O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


21.08.2017 Większe dotacje dla wybranych projektów rozwoju mieszkalnictwa socjalnego i rewitalizacji obszarów zdegradowanych

Zarząd Województwa Śląskiego zwiększył poziom dofinansowania dla projektów wybranych w ramach naborów z działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (ZIT Subregionu Centralnego i RIT Subregionu Południowego), a także działania 10.3...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.08.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

16 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursach nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 oraz nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.08.2017 Zmiana w regulaminie konkursu z poddziałania 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych (typ projektu 1: opieka nad kobietami w ciąży) – konkurs

16 sierpnia 2017 r. zmienił się regulamin konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.08.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

16 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.08.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT Subregionu Zachodniego

16 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.08.2017 Zakończenie oceny formalnej wniosków złożonych w ramach poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-033/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.08.2017 Nowe nabory wrześniowe

Od 11 września przyjmujemy wnioski w konkursach dotyczących poddziałań 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI oraz 9.2.3 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs. Natomiast 18 września rozpoczniemy nabory w ramach działania 4.5 Niskoemisyjny transport miej...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.08.2017 Errata do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinasowanie w ramach EFS w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2014)

Od 4 sierpnia 2017 r. została wprowadzona modyfikacja do Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) skutkująca koniecznością każdorazowego uzupełniania tabeli D.1. Montaż finansowy i budżet projektu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.08.2017 Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs

Instytucja Zarządzająca przedstawia listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-159/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.08.2017 Nowe nabory wrześniowe

Od 11 września przyjmujemy wnioski w konkursach dotyczących poddziałań 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI oraz 9.2.3 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.08.2017 Skrócone godziny pracy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach w dniu 11.08.2017 r. pracuje w godzinach 7:30-14:30.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości


Archiwum

2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys