O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Pomoc Techniczna RPO WSL - 2016 rok

 

Projekt „Plan Działań na rok 2016 w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Działania 13.1 Pomoc Techniczna – SZ” współfinansowany w 85% ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej XIII Pomoc Techniczna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

 

 

WNIOSKODAWCA:

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku

 

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU:

Zapewnienie efektywnego procesu zarządzania, wdrażania i monitorowania RPO WSL 2014-2020 oraz właściwe wykorzystanie dostępnych środków w zakresie instrumentu Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego, w tym:

  • utrzymanie odpowiedniego poziomu zatrudnienia personelu zaangażowanego w zarządzanie, wdrażanie i monitorowanie RPO WSL 2014-2020 oraz zapewnienie możliwości podnoszenia jego kwalifikacji i niezbędnych warunków pracy;
  • zapewnienie skutecznego i sprawnego systemu zarządzania i wdrażania;
  • zapewnienie skutecznego systemu informacji i promocji dla Programu i efektywne wsparcie dla beneficjentów.

 

 

ZAKŁADANE WSKAŹNIKI PRODUKTU:

  • Liczba etatomiesięcy finansowanych ze środków pomocy technicznej – 36 szt.
  • Liczba uczestników form szkoleniowych dla beneficjentów – 141 osób

 

ZAKŁADANE WSKAŹNIKI REZULTATU:

  • Poziom fluktuacji pracowników w instytucjach zaangażowanych w politykę spójności – 0,25%
  • Ocena przydatności form szkoleniowych dla beneficjentów [skala 1-5] – 4,15 pkt

 

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: 2016-01-01 - 2016-12-31

 

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU: 289 600,00 zł

 

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA UE: 246 160,00 zł

 

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys