O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Aktualności RIT

Czym jest RIT? Aktualności Nadużycia Dokumenty strategiczne Sprawozdania

KontaktNabory Rekomendacje

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

15.09.2017

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu weryfikacji wymogów formalnych wniosków w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17, publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej.

Do etapu oceny formalnej w ramach konkursu dla poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Zachodni zakwalifikowane zostały 4 projekty.

Ponadto informujemy, że został opublikowany szczegółowy harmonogram dla niniejszego konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17. Listę wniosków przekazanych do oceny formalnej oraz harmonogram znajdą Państwo w załączniku poniżej.

 

Szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17

Lista wniosków spełniających wymogi formalne skierowanych do oceny formalnej

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

________________________________________________________________________________________________

30.08.2017

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego wydłużył termin naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach naboru nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17 dla poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT.


Termin składania wniosków wydłużono z 29 września 2017 roku (do godz. 12:00:00) na 31 października 2017 roku (do godz. 12:00:00), a orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru na marzec 2018 r.

 

________________________________________________________________________________________________

29.08.2017

Nowy nabór w ramach 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT.

 

Od 29 września br. przyjmowane będą wnioski w konkursie dotyczącym poddziałania 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT Subregionu Zachodniego - nabór nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17.

 

Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w tych konkursach?

 1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności
 3. Wsparcie pomostowe

 

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 29.09.2017 r. (od godziny 0:00) do 31.10.2017 r. (do godz. 12:00:00)

Budżet naboru
1 250 254,03 PLN

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

23.08.2017

Informujemy, że 16 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów, zaweierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekt w konkursie nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17 dla poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - RIT Subregion Zachodni, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17
Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

________________________________________________________________________________________________

23.08.2017

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego wydłużył termin naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17 dla poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa - RIT.

 

Termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów po aktualizacji określony został na 29 września 2017 r., zaś termin szacowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu na kwiecień 2018 r.

________________________________________________________________________________________________

31.07.2017

Kolejna pula naborów w ramach RIT Subregionu Zachodniego!

 

31 lipca 2017 r. ogłoszono kolejne trzy nabory w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego. Od 31 sierpnia 2017 r. Beneficjenci będą mogli składać wnioski do konkursu:

I. RPSL.08.01.02-IZ.01-24-186/17
Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT
Termin trwania naboru: do 16.10.2017 r. do godz. 12.00.00

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
 2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
 3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące: a)sprawowanie opieki przez nianię, b) sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
 4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Sprawowanie opieki przez nianię w ramach 3-go typu operacji może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w ramach 1-go, 2-go i 4-go typu operacji.

Więcej szczegółów - TUTAJ.


II. RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17
Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami - RIT
Termin trwania naboru: do 29.12.2017 r. do godz. 12.00.00

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Więcej szczegółów - TUTAJ.

 

III. RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17
Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami - RIT
Termin trwania naboru: do 31.10.2017 r. do godz. 12.00.00

Na co można otrzymać dofinasowanie?
Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

 

Więcej szczegółów - TUTAJ.

_________________________________________________________________________________________________

 

05.07.2017


Informujemy, że 13 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16 dla Poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, 4 typ projektu: poprawa efektywności energetycznej oświetlenia – RIT Subregionu Zachodniego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową wynoszącą ponad 3 mln zł udzielono dofinansowania  wszystkim 3 projektom, na kwotę ponad 2,5 mln zł.


Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16
Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

30.06.2017

 

Od 31 lipca 2017 r. przyjmujemy wnioski w konkursach dotyczących:

Wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - nabór nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego,
 • Wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
 • Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Rozszerzenie ofert placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.Wsparcia szkolnictwa zawodowego - nabór nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem,
 • Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

_________________________________________________________________________________________________

28.06.2017

Nowy nabór w ramach 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nowy nabór nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17, w ramach którego można pozyskać dofinansowanie na:

 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne).
 • Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji.
 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in.: a. nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyk, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk.
 • Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracodawców.

 

Nabór potrwa do 31 sierpnia br. do godz. 12.00.00. Zapraszamy do udziału!

 

_________________________________________________________________________________________________

26.06.2017

Przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17 dotyczącego Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.2  Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Zachodniego.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej - RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

08.06.2017

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT

 

Informujemy, że 6 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wybranych do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 dla poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT Subregionu Zachodniego. Alokacja w konkursie wynosząca ponad 10 mln zł, pozwolił na dofinansowanie 4 projektów.


Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu oraz w ogłoszeniu naboru.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16
Imienna lista Członków KOP

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

07.06.2017

Lista wniosków złożonych w ramach naboru z 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT.

 

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego opublikował listę  8 złożonych wniosków w ramach konkursu dotyczącego poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

 

Listę wniosków znajdą Państwo w załączniku oraz w ogłoszeniu naboru.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

07.06.2017

Nowy nabór w ramach 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT.

 

Od 7 lipca br. przyjmujemy wnioski w konkursie dotyczącym poddziałania 4.5.2 - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Subregionu Zachodniego RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17.

 

Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w tych konkursach?

 1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów).
 2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS).
 3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego.
 2. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 3. Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu publicznego.

 

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 7.07.2017 r. (od godziny 0:00) do 29.09.2017 r. (do godz. 12:00:00)

Rozstrzygnięcie konkursów:
luty 2018 r.

Budżet naboru
20 192 419,39 PLN tj. 4 783 120 EUR

W konkursie maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95%.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

05.06.2017

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT oraz 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT.

 

30 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursach nr

 • RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16 z poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Subregionu Zachodniego. Alokacja konkursu, wynosząca prawie 15,5 mln zł, pozwoliła na dofinansowanie 1 projektu. Wybrano do dofinansowania projekt złożony przez Miasto Wodzisław Śląski pn. Pociąg do dwóch kółek - budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim.
 • RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16 dla poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT Subregionu Zachodniego. Dofinansowanie otrzymają 2 projekty na kwotę łączną ponad 6,6 mln zł tj. MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI - projekt "Przebudowa i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim" oraz MIASTO RADLIN - projekt "Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 4 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w Radlinie".

 

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej oraz w ogłoszeniu o konkursie.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16
Imienna lista Członków KOP
Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16
Imiena lista Członków KOP

_________________________________________________________________________________________________

30.05.2017

Kolejny nabór na rewitalizację obszarów zdegradowanych!

 

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 ogłosiła nabór nr RPSL 10.03.02-IZ.01-24-167/17 z poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT Subregionu Zachodniego.

Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w konkursie?

 1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ powojskowych/ popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 5. Organizacje pozarządowe;
 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 8. Instytucje kultury
 9. Przedsiębiorcy.


Jaki jest termin składania wniosków?
Od 30 czerwca 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursów przewidujemy na marzec 2018 roku, a budżet naboru to 36 250 382,54 zł.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

30.05.2017

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych RIT Subregionu Zachodniego

 

Informujemy, że 30 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wybranych do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16 dla poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych RIT.

 

Alokacja w konkursie wynosząca prawie 26 mln zł, pozwoliła na dofinansowanie 6 projektów.

Wybrano do dofinasowania projekty złożone przez:
 1. Miasto Żory
 2. Miasto Racibórz
 3. Miasto Wodzisław Śląski
 4. Miasto Rybnik
 5. Miasto Jastrzębie-Zdrój
 6. Miasto Rydułtowy

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu oraz w ogłoszeniu naboru.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16
Imienna lista Członków KOP

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

15.05.2017

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych...

Informujemy, że 9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę wybranych do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16 dla poddziałania: 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Zachodni.

 

Dofinansowanie na łączną kwotę ponad 2,3 mln zł otrzyma projekt:

MIASTO RACIBÓRZ - projekt: Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield, poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu.

 

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu oraz w ogłoszeniu naboru.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16
Imienna lista Członków KOP

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

10.05.2017

Projekty skierowane do oceny merytorycznej w konkursie z poddziałnia 9.1.2!


Przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu z podziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17 – RIT Subregion Zachodni.

 

Listę wniosków znajdą Państwa w załączniku i w ogłoszeniu o naborze.

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej - RIT ZACHODNI

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

09.05.2017

Ogłoszenie o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie 9.2.2!

 

Informujemy, iż uwzględniając wniosek przedstawicieli IP RIT Subregionu Zachodniego, wydłużono termin składania wniosków aplikacyjnych w konkursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17 (Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych  – RIT  Subregion Zachodni) z 10 maja 2017 roku (do godz. 12:00:00) na 31 maja 2017 roku (do godz. 12:00:00).


Jednocześnie zmianie uległ termin rozstrzygnięcia konkursu z września 2017 r. na październik 2017 r.

 

Aktualny regulamin konkursu jest dostępny w ogłoszeniu naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17.

 

_________________________________________________________________________________________________

02.05.2017

W związku z zakończeniem terminu trwania naboru, przedstawiamy listę wniosków złożonych w ramach Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - RIT w konkursie nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17.


Listę znajdą Państwo w załączniku oraz w ogłoszeniu o konkursie.

Lista złożonych wniosków - konkurs nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

28.04.2017

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 ogłosiła nabór nr RPSL 05.01.02-IZ.01-24-164/17 z poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno – ściekowa - RIT Subregionu Zachodniego.

Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w konkursie?

 • Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej.
 • Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.
 • Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.
 • Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę.

Kto otrzyma dofinansowanie?
Między innymi: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 28 maja do 28 sierpnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursów przewidujemy na marzec 2018 roku, a budżet naboru to 13 655 419,48 zł.

 

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

28.04.2017

Zmiana regulaminu konkursu z poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła...

Informujemy, że 25.04.2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 833/189/V/2017 wprowadzając tym samym zmiany do regulaminu naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 dla poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT. Zmiany mają charakter porządkujący treści, wprowadzone zostały m.in. ze względu na wątpliwości interpretacyjne, które były zgłaszane do Instytucji Zarządzajacej RPO WSL 2014 – 2020.

Rejestr wprowadzonych zmian znajduje się poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

 

Wykaz zmian do regulaminów konkursów z działania 4.3.

 

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

24.04.2017

19 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16 w ramach poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego. Do dofinansowania wybrano jeden projekt o wartości całkowitej 420 352,50 zł i dofinansowaniu na poziomie 357 299,62 zł.

 

Poniżej publikujemy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu oraz skład Komisji Oceny Projektów.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

 

_________________________________________________________________________________________________

12.04.2017

Rozstrzynięto konkurs dla poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa


W dniu 4 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16 z poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Zachodniego przy równoczesnym zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.


Alokacja konkursu, wynoszącą po zwiększeniu 28 661 591,61 zł, pozwoliła na dofinansowanie 5 projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej oraz w ogłoszeniu konkursu.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

 

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

10.04.2017

Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej – konkurs 11.4.2. Kształcenie ustawiczne - RIT


W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach opublikował listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16. Lista znajduje się poniżej.

 

Lista wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16

 

Źródło: rpo.wup-katowice.pl

_________________________________________________________________________________________________

07.04.2017

Aktualizacja zestawu logotypów RPO WSL 2014-2020!


Informujemy, że 1 lutego 2017 r. zostało zmodyfikowane logo Województwa Śląskiego, które jest częścią ciągu zestawu logotypów programowych. Zmiana ta spowodowała konieczność aktualizacji Strategii Komunikacji RPO WSL 2014-2020. Aktualizacja Strategii została zaakceptowana przez Ministerstwo Rozwoju 17 marca br. i Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020 29 marca br., a przyjęta przez Zarząd Województwa 4 kwietnia br.


Termin obowiązywania
W związku z powyższym, od 4 kwietnia 2017 roku instytucje zaangażowane w realizację Programu oraz beneficjentów Programu obowiązuje stosowanie nowych zestawów logotypów RPO WSL 2014-2020. Są one dostępne w serwisie internetowym programu Poznaj zasady promowania projektu. Oprócz belek logotypów dostępne są również zaktualizowane wzory tablic i plakatów. Wszystkie projekty ujęte są w Karcie wizualizacji RPO WSL 2014-2020.


Okres przejściowy
W okresie od 4 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. Instytucja Zarządzająca RPO WSL przyjmuje okres przejściowy, w którym akceptowane jest stosowanie przez beneficjentów zarówno dotychczas obowiązujących logotypów, jak i obecnie wprowadzanych. Natomiast od 1 lipca br. Instytucja Zarządzająca RPO WSL za poprawne będzie uznawać jedynie stosowanie nowych zestawów logotypów.


Stanowisko Instytucji Zarządzającej w tej sprawie zostało opublikowane na stronie rpo.slaskie.pl w dziale Zapoznaj sie z prawem i dokumentami.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

20.03.2017

Rozstrzygnięto nabór w ramach promocji samozatrudnienia!

15 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 dla Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

Biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową wynoszącą 563 761,63 zł, udzielono dofinansowania 1 projektowi, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, o wartości dofinansowania 382 523,00 zł.

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo poniżej oraz w ogłoszeniu naboru.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów

 

Źródło: rpo.wup-katowice.pl

_________________________________________________________________________________________________

09.03.2017

Nabór z rozwoju usług społecznych i zdrowotnych ogłoszony!

Już od 10 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w konkursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17 dotyczącym Poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregionu Zachodniego.

Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w tych konkursach?
Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, działania na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych, działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a także działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kto otrzyma dofinansowanie?
Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 10 kwietnia do 10 maja 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursów przewidujemy na wrzesień 2017 roku.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

08.03.2017

Informujemy, że w ramach konkursu nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16, dotyczącego Poddziałania 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat –RIT Subregionu Zachodniego,  wszystkie wnioski zostały ocenione negatywnie na etapie oceny formalnej. Do oceny merytorycznej nie został skierowany żaden wniosek.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

07.03.2017

Instytucja Organizująca Konkurs (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) opublikowała listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 (Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego).


Listę wniosków znajdą Państwo w załączniku oraz w ogłoszeniu o konkursie.

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

07.03.2017

Informujemy, iż zakończyła się ocena projektów w ramach naboru nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 (poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT). W wyniku przeprowadzonej oceny żaden projekt nie został rekomendowany do dofinansowania.

Poniżej publikujemy listę członków Komisji Oceny Projektów.

Skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16

 

_________________________________________________________________________________________________

03.03.2017

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów rozstrzygnięcia naboru z Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Zachodniego (RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16) z lutego 2017 r. na marzec 2017 r.

 

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

02.03.2017

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 lutego 2017r., przyjęto aktualizację Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2017 rok.

Zmiany w dokumencie dotyczą m.in. dodania nowego naboru dla Poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Zachodni.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem dostępnym TUTAJ.

 

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

24.02.2017

8 lutego br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 dla Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Poniżej przedstawiamy harmonogram etapów oceny projektów.

Szczegółowy harmonogram etapów oceny dla konkursu nr RPSL.11.01.02.IZ.01-24-132/16

 

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

21.02.2017

Przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach konkursu RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16 dot. Poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

 

Lista złożonych wniosków w ramach naboru 8.1.2.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

17.02.2017

Informujemy, iż w dniu 17 lutego 2017 r. ogłoszono nabór nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17 w ramach Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Zachodni.


Nabór będzie prowadzony od dnia 20 marca 2017 r. (od godziny 0:00) do dnia 19 kwietnia 2017 r. (do godz. 12:00). Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 1 536 963,63 PLN.


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

_________________________________________________________________________________________________

15.02.2017

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 opublikowała listę wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 Poddziałania 11.2.2. Wsparcia szkolnictwa zawodowego - RIT Subregionu Zachodniego. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

 

Lista złożonych wniosków w ramach naboru 11.2.2

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

15.02.2017

 

Zapraszamy do udziału w szkolaniach dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WSL 2014-20202 w zakresie rozliczania projektów z zastosowaniem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014.


"Rozliczanie projektu EFS współfinansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020" zaplanowano na dzień 2 marca 2017 r., zaś do udziału w szkoleniu "Rozliczanie projektu EFRR współfinansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020" zapraszamy w dniu 3 marca 2017 r.


Po więcej szczegółów związanych z warunkami uczestnictwa w spotkaniach zapraszamy na stronę główną subregion.pl:
- Rozliczenie EFS - kliknij TUTAJ
- Rozliczanie EFRR - kliknij TUTAJ


Ilość miejsc ograniczona!

 

_________________________________________________________________________________________________

07.02.2017

Rozstrzygnięto nabór z zakresu efektywności energetycznej!

 

Informujemy, że 31 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 155/169/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16 dla poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej– RIT Subregionu Zachodniego.

Biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową wynoszącą 72 042 270,08 zł udzielono dofinansowanie wszystkim 14 projektom które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, o łącznej wartości dofinansowania 51 280 790,14 zł.


Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej.

 

Lista projektów wybrana do dofinansowania

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

 

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

07.02.2017

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 31 stycznia 2017 r. przyjął aktualizację dokumentu „Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, który w szczególności opisuje procedurę oceny programów rewitalizacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014-2020, a także regulamin wpisywania tychże Programów do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Śląskiego.

 

Zapraszamy do zapoznania sie z przedmiotowym dokumentem, który został zamieszczony na stronie www.rpo.slaskie.pl TUTAJ

 

_________________________________________________________________________________________________

06.02.2017

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 opublikowała listę wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16 Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

 

Lista złożonych wniosków w ramach naboru 11.1.2

 

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

06.02.2017

Rostrzygnięto nabór dla poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami - RIT Zachodni.

 

Informujemy, że 31 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 156/169/V/2017 dokonał wyboru do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16 dla Podziałania: 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego.

Biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową wynoszącą 7 526 040,50 zł, możliwe było dofinansowanie wszystkich 5 projektów złożonych w ramach naboru o łącznej wartości dofinansowania 2 904 164,58 zł.

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo poniżej oraz w ogłoszeniu naboru.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista członków KOP

 

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

03.02.2017

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wydłużył termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 dla poddziałania 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT Subregionu Zachodiego.

Rozstrzygnięcie konkursu (zatwierdzenie listy) przesunięto z 22.02.2017 r. na 15.03.2017 r.
Zaktualizowany szczegółowy harmonogram konkursu dostępny jest TUTAJ.

 

_________________________________________________________________________________________________

23.01.2017

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym związanym z konkursem nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 w ramach Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.


Szczegóły dostępne na stronie głównej subregion.pl

_________________________________________________________________________________________________

04.01.2017

Zaktualizowano wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach EFS


Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2659/161/V/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku przyjął zaktualizowany wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.


We wzorze WND poprawiono maksymalną liczbę znaków w następujących polach wniosku: B.4; B.7; B.10; B.11.1; B.11.2; C.1(Opis działań planowanych do realizacji w ramach zadań). W Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS wprowadzono zmiany wynikające z bieżących doświadczeń  związanych z przeprowadzonymi naborami oraz z nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

__________________________________________________________________________________________________

 

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI:

Aktualności RIT 2015
Aktualności RIT 2016


powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys