17 Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego, informuje, że w ramach przedmiotowego konkursu nie wpłynął żaden wniosek.


Numer naboru:

RPSL.08.01.02-IZ.01-24-186/17

Termin naboru:

od 2017-08-31 [00:00:00] do 2017-10-16 [00:00:00]

Oś priorytetowa: 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego
Poddziałanie: 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT
Poziom dofinansowania: 90,00 %
Budżet naboru [PLN] 1 006 164,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-186/17 w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy Działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego Poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego.


Informacje o naborze

 

Termin

Termin, od którego można składać wnioski 31.08.2017 r. (od godz. 0:00:00)

Termin, do którego można składać wnioski 16.10.2017 r. (do godz. 12:00:00)

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu – MARZEC 2018 r./I KWARTAŁ 2017r.

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru nie będą rozpatrywane.

 

Miejsce i sposób składania wniosków.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) https://lsi.slaskie.pl

 

Wypełniony wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs

 

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach

ul.Ligonia 46, 40-037 Katowice

z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych SEKAP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kto i na co może składać wnioski?

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat RIT Subregionu Zachodniego.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).

 

Jednocześnie o dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazane typy projektów:

 1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
 2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
 3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące: a)sprawowanie opieki przez nianię, b) sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
 4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Sprawowanie opieki przez nianię w ramach 3-go typu operacji może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w ramach 1-go, 2-go i 4-go typu operacji.

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego, stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

 

Finanse

 

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

1 006 164,25 PLN

236 805,82 EUR


Poziom dofinansowania:

 

90%

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

950 266,23 [1] PLN

223 649,94 EUR

Poziom dofinansowania ze środków europejskich:

85%

 

Kwota współfinansowania z budżetu państwa:

55 898,02 [2] PLN

13 155,88 EUR

Poziom współfinansowania z budżetu państwa:

5%

 

Poziom wkładu własnego:

(minimalny)

10%

Finansowanie ogółem[3]:


1 117 960,29 PLN

263 117,58 EUR

 

Minimalna wartość projektu:

100 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

 

5% wartości alokacji przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się  na procedurę odwoławczą   
50 308,21 PLN

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

(jeśli dotyczy)

do 10% wartości wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu

 

 

 

Zgodnie z art. 46 ustawy wdrożeniowej, IOK dopuszcza możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie. Jednocześnie wskazuje, że w takim przypadku zostanie zachowana zasada równego traktowania, co oznacza objęcie dofinansowaniem wszystkich podmiotów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, albo objęcie dofinansowaniem wszystkich projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów oraz taką samą ocenę.

 

Inne ważne informacje


Środki odwoławcze przysługujące Wnioskodawcy

Szczegółowe informacje odnośnie procedury odwoławczej dostępne są w Rozdziale 5.2 Regulaminu konkursu.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-186/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr 08.01.02-IZ.01-24-186/17.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i Instrukcją użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014 dla wnioskodawców/beneficjentów RPO WSL 2014-2020.

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

 

Załączniki:

Regulamin konkursu RPSL.08.01.02-IZ.01-24-186/17

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku

Załącznik nr 3. Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 3a. Wzór umowy o dofinansowanie (kwoty ryczałtowe)

Załączniki do umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 4. Wzór karty oceny formalnej

Załącznik nr 5. Wzór karty oceny merytorycznej projektu - 1 część oceny

Załącznik nr 6. Wzór karty oceny merytorycznej projektu - 2 część oceny

Załącznik nr 7. Karta wymogów formalnych

Załącznik nr 8. Karta oceny kryterium negocjacyjnego

Załącznik nr 9. Regulamin procedury odwoławczej

Załącznik nr 10. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług - taryfikator

Załącznik nr 12. Analiza białych plam w dostępie do opieki nad dziećmi do lat 3

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl - TUTAJ.

________________________________________________________________________________________

17.02.2017 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY


Numer naboru:

RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17

Termin naboru:

od 2017-03-20 [00:00:00] do 2017-04-19 [12:00:00]

Oś priorytetowa: 9. Włączenie społeczne
Działanie: 9.1. Aktywna integracja
Poddziałanie: 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT
Poziom dofinansowania: 95,00 %
Budżet naboru [PLN] 1 717 782,88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice) jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.1 Aktywna integracja, Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Zachodni

 

Instytucja Organizująca Konkurs
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

 

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT

 

Typy projektów:

Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań:

 1. opartych o samopomoc i wolontariat,
 2. środowiskowych,
 3. prozatrudnieniowych,
 4. edukacyjnych

Działania kulturalne mogą być realizowane wyłącznie jako wsparcie uzupełniające.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów
w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
  o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016r., poz. 1870 z późn. zm);
 3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
 4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1541).

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta -wniosku o dofinansowanie projektu).

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 20 marca 2017 r. (od godziny 0:00) do dnia 19 kwietnia 2017 r. (do godz. 12:00).

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

 

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

 1. a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 294/171/V/2017 z dnia 14.02.2017 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Wrzesień 2017 roku

 

Finanse

 

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

1 717 782,88 PLN[1]

396 625,00 EUR

 

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

1 536 963,63 PLN[2]

354 875,00 EUR

 

Kwota współfinansowania z budżetu państwa:

180 819,25 PLN[3]

41 750,00 EUR

 

Wartość projektu:

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

 

95 % dofinansowania

Minimalny poziom wkładu własnego:

5% wartości wydatków kwalifikowanych

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

do 10% wartości wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu

 

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą

85 889,14 PLN.

 

 

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

 

 

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 9.1.2 RIT Zachodni

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku

Załącznik nr 3. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu

Załącznik nr 3a. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu, ryczałt

Załącznik nr 4. Wzór karty oceny formalnej

Załącznik nr 5. Wzór karty oceny merytorycznej projektu - 1 część oceny

Załącznik nr 6. Wzór karty oceny merytorycznej projektu - 2 część oceny

Załącznik nr 7. Regulamin procedury odwoławczej

Załącznik nr 8. Taryfikator

Załączniki do umów o dofinansowanie

 

Lista złożonych wniosków - konkurs nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej - konkurs nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17

 

Lista projektów wybranych do dofinansownia

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

________________________________________________________________________________________

30.11.2016 r.

 

NABÓR ZAKOŃCZONY

08.06.2017 r.

Informujemy, iż zmienił się wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie (załącznik 3 i 3a)


Numer naboru:

RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16

Termin naboru:

od 2016-12-30 [00:00] do 2017-02-08 [12:00]

Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT
Poziom dofinansowania: 95,00 %
Budżet naboru [PLN] 10 283 629,25

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice) jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

 

 

Instytucja Organizująca Konkurs
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

 

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

 

Typy projektów:

1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;

b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;

c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;

d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.


2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów 
w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870);
 3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
 4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1541).

 

Jednocześnie o dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego.

 

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).

 

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 grudnia 2016 r. (od godz. 0:00) do dnia 8 lutego 2017 r. (do godz. 12:00).

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

 

 

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług  Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/(Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą 2051/147/V/2016 z dnia 13 października 2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2017 roku

 

Finanse

 

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

9 769 447,84 PLN[1]

2 255 858,83 EUR

 

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

8 741 084,88 PLN[2]

2 018 400,00 EUR

 

Kwota współfinansowania z budżetu państwa:

1 028 362,91 PLN[3]

237 458,82 EUR

Wartość projektu:

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

 

95 % dofinansowania

Minimalny poziom wkładu własnego:

5% wartości wydatków kwalifikowanych

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

do 10% wartości wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu

 

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą

488 472,39 PLN

 

 

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

 

 

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 11.2.2 RIT Zachodni

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku

Załącznik nr 3. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 05.06.2017)

Załączniki do Załącznika 3 - umowa o dofinansowanie (nieaktualne, obowiązywały do 05.06.2017)

Załącznik nr 3a. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu, ryczałt (nieaktualny, obowiązywał do 05.06.2017)

Załączniki do Załącznika 3a - umowa o dofinansowanie, ryczałt (nieaktualne, obowiązywały do 05.

Załącznik nr 4. Wzór karty oceny formalnej

Załącznik nr 5. Wzór karty oceny merytorycznej projektu - 1 część oceny - w zakresie zgodności ze Strategią RIT

Załącznik nr 6. Wzór karty oceny merytorycznej projektu - 2 część oceny - w zakresie kryteriów ogólnych

Załącznik nr 7. Regulamin procedury odwoławczej

Załącznik nr 8. Taryfikator

Załącznik nr 9. Karta wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie

 

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej (RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16)

Szczegółowy harmonogram etapów oceny dla konkursu nr RPSL.11.02.02.IZ.01-23-132/16

 

Załącznik nr 3. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu wraz z załącznikami (obowiązuje od 06.06.2017)

Załącznik nr 3a. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu (ryczałt) wraz z załącznikami (obowiązuje od 06.06.2017)

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

________________________________________________________________________________________

30.11.2016 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

Numer naboru:

RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16

Termin naboru:

od 2016-12-30 [00:00] do 2017-02-28 [12:00]

Oś priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych
Poddziałanie: 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 26 299 485,15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA, Działania 10.3 REWITALIZACJA OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH, Poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego

 

Instytucja Organizująca Konkurs
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice


Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

 

Typ projektu:

W ramach konkursu przewiduje się realizację następujące typy projektów:

 1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ powojskowych/popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 5. Organizacje pozarządowe;
 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 8. Instytucje kultury
 9. Przedsiębiorcy.

 

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

 

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30.12.2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 28.02.2017 r. (do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl

 

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2051/147/V/2016 z dnia 13 października 2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.


Termin rozstrzygnięcia konkursu
Październik 2017 r.

 

Finanse


Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

26 299 485,15 PLN[1]tj. 6 072 802,35 EUR

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:[EFRR/EFS]


23 531 118,29 PLN[2] tj.5 433 560,00 EUR


Kwota współfinansowania z budżetu państwa

2 768 366,86 PLN[3] tj. 639 242,35 EUR

Wartość projektu:

Maksymalnie 50 000 000 EUR wydatków kwalifikowalnych


Poziom dofinansowania projektu:

95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

1) są projektami rewitalizacyjnymi,

2) nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą

3) nie są objęte pomocą de minimis

4) nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013

W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.[4]


Kwota dofinansowania projektu:

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.


 

Poziom wkładu własnego:*

5%

15% (w przypadku projektów nie otrzymujących współfinansowania z budżetu państwa)

W pozostałych przypadkach poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

nie dotyczy

 

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 1 314 974,25 PLN.

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 308
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 10.3.2 RIT Zachodni
Załącznik nr 1. Wzór wniosku o o dofinansowanie realizacji projektu.
Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
Załącznik nr 3a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu.
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu.
Załącznik nr 4. Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów.
Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020-załącznik do umowy/porozumienia/decyzji

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

__________________________________________________________________________________

30.11.2016 r.

 

NABÓR ZAKOŃCZONY

Numer naboru:

RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16

Termin naboru:

od 2016-12-30 [00:00] do 2017-01-30 [12:00]

Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 2 042 561,92

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice) jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego

 

 

Instytucja Organizująca Konkurs
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

 

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego.

 

Typy projektów:

Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oparte na subregionalnej analizie deficytów, w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego zawartej w strategii RIT, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

 1. utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,
 2. wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
 3. podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności    i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 4. rozszerzenie ofert placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

 

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów
w ramach konkursu są wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem:

 1. osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych),
 2. podmiotów, o których mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 2016r., poz. 1870);
 3. podmiotów, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2012 r. poz. 769);
 4. podmiotów, o których mowa w art. 9 ust 1 pkt 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz.U. 2015 r. poz. 1212 z późn.zm.).

 

Jednocześnie o dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego.

 

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 grudnia 2016 r. (od godz. 0:00) do dnia 30 stycznia 2017 r. (do godz. 12:00).

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

 

 

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług  Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą 2051/147/V/2016 z dnia 13 października 2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Czerwiec 2017 roku

 

Finanse

 

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

1 736 177,63 PLN[1]

400 900,00 EUR

 

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

1 736 177,63 PLN[2]

400 900,00 EUR

 

Wartość projektu:

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

 

85 % dofinansowania

Minimalny poziom wkładu własnego (minimalny):

15% wartości wydatków kwalifikowanych

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

do 10% wartości wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu

 

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą

86 808,88 PLN

 

 

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

 

 

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 11.1.2

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku

Załącznik nr 3. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu

Załączniki do Załącznika 3 - umowa o dofinansowanie

Załącznik nr 3a. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu, ryczałt

Załączniki do Załącznika 3a - umowa o dofinansowanie, ryczałt

Załącznik nr 4. Wzór karty oceny formalnej

Załącznik nr 5. Wzór karty oceny merytorycznej projektu - 1 część oceny - w zakresie zgodności ze Strategią RIT

Załącznik nr 6. Wzór karty oceny merytorycznej projektu - 2 część oceny - w zakresie kryteriów ogólnych

Załącznik nr 7. Regulamin procedury odwoławczej

Załącznik nr 8. Taryfikator

Załącznik nr 9. Karta wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie

 

Lista złożonych wniosków w ramach naboru RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

________________________________________________________________________________________

30.11.2016 r.

08.03.2017 r.

W związku z zakończeniem oceny formalnej informujemy, że na ocenę merytoryczną nie przekazano żadnego wniosku.

 

NABÓR ZAKOŃCZONY

Numer naboru:

RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16

Termin naboru:

od 2016-12-30 [00:00] do 2017-02-15 [12:00]

Oś priorytetowa: 8. Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy
Działanie: 8.1. Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego
Poddziałanie: 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT
Poziom dofinansowania: 90,00 %
Budżet naboru [PLN] 197 931,09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice) jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT (Subregion Zachodni)

 

Instytucja Organizująca Konkurs
Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice

 

Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działanie 8.1 Wspieranie rozwoju warunków do godzenia życia zawodowego i prywatnego, Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT (Subregion Zachodni).

 

Typy projektów:

W ramach konkursu Wnioskodawcy mogą składać wnioski na niżej wskazany typ projektów:
1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;

2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;

3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące:

a) sprawowanie opieki przez nianię,

b) sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;

4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

 

Sprawowanie opieki przez nianię w ramach 3-go typu operacji może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w ramach 1-go, 2-go i 4-go typu operacji.

 

Podejmowane w ramach Poddziałania 8.1.2 przedsięwzięcia stanowią dopełnienie kompleksowego programu rewitalizacji podejmowanego na obszarze zdegradowanym, co oznacza, że projekty w ramach Poddziałania powinny stanowić uzupełnienie przedsięwzięć rewitalizacyjnych w ramach opracowanych PR oraz wpisywać się w Strategię RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

 

Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Jednocześnie o dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

 

Ponadto zaznacza się, że warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest niezaleganie z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i innych należności wymaganych odrębnymi przepisami. Powyższy zapis jest integralną częścią Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu (punkt G – Oświadczenia Beneficjenta - wniosku o dofinansowanie projektu).

 

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 grudnia 2016r. (od godz. 0:00) do dnia 15 lutego 2017r. (do godz. 12:00).

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

 

 

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług  Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą 2051/147/V/2016 z dnia 13 października 2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Lipiec 2017 roku

 

Finanse

 

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

197 931,09 PLN[1]

45 704,18 EUR

 

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

186 934,93 PLN[2]

43 165,06 EUR

 

Kwota współfinansowania z budżetu państwa

10 996,17 PLN[3]

2 539,12 EUR

 

Poziom współfinansowania z budżetu państwa:

5%

 

Wartość projektu:

Minimalna wartość projektu wynosi 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

 

90 % dofinansowania

Minimalny poziom wkładu własnego:

10% wartości wydatków kwalifikowanych

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

do 10% wartości wszystkich wydatków kwalifikowanych projektu

 

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą

9 896,55 PLN.

 

 

 

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

 

 

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 8.1.2

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku

Załącznik nr 3. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu

Załączniki do Załącznika 3 - umowa o dofinansowanie

Załącznik nr 3a. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu, ryczałt

Załączniki do Załącznika 3a - umowa o dofinansowanie, ryczałt

Załącznik nr 4. Wzór karty oceny formalnej

Załącznik nr 5. Wzór karty oceny merytorycznej projektu - 1 część oceny - w zakresie zgodności ze Strategią RIT

Załącznik nr 6. Wzór karty oceny merytorycznej projektu - 2 część oceny - w zakresie kryteriów ogólnych

Załącznik nr 7. Regulamin procedury odwoławczej

Załącznik nr 8. Taryfikator

Załącznik nr 9. Karta wymogów formalnych wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 10. Analiza białych plam w dostępie do opieki nad dziećmi do lat 3

 

Lista złożonych wniosków w ramach naboru 8.1.2

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

________________________________________________________________________________________

31.10.2016 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

22.12.2016 r.

Informujemy o wydłużeniu terminu trwania naboru. Nabór będzie prowadzony do 31.03.2017 r. do g. 12.00. Tym samym zmianie uległ termin rozstrzgnięcia naboru - z maj 2017 r. na wrzesień 2017 r.


Numer naboru:

RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16

Termin naboru:

od 2016-11-30 [00:00] do 2017-03-31 [12:00]

Oś priorytetowa:

XI - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie:

11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych

Poddziałanie:

11.4.2 Kształcenie ustawiczne - RIT

Poziom dofinansowania:

85,00 %

Budżet naboru [PLN]

827 834,19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, działanie 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałanie 11.4.2 Kształcenie ustawiczne - RIT

 

Instytucja Organizująca Konkurs

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach,

ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice


Informacje o naborze

 

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji jakim jest uzyskiwanie kwalifikacji lub zdobywanie i poprawa kompetencji w zakresie umiejętności cyfrowych i języków obcych dorosłych mieszkańców województwa śląskiego, w szczególności osób starszych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

 

Typ projektu:

W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektu:

 1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
 2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są: wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 11.4.2 stanowią:

osoby dorosłe pracujące[1], uczestniczące z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należące do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji, w tym m. in.: osoby o niskich kwalifikacjach i osoby powyżej 50 roku życia, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 

Należy pamiętać, że uczestnikiem projektu jest osoba fizyczna zamieszkująca na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego oraz bezpośrednio korzystająca z interwencji EFS.

 

WAŻNE !!!!

Należy pamiętać o kryterium dostępu nr 3 weryfikowanym na etapie oceny formalnej, które zawęża grupę docelową do osób w wieku 25 lat i więcej, pracujących, uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniach i kursach, należących do grup defaworyzowanych, czyli wykazujących największą lukę kompetencyjną i posiadających największe potrzeby w dostępie do edukacji i należących do jednej z poniższych grup:

 • osoby po 50 roku życia;
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowywaniem dziecka);
 • osoby o niskich kwalifikacjach;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby mieszkające na terenach wiejskich (tereny wiejskie w rozumieniu kryterium to: gminy wiejskie, wiejsko-miejskie z uwzględnieniem części miejskiej oraz miasta do 25 tys. mieszkańców )

z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 listopada 2016 r. (od godz. 0.00) do dnia 31 marca 2017 r. (do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

 

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf.- do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2051/147/V/2016 z dnia 13 października 2016 r. stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020..


Termin rozstrzygnięcia konkursu
wrzesień 2017 r.

 

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

192 229,00 EURO

827 834,19   PLN


Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:[EFRR/EFS]

192 229,00 EURO

827 834,19   PLN


Kwota współfinansowania z budżetu państwa

00,00 PLN 00,00 EURO

 

Wartość projektu:*

Minimalna wartość projektu: 100 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu nie przekracza: 670 065,71 PLN

 

 

Poziom wkładu własnego:*

15%

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

do 10% wartości wszystkich wydatków kwalifikowalnych projektu

 

 

IOK w ramach planowanej kwoty środków na konkurs tworzy rezerwę finansową w wysokości 250 000 PLN z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez projektodawców.

 

1% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na rezerwę finansową w celu zapewnienia możliwości finansowania ponoszonych przez projektodawców kosztów związanych z realizacją mechanizmu racjonalnych usprawnień – tj. 8 278,34 PLN.

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-25/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 757 33 11
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: efs@wup-katowice.pl, http://wupkatowice.praca.gov.pl

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 11.4.2 (nieaktualny, obowiązywał do 19.12.2016 r.)

Regulamin konkursu 11.4.2 (aktualny, obowiązuje od 20.12.2016 r.)

 

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 3. Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 4a. Wzór umowy o dofinansowanie

Załącznik nr 4b. Wzór umowy ryczałt, poniżej 12 miesięcy

Załącznik nr 4c. Wzór umowy ryczałt, Powyżej 12 miesięcy

Załącznik nr 5. Wzór karty oceny formalnej wniosku o dofinansowanie w ramach EFS

Załącznik nr 6a. Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach EFS -RIT

Załącznik nr 6b. Wzór karty oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie w ramach EFS

Załącznik nr 7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług

Załącznik nr 8. Wzór oświadczenia o niewprowadzaniu zmian

Załącznik nr 9. Standard udzielania wsparcia iusł. AON

Załącznik nr 10. Stawki jednostkowe na szkolenia jezykowe

Załącznik nr 11. Standard wymagań dla kompetencji cyfrowych

Załącznik nr 12. Obowiązki beneficjenta w zakresie działań informacyjno-promocyjnych

Załącznik nr 13. Wspólna lista wskaźników kluczowych 2014-2020

Załącznik nr 14. Regulamin procedury odwoławczej

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

____________________________________________________________________

28.10.2016 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

30.11.2016 r.

Informujemy, że nastąpiła zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

 

Numer naboru:

RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16

Termin naboru:

od 2016-11-30 [00:00] do 2017-01-31 [12:00]

Oś priorytetowa: 3. Konkurencyjność MŚP
Działanie: 3.1. Poprawa warunków do rozwoju MŚP
Poddziałanie: 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 8 117 902,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III KONKURENCYJNOŚĆ MŚP, Działania 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałania 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Zachodniego

 

 

Instytucja Organizująca Konkurs
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice


Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej III Konkurencyjność MŚP, Działanie 3.1 Poprawa warunków do rozwoju MŚP, Poddziałania 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Zachodniego.

 

Typ projektu: W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektu:

Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

 1. Podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości;
 2. Podmioty zarządzające akademickimi inkubatorami przedsiębiorczości;
 3. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 4. Jednostki sektora finansów publicznych;

 

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30.11.2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 31.01.2017 r. (do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl

 

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2051/147/V/2016 z dnia 13 października 2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.


Termin rozstrzygnięcia konkursu
Sierpień 2017 r.

 

Finanse


Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

8 117 902,00 PLN[1] tj.1 885 035,00 EUR

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFRR/EFS]


7 263 386,00 PLN[2] tj.1 686 610,00 EUR


Kwota współfinansowania z budżetu państwa

854,516,00 PLN[3] tj.198 425,00 EUR

Wartość projektu:*

Maksymalnie 50 000 000 EUR wydatków kwalifikowalnych


Poziom dofinansowania projektu:

95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

1) są projektami rewitalizacyjnymi,

2) nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą

3) nie są objęte pomocą de minimis

4) nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013

W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.[4]


Kwota dofinansowania projektu:*

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.


 

Poziom wkładu własnego:*

5%

15% (w przypadku projektów nie otrzymujących współfinansowania z budżetu państwa)

W pozostałych przypadkach poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu

nie dotyczy

 

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 405 895,10 PLN

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 308
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 3.1.2 RIT Zachodni
Załącznik nr 1. Wzór wniosku o o dofinansowanie realizacji projektu.
Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
Załącznik nr 3a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 28.11.2016)
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 28.11.2016)
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 28.11.2016)
Załącznik nr 4. Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów.
Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020-załącznik do umowy/porozumienia/decyzji

 

Załącznik nr 3a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 29.11.2016)
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 29.11.2016)
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 29.11.2016)

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

__________________________________________________________________________________

30.09.2016 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

30.11.2016 r.

Informujemy, że nastąpiła zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.


Numer naboru:

RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16

Termin naboru:

od 2016-10-30 [00:00] do 2017-01-31 [12:00]

Oś priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 26 651 818,58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej X REWITALIZACJA ORAZ INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA I ZDROWOTNA, Działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego

 

 

Instytucja Organizująca Konkurs
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice


Informacje o naborze

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Działanie 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego.

 

Typ projektu: W ramach konkursu przewiduje się realizację następujących typów projektu:

 1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane
  i chronione;
 2. Roboty budowlane za (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych;
 4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 5. Organizacje pozarządowe;
 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 8. Instytucje kultury;
 9. MŚP.

 

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30.10.2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 31.01.2017 r. (do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1457/126/V/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.


Termin rozstrzygnięcia konkursu
Maj 2017 r.

 

Finanse


Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

26 651 818,58PLN[1] tj. 6 135 882,35 EUR

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFRR/EFS]

23 846 364,00 PLN[2] tj. 5 490 000,00 EUR

Kwota współfinansowania z budżetu państwa (jeżeli dotyczy)*

2 805 454,58 PLN[3] tj. 645 882,35 EUR

Wartość projektu:*

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

Maksymalnie 50 000 000 EUR wydatków kwalifikowalnych

Poziom dofinansowania projektu: (maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

Maksymalny poziom dofinansowania projektu 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

1) są projektami rewitalizacyjnymi,

2) nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą

3) nie są objęte pomocą de minimis

4) nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013

W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Kwota dofinansowania projektu:*

(maksymalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu - jeśli dotyczy)

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Poziom wkładu własnego:*

(minimalny poziom wkładu własnego – jeśli dotyczy,

maksymalny poziom wkładu własnego - jeśli dotyczy)

 

 

5%

15% (w przypadku projektów nie otrzymujących współfinansowania z budżetu państwa)

W pozostałych przypadkach poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)

nie dotyczy

 

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 1 332 590,93 PLN

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 317
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

 

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 10.2.2 RIT Zachodni
Załącznik nr 1. Wzór wniosku o o dofinansowanie realizacji projektu.
Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
Załącznik nr 3a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązuje do 28.11.2016)
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązuje do 28.11.2016)
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązuje do 28.11.2016)
Załącznik nr 4. Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów.
Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020-załącznik do umowy/porozumienia/decyzji

 

Załącznik nr 3a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 29.11.2016)
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 29.11.2016)
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 29.11.2016)

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

__________________________________________________________________________________

31.08.2016 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

16.03.2017 r.

Zmianie ulega termin roztrzygnięcia konkursu z maja 2017 r. na czerwiec 2017 r.
Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

 

14.12.2016 r.

UWAGA! Informujemy, iż przedłużono termin trwania naboru z 29.12.2016 do 31.01.2017.

 

30.11.2016 r.

Informujemy, że nastąpiła zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

 

Numer naboru:

 

RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16

Termin naboru:

od 2016-09-30 [00:00] do 2017-01-31 [12:00]

Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 3 377 662,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregion Zachodni, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia


Instytucja Organizująca Konkurs
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice


Informacje o naborze
Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działaniu 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałaniu 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, 4 typ projektu: poprawa efektywności energetycznej oświetlenia – RIT Subregionu Zachodniego


Typy projektów:

Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 4. Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30.09.2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 31.01.2017 r. (do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.


Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl


Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:
a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów
IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1457/126/V/2016 z dnia 19 lipca 2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.


Termin rozstrzygnięcia konkursu
Czerwiec 2017 r.

 

Finanse


Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

3 377 662,03 PLN[1]tj. 774 054,00 EUR

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFRR/EFS]

3 034 491,08 PLN[2] tj. 695 410,00 EUR

Kwota współfinansowania z budżetu państwa (jeżeli dotyczy)*

343 170,96 PLN[3] tj. 78 644,00 EUR

Wartość projektu:*

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

Maksymalnie 50 000 000 EUR wydatków kwalifikowalnych

Poziom dofinansowania projektu: (maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

Maksymalny poziom dofinansowania 95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

1) są projektami rewitalizacyjnymi,

2) nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą

3) nie są objęte pomocą de minimis

4) nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013

W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Kwota dofinansowania projektu:*

(maksymalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu - jeśli dotyczy)

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Poziom wkładu własnego:*

(minimalny poziom wkładu własnego – jeśli dotyczy,

maksymalny poziom wkładu własnego - jeśli dotyczy)

 

 

Minimalny poziom wkładu własnego projektu 5%

15% (w przypadku projektów nie otrzymujących współfinansowania z budżetu państwa)

W pozostałych przypadkach poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)

nie dotyczy

 

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 168 883,10 PLN

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 317
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

 

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 4.5.2 RIT Zachodni (nieaktualny)

Regulamin konkursu 4.5.2 RIT Zachodni (obowiązuje od 13.12.2016 r.)

 

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o o dofinansowanie realizacji projektu.
Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
Załącznik nr 3a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 28.11.2016)
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 28.11.2016)
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 28.11.2016)
Załącznik nr 4. Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów.
Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020-załącznik do umowy/porozumienia/decyzji

 

Załącznik nr 3a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 29.11.2016)
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 29.11.2016)
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 29.11.2016)

Wykaz zmian do regulaminów i ogłoszeń

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

__________________________________________________________________________________

31.08.2016 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

14.12.2016 r.

UWAGA! Informujemy, iż przedłużono termin trwania naboru z 29.12.2016 do 31.01.2017.

 

30.11.2016 r.

Informujemy, że nastąpiła zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

 


Numer naboru:

RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16

Termin naboru:

od 2016-09-30 [00:00] do 2017-01-31 [12:00]

Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 16 738 564,51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działania 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregion Zachodni

 

 

Instytucja Organizująca Konkurs
Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
ul. Dąbrowskiego 23, 40-037 Katowice


Informacje o naborze
Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie.


Typy projektów:

 1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów).
 2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS).
 3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

 

Kto może składać wnioski?
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

 

 1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego.
 2. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 3. Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu publicznego.


Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30.09.2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 31.01.2017 r. (do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.


Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl


Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:
a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów
IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1457/126/V/2016 z dnia 19.07.2016, stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.


Termin rozstrzygnięcia konkursu
maj 2017 r.

 

Finanse

Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

16 738 564,51 PLN[1] tj. 3 835 953 EUR

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFRR/EFS]

16 009 319,68 PLN[2] tj. 3 668 833 EUR

Kwota współfinansowania z budżetu państwa (jeżeli dotyczy)*

729 244,83 PLN[3] tj. 167 120 EUR

Wartość projektu:*

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

Maksymalnie 50 000 000 EUR wydatków kwalifikowalnych

Poziom dofinansowania projektu: (maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

1) są projektami rewitalizacyjnymi,

2) nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą

3) nie są objęte pomocą de minimis

4) nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013

W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Kwota dofinansowania projektu:*

(maksymalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu - jeśli dotyczy)

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Poziom wkładu własnego:*

(minimalny poziom wkładu własnego – jeśli dotyczy,

maksymalny poziom wkładu własnego - jeśli dotyczy)

 

 

5%

15% (w przypadku projektów nie otrzymujących współfinansowania z budżetu państwa)

W pozostałych przypadkach poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)

nie dotyczy

 

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 836 928,23 PLN

 


Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 317
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

 

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 4.5.2 RIT Zachodni (nieaktualny)

Regulamin konkursu 4.5.2 RIT Zachodni (obowiązuje od 13.12.2016 r.)

 

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o o dofinansowanie realizacji projektu.
Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
Załącznik nr 3a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 28.11.2016)
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 28.11.2016)
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 28.11.2016)
Załącznik nr 4. Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów.

Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020-załącznik do umowy/porozumienia/decyzji

 

Załącznik nr 3a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 29.11.2016)
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 29.11.2016)
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 29.11.2016)

Wykaz zmian do regulaminów i ogłoszeń

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

__________________________________________________________________________________

28.07.2016 r.

03.02.2017 r.

Zaktualizowano harmonogram etapów oceny konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16.

 

16.11.2016 r.

Na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego nr 2313/153/V/2016 z dnia 15.11.2016 r. zaktualizowano załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

 

13.10.2016 r.
UWAGA! Zmiana harmonogramu etapów oceny konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16.

 

24.08.2016 r.

UWAGA! Zaktualizowano załącznik nr 10 "Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości" do konkursu w ramach Priorytetu VII, Poddziałania 7.3.2 (RIT Subregionu Zachodniego) RPO WSL 2014-2020.

 

NABÓR ZAKOŃCZONY

Numer naboru:

RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16

Termin naboru:

od 2016-08-29 [07:30] do 2016-09-28 [12:00]

Oś priorytetowa: 7. Regionalny rynek pracy
Działanie: 7.3. Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej
Poddziałanie: 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT
Poziom dofinansowania: 100,00 %
Budżet naboru [PLN] 578 303,83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-020/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

 

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów spełniających kryteria, które wśród projektów z wymaganą liczbą punktów uzyskały kolejno największą liczbę punktów w obszarze interwencji związanym z rozwojem przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin) na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

 

Typy projektów, które muszą być realizowane łącznie:

 1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności[1]
 3. Wsparcie pomostowe[2]

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), oraz publicznych służb zatrudnienia.

 

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia w ramach Poddziałania 7.3.2 stanowią osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), planujące rozpocząć działalność gospodarczą tj. osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo należące co najmniej[3] do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety (szczególnie powracające na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem dziecka);
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 29 sierpnia 2016 r. (od godziny 7:30) do dnia 28 września 2016 r. (do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

 

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020),

lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1457/126/V/2016 z dnia 19.07.2016 r., stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL 2014-2020.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

Luty 2017 roku. Termin rozstrzygnięcia konkursu może ulec zmianie proporcjonalnie do ilości złożonych wniosków z uwagi na fakt, iż w przypadku złożenia więcej niż 100 wniosków czas trwania oceny merytorycznej zostaje wydłużony o 21 dni na każde kolejne 50 wniosków.

 

 

Finanse

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie

578 303,83 PLN[4], tj. 130 657,65 EuroPoziom dofinansowania ze środków europejskich: [EFS] (85%)

491 558,24 PLN[5], t.j. 111 059 Euro,

Poziom współfinansowania krajowego (jeżeli dotyczy)* (15%)

86 745,58 PLN[6], tj. 19 598,65 Euro

Wartość projektu:

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

Minimalna wartość projektu
w konkursie wynosi 100 000 PLN

Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

 

Poziom dofinansowania projektu: (maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi: 95%, jednakże bez uwzględnienia wartości środków przeznaczonych na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, które są finansowane w 100% z Budżetu Państwa
(na podstawie zapisów załącznika
nr 2d do Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Śląskiego), zatem ostateczny poziom dofinansowania projektu będzie uzależniony od wysokości wniesionego wkładu własnego i zostanie określony
w umowie o dofinansowanie projektu.

Poziom wkładu własnego:*

(minimalny poziom wkładu własnego – jeśli dotyczy,

maksymalny poziom wkładu własnego - jeśli dotyczy)

 

 

Minimalny poziom wkładu własnego wynosi: 5% wartości projektu pomniejszonej o wartość środków[7] na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Schemat wyliczenia prawidłowej wartości wkładu własnego: Wkład własny = 5% x [(wydatki kwalifikowane ogółem) – (środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej)].

 

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)

do 10% wartości wszystkich wydatków kwalifikowalnych projektu

 

W ramach planowanej kwoty środków na konkurs tworzy rezerwę finansową w wysokości 250 000 PLN z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez projektodawców.

 

1% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na rezerwę finansową w celu zapewnienia możliwości finansowania ponoszonych przez projektodawców kosztów związanych z realizacją mechanizmu racjonalnych usprawnień – tj. 5 783,04 PLN.

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 757 33 11
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: efs@wup-katowice.pl, http://wupkatowice.praca.gov.pl

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Najczęściej zadawane pytania” – FAQ .

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL. 07.03.02-IP.02-24-020/16.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

 

Załączniki:

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

Załącznik nr 3. Wzór karty weryfikacji poprawności wniosku o dofinansowanie.

Załącznik nr 4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 14.11.2016 r.)

Załącznik nr 4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 15.11.2016 r.)

Załącznik nr 5. Karta oceny formalnej.

Załącznik nr 6. Karta oceny merytorycznej.

Załącznik nr 7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.

Załącznik nr 8. Oświadczenie o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych niż dopuszczone.

Załącznik nr 9. Standard wsparcia AON.

Załącznik nr 10. Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości (nieaktualny)

Załącznik nr 11. Obowiązki beneficjenta w zakresie działań informacyjno-promocyjnych.

Załącznik nr 12. Wspólna lista wskaźników kluczowych 2014-2020.

Załącznik nr 13. Regulamin procedury odwoławczej.

Załącznik nr 10. Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości (obowiązuje od 23.08.2016 r.)

 

Szczegółowy harmonogram etapów oceny dla konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16

Szczegółowy harmonogram etapów oceny dla konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 (aktualizacja)


Lista wniosków poprawnych formalnie rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach 7.3.2 RIT Subregion Zachodni
Zaktualizowana lista wniosków poprawnych formalnie rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach 7.3.2 RIT Subregion Zachodni

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

________________________________________________________________________________________

30.06.2016 r.

03.03.2017 r.

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z lutego 2017 r. na marzec 2017 r.

 

30.11.2016 r.

Informujemy, że nastąpiła zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

 

31.08.2016 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

 

27.07.2016 r.
UWAGA! Zaktualizowano regulamin naboru w zakresie pkt 2.1.1 Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu.

 

NABÓR ZAKOŃCZONY

Numer naboru:

RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16

Termin naboru:

od 2016-07-30 [00:00] do 2016-10-31 [12:00]

Oś priorytetowa: 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa
Poddziałanie: 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 18 956 232,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Poddziałanie 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Zachodniego

 

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów, realizowanych w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa.

 

Typy projektów:

 1. Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej.
 2. Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.
 3. Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.
 4. Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę.

 

Kto może składać wnioski?

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie realizacji projektów w ramach konkursu są:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia.
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia.
 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej).

Wymienione typy beneficjentów mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

 

 

Termin, miejsce i sposób składania wniosków

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30.07.2016 r. (od godziny 0:00) do dnia 31.10.2016 r. (do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl

 

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Kryteria wyboru projektów

IOK dokona oceny i wyboru projektów w oparciu o kryteria wyboru projektów przyjęte przez KM RPO WSL i zatwierdzone przez Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 877/113/V/2016 z dnia 17.05.2016, stanowiące załącznik nr 3 do SZOOP RPO WSL.

 

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu

luty 2017 r.

 

 

Finanse


Całkowita kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

18 956 232,94 PLN[1] tj. 4 314 117,65   EUR

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: [EFRR/EFS]

16 960 840 PLN[2] tj. 3 860 000 EUR

Kwota współfinansowania z budżetu państwa (jeżeli dotyczy)*

1 995 392,94 PLN[3] tj. 454 117,65 EUR

Wartość projektu:*

(minimalna wartość projektu- jeśli dotyczy/

maksymalna wartość projektu-jeśli dotyczy)

Maksymalnie 50 000 000 EUR wydatków kwalifikowalnych

Poziom dofinansowania projektu: (maksymalny poziom dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalny poziom dofinansowania projektu- jeśli dotyczy)

95%, w tym 10% z budżetu państwa w przypadku projektów spełniających łącznie kryteria:

1) są projektami rewitalizacyjnymi,

2) nie są objęte pomocą publiczną, w tym rekompensatą

3) nie są objęte pomocą de minimis

4) nie są projektami generującymi dochód w rozumieniu art. 61 rozporządzenia nr 1303/2013

W pozostałych przypadkach 85%, bądź poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Kwota dofinansowania projektu:*

(maksymalna kwota dofinansowania projektu – jeśli dotyczy/

minimalna kwota dofinansowania projektu - jeśli dotyczy)

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Poziom wkładu własnego:*

(minimalny poziom wkładu własnego – jeśli dotyczy,

maksymalny poziom wkładu własnego - jeśli dotyczy)

 

 

5%

15% (w przypadku projektów nie otrzymujących współfinansowania z budżetu państwa)

W pozostałych przypadkach poziom wynikający z luki w finansowaniu, rekompensaty, pomocy de minimis lub zgodnie z zasadami udzielania pomocy publicznej.

Warunki i planowany zakres stosowania cross-financingu (jeśli dotyczy)

nie dotyczy

 

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 947 811,65 PLN

 

 

Pytania i odpowiedzi

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Informacje na temat naborów można uzyskać:

 • pod numerem telefonu: +48 32 77 40 172, +48 32 77 40 193, +48 32 77 40 194, +48 32 77 40 418, +48 32 77 40 302
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania będą zamieszczane w zakładce „Często zadawane pytania”.

 

Integralną częścią Ogłoszenia o naborze jest Regulamin konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16. Wnioskodawca zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i zasadami działania systemu informatycznego.

 


Załączniki:

Regulamin konkursu 5.1.2 RIT Zachodni NIEAKTUALNY (obowiązywał do 25.07.2016 r.)

Regulamin konkursu 5.1.2 RIT Zachodni AKTUALNY (obowiązuje od 26.07.2016 r.)

 

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o o dofinansowanie realizacji projektu.
Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
Załącznik nr 3a.Wzór umowy o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 29.08.2016 r.)

Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 29.08.2016 r.)

Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 29.08.2016 r.)

Załącznik nr 4. Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów

Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020-załącznik do umowy/porozumienia/decyzji (nieaktualny, obowiązywał do 29.08.16 r.)

 

Załącznik nr 3a.Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 30.08.2016 r.)
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązuje do 28.11.2016 r.)
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązuje do 28.11.2016 r.)
Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020-załącznik do umowy/porozumienia/decyzji (nieaktualny, obowiązuje od 28.11.2016 r.)

 

Załącznik nr 3a.Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 29.11.2016 r.)
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 29.11.2016 r.)
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 29.11.2016 r.)

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

31.05.2016 r.

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z grudnia 2016 r. na styczeń 2017 r.

30.11.2016 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

 

31.08.2016 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

 

NABÓR ZAKOŃCZONY

Numer naboru:

RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16

Termin naboru:

d 2016-06-30 [00:00] do 2016-08-31 [12:00]

Oś priorytetowa: 5. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów
Działanie: 5.2. Gospodarka odpadami
Poddziałanie: 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 7 481 540,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego

 

obejmujący typ projektu:

 1. Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest

 

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 4. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 5. Towarzystwa budownictwa społecznego.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego
(LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl

 

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy Elektronicznych Usług Publicznych SEKAP, dostępnej w sieci Internet pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 czerwca 2016 r. do dnia 31 sierpnia 2016 roku (w ostatni dzień naboru do godz. 12:00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

 

Całkowita kwota środków przeznaczona na

dofinanswanie projektów w konkursie:

7 481 540,00 PLN [1] tj. 1 705 000 EUR

 

Kwota środków europejskich przeznaczona na

dofinansowanie projektów w konkursie:

7 481 540,00 PLN [2] tj. 1 705 000 EUR

 

Kwota wsparcia wkładu własnego z budżetu

państwa (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy

 

 

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 374 077,00 PLN


Wartość projektu:

(min/max jeśli dotyczy)

50 000 000 EUR

 

Poziom dofinansowania projektu:

(min/max jeśli dotyczy)

Max 85%

 

Kwota dofinansowania projektu:

(min/max jeśli dotyczy)

 

Wnioskowane dofinansowanie nie może przykroczyć

alokacji przyznanej na konkurs

 

Poziom wkładu własnego:

(min/max jeśli dotyczy)

Min 15%

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16 , który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl, bądź skorzystać z zakładki „często zadawane pytania”.

 


Załączniki:

Regulamin konkursu 5.2.2 RIT Zachodni

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o o dofinansowanie realizacji projektu.
Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
Załącznik nr 3a.Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 4. Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów.

Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020-załącznik do umowy/porozumienia/decyzji (nieaktualny, obowiązywał do 29.08.16 r.)

 

Załącznik nr 3a.Wzór umowy o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązuje do 28.11.2016 r.)
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązuje do 28.11.2016 r.)
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązuje do 28.11.2016 r.)
Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020-załącznik do umowy/porozumienia/decyzji (aktualny, obowiązuje od 30.08.2016 r.)

 

Załącznik nr 3a.Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 29.11.2016 r.)
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 29.11.2016 r.)
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 29.11.2016 r.)

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista Członków Komisji Oceny Projektów

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

________________________________________________________________________________________

27.05.2016 r.

 

NABÓR ZAKOŃCZONY

07.03.2017 r.

W wyniku przeprowadzonej oceny żaden projekt nie został rekomendowany do dofinansowania.

 

27.12.2016 r.
UWAGA! Zmiana harmonogramu etapów oceny konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16


Numer naboru:

RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16

Termin naboru:

od 2016-06-28 [00:00] do 2016-07-27 [12:00]

Oś priorytetowa: 7. Regionalny rynek pracy
Działanie: 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Poddziałanie: 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT
Poziom dofinansowania: 95,00 %
Budżet naboru [PLN] 477 775,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs[1] na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, Poddziałanie 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, obejmujące następujące typy operacji:


1. Instrumentu i usługi ryku pracy służące indywidualizacji wspracia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne)2]:

a. identyfikacja potrzeb osób pozostających bez zatrudnienia oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy;
kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych.

 

2. Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji, w tym m.in.:

a. nabywanie, podwyższanie lub dostosowanie kompetencji i kwalfikacji, niezbędnych na rynku pracy w kontekście zidentyfikowanych potrzeb osoby, której udzielane jest wsparcie, m.in. poprzez wysokiej jakości szkolenia[3].

 

3. Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in.:

a. nabywanie lub uzupełniania doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki[4], spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk;

b. wsparcie zatrudnienia osoby pozostającej bez zatrudnienia u przedsiębiorczy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia[5] dla osób, u których zidentyfikowano adekwatność tej formy wsparcia, refundację wyposażenia lub doposażenia[6] stanowiska (wyłącznie w połączeniu z subsydiowanym zatrudnieniem[7]).

 

4. Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracodawców:

a. pośrednictwo pracy w ramach sieci EURES obejmujące działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.) oraz inne usługi świadczone w ramach tej sieci, określone w przepisach Unii Europejskiej, w tym: usługi rekrutacyjne, procedowanie z dokumentami aplikacyjnymi kandydatów, organizacja rozmów kwalifikacyjnych. Warunki wsparcia muszą posiadać pozytywną opinię Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

 

O dofinansowanie mogą występować

 1. W odniesieniu do typów operacji od 1 do 3 wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych), w tym:
  1. agencje zatrudnienia[8];
  2. instytucje szkoleniowe;
  3. instytucje dialogu społecznego[9];
  4. instytucje partnerstwa lokalnego[10];
  5. Lokalne Grupy Działania.
 2. W odniesieniu do typu 4 operacji: - wyłącznie podmioty prowadzące agencje zatrudnienia oraz podmioty, o których mowa w art. 18c ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149 z późn. zm.), po uzyskaniu akredytacji, o której mowa w art. 36 a ust. 4 pkt 2 wskazanej ustawy.

 

Grupę docelową/ostatecznych odbiorców wsparcia stanowią:

 1. Osoby powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin):
  1. bezrobotne,
  2. nieaktywne zawodowo

należące co najmniej do jednej z poniższych, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy grup[11]:

 • osoby powyżej 50 roku życia;
 • kobiety;
 • osoby z niepełnosprawnościami;
 • osoby długotrwale bezrobotne;
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności.

 

Kwota przeznaczona na konkurs w ramach Działania 7.1.2 RPO WSL 2014-2020 wynosi 477 775,75 PLN[12] tj. 108 882,35 Euro, w tym maksymalna kwota dofinansowania ze środków UE i środków budżetu państwa – 453 886,95 PLN.

 

Instytucja Organizująca Konkurs w ramach planowanej kwoty środków na konkurs tworzy rezerwę finansową w wysokości 1% wartości alokacji (tj. 4 538,87 PLN) w celu zapewnienia możliwości finansowania ponoszonych przez projektodawców kosztów związanych z realizacją mechanizmu racjonalnych usprawnień.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice) zwany dalej Instytucją Organizującą Konkurs (IOK) w ramach planowanej kwoty środków na konkurs tworzy rezerwę finansową w wysokości 250 000,00 PLN z przeznaczeniem na ewentualne środki odwoławcze wnoszone przez projektodawców.

 

Liczba osób planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektów dofinansowanych w niniejszym konkursie wynosi 31. Aby umożliwić objęcie wsparciem zakładanej liczby osób przy alokacji w tej wysokości należy przyjąć, że średni koszt wsparcia jednego uczestnika projektu wynosi 15 412,12 PLN.

 

Minimalna wartość projektu w konkursie wynosi: 100 000,00 PLN. Maksymalna wartość projektu nie może być wyższa niż wartość alokacji przewidzianej na konkurs.

 

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (ze środków UE 85 % i środków budżetu państwa 10 %) wynosi 95%. Poziom wkładu własnego wynosi 5%.

 

Nabór przeprowadza Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

 

Termin, miejsce oraz forma składania wniosków:

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 28 czerwca 2016 r. do dnia 27 lipca 2016 r., do godziny 12:00:00 Wnioski złożone po upływie terminu naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia (decyduje data i godzina złożenia wniosku).

 

Projekty składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego (Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014-2020 – EFS - załącznik nr 1 do Regulaminu) wypełnionym w Lokalnym Systemie Informatycznym, dostępnym pod adresem lsi.slaskie.pl. Wniosek powinien zostać wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 2: Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

 

Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej (w formacie.pdf utworzonym za pomocą LSI) z wykorzystaniem platform elektronicznych:

 1. Platformy SEKAP, dostępnej pod adresem:wwwsekap.pl
  lub
 2. Skrzynki podawczej ePUAP, dostępnej pod adresem:www.epuap.gov.pl[13].

 

Jako faktyczny termin złożenia wniosku uznana jest data wpływu podpisanego wniosku w formie elektronicznej do IOK. Potwierdzeniem złożenia wniosku jest UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. W przypadku wystąpienia problemów technicznych z funkcjonowaniem platformy SEKAP należy się zgłosić o pomoc do Śląskiego Centrum Społeczeństwa Informacyjnego pod numerem telefonu 32 700 78 16 lub 32 700 78 44 oraz e-mail: scsi@e-slask.pl.

 

Wniosek należy podpisać za pomocą:

 1. bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, lub
 2. certyfikatu CC SEKAP, lub
 3. profilu zaufanego ePUAP.

 

Wniosek musi zostać podpisany elektronicznie przez osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentowania wnioskodawcy. Wniosek podpisywany jest wyłącznie przez wnioskodawcę/beneficjenta/partnera wiodącego projektu. Wniosek nie jest podpisywany przez pozostałych partnerów projektu. Wnioskodawca powinien posiadać stosowne dokumenty potwierdzające złożone we wniosku oświadczenia w imieniu partnera/partnerów projektu.

 

Dodatkowych informacji w zakresie konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 udziela Zespół ds. Promocji i Informacji - ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice (pokój nr 2), tel. 32 757 33 11 i 32 757 33 57, fax: 32 757 33 62, e-mail: efs@wup-katowice.pl.

 

http://wupkatowice.praca.gov.pl,

http://efs.wup-katowice.pl

 

 

Załączniki:

Regulamin Konkursu

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu.

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.

Załącznik nr 3. Wzór karty poprawnosści wniosku o dofinansowanie.

Załącznik nr 4. Wzór umowy o dofinansowanie projektu.

Załącznik nr 5. Karta oceny formalnej.

Załącznik nr 6a. Karta oceny merytorycznej IP RIT RPO WSL.

Załącznik nr 6b. Karta oceny merytorycznej IP RPO WSL.

Załącznik nr 7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług.

Załącznik nr 8. Oświadczenie o niewprowadzaniu do wniosku zmian innych niż dopuszczone.

Załącznik nr 9. Standard wsparcia AON.

Załącznik nr 10. Standard udzielania wsparcia w postaci staży i praktyk zawodowych.

Załącznik nr 11. Standard udzielania wsparcia związanego z subsydiowanym zatrudnieniem.

Załącznik nr 12. Obowiązki beneficjenta w zakresie działań informacyjno-promocyjnych.

Załącznik nr 13. Wspólna lista wskaźników kluczowych 2014-2020.

Załącznik nr 14. Regulamin procedury odwoławczej.

Załączniki do umowy o dofinansowanie projektu stanowiącej załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu.

 

Szczegółowy harmonogram konkursu RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16

Szczegółowy harmonogram konkursu RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 (aktualizacja)

 

Lista wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej

Lista wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej (aktualizacja)

 

Skład Komisji Oceny Projektów w ramach naboru nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

________________________________________________________________________________________

28.04.2016 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

18.11.2016 r.

UWAGA! Zmiana wzoru załącznika nr 3, 3a i 8.

 

26.07.2016 r.
UWAGA! Zmiana harmonogramu etapów oceny konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16.

 

29.06.2016 r.

UWAGA! Zmiana regulaminu naboru oraz załącznika nr 9.

 


Numer naboru:

RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16

Termin naboru:

od 2016-05-30 [00:00] do 2016-07-14 [12:00]

Oś priorytetowa: 9. Włączenie społeczne
Działanie: 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie: 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT
Poziom dofinansowania: 93,00 %
Budżet naboru [PLN] 2 126 950,02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice) jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT (Subregion Zachodni)

 

obejmujący następujące typy projektów:


1. Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, w tym:

 


a. wsparcie dla tworzenia nowych miejsc w funkcjonujących placówkach w połączeniu z rozszerzeniem oferty wsparcia lub tworzenie nowych placówek oferujących wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży, rozwijanie środowiskowych form opieki nad dziećmi i młodzieżą (np. świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe),

b. wsparcie i rozwój rodzinnych form pieczy zastępczej oraz podnoszenie jakości usług realizowanych w instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, w tym kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego, doskonalenie kompetencji osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą,

c. wsparcie i rozwój form pracy z rodziną, asystentury rodzinnej, instytucji rodzin wspierających, pomocowych jako wspierających rodzinę w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych;

 

2. Działania na rzecz rozwoju usług mieszkalnictwa wspieranego, poprzez zapewnienie dostępu do usług świadczonych w mieszkaniach chronionych, treningowych i wspieranych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;

 

3. Działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania, obejmujące m.in.:

 

a. tworzenie miejsc opieki w istniejących lub nowotworzonych ośrodkach zapewniających opiekę dzienną lub całodobową, w tym miejsc opieki krótkoterminowej w zastępstwie osób na co dzień opiekujących się osobami niesamodzielnymi,

b. usługi asystenckie lub opiekuńcze w celu umożliwienia opiekunom osób niesamodzielnych podjęcie aktywności społecznej, zawodowej lub edukacyjnej,

c. usługi dziennej opieki środowiskowej, w tym usługi świadczone przez opiekunów dla osób niesamodzielnych, asystentów osób niepełnosprawnych, wolontariat opiekuńczy, pomoc sąsiedzką i inne formy samopomocowe,

d. rozwój usług opiekuńczych w oparciu o nowoczesne technologie, np. teleopieki, aktywizacja środowisk lokalnych w celu tworzenia społecznych (sąsiedzkich) form samopomocy przy wykorzystaniu nowych technologii),

e. usługi zwiększające mobilność, autonomię i bezpieczeństwo osób niesamodzielnych (np. likwidowanie barier architektonicznych w miejscu zamieszkania, dowożenie posiłków) – wyłącznie jako wsparcie uzupełniające projekty dotyczące usług asystenckich lub opiekuńczych.

 

4. Działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług społecznych innych niż wymienione powyżej wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie zgodne z kierunkami określonymi  w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020;

 

5. Działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014 – 2020.

 

 

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

O dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

 

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

a) Platformy e-Usług  Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od 30 maja 2016 r.  do 14 lipca 2016 r.  (w ostatni dzień naboru do godz. 12.00). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

 


Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

2 126 950,02  PLN[1]

500 011,76  EUR

Poziom dofinansowania:

 

93%Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

1 943 986,60 PLN

457 000,00 EUR

 


Poziom dofinansowania ze środków europejskich:

85%Kwota współfinansowania z budżetu państwa

182 963,42 PLN

 

43 011,76 EUR

Poziom współfinansowania z budżetu państwa:

8%


 Poziom wkładu własnego:

7%Finansowanie ogółem:[2]

2 287 043,06  PLN

 

537 647,06  EUR


 

Minimalna wartość projektu:

100 000,00 PLN

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość dofinansowania przewidzianego na konkurs

 

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą

106 347,50 PLN

 

 

 
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr  RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.


Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl, bądź skorzystać z zakładki „często zadawane pytania”.[1] Podana wartość w PLN zostaje przeliczona wg kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości dofinansowania na konkurs, tj. kurs obowiązujący w miesiącu kwietniu 2016 r. (obliczany zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b do Kontraktu Terytorialnego), aktualny na planowany dzień ogłoszenia konkursu, czyli 4,2538 W miesiącu zatwierdzania Listy rankingowej, przeznaczone na konkurs dofinansowanie w Euro zostanie ponownie przeliczone na PLN według kursu Euro obowiązującego na ten miesiąc.

[2] Finansowanie ogółem w rozumieniu ogółu środków na konkurs, czyli dofinansowanie + wkład własny Beneficjentów

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 9.2.2 - RIT Subregionu Zachodniego OBOWIĄZUJĄCY od 28.06.2016 r.

Regulamin konkursu 9.2.2 - RIT Subregionu Zachodniego NIEAKTUALNY

 

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku

Załącznik nr 3. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu (wersja nieaktualna)

Załącznik nr 3a. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu, kwoty ryczałtowe (wersja nieaktualna)

Załącznik nr 4. Wzór karty oceny formalnej

Załącznik nr 5. Wzór karty oceny merytorycznej projektu - 1 część oceny - w zakresie zgodności ze Strategią RIT

Załącznik nr 6. Wzór karty oceny merytorycznej projektu - 2 część oceny - w zakresie kryteriów ogólnych

Załącznik nr 7. Wykaz dopuszczalnych stawek

Załącznik nr 8. Regulamin procedury odwoławczej (wersja nieaktualna)

Załącznik nr 9. Strategia RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego (z dnia 20.04.2016 r.)

Załącznik nr 10. Standard udzielania wsparcia w postaci usług AON

Załącznik nr 11. Szczegółowy zakres danych dotyczących Subregionu Zachodniego

Załączniki do Załącznika 3 - umowa o dofinansowanie (wersja nieaktualna)

Załączniki do Załącznika 3a - umowa o dofinansowanie, kwoty ryczałtowe (wersja nieaktualna)

 

Załącznik nr 3. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu (wersja aktualna)

Załącznik nr 3a. Wzór minimalnego zakresu umowy o dofinansowanie projektu, kwoty ryczałtowe (wersja aktualna)

Załącznik nr 8. Regulamin procedury odwoławczej (wersja aktualna)

Załączniki do Załącznika 3 - umowa o dofinansowanie (wersja aktualna)

Załączniki do Załącznika 3a - umowa o dofinansowanie, kwoty ryczałtowe (wersja aktualna)

 

 

Szczegółowy harmonogram etapów oceny dla konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej dla konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista Członków KOP

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

________________________________________________________________________________________

16.03.2016 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

02.09.2016 r.

UWAGA! Zmiana wzorów załączników do regulaminu naboru.


Numer naboru:

RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16

Termin naboru:

od 2016-04-15 [00:00] do 2016-05-04 [23:59]

Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 2 023 931,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037) ul. Juliusza Ligonia 46, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania  11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego

 

obejmujący następujące typy projektów:

 1. Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oparte na subregionalnej analizie deficytów, w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego zawartej w strategii RIT, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

a) utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie  pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,

b) wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,

c) podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

d) rozszerzenie oferty placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

 

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu, z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

O dofinansowanie aplikować mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

 

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

 1. Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 15 kwietnia 2016 r. do dnia 4 maja 2016 r. (w ostatni dzień naboru do godz. 23.59).

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

 

1 720 342,08 PLN[1]

400 900,00 EUR

 

 

 

Poziom dofinansowania:

85%

 

 

 

 

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

1 720 342,08 PLN

400 900,00 EUR

 

 

 

Poziom dofinansowania ze środków europejskich:

85%

 

 

 

 

Kwota współfinansowania z budżetu państwa

0,0 PLN

 

 

 

0,0 EUR

 

 

Poziom współfinansowania z budżetu państwa:

0%

Poziom wkładu własnego:

15%

 

 

Finansowanie ogółem:[2]

2 023 931,86 PLN

 

 

471 647,06 EUR

 

 

 

Minimalna wartość projektu:

100 000,00 PLN

 

 

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość dofinansowania przewidzianego na konkurs

 

 

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą

 

86 017,10 PLN

 

 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl, bądź skorzystać z zakładki „często zadawane pytania”.

 

[1] Podana wartość w PLN zostaje przeliczona wg kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości dofinansowania na konkurs, tj. kurs obowiązujący w miesiącu lutym 2016 r. (obliczany zgodnie z załącznikiem nr 4a i 4b do Kontraktu Terytorialnego), aktualny na planowany dzień ogłoszenia konkursu, czyli 4,2912. W miesiącu zatwierdzania Listy rankingowej, przeznaczone na konkurs dofinansowanie w Euro zostanie ponownie przeliczone na PLN według kursu Euro obowiązującego na ten miesiąc.

[2] Finansowanie ogółem w rozumieniu ogółu środków na konkurs, czyli dofinansowanie + wkład własny Beneficjentów


Pytania i odpowiedzi dotyczące naboru znajdziesz w zakładce: często zadawane pytania

Załączniki:


Regulamin konkursu

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku

Załącznik nr 3. Wzór umowy o dofinansowanie (nieaktualny)

Załącznik nr 3a. Wzór Umowy o dofinansowanie - kwoty ryczałtowe (nieaktualny)

Załącznik nr 4. Wzór karty oceny formalnej

Załącznik nr 5. Wzór karty oceny merytorycznej (IP RIT)

Załącznik nr 6. Wzór karty oceny merytorycznej (IZ FS)

Załącznik nr 7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług

Załącznik nr 8. Regulamin procedury odwolawczej (nieaktualny)

Załącznik do umowy o dofinansowanie

 

Załącznik nr 3. Wzór umowy o dofinansowanie (aktualny, obowiązuje od 30.08.2016 r.)

Załącznik nr 3a. Wzór umowy o dofinansowanie, kwoty ryczałtowe, do 12 m-cy (aktualny, obowiązuje od 30.08.2016 r.)

Załącznik nr 3b. Wzór umowy o dofinansowanie, kwoty ryczałtowe, powyżej 12 m-cy (aktualny, obowiązuje od 30.08.2016 r.)

Załącznik nr 8. Regulamin procedury odwoławczej (aktualny, obowiązuje od 30.08.2016 r.)

 

Szczegółowy harmonogram etapów oceny dla konkursu nr RPSL.11.01.02.IZ.01-24-055/16

Lista wniosków skierowana do oceny merytorycznej

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów

________________________________________________________________________________________

20.01.2016 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

Numer naboru

RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16

Termin naboru:

od 2016-02-19 [00:00] do 2016-03-07 [23:59]

Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów
Poddziałanie: 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT
Poziom dofinansowania: 95,00 %
Budżet naboru [PLN] 10 068 254,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach ul. Juliusza Ligonia 46, 40-037 Katowice jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkursRPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

 

obejmujący następujące typy projektów:

1. Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem, w szczególności z pracodawcami, poprzez:

a) doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu;

b) podnoszenie umiejętności oraz uzyskiwanie kwalifikacji zawodowych przez uczniów i wzmacnianie ich zdolności do zatrudnienia;

c) rozwój współpracy szkół lub placówek prowadzących kształcenie zawodowe z ich otoczeniem społeczno-gospodarczym;

d) rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego.

2. Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

 

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej  na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

 

a) Platformy e-Usług  Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub

b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 19 lutego 2016 r. do dnia 7 marca 2016 r.

 

Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

 

Całkowita kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

9 564 841,44 PLN[1]

2 255 858,83 EUR

Poziom dofinansowania:

95%

 

Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie:

8 558 016,00 PLN

2 018 400,00 EUR

 

Poziom dofinansowania ze środków europejskich:

85%

 

Kwota współfinansowania z budżetu państwa

1 006 825,44  PLN

 

237 458,83 EUR

Poziom współfinansowania z budżetu państwa:

10%

 

Poziom wkładu własnego:

5%

 

Finansowanie ogółem:[2]

10 068 254,14 PLN

 

2 374 588,24 EUR

 

Minimalna wartość projektu:

100 000 PLN

 

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą

478 242,07 PLN

 

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl, bądź skorzystać z zakładki „często zadawane pytania”.

 

Załączniki:

Regulamin Konkursu 11.2.2 RIT Subregionu Zachodniego

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku

 

Załącznik nr 3. Wzór umowy o dofinansowanie (obowiązujący od 07.07.2016 r.)

Załącznik nr 3a. Wzór umowy o finansowanie - k. ryczałtowe dla projektów, powyżej 12 m-cy (obowiązujący od 07.07.2016 r.)

Załącznik nr 3. Wzór umowy o dofinansowanie (nieaktualny)

 

Załącznik nr 4. Wzór karty oceny formalnej

Załącznik nr 5. Wzór karty oceny merytorycznej (IP RIT)

Załącznik nr 6. Wzór karty oceny merytorycznej (IZ FS)

Załącznik nr 7. Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług

 

Załącznik nr 8. Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców (obowiązujący od 07.07.2016 r.)

Załącznik nr 8. Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców (nieaktualny)

 

Załączniki do umowy o dofinansowanie

 

Szczegółowy harmonogram etapów oceny dla konkursu nr RPSL.11.02.02.IZ.01-24-052/16

Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu RPSL.11.02.02.IZ.01-24-052/16

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów

 


Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

________________________________________________________________________________________

30.12.2015 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

31.08.2016 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

 

30.03.2016 r.

Zaktualizowano regulamin naboru (zakres zmian - dostepny tutaj)

 

Numer naboru:

RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/16

Termin naboru:

od 2016-02-01 [00:00] do 2016-04-04 [15:30]

Oś priorytetowa: 12. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego
Poddziałanie: 12.2.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 14 033 741,52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego, Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT SUBREGIONU ZACHODNIEGO


obejmujący następujące typy projektów:

 1. Przebudowa[1], budowa[2], remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie kształcenia ustawicznego;
 3. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
 4. Organizacje pozarządowe;
 5. Podmioty prowadzące placówki kształcenia ustawicznego;
 6. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły ponadgimnazjalne (wyłącznie w zakresie kształcenia zawodowego);
 7. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego  (LSI 2014) dostępnego pod adresem http://lsi.slaskie.pl

 

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

 1. a) Platformy e-Usług Publicznych PeUP dostępnej pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 4 kwietnia 2016 (w ostatni dzień naboru do godz. 15:30). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Całkowita kwota środków przeznaczona na

dofinansowanie projektów w konkursie:

14 033 741,52 PLN[3], tj. 3 291 910,00 EUR

 

Kwota środków europejskich przeznaczona

na dofinansowanie projektów w konkursie:

14 033 741,52 PLN[4], tj. 3 291 910,00 EUR

 

Kwota wspracie wkładu własnego

z budżetu państwa

Nie dotyczy

 

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 701 687,08 PLN

 

Wartość projektu: 50 000 000 EUR
Poziom dofinansowania projektu: Max 85 %
Kwota dofinansowania projektu: Nie dotyczy
Poziom wkładu własnego: Min 15%


 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/15, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl, bądź skorzystać z zakładki „często zadawane pytania”.

 

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 12.2.2 RIT Zachodni (nieaktualny, obowiązuje do 29.03.2016 r.)

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o o dofinansowanie realizacji projektu
Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Załącznik nr 3a.Wzór umowy o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 09.05.2016 r.)

Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 09.05.2016 r.)

Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 09.05.2016 r.)

Załącznik nr 4. Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów

Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020-załącznik do umowy/porozumienia/decyzji (nieaktualny, obowiązywał do 29.08.16 r.)

Uchwała nr 151/89/V/2016 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 26.01.2016 roku

 

Regulamin konkursu 12.2.2 RIT Zachodni (OBOWIĄZUJĄCY od 30.03.2016 r.)

Załącznik nr 3a.Wzór umowy o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 29.08.2016 r.)

Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 29.08.2016 r.)

Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 29.08.2016 r.)

 

Załącznik nr 3a.Wzór umowy o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązuje do 28.11.2016 r.)
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązuje do 28.11.2016 r.)
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązuje do 28.11.2016 r.)
Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020-załącznik do umowy/porozumienia/decyzji (aktualny, obowiązuje od 30.08.2016 r.)

 

Załącznik nr 3a.Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 29.11.2016 r.)
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 29.11.2016 r.)
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 29.11.2016 r.)

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista członków KOP

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

________________________________________________________________________________________

23.12.2015 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

22.12.2016 r.

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z grudnia 2016 r. na styczeń 2017 r.

 

30.11.2016 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

 

01.09.2016 r.

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z sierpnia 2016 r. na grudzień 2016 r.

 

31.08.2016 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

 

Numer naboru:

RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16

Termin naboru:

od 2016-01-25 [00:00] do 2016-03-31 [15:30]

Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej
Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 69 577 807,84

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego

 

obejmujący następujące typy projektów:

 1. Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej[1].
 2. Likwidacja „niskiej emisji” poprzez wymianę/modernizację indywidualnych źródeł ciepła lub podłączanie budynków do sieciowych nośników ciepła w budynkach użyteczności publicznej.
 3. Budowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach użyteczności publicznej.

 

O dofinansowanie projektu mogą ubiegać się:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich Jednostki samorządu terytorialnego, ich i związki i stowarzyszenia
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia
 3. Towarzystwa budownictwa społecznego
 4. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej)
 5. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną
 6. Szkoły wyższe
 7. Organizacje pozarządowe
 8. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe

 

Wniosek o dofinansowanie należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) dostępnego pod adresem https://lsi.slaskie.pl

 

Wniosek o dofinansowanie należy przesłać w formie elektronicznej w formacie pdf. do Instytucji Organizującej Konkurs z wykorzystaniem:

 1. a) Platformy Elektronicznych Usług Publicznych SEKAP, dostępnej w sieci Internet pod adresem https://www.sekap.pl/ (Katalog usług » Rozwój regionalny » Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020), lub
 2. b) Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP dostępnej pod adresem http://epuap.gov.pl/ z wykorzystaniem Pisma ogólnego do podmiotu publicznego.

 

 

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 25 stycznia 2016 r. do dnia 31 marca 2016 roku (w ostatni dzień naboru do godz. 15:30). Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Całkowia kwota środków przeznaczona na

dofinansowanie projektów w konkursie:

69 577 807,84 PLN [2], tj. 16 320 942,00 EUR

 

Kwota środków europejskich przeznaczona

na dofinansowanie projektów w konkursie:

69 577 807,84 PLN [3], tj. 16 320 942,00 EUR

 

Kwota wspracia wkładu własnego z budżetu

państwa:

Nie dotyczy

 

5% wartości kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie zabezpiecza się na procedurę odwoławczą – 3 478 890,39 PLN

 

Wartość projektu: 50 000 000 EUR
Poziom dofinansowania projektu: Max 85 %
Kwota dofinansowania projektu: Nie dotyczy
Poziom wkładu własnego: Min 15%

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w Regulaminie konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/15, który jest dostępny na stronie internetowej Instytucji Organizującej Konkurs pod adresem http://www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

Wszelkie pytania dotyczące naboru należy kierować na adres: punktinformacyjny@slaskie.pl, bądź skorzystać z zakładki „często zadawane pytania”.

 

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 4.3.2 RIT Zachodni (nieaktualny, obowiązywał do 29.03.2016 r.)

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o o dofinansowanie realizacji projektu
Załącznik nr 2. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Załącznik nr 3a.Wzór umowy o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 09.05.2016 r.)

Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 09.05.2016 r.)

Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 09.05.2016 r.)

Załącznik nr 4. Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów

Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020-załącznik do umowy/porozumienia/decyzji (nieaktualny, obowiązywał do 29.08.16 r.)

 

Regulamin konkursu 4.3.2 RIT Zachodni (OBOWIĄZUJĄCY, od 30.03.2016 r.)

Załącznik nr 3a.Wzór umowy o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 29.08.2016 r.)

Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 29.08.2016 r.)

Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 29.08.2016 r.)

 

Załącznik nr 3a.Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje do 28.11.2016 r.)
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje do 28.11.2016 r.)
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje do 28.11.2016 r.)

Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020-załącznik do umowy/porozumienia/decyzji (aktualny, obowiązuje od 30.08.2016 r.)

 

Załącznik nr 3a.Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 29.11.2016 r.)
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 29.11.2016 r.)
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 29.11.2016 r.)

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista Członków Komisji Oceny Projektów

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

________________________________________________________________________________________

02.11.2015 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

Numer naboru:

RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15

Termin naboru:

od 2015-12-03 00:00 do 2016-02-01 23:59

Oś priorytetowa: 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego
Działanie: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego
Poddziałanie: 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN]

3 388 480,00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037) ul. Juliusza Ligonia 46, pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT RPO WSL 2014-2020

 

Konkurs obejmujący następujące typy projektów:

 1. Programy zapewniania dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oparte na subregionalnej analizie deficytów, w zakresie dostępności miejsc wychowania przedszkolnego zawartej w strategii RIT, zwiększające liczbę miejsc wychowania przedszkolnego oraz podnoszące jakość edukacji, obejmujące:

a) utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego, w liczbie odpowiadającej faktycznemu i prognozowanemu w perspektywie 3-letniej zapotrzebowaniu na usługi edukacji przedszkolnej na terenie danej gminy/miasta, na których są one tworzone w tym adaptacja oraz dostosowanie  pomieszczeń do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami i/lub doposażenie danej placówki w pomoce dydaktyczne,

b) wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,

c) podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

d) rozszerzenie oferty placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.

 

Formy wsparcia wskazane w lit. b, c i d mogą być realizowane wyłącznie, jako uzupełnienie działań w zakresie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego (nie dotyczy realizacji wsparcia dla dzieci z niepełnosprawnościami).

Finansowanie ogółem w konkursie wynosi 800 000,00 EURO co stanowi 3 388 480,00 PLN1

w tym:

 • Dofinansowanie EFS - 85%, tj. 680 000,00 EURO co stanowi 2 880 208,00 PLN
 • Wkład Własny beneficjenta -15% tj. 120 000,00 EURO co stanowi 508 272,00 PLN

W ramach powyższej kwoty IOK zabezpiecza 5% wartości dofinansowania na procedurę odwoławczą –144 010,40 PLN.

Minimalna wartość projektu to 100 000,00 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania nie może być wyższa niż wartość dofinansowania przewidzianego na konkurs.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 03.12.2015 r.
do dnia 01.02.2016 r.
Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Projekty składane są na formularzu wniosku aplikacyjnego utworzonego za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego  dostępnego pod adresem lsi.slaskie.pl.

Wniosek należy przesłać w formie elektronicznej (format .pdf) do Instytucji Organizującej Konkurs
z wykorzystaniem platform elektronicznych:

a) Platformy SEKAP, dostępnej pod adresem: www.sekap.pl

lub

b) Skrzynki podawczej ePUAP, dostępnej pod adresem:   www.epuap.gov.pl2

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się w załączniku do niniejszego ogłoszenia pt. Regulamin konkursu, który jest dostępny na stronach internetowych IOK www.efs.slaskie.pl, www.rpo.slaskie.pl oraz na portalu www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

 

1 Podana wartość w PLN zostaje przeliczona wg kursu wymiany PLN/EURO Europejskiego Banku Centralnego z przedostatniego dnia kwotowania środków w EBC w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym dokonuje się wyliczenia wartości dofinansowania na konkurs, tj. kurs obowiązujący we wrześniu (1€=4,2356 PLN). W miesiącu zatwierdzania Listy rankingowej, przeznaczone na konkurs dofinansowanie w Euro zostanie ponownie przeliczone na PLN według kursu Euro obowiązującego na ten miesiąc.

2 IOK zaleca korzystanie z platformy SEKAP (www.sekap.pl). IOK nie ponosi odpowiedzialności za sposób funkcjonowania platformy ePUAP (www.epuap.gov.pl).

 


Załączniki:

Regulamin konkursu OBOWIĄZUJĄCY

Regulamin konkursu NIEAKTUALNY

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu - Wzór wniosku o dofinansowanie

Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu - Instrukja wypełniania wniosku

Załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu - Umowa o dofinansowanie NIEAKTUALNY

Załącznik nr 4 do Regulaminu konkursu - Wzór karty oceny formalnej

Załącznik nr 5 do Regulaminu konkursu - Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 6 do Regulaminu konkursu - Karta oceny merytorycznej

Załącznik nr 7 do Regulaminu konkursu - Wykaz dopuszczalnych stawek dla towarów i usług Taryfikator

Załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu - Regulamin procedury odwolawczej dla IZ

Załącznik do umowy o dofinansowanie NIEAKTUALNY

 

Załącznik nr 3 - Umowa o dofinansowanie OBOWIĄZUJĄCA

Załącznik nr 3a - Umowa o dofinansowanie projektu (okres realizacji przekracza 12 miesięcy) OBOWIĄZUJĄCA

Załącznik nr 3b - Umowa o dofinansowanie projektu (okres realizacji nie przekracza 12 miesięcy) OBOWIĄZUJĄCA

 

 

Szczegółowy harmonogram etapów oceny dla konkursu nr RPSL.11.01.02.IZ.01-24-036/15

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków Komisji Oceny Projektów

 

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

________________________________________________________________________________________

28.09.2015 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

30.09.2016 r.

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z września 2016 r. na październik 2016 r.

 

31.08.2016 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.

 

23.06.2016 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z czerwca 2016 r. na wrzesień 2016 r.

 

Numer naboru:

RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15

Termin naboru:

od 2015-10-28 00:00 do 2016-03-04 23:59

Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.1. Odnawialne źródła energii
Poddziałanie: 4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 4 028 475,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT Subregionu Zachodniego

 

obejmujący następujące typy projektów:

 1. Budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych.

 

Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu:

 1. Aplikować o dofinansowanie mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego.
 2. Brak wsparcia dla instalacji do wytwarzania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych wraz z podłączeniem do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej o mocy zainstalowanej:
  - en. wodna (powyżej 5 MWe),
  - en. wiatru (powyżej 5 MWe),
  - en. słoneczna (powyżej 2 MWe/MWht),
  - en. geotermalna (powyżej 2 MWht),
  - en. biogazu (powyżej 1 MWe),
  - en. biomasy (powyżej 5 MWht/MWe)
  W przypadku kogeneracji – projekty, których moc zainstalowana energii elektrycznej wynosi powyżej 1 MW.
 3. Brak wsparcia dla projektów dotyczących współspalania biomasy.
 4. Współfinansowanie projektów, które mają znaczący wpływ na stan lub potencjał jednolitych części wód i które mogą być zrealizowane tylko po spełnieniu warunków określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej (znajdujących się na listach nr 2 będących załącznikami do Masterplanów dla dorzeczy Odry i Wisły) nie będzie dozwolone do czasu przedstawienia wystarczających dowodów na spełnienie warunków określonych w artykule 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej w drugim cyklu Planów Gospodarowania Wodami w Dorzeczach.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące typy podmiotów:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 4. Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną lub zdolność prawną;
 5. Szkoły wyższe;
 6. Organizacje pozarządowe;
 7. Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
 8. Towarzystwa budownictwa społecznego.

Wymienione powyżej podmioty mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

 

Minimalny wkład własny: 15 % kosztów kwalifikowalnych.

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR[1]. Brak minimalnej wartości projektu.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 28 października 2015 roku do dnia 04 marca 2016 roku. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: czerwiec 2016 roku

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI), dostępnego pod adresem: http://lsi.slaskie.pl.

 

Wnioski o dofinansowanie, wypełnione w LSI, przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000) lub skrzynki podawczej ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, www.epuap.gov.pl). Wniosek należy podpisać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, certyfikatu CC SEKAP, lub profilu zaufanego ePUAP.

 

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek określono w regulaminie procedury odwoławczej dla IZ RPO WSL – Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów.

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 4.1.2 RIT Zachodni (nieaktualny, obowiązywał do 29.03.2016 r.)

Załącznik nr 1a. Wzór wniosku o o dofinansowanie realizacji projektu
Załącznik nr 1b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Załącznik nr 2a.Wzór umowy o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 09.05.2016 r.)

Załącznik nr 2b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 09.05.2016 r.)

Załącznik nr 2c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 09.05.2016 r.)

Załącznik nr 3. Kryteria wyboru projektów.

Załącznik nr 4. Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów

Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020-załącznik do umowy/porozumienia/decyzji (nieaktualny, obowiązywał do 29.08.16 r.)

 

Regulamin konkursu 4.1.2 RIT Zachodni (OBOWIĄZUJĄCY, od 30.03.2016 r.)

Załącznik nr 2a.Wzór umowy o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 29.08.2016 r.)

Załącznik nr 2b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 29.08.2016 r.)

Załącznik nr 2c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 29.08.2016 r.)

 

Załącznik nr 3a.Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 30.08.2016 r.)
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 30.08.2016 r.)
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 30.08.2016 r.)
Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020-załącznik do umowy/porozumienia/decyzji (aktualny, obowiązuje od 30.08.2016 r.)

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista członków KOP

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

________________________________________________________________________________________

28.09.2015 r.

 

NABÓR ZAKOŃCZONY

Numer naboru:

RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15

Termin naboru:

2015-10-28 00:00 do 2015-12-30 23:59

Oś priorytetowa: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna
Działanie: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie
Poddziałanie: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 4 770 562,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia

 

obejmujący następujące typy projektów:

 1. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia

 

Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu:

 1. aplikować o dofinansowanie mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego;

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące typy podmiotów:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (nie wymienione wyżej);
 4. Spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego.

Wymienione powyżej podmioty mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014‑2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

 

Minimalny wkład własny: 15 % kosztów kwalifikowalnych.

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu złożonego do dofinansowania nie może przekroczyć 50 mln EUR[1].

 

Brak minimalnej wartości projektu.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 28 października 2015 roku do dnia 30 grudnia 2015 roku. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Termin rozstrzygnięcia konkursu: kwiecień 2016 roku


Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI), dostępnego pod adresem: http://lsi.slaskie.pl.

Wnioski o dofinansowanie, wypełnione w LSI, przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000) lub skrzynki podawczej ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, www.epuap.gov.pl). Wniosek należy podpisać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, certyfikatu CC SEKAP, lub profilu zaufanego ePUAP.


Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek określono w regulaminie procedury odwoławczej dla IZ RPO WSL – Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów.


Pytania prosimy kierować na adres e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl.

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 4.5.2 RIT Zachodni (nieaktualny)

Załącznik nr 1a. Wzór wniosku o o dofinansowanie realizacji projektu
Załącznik nr 1b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Załącznik nr 2a.Wzór umowy o dofinansowanie projektu (nieaktualny)

Załącznik nr 2b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (nieaktualny)

Załącznik nr 2c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (nieaktualny)

Załącznik nr 3. Kryteria wyboru projektów.

Załącznik nr 4. Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów

 

Regulamin konkursu 4.5.2 RIT Zachodni (OBOWIĄZUJĄCY)

Załącznik nr 2a.Wzór umowy o dofinansowanie projektu (OBOWIĄZUJĄCY)

Załącznik nr 2b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (OBOWIĄZUJĄCY)

Załącznik nr 2c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (OBOWIĄZUJĄCY)

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista członków KOP

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

 

________________________________________________________________________________________

31.07.2015 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

31.08.2016 r.
Informujemy, że nastąpiła zmiana wzoru umowy/decyzji/porozumienia o dofinansowanie projektu.


Numer naboru:

RPSL.10.02.02-IZ.01-24-017/15

Termin naboru:

od 2015-09-01 00:00 do 2015-11-30 23:59

Oś priorytetowa: 10. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna
Działanie: 10.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych
Poddziałanie: 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 6 807 612,50

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, Poddziałanie 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregion Zachodni

 

obejmujący realizację następującego typu projektu:

 1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach w celu adaptacji ich na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione
 2. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach na potrzeby utworzenia centrów usług społecznościowych

 

Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu:

 1. wydatki związane z robotami budowlanymi, dotyczącymi części wspólnych budynku mieszkalnego możliwe są do realizacji pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa tych lokali będzie większa niż 50% powierzchni użytkowej danego budynku,
 2. wydatki związane z wymianą i zakupem instalacji grzewczej i źródła ciepła oraz termomodernizacja i termoizolacja budynku możliwa jest do realizacji w przypadku kiedy nie wydatki te nie przekraczają 30% wartości całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu,
 3. wydatki poniesione na prace związane z zagospodarowaniem terenu są możliwe do realizacji w przypadku, gdy wydatki te nie przekraczają 10% wartości całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu (np. roboty budowlane dotyczące chodników),
 4. wydatki poniesione na infrastrukturę opieki instytucjonalnej, rozumianej zgodnie z wytycznymi Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020, nie będą mogły stanowić przedmiotu dofinansowania.

 

O dofinansowanie mogą się ubiegać następujące typy podmiotów:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 5. Organizacje pozarządowe;
 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 8. Instytucje kultury
 9. Przedsiębiorcy

Wymienione powyżej podmioty mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

 

Minimalny wkład własny: 15 % kosztów kwalifikowalnych. Nie została określona minimalna i maksymalna wartość projektu.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony od dnia 01.09.2015 r. do dnia 30.11.2015 r. Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.

 

Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI), dostępnego pod adresem: lsi.slaskie.pl


Wnioski o dofinansowanie, wypełnione w LSI, przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000) lub skrzynki podawczej ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, www.epuap.gov.pl). Wniosek należy podpisać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, certyfikatu CC SEKAP, lub profilu zaufanego ePUAP.

 

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014‑2020.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek określono w regulaminie procedury odwoławczej dla IZ RPO WSL – Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów.

 

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 10.2.2 RIT Zachodni (nieaktualny, obowiązywał do 29.03.2016 r.)

Załącznik nr 1a. Wzór wniosku o o dofinansowanie realizacji projektu
Załącznik nr 1b. Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie
Załącznik nr 2a.Wzór umowy o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 09.05.2016 r.)

Załącznik nr 2b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 09.05.2016 r.)

Załącznik nr 2c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 09.05.2016 r.)

Załącznik nr 3. Kryteria wyboru projektu

Załącznik nr 4. Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów

Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020-załącznik do umowy/porozumienia/decyzji (nieaktualny, obowiązywał do 29.08.16 r.)

 

Regulamin konkursu 10.2.2 RIT Zachodni (OBOWIĄZUJĄCY, od 30.03.2016 r.)

Załącznik nr 2a.Wzór umowy o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 29.08.2016 r.)

Załącznik nr 2b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 29.08.2016 r.)

Załącznik nr 2c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (nieaktualny, obowiązywał do 29.08.2016 r.)

 

Załącznik nr 3a.Wzór umowy o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 30.08.2016 r.)
Załącznik nr 3b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 30.08.2016 r.)
Załącznik nr 3c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (aktualny, obowiązuje od 30.08.2016 r.)

Przewodnik dla beneficjentow EFRR 2014-2020-załącznik do umowy/porozumienia/decyzji (aktualny, obowiązuje od 30.08.2016 r.)

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista członków KOP

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

________________________________________________________________________________________

26.06.2015 r.

NABÓR ZAKOŃCZONY

Numer naboru: RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15
Termin naboru: od 2015-07-27 00:00 do 2015-11-27 23:59
Oś priorytetowa: 12. Infrastruktura edukacyjna
Działanie: 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego
Poddziałanie: 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT
Poziom dofinansowania: 85,00 %
Budżet naboru [PLN] 13 103 906,45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zarząd Województwa Śląskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłasza konkurs o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura Edukacyjna, Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Zachodniego


obejmujący następujące typy projektów:

 1. Przebudowa1, budowa przedszkoli2, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego3 wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.


Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu:

 • procentowe upowszechnienie wychowania przedszkolnego w województwie śląskim dla naboru w roku 2015 wynosi 65,56 %, dane za 2012 r. według GUS,
 • koszt budowy/ rozbudowy placu zabaw nie może przekroczyć kwoty 150 000 złotych,
 • aplikować o dofinansowanie mogą wnioskodawcy, których projekty będą realizowane na terenie Subregionu Zachodniego.


O dofinansowanie mogą ubiegać się następujące typy podmiotów:

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Inne państwowe lub samorządowe jednostki sektora finansów publicznych, których ustawowym lub statutowym zadaniem jest pełnienie zadań publicznych w zakresie edukacji;
 3. Organizacje pozarządowe;
 4. Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi przedszkola, oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych oraz inne formy wychowania przedszkolnego;4
 5. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Wymienione powyżej podmioty mogą realizować przedsięwzięcia w ramach projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 2020, jak również w ramach projektów hybrydowych w rozumieniu art. 34 ww. ustawy.

 

Wnioskowane dofinansowanie w ramach projektu nie może przekroczyć alokacji przyznanej na konkurs.

Minimalny wkład własny: 15 % kosztów kwalifikowalnych. Nie została określona minimalna i maksymalna wartość projektu.

 

Nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów będzie prowadzony  od dnia 27.07.2015 r. do dnia 30.10.2015 r. (ze względów technicznych termin wydłużono do 27.11.2015 r.) Wnioski złożone po upływie terminu zamknięcia naboru będą pozostawione bez rozpatrzenia.


Termin rozstrzygnięcia konkursu:
Instytucja Organizująca Konkurs na podstawie § 6 ust. 3 REGULAMINÓW KONKURSÓW dedykowanych dla działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, wydłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursu RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15. W związku z powyższym pierwotnie określony termin rozstrzygnięcia konkursu: luty 2016 r. ulega zmianie i wyniesie: 18 maj 2016. Zmiany terminów podyktowane są złożonością procesów oceny wniosków o dofinansowanie występujących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014 – 2020.


Wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie w formie elektronicznej, za pomocą udostępnionego do tego celu systemu teleinformatycznego, tj. Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI), dostępnego pod adresem: https://lsi.slaskie.pl/ ).

 

Wnioski o dofinansowanie, wypełnione w LSI, przyjmowane będą wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy SEKAP (System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej, https://www.sekap.pl/katalogstartk.seam?id=56000) lub skrzynki podawczej ePUAP (Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej, http://www.epuap.gov.pl). Wniosek należy podpisać za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem, certyfikatu CC SEKAP, lub profilu zaufanego ePUAP.

 

Ocena wniosków będzie dokonywana w oparciu o kryteria wyboru zatwierdzone przez Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020.

 

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek określono w regulaminie procedury odwoławczej dla IZ RPO WSL – Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów.

 

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl.

 

[1] Zgodnie z rozdz.1 art. 3 pkt. 6, 7a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.1994 Nr 89 poz.414, z późn. zm.).

[2] Budowa nowych obiektów jedynie w przypadku udokumentowania braku możliwości wykorzystania/adaptacji istniejących budynków.

[3] Poprzez inne formy wychowania przedszkolnego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 143, poz. 839) rozumie się punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego.

[4] Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 czerwca 2011 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 143, poz. 839) poprzez inne formy wychowania przedszkolnego rozumie się punkty przedszkolne i zespoły wychowania przedszkolnego.

 

 

Załączniki:

Regulamin konkursu 12.1.2 RIT Zachodni (nieaktualny, ważny do 29.03.2016)

Załącznik nr 1. Wzór wniosku o o dofinansowanie realizacji projektu
Załącznik nr 2a.Wzór umowy o dofinansowanie projektu (nieaktualny, ważny od 24.06-23.07.2016)

Załącznik nr 2b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (nieaktualny, ważny od 24.06-23.07.2016)

Załącznik nr 2c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (nieaktualny, ważny do 24.06-23.07.2016)

Załącznik do Wzoru decyzji o dofinansowanie projektu (nieaktualny, ważny od 24.06-23.07.2016)

Załącznik nr 3. Kryteria wyboru projektów

Załącznik nr 4. Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL. Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów

Załącznik nr 5. Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WSL 2014-2020.
Załącznik nr 6. Wytyczne Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.
Załącznik nr 7. Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR RPO WSL 2014-2020 (nieaktualne).
Załącznik nr 8 i 9. Tabela dotycząca stopnia upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Tabela dotycząca grup przedszkolnych.

 

 

Załącznik nr 2a. Wzór umowy o dofinansowanie projektu (nieaktualny, ważny od 24.07.15 do 09.05.16)

Załącznik nr 2b. Wzrór porozumienia o dofinansowanie projektu (nieaktualny, ważny od 24.07.15 do 09.05.16)

Załącznik nr 2c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (nieaktualny, ważny od 24.07.15 do 09.05.16)

Załącznik nr 7. Wytyczne programowe w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach EFRR RPO WSL 2014-2020 (ważny od 24.07.206)

 

 

Regulamin konkursu 12.1.2 RIT Zachodni (OBOWIĄZUJĄCY, ważny od 30.03.2016)

Załącznik nr 2a.Wzór umowy o dofinansowanie projektu (OBOWIĄZUJĄCY)

Załącznik nr 2b. Wzór porozumienia o dofinansowanie projektu (OBOWIĄZUJĄCY)

Załącznik nr 2c. Wzór decyzji o dofinansowanie projektu (OBOWIĄZUJĄCY)

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista członków KOP

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.rpo.slaskie.pl -TUTAJ.

________________________________________________________________________________________

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys