O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Aktualności RIT

Czym jest RIT? Aktualności Nadużycia Dokumenty strategiczne Sprawozdania

KontaktNabory Rekomendacje

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

15.05.2017

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych...

Informujemy, że 9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę wybranych do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16 dla poddziałania: 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Zachodni.

 

Dofinansowanie na łączną kwotę ponad 2,3 mln zł otrzyma projekt:

MIASTO RACIBÓRZ - projekt: Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield, poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu.

 

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu oraz w ogłoszeniu naboru.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16
Imienna lista Członków KOP

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

10.05.2017

Projekty skierowane do oceny merytorycznej w konkursie z poddziałnia 9.1.2!


Przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu z podziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17 – RIT Subregion Zachodni.

 

Listę wniosków znajdą Państwa w załączniku i w ogłoszeniu o naborze.

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej - RIT ZACHODNI

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

09.05.2017

Ogłoszenie o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie 9.2.2!

 

Informujemy, iż uwzględniając wniosek przedstawicieli IP RIT Subregionu Zachodniego, wydłużono termin składania wniosków aplikacyjnych w konkursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17 (Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych  – RIT  Subregion Zachodni) z 10 maja 2017 roku (do godz. 12:00:00) na 31 maja 2017 roku (do godz. 12:00:00).


Jednocześnie zmianie uległ termin rozstrzygnięcia konkursu z września 2017 r. na październik 2017 r.

 

Aktualny regulamin konkursu jest dostępny w ogłoszeniu naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17.

 

_________________________________________________________________________________________________

02.05.2017

W związku z zakończeniem terminu trwania naboru, przedstawiamy listę wniosków złożonych w ramach Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - RIT w konkursie nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17.


Listę znajdą Państwo w załączniku oraz w ogłoszeniu o konkursie.

Lista złożonych wniosków - konkurs nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

28.04.2017

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 ogłosiła nabór nr RPSL 05.01.02-IZ.01-24-164/17 z poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno – ściekowa - RIT Subregionu Zachodniego.

Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w konkursie?

  • Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej.
  • Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.
  • Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.
  • Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę.

Kto otrzyma dofinansowanie?
Między innymi: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 28 maja do 28 sierpnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursów przewidujemy na marzec 2018 roku, a budżet naboru to 13 655 419,48 zł.

 

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

28.04.2017

Zmiana regulaminu konkursu z poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła...

Informujemy, że 25.04.2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 833/189/V/2017 wprowadzając tym samym zmiany do regulaminu naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 dla poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT. Zmiany mają charakter porządkujący treści, wprowadzone zostały m.in. ze względu na wątpliwości interpretacyjne, które były zgłaszane do Instytucji Zarządzajacej RPO WSL 2014 – 2020.

Rejestr wprowadzonych zmian znajduje się poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

 

Wykaz zmian do regulaminów konkursów z działania 4.3.

 

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

24.04.2017

19 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16 w ramach poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego. Do dofinansowania wybrano jeden projekt o wartości całkowitej 420 352,50 zł i dofinansowaniu na poziomie 357 299,62 zł.

 

Poniżej publikujemy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu oraz skład Komisji Oceny Projektów.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

 

_________________________________________________________________________________________________

12.04.2017

Rozstrzynięto konkurs dla poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa


W dniu 4 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16 z poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Zachodniego przy równoczesnym zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.


Alokacja konkursu, wynoszącą po zwiększeniu 28 661 591,61 zł, pozwoliła na dofinansowanie 5 projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej oraz w ogłoszeniu konkursu.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

 

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

10.04.2017

Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej – konkurs 11.4.2. Kształcenie ustawiczne - RIT


W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach opublikował listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16. Lista znajduje się poniżej.

 

Lista wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16

 

Źródło: rpo.wup-katowice.pl

_________________________________________________________________________________________________

07.04.2017

Aktualizacja zestawu logotypów RPO WSL 2014-2020!


Informujemy, że 1 lutego 2017 r. zostało zmodyfikowane logo Województwa Śląskiego, które jest częścią ciągu zestawu logotypów programowych. Zmiana ta spowodowała konieczność aktualizacji Strategii Komunikacji RPO WSL 2014-2020. Aktualizacja Strategii została zaakceptowana przez Ministerstwo Rozwoju 17 marca br. i Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020 29 marca br., a przyjęta przez Zarząd Województwa 4 kwietnia br.


Termin obowiązywania
W związku z powyższym, od 4 kwietnia 2017 roku instytucje zaangażowane w realizację Programu oraz beneficjentów Programu obowiązuje stosowanie nowych zestawów logotypów RPO WSL 2014-2020. Są one dostępne w serwisie internetowym programu Poznaj zasady promowania projektu. Oprócz belek logotypów dostępne są również zaktualizowane wzory tablic i plakatów. Wszystkie projekty ujęte są w Karcie wizualizacji RPO WSL 2014-2020.


Okres przejściowy
W okresie od 4 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. Instytucja Zarządzająca RPO WSL przyjmuje okres przejściowy, w którym akceptowane jest stosowanie przez beneficjentów zarówno dotychczas obowiązujących logotypów, jak i obecnie wprowadzanych. Natomiast od 1 lipca br. Instytucja Zarządzająca RPO WSL za poprawne będzie uznawać jedynie stosowanie nowych zestawów logotypów.


Stanowisko Instytucji Zarządzającej w tej sprawie zostało opublikowane na stronie rpo.slaskie.pl w dziale Zapoznaj sie z prawem i dokumentami.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

20.03.2017

Rozstrzygnięto nabór w ramach promocji samozatrudnienia!

15 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 dla Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

Biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową wynoszącą 563 761,63 zł, udzielono dofinansowania 1 projektowi, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, o wartości dofinansowania 382 523,00 zł.

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo poniżej oraz w ogłoszeniu naboru.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów

 

Źródło: rpo.wup-katowice.pl

_________________________________________________________________________________________________

09.03.2017

Nabór z rozwoju usług społecznych i zdrowotnych ogłoszony!

Już od 10 kwietnia 2017 r. można składać wnioski w konkursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17 dotyczącym Poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregionu Zachodniego.

Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w tych konkursach?
Działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji, działania na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych, działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, a także działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Kto otrzyma dofinansowanie?
Wszystkie podmioty, które spełniają kryteria określone w regulaminie konkursu.

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 10 kwietnia do 10 maja 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursów przewidujemy na wrzesień 2017 roku.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

08.03.2017

Informujemy, że w ramach konkursu nr RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16, dotyczącego Poddziałania 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat –RIT Subregionu Zachodniego,  wszystkie wnioski zostały ocenione negatywnie na etapie oceny formalnej. Do oceny merytorycznej nie został skierowany żaden wniosek.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

07.03.2017

Instytucja Organizująca Konkurs (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) opublikowała listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 (Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego).


Listę wniosków znajdą Państwo w załączniku oraz w ogłoszeniu o konkursie.

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

07.03.2017

Informujemy, iż zakończyła się ocena projektów w ramach naboru nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 (poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT). W wyniku przeprowadzonej oceny żaden projekt nie został rekomendowany do dofinansowania.

Poniżej publikujemy listę członków Komisji Oceny Projektów.

Skład Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16

 

_________________________________________________________________________________________________

03.03.2017

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów rozstrzygnięcia naboru z Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Zachodniego (RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16) z lutego 2017 r. na marzec 2017 r.

 

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

02.03.2017

Decyzją Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 27 lutego 2017r., przyjęto aktualizację Harmonogramu naboru wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2017 rok.

Zmiany w dokumencie dotyczą m.in. dodania nowego naboru dla Poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Zachodni.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem dostępnym TUTAJ.

 

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

24.02.2017

8 lutego br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 dla Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Poniżej przedstawiamy harmonogram etapów oceny projektów.

Szczegółowy harmonogram etapów oceny dla konkursu nr RPSL.11.01.02.IZ.01-24-132/16

 

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

21.02.2017

Przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach konkursu RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16 dot. Poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

 

Lista złożonych wniosków w ramach naboru 8.1.2.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

17.02.2017

Informujemy, iż w dniu 17 lutego 2017 r. ogłoszono nabór nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17 w ramach Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT Zachodni.


Nabór będzie prowadzony od dnia 20 marca 2017 r. (od godziny 0:00) do dnia 19 kwietnia 2017 r. (do godz. 12:00). Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie to 1 536 963,63 PLN.


Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją konkursową.

_________________________________________________________________________________________________

15.02.2017

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 opublikowała listę wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 Poddziałania 11.2.2. Wsparcia szkolnictwa zawodowego - RIT Subregionu Zachodniego. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

 

Lista złożonych wniosków w ramach naboru 11.2.2

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

15.02.2017

 

Zapraszamy do udziału w szkolaniach dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów RPO WSL 2014-20202 w zakresie rozliczania projektów z zastosowaniem Lokalnego Systemu Informatycznego LSI 2014.


"Rozliczanie projektu EFS współfinansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020" zaplanowano na dzień 2 marca 2017 r., zaś do udziału w szkoleniu "Rozliczanie projektu EFRR współfinansowanego ze środków RPO WSL 2014-2020" zapraszamy w dniu 3 marca 2017 r.


Po więcej szczegółów związanych z warunkami uczestnictwa w spotkaniach zapraszamy na stronę główną subregion.pl:
- Rozliczenie EFS - kliknij TUTAJ
- Rozliczanie EFRR - kliknij TUTAJ


Ilość miejsc ograniczona!

 

_________________________________________________________________________________________________

07.02.2017

Rozstrzygnięto nabór z zakresu efektywności energetycznej!

 

Informujemy, że 31 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 155/169/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16 dla poddziałania 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej– RIT Subregionu Zachodniego.

Biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową wynoszącą 72 042 270,08 zł udzielono dofinansowanie wszystkim 14 projektom które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, o łącznej wartości dofinansowania 51 280 790,14 zł.


Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej.

 

Lista projektów wybrana do dofinansowania

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

 

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

07.02.2017

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 31 stycznia 2017 r. przyjął aktualizację dokumentu „Zasady wsparcia rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”, który w szczególności opisuje procedurę oceny programów rewitalizacji przez Instytucję Zarządzającą RPO WSL 2014-2020, a także regulamin wpisywania tychże Programów do Wykazu Programów Rewitalizacji Województwa Śląskiego.

 

Zapraszamy do zapoznania sie z przedmiotowym dokumentem, który został zamieszczony na stronie www.rpo.slaskie.pl TUTAJ

 

_________________________________________________________________________________________________

06.02.2017

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 opublikowała listę wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16 Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

 

Lista złożonych wniosków w ramach naboru 11.1.2

 

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

06.02.2017

Rostrzygnięto nabór dla poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami - RIT Zachodni.

 

Informujemy, że 31 stycznia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 156/169/V/2017 dokonał wyboru do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16 dla Podziałania: 5.2.2 Gospodarka odpadami – RIT Subregionu Zachodniego.

Biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową wynoszącą 7 526 040,50 zł, możliwe było dofinansowanie wszystkich 5 projektów złożonych w ramach naboru o łącznej wartości dofinansowania 2 904 164,58 zł.

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo poniżej oraz w ogłoszeniu naboru.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista członków KOP

 

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

03.02.2017

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wydłużył termin rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 dla poddziałania 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT Subregionu Zachodiego.

Rozstrzygnięcie konkursu (zatwierdzenie listy) przesunięto z 22.02.2017 r. na 15.03.2017 r.
Zaktualizowany szczegółowy harmonogram konkursu dostępny jest TUTAJ.

 

_________________________________________________________________________________________________

23.01.2017

Zapraszamy do udziału w spotkaniu informacyjnym związanym z konkursem nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 w ramach Osi priorytetowej 11. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.2. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałanie 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.


Szczegóły dostępne na stronie głównej subregion.pl

_________________________________________________________________________________________________

04.01.2017

Zaktualizowano wzór Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach EFS


Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2659/161/V/2016 z dnia 28 grudnia 2016 roku przyjął zaktualizowany wzór wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) wraz z Instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.


We wzorze WND poprawiono maksymalną liczbę znaków w następujących polach wniosku: B.4; B.7; B.10; B.11.1; B.11.2; C.1(Opis działań planowanych do realizacji w ramach zadań). W Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS wprowadzono zmiany wynikające z bieżących doświadczeń  związanych z przeprowadzonymi naborami oraz z nowelizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

__________________________________________________________________________________________________

 

ARCHIWUM AKTUALNOŚCI:

Aktualności RIT 2015
Aktualności RIT 2016


powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys