O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Aktualności RIT 2015

10.12.2015 r.


Poprawny wyboru wskaźników dla naboru nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15


W ramach ww. naboru, beneficjenci chcący realizować wsparcie dla nauczycieli, są zobligowani do realizacji wskaźnika rezultatu Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu. Wskaźnik ten, nie jest wskaźnikiem obowiązkowym dla projektodawców, którzy nie planują obejmować wsparciem nauczycieli.


Uwaga!
Beneficjenci nie realizujący wsparcia dla nauczycieli w ramach projektu, powinni podczas wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu w systemie LSI wybrać ww. wskaźnik, a następnie jako wartość bazową i docelową wskazać „0”, w opisie monitorowania należy wpisać „nie dotyczy”.

W przypadku nie wybrania wskaźnika rezultatu w systemie LSI, generator odczyta to zdarzenie jako błąd, który uniemożliwi poprawne wypełnienie i zwalidowanie wniosku o dofinasowanie projektu. Wnioski o dofinansowanie, które zostaną wypełnione w ww. sposób, nie będą podlegały ocenie pod względem realizacji wskaźników rezultatu.

 

Dla beneficjentów, którzy w swoich projektach przewidują objęcie wsparciem nauczycieli, wskaźnik rezultatu Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu, jest wskaźnikiem obowiązkowym do realizacji. Projekty, które przewidują skierowanie wsparcia dla nauczycieli, a nie realizują przedmiotowego wskaźnika, będą ocenione negatywnie na etapie oceny merytorycznej, na podstawie kryterium Realizacja wskaźników kluczowych i specyficznych dla Programu.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

03.12.2015 r.


Instytucja Zarządzająca opublikowała listę wniosków złożonych w konkursie o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna, Poddziałanie 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, którą przedstawiamy poniżej.

 

Lista projektów_RIT SZ_12.1.2

__________________________________________________________________________________________________

16.11.2015 r.

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku i Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszają na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ-01-24-036/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 25 listopada 2015 r.
Rejestracja: 9.00-9.30
Godz. spotkania: 9.30-13.00  
Miejsce: Urząd Miasta w Rybniku, ul. B. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, Sala 264

Tematyka spotkania:

 1. Omówienie najważniejszych zapisów dokumentacji konkursowej.
 2. Omówienie zagadnień związanych z działaniem systemu LSI.
 3. Wybrane zagadnienia dot. kwalifikowalności wydatków z EFS.
 4. Przedstawienie zapisów Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.
 5. Omówienie kryteriów wyboru projektów ZIT/RIT dla poddziałania 11.1.2.

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie go na adres mailowy: biuro@subregion.pl

 

W polu UWAGI zachęcamy do wpisywania pytań dot. konkursu.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłaszanie max. 2 osób reprezentujących jeden podmiot.

 

W przypadku zgłoszeń dokonanych przez osoby niepełnosprawne prosimy o podanie zakresu koniecznych udogodnień, które ewentualnie moglibyśmy zapewnić.

 

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

Kontakt:

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

Aleksandra Grabarczyk, tel. 32 42 22 446

Formularz zgłoszeniowy_25.11.2015r.

133 KB

 

_______________________________________________________________________________________

13.11.2015 r.

Przesunięciu ulega termin ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 12.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego (poddziałania: 12.2.1 i 12.2.2).

 

Konkurs jest przewidziany dla poszczególnych subregionów w ramach wsparcia zintegrowanych i regionalnych inwestycji terytorialnych (ZIT/RIT), a  przedmiotem projektów ma być przebudowa, budowa, remont laboratoriów, sal do praktycznej nauki zawodu wraz z zapewnieniem wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Zarząd Województwa uznał, iż zanim formalnie rozpocznie się nabór projektów w tym obszarze, powinny zakończyć się  prace nad ostatecznym kształtem dokumentów strategicznych ZIT/RIT.

 

W związku z tym, niezwłocznie po zakończeniu prac nad pełną dokumentacją umożliwiającą ogłoszenie tego naboru poinformujemy o nowym terminie jego otwarcia.

__________________________________________________________________________________________________

09.11.2015 r.


Zachęcamy do udziału  w VIII Targach Funduszy Europejskich, które odbędą się 23 listopada br. (pon.), godz. 9.00-14.00 w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach (wejście od strony Spodka).

 

Już sam wybór lokalizacji nie jest przypadkowy – obiekt powstał bowiem w ramach tzw. projektu kluczowego dofinansowanego ze środków RPO WSL 2007-2013 i tym samym jest żywym przykładem interwencji unijnej w naszym regionie.
Celem Targów będzie prezentacja przede wszystkim oferty Funduszy Europejskich w województwie śląskim w perspektywie 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem RPO WSL.

 

Wydarzenie obejmie dwie części:

 • dostępną dla wszystkich strefę wystawienniczą,
 • 4 warsztaty dla w sumie 200 potencjalnych beneficjentów zainteresowanych konkursami ogłaszanymi w ramach RPO WSL.

 

Swoje stoiska przygotują:

 • Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich;
 • Europejska Współpraca Terytorialna oraz Biuro Regionalne Województwa Śląskiego;
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach;
 • Śląskie Centrum Przedsiębiorczości;
 • Śląski Klaster ICT i Multimediów HUB CLUB;
 • Zintegrowane i Regionalne Inwestycje Terytorialne;
 • Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz Punkt Informacyjny Europe Direct;
 • Code Architecture & Design (beneficjent RPO WSL 2007-2013);
 • i3D (beneficjent RPO WSL 2007-2013);
 • Spółdzielnia Socjalna FAJNA (beneficjent PO KL 2007-2013);
 • Fundusz Górnośląski;
 • Agencja Rozwoju Regionalnego;
 • Agencja Rozwoju Lokalnego;
 • Województwo Śląskie;
 • TVP Katowice (patron medialny wydarzenia).

 

Jako atrakcja dla pierwszych 100 gości odwiedzających Targi przewidziane są konkursy z atrakcyjnymi nagrodami.

Wstęp na część targową jest wolny, stoiska będą czynne w godz. 9.00-14.00.

 

Warsztaty:

Każdy z warsztatów odbędzie się w godz. 9.30-13.00, z przerwą na poczęstunek.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc (50 osób na każdy warsztat) wymagana jest rejestracja za pomocą formularza on-line(szczegóły po kliknięciu na dany warsztat). Potwierdzenie uczestnictwa zostanie wysłane drogą mailową po zakończeniu rejestracji i weryfikacji zgłoszeń.

 

Organizacja VIII Targów Funduszy Europejskich jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

__________________________________________________________________________________________________

 

04.11.2015 r.

 

Zarząd Województwa zdecydował o wydłużeniu terminu składania wniosków w ramach konkursu dot. infrastruktury wychowania przedszkolnego, organizowanego dla RIT Subregionu Zachodniego - nabór nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15.

 

Zgodnie z aktualną decyzją, nabór projektów zakończy się  27 listopada  br., a wynika to z faktu nie zakończonego jeszcze procesu przyjmowania strategii subregionalnych. W najbliższych dniach spodziewamy się ostatecznych decyzji w tym zakresie ze strony Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ostateczne przyjęcie strategii jest niezbędne dla wnioskodawców ze względu na weryfikację punktową projektów pod względem ich zgodności z tym dokumentem.

__________________________________________________________________________________________________

 

03.11.2015 r.

 

30 października2015 r. Zgromadzenie Ogólne Korespondencyjne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku przyjęło aktualizację Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

 

Uwzględniając przeprowadzoną diagnozę oraz zdefiniowane problemy w poszczególnych obszarach problemowych Strategia RIT zdefiniowała misję RIT w okresie do 2025 roku: Regionalne Inwestycje Terytorialne Subregionu Zachodniego narzędziem niwelującym oddziaływanie zdefiniowanych obszarów problemowych oraz pogłębiającym integrację i współpracę samorządów Subregionu Zachodniego.

 

Działania w ramach RIT pozwolą na realizację dwóch celów strategicznych:

 1. Rozwój kapitału ludzkiego bazujący na zatrudnialności i spójności społeczno-gospodarczej Subregionu Zachodniego.
 2. Zdrowe środowisko życia dzięki zmniejszonej antropopresji w Subregionie Zachodnim.

 

Cele strategiczne łączą w sobie priorytety złożone z działań. Każde z działań skupia dodatkowo cele szczegółowe, dla których przypisano wskaźniki rezultatu strategicznego.

 

Zachęcamy zatem do szczegółowej lektury dokumentu, który znajduje się TUTAJ.

__________________________________________________________________________________________________

28.09.2015 r.

Informujemy, iż termin otwarcia naborów dla działań 4.1 oraz typu 4 działania 4.5 ulegnie zmianie z 26 października na 28 października 2015 roku.


Zgodnie z aktualnym, indykatywnym harmonogramem naborów na rok 2015 dla RPO WSL 2014-2020 z dniem 26 września br. zaplanowano ogłoszenie konkursu dla Działania 4.1 Odnawialne źródła energii oraz Poddziałań 4.5.1 i 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie ZIT/RIT 4 typ projektu Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.


W związku jednak z faktem, że dzień 26 września br. jest dniem wolnym od pracy ogłoszenia dla ww. konkursów zamieszczone zostaną na stronie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 www.rpo.slaskie.pl w pierwszym następującym po ww. terminie dniu roboczym tj. 28 września 2015 roku.

 

Tym samym w celu zachowania 30 dniowego okresu trwania ogłoszenia o którym mowa w art. 40 pkt 1 Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 z dnia 11 lipca 2014 nabór wniosków dla konkursów w ramach Działania 4.1 Odnawialne źródła energii rozpocznie się 28 października br. i prowadzony będzie do 04 marca 2016 roku. Natomiast dla Poddziałań 4.5.1 i 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie ZIT/RIT, 4 typ projektu Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia rozpocznie się 28 października br. roku i będzie trwał do 30 grudnia br.

__________________________________________________________________________________________________

13.07.2015 r.

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o anulowaniu konkursów o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT (nabór nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-006/15) oraz Poddziałanie 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT (nabór nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-007/15 )

 

Przyczyną anulowania konkursu są zidentyfikowane w wyniku ogłoszenia aspekty interpretacyjne związane z kryteriami dostępu określonymi w warunkach konkursu, a dotyczące konieczności zapewnienia równego traktowania podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie w naborze.

 

Jednocześnie Instytucja Zarządzająca dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego informuje, że nabór dla ww. poddziałania zostanie ogłoszony w terminie późniejszym, uwzględniając w warunkach konkursu wyniki badania ewaluacyjnego przeprowadzanego dla działania 4.3. Nowy termin naboru zostanie wskazany w indykatywnym harmonogramie naborów.

 

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: punktinformacyjny@slaskie.pl.

__________________________________________________________________________________________________

29.06.2015 r.

26 czerwca Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił nabór nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15 dla Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w ramach osi priorytetowej XII. Infrastruktura edukacyjna.

 

Wnioski o dofinansowanie będzie można składać od 27 lipca do 30 października za pomocą Lokalnego Systemu Informatycznego. Dofinansowanie będą mogły uzyskać projekty dotyczące infrastruktury edukacyjnej tj:

 • przebudowy, budowy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego wraz z zapewnieniem niezbędnego wyposażenia, w tym przystosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 

Szczegółowe informacje wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami znajdują się pod właściwymi ogłoszeniami o naborach na stronie RPO WSL 2014-2020, jak również w zakładce "Nabory" na storonie IP RIT RPO WSL.

__________________________________________________________________________________________________

26.06.2015 r.

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 24 czerwca 2015 r. uchwałą Nr 1100/45 /V/2015 zatwierdził Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2015 rok.Zgodnie z jego treścią, do końca bieżącego roku przewiduje się otwarcie sześćdziesięciu naborów w trybie konkursowym oraz sześciu naborów w trybie pozakonkursowym.

 

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem!

 

Harmonogram naboru wniosków

__________________________________________________________________________________________________

13.05.2015 r.


11 maja 2015 r. Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku przyjęło aktualizację Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

 

Dokument Strategii oraz przygotowane w oparciu o jej zapisy szczegółowe kryteria wyboru projektów dot. zgodności ze Strategią RIT, przyjmowane przez Komitet Monitorujący, są głównym narzędziem służącycm realizacji zintegrowanych działań, które pozwolą na rozwiązywanie problemów gospodarczych, środowiskowych, klimatycznych, demograficznych i społecznych Subregionu Zachodniego.

 

Zachęcamy do lektury dokumentu, który znajduje się TUTAJ.

__________________________________________________________________________________________________

 

16.03.2015 r.


105 mln EURO dla Subregionu Zachodniego – podpisano porozumienie

13 marca br. w nowym obiekcie Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach przedstawiciele Związku Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku w osobie Przewodniczącego Zarządu Związku Pana Mieczysława Kiecy i Dyrektora Biura Pana Adama Wawocznego podpisali porozumienie w sprawie powierzenia zadania z zakresu realizacji instrumentu Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku na finansowanie RIT w ramach RPO WSL otrzymał środki w wysokości  105 409 146 EUR,  w tym środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 92 915 363 EUR i Europejskiego Funduszu Społecznego 12 493 783 EUR.

Więcej informacji można znaleźć pod poniższym linkiem:
http://subregion.pl/news/pokaz/5/4/65459

 

 

__________________________________________________________________________________________________

 

05.03.2015 r.


4 marca br. Zgromadzenie Ogólne Związku uchwałą nr 13/2015 przyjął dokument Strategii Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Strategia rozwoju Subregionu Zachodniego jest koncepcją o wielokierunkowych możliwościach wykorzystania, wśród których znajdują się uzasadnienie przedsięwzięć w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych w Subregionie Zachodnim, wzmocnienie współpracy w ramach Subregionu, a w dalszej perspektywie rozwijanie współpracy z innymi subregionami oraz innymi obszarami, w tym wykorzystywanie położenia przygranicznego, a także rozszerzenie możliwości realizacji polityki lokalnej przez gminy i powiaty Subregionu dzięki rozwijaniu relacji współpracy w dziedzinach wyznaczonych w strategii.

 

Zachęcamy do lektury Strategii Rozwoju.

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys