O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Aktualności RIT 2016

27.12.2016 r.

 

Aktualizacja szczegółowego harmonogramu konkursu - poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych - RIT

 

Informujemy, iż zaktualizowano szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 - RIT Subregionu Zachodniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

22.12.2016 r.

 

Przedłużenie terminu naboru - 11.4.2. Kształcenie ustawiczne - RIT.

 

Informujemy, iż na podstawie uchwały Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2016 r. wydlużono termin trwania konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16 w ramach poddziałania 11.4.2. Kształcenie ustawiczne - RIT.

 

Nabór prowadzony będzie do 31 marca 2017 r. do godz. 12.00.

_________________________________________________________________________________________________

 

22.12.2016 r.

 

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

 

Informujemy, że z powodu złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs, na podstawie pkt 6 ppkt 1 Regulaminu konkursów dedykowanych dla Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, wydłużona została ocena złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16.

W związku z powyższym, określony w ogłoszeniu o naborze termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2016 r. - ulega zmianie na styczeń 2017 r.Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

15.12.2016 r.

 

Zaktualizowana lista wniosków podlegających ocenie merytorycznej - konkurs nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16

 

W związku z negatywnym wynikiem ponownej oceny formalnej jednego wniosku o dofinansowanie, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach  opublikował zaktualizowaną listę wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16, poddziałania 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT Subregionu Zachodniego.

Poniżej znajdą Państwo zaktualizowaną listę.
Zaktualizowana lista wniosków podlegająca ocenie merytorycznej


Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

14.12.2016 r.

 

Wydłużenie terminów trwania nabór - 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Subregionu Zachodniego

 

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2551/158/V/2016 z dnia 13.12.2016 r. podjął decyzję o przedłużeniu terminów niżej wymienionych nabórów wniosków:

RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16

RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16

 

W przypadku obu konkursów, nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony do 31.01.2017 r. do godz. 12.00.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

30.11.2016 r.


Informujemy, iż  Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dniu 30.11.2016 ogłosił niżej wymienione konkursy w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych:


1. RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16 - Poddziałanie 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30.12.2016 r. do dnia 28.02.2017 r. Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 23 531 118,29 PLN;

 

2. RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16 - Poddziałanie 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat - RIT. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 grudnia 2016r. do dnia 15 lutego 2017r. Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 186 934,93 PLN;

 

3. RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 - Poddziałanie 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia 8 lutego 2017 r. Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: projektów w konkursie: 8 741 084,88 PLN;

 

4. RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16 - Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów będzie prowadzony od dnia 30 grudnia 2016 r. do dnia 30 stycznia 2017 r. Kwota środków europejskich przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie: 1 736 177,63 PLN.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

30.11.2016 r.


Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 29 listopada 2016 r. zatwierdził Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na rok 2017. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem, który dostępny jest poniżej.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie RPO WSL

_________________________________________________________________________________________________

 

30.11.2016 r.

 

Zmiana terminu ogłoszenia konkursów z Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że z powodu wejścia w życie nowych „Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020” nabór wniosków na konkurs dla Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT zostanie opublikowany w I kwartale 2017 roku. W związku z powyższym tegoroczny konkurs w ramach Poddziałań 9.1.2 nie będzie ogłoszony.


Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

21.11.2016 r.

 

Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 (Poddziałanie 9.2.2 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT ZACH)

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 - Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 9.2.2 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, Subregion Zachodni. Zarząd wybrał do dofinansowania dwa projekty, których wartość dofinansowania wynosi 1 181 500,00 zł.

Przedstawiamy również skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny w ramach konkursu.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista Członków KOP

 

 

Jednocześnie informujemy, że w ramach przedmiotowego konkursu zaktualizowano pakiet aplikacyjny w następującym zakresie:

 • wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, który stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu nr RPSL. 09.02.02-IZ.01-24-062/16,
 • wzór Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe), który stanowi załącznik nr 3a do Regulaminu konkursu nr RPSL. 09.02.02-IZ.01-24-062/16,
 • Regulamin procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów, stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu nr RPSL. 09.02.02-IZ.01-24-062/16.


Powyższe aktualizacje umów wynikają z ogłoszonej aktualizacji Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020. Jednocześnie zmieniony został załącznik nr 9 do umów - Szczegółowe obowiązki beneficjenta wynikające z realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.2.2 w zakresie obowiązku składania przez uczestników projektu oświadczeń o niekorzystaniu z takiego samego wsparcia dotyczącego usług zdrowotnych.


Aktualizacja Regulaminu procedury odwoławczej dla Wnioskodawców IZ RPO WSL Zasady wnoszenia i rozpatrywania protestów, stanowiącego załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu nr RPSL. 09.02.02-IZ.01-24-062/16 ma także charakter dostosowawczy i wynika ze zmian wprowadzonych przez Wydział Rozwoju Regionalnego odpowiedzialnego za procedurę odwoławczą.


Zmiana Pakietu aplikacyjnego przedmiotowego konkursu została dokonana po rozstrzygnięciu konkursu i nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

21.11.2016 r.

 

Wyniki oceny formalnej w ramach Poddziałania 7.3.2 - RIT Subregion Zachodni

 

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oceny formalnej, publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 Poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregion Zachodni.

 

Lista projektów przekazanych do oceny merytorycznej

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

09.11.2016 r.

 

Lista wniosków zarejestrowanych w ramach działania 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa

Informujemy, że 31 października 2016 r. został zakończony nabór nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16 dla poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa - RIT Subregionu Zachodniego. W ramach konkursu złożono 5 wniosków, których wartość całkowita to 63 237 211,67 PLN, a wartość dofinansowania to 28 977 683,44 PLN. Tym samym w naborze złożono wnioski na sumę większą niż wysokość środków europejskich zaplanowanych do kontraktacji w naborze.


Lista zarejestrowanych wniosków w ramach konkursu znajdą Państwo na stronie ogłoszenia o konkursie.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

04.11.2016 r.

 

Spotkanie informacyjne: Bezpieczna oraz sprawna realizacja inwestycji budowlanych w ramach Poddziałania 4.3.2


Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku jako IP RIT Subregionu Zachodniego zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym związanym z ogłoszonym konkursem RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - 4.3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego.


Informacje szczegółowe dotyczace spotkania informacjnego znajdują się pod tym adresem.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

 

03.11.2016 r.

 

Od 24 października 2016 r. obowiązują nowe „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”.

Zmiany dotyczą m.in.:

 • rezygnacji z obowiązkowego zastosowania przez ośrodki pomocy społecznej Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmian w sposobie pomiaru efektywności społeczno-zatrudnieniowej;
 • doprecyzowania definicji związanych z usługami świadczonymi w środowisku lokalnym;
 • zmiany demarkacji pomiędzy usługami społecznymi a zdrowotnymi;
 • wprowadzenia minimalnych standardów związanych ze świadczeniem poszczególnych rodzajów usług społecznych;
 • doszczegółowienia zasad związanych z przyznawaniem dotacji na utworzenie miejsc pracy oraz uzupełnienia o definicję wskaźników efektywnościowych dotyczących pracy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej.


Nowa wersja Wytycznych obowiązywać będzie w odniesieniu do projektów przyjętych do realizacji na podstawie konkursów i naborów ogłoszonych po 24 października 2016 r.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

31.10.2016

 

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu weryfikacji braków formalnych, publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 - Poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego.


Poniżej znajdą Państwo przedmiotową listę.

Lista wniosków do oceny formalnej - 7.3.2 RIT Zachodni

 

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

31.10.2016

 

Ogłoszono nabór - poddziałanie 11.4.2. Kształcenie ustawiczne – RIT

 

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy z siedzibą w Katowicach, ul. Kościuszki 30, 40-048 Katowice jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 31 października br, ogłosił konkurs nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16 w ramach poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne RIT Subregionu Zachodniego.

 

Nabór wniosków będzie prowadzony od 30 listopada 2016 (od godz. 0:00:00) do 30 grudnia 2016 (do godz. 12:00:00).

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

28.10.2016 r.

 

Ogłoszono kolejne nabory współfinansowane z EFRR!


Informujemy, iż  Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w dniu 28.10.2016 ogłosił niżej wymienione konkursy (Instytucją Organizującą Konkurs jest Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego):

 

Informujemy również, że nastąpiła zmiana regulaminu konkursu RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 - Poddziałanie 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT Subregionu Zachodniego.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

17.10.2016 r.

 

Informujemy, że od 14 października 2016 obowiązuje znowelizowana wersja Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Właściwy dokument, a także opis najważniejszych wprowadzonych zmian są dostępne w Portalu Funduszy Europejskich.

_________________________________________________________________________________________________

 

14.10.2016 r.

 

Informujemy, iż 13 października 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (wersja 7).

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem na stronie rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

13.10.2016 r.

 

Instytucja Organizująca Konkurs (Wojewódzki Urzad Pracy w Katowicach) zaktualizowała listę wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 z Podziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego. Operacja taka miała miejsce w związku z zwróceniem na ocenę formalną wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach konkursu, który został oceniony negatywnie. Poniżej znajdujduje się zaktualizowana lista.

 

Zaktualizowana lista wniosków ocenionych pozytywnie w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014-16 RIT Subregionu Zachodniego

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

13.10.2016 r.

 

Informujemy, że w związku z zakończeniem naboru wniosków Instytucja Organizująca Konkurs (Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach) przedstawiła szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 - Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego. Szczegółowy harmonogram jest zamieszczony w ogłoszeniu, jak również poniżej w formie załaczników.

 

Harmonogram konkursu RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

07.10.2016 r.

 

Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15 (Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego)

 

Informujemy, że 4 października 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1993/144/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15 dla Działania: 4.1. Odnawialne źródła energii, Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna.

Biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową wynoszącą 4 028 475,00 zł, udzielono dofinansowania 5 projektom które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną, o łącznej wartości dofinansowania 3 789 826,81 zł.

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista członków KOP

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

30.09.2016 r.

 

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru 4.1.2 Odnawialne źródła energii!

 

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15 - 4.1.2. Odnawialne źródła energii - RIT Subregionu Zachodniego. Określony wcześniej termin rozstrzygnięcia naboru - wrzesień 2016 r. - ulega zmianie na październik 2016 r.

 

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

30.09.2016 r.

 

Ogłoszono nabór na rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych!

 

Informujemy, że 30 września br. Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 opublikowała ogłoszenie o naborze w ramach RIT Subregionu Zachodniego nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16 - Poddziałanie 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - RIT

 

Więcej informacji o naborach można znaleźć w zakładce "Nabory" oraz na stronie rpo.slaskie.pl

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

12.09.2016 r.

 

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej rpo.slaskie.pl, znajduje się zaproszenie do udziału w spotkaniu informacyjnym związanym z ogłoszeniem konkursu nr RPSL. 09.02.06-IZ.01-24-079/16 w ramach Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.

 

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się tutaj.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

 

_________________________________________________________________________________________________

 

02.09.2016 r.

 

Informujemy, że 30 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa uchwałą nr 1759/134 /V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16, przeprowadzonego w ramach Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

Poniżej przedstawiamy listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę członków Komisji Oceny Projektów.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Lista członków Komisji Oceny Projektów

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

02.09.2016 r.

 

Lista wniosków zarejestrowanych w ramach działania 5.2 Gospodarka odpadami (azbest)

Informujemy, że 31 sierpnia 2016 r. został zakończony nabór nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16 dla Poddziałania 5.2.2. Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego. W ramach konkursu złożono 5 wniosków, których wartość całkowita to 8 472 443,77 PLN, a wartość dofinansowania to 3 105 176,26 PLN, co stanowi ok. 42% środków europejskich zaplanowanych do kontraktacji w naborze.


Lista zarejestrowanych wniosków w ramach konkursu znajdą Państwo na stronie ogłoszenia o konkursie.

_________________________________________________________________________________________________

 

01.09.2016 r.

 

Informujemy, że na podstawie pkt 6.3.1 Regulaminu konkursów dedykowanego dla Działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, została wydłużona  ocena złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursu nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16 - RIT Subregionu Zachodniego.

Określony w ogłoszeniach o naborze termin rozstrzygnięcia konkursów – sierpień 2016 r. - ulega zmianie na grudzień 2016 r.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

31.08.2016 r.

 

Nowe ogłoszenia o naborach (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)!

Informujemy, że 31 sierpnia br. zostały opublikowane 3 nowe ogłoszenia o naborach w ramach RIT Subregionu Zachodniego:

 1. RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT.
 2. RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Typ: 4. Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.
 3. RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT Subregionu Zachodniego

 

Więcej informacji o naborach można znaleźć w zakładce "Nabory" oraz na stronie rpo.slaskie.pl

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

31.08.2016 r.

 

Informujemy, że  26 sierpnia 2016 roku zakończono etap oceny formalnej wniosków złożonych w ramach konkursu RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 w ramach poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

Listę wniosków ocenionych pozytywnie i skierowanych do oceny merytorycznej znajdą Państwo poniżej.

 

Lista projektów pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

31.08.2016 r.

 

Zmiany wzorów dokumentów - nabory EFRR!

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1764/134/V/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. zatwierdził zmiany załączników w ramach naborów zakończonych/trwających/ogłoszonych Wydziału Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zmiany dotyczyły wzoru umowy/porozumienia/decyzji o dofinansowanie projektu, jak również wprowadzono nową wersję Przewodnika dla beneficjentów EFRR 2014-2020, który stanowi załącznik do umowy/ porozumienia/decyzji.

 

Dotyczy nabórów RIT Subregionu Zachodniego:

RPSL.10.02.02-IZ.01-24-017/15

RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15

RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16

RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/16

RPSL.05.02.02-IZ.01-24-067/16

RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16

 

_________________________________________________________________________________________________

26.08.2016 r.

 

Informujemy, że 23 sierpnia 2016 r. zakończyła się procedura wyboru projektów w konkursie nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/16 dla Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT Subregionu Zachodniego. Do dofinansowania wybrano 5 projektów o łącznej kwocie dofinansowania ponad 13 miliony złotych.

Listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy członków Komisji Oceny Projektów znajdują się poniżej jak również są dołaczone pod poszczególnymi naborami.


Lista projektów wybranych do dofiansowania

Imienna lista członków KOP

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

24.08.2016 r.

 

Informujemy, iż zaktualizowano załącznik nr 10 "Standard udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości" dla konkursu RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16, poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

 

Opisane modyfikacje mają na celu uspójnienie zapisów w poszczególnych dokumentach pakietów aplikacyjnych, a w przypadku  dodatkowego kryterium w konkursie w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia - dostosowanie do funkcjonalności LSI.

 

Ponieważ zmiany te mają charakter techniczny, nie wpływają na okresy naborów wniosków w konkursach. Rejestr zmian do załącznika jest dostępny na stronie rpo.slaskie.pl - TUTAJ.


Z zaktualizowanym załącznikiem nr 10 można zapoznać się na stronie rpo.slaskie.pl - TUTAJ oraz w zakładce "Nabory" - TUTAJ.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

16.08.2016 r.

 

Instytucja Organizująca Konkurs (Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach) przedstawił listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu: nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 RIT Subregion Zachodni - Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy.

Poniżej zamieszczamy przedmiotową listę wniosków przekazanych do oceny formalnej (po pozytywnej weryfikacji poprawności wniosku).

 

Lista wniosków na losowanie do oceny formalnej.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

12.08.2016 r.

 

Informujemy, że 27 lipca br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego. Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram etapów oceny projektów.

 

Szczegółowy harmonogram konkursu RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

04.08.2016 r.

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym związanym z ogłoszeniem konkursu RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT.


Więcej informacji na stronie głównej - TUTAJ.

_________________________________________________________________________________________________

 

02.08.2016 r.

 

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu: RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 dotyczących Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Zachodniego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Listę wniosków znajdą Państwo w załączniku.
Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

28.07.2016 r.

 

Rusza kolejny konkurs dla obszarów rewitalizowanych!
Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza z dniem 28 lipca br. nabór RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy , Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Podziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Więcej informacji o naborze można znaleźć w zakładce "Nabory" oraz na stronie rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

 

28.07.2016 r.

 

Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 26 lipca 2016 r. przyjął "Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 2016 rok".

 

Aktualizacja dokumentu polega m.in. na:
 • dostosowaniu zapisów do aktualnej sytuacji prawnej oraz procesu przyjmowania dokumentów programowych,
 • zwiększeniu alokacji na konkursy w ramach poddziałań: 4.3.2, 8.3.1 oraz 12.1.1,
 • ogłoszeniu dodatkowych konkursów w ramach poddziałań: 11.1.2, 11.1.3,
 • odwołanie terminów konkursów z przyczyn obiektywnych (niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs) w ramach poddziałania 8.2.3 i działania 6.2 oraz zaproponowanie nowych terminów.

 

Aktualny harmonogram naborów można znaleźć na stronie rpo.slaskie.pl - TUTAJ.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

_________________________________________________________________________________________________

27.07.2016 r.

 

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląkiego dokonał aktualizacji Regulaminu konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16 w ramach poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Zmiany dotyczą punktu "2.1.1 Ograniczenia i limity w realizacji projektów, w tym również szczególne warunki dostępu dla konkursu" regulaminu, w którym wprowadzono możliwość ubiegania się o dofinansowanie podmiotów, których projekty zlokalizowane będą w aglomeracjach zgłoszonych do V Aktualizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych (V AKPOŚK).

 

Więcej na stronie rpo.slaskie.pl - TUTAJ.

_________________________________________________________________________________________________

 

26.07.2016 r.

 

Informujemy, iż 14 lipca 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPSL.09.02.02.IZ.01-24-062/16 dla poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Zachodniego.

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram etapów oceny projektów.

 

Harmonogram etapów oceny RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16

_________________________________________________________________________________________________

 

25.07.2016 r.

 

Przypominamy, że 27 lipca (środa) br. o godz.12:00 zostanie zakończony nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych 7.1.2 – RIT Subregionu Zachodniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

 

Wnioski można składać wyłącznie drogą elektroniczną przez platformę SEKAP lub ePUAP.

 

Wszystkich wnioskodawców zapraszamy do zapoznania się z instrukcjami podpisywania wniosku o dofinansowanie dostępnymi na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach - TUTAJ.

_________________________________________________________________________________________________

 

13.07.2016 r.

 

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16 dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego, Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego.

 

Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania 3 projekty na łączną kwotę dofinansowania wynosząca ponad 2 miliony złotych.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny w konkursie została opublikowana na stronie ogłoszenia oraz w załączniku poniżej.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów

_________________________________________________________________________________________________

 

08.07.2016 r.

 

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1353/124/V/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. dokonał zmiany Regulaminu  konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16 dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT Subregionu Zachodniego, Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego RPO WSL na lata 2014-2020.


Wprowadzone zmiany dotyczą:

 1. aktualizacji Regulaminu procedury odwoławczej dla IZ RPO WSL Zasady wnoszenia  i rozpatrywania protestów, który stanowi załącznik nr 8 do Regulaminu konkursu;
 2. aktualizacji wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, która stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu konkursu;
 3. dodania wzoru Umowy o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (kwoty ryczałtowe dla projektów, których okres realizacji przekracza 12 miesięcy), która będzie stanowić załącznik nr 3a do Regulaminu konkursu.

 

Z aktualnymi dokumentami można zapoznać się TUTAJ.

_________________________________________________________________________________________________

 

30.06.2016 r.

 

Ogłoszono pierwszy nabór dla Gospodarki wodno-ściekowej!

Informujemy, że 30 czerwca br. Zarząd Województwa Śląskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16 dla poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa - RIT Subregionu Zachodniego.

 

Więcej informacji o naborze można znaleźć w zakładce "Nabory" oraz na stronie rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

29.06.2016 r.

 

Uchwałą nr 1290/123/V/2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zmienił Regulamin konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT (Subregion Zachodni).

 

 

W związku z  powyższym obowiązującym załącznikiem nr 9 do Regulaminu staje się Strategia RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 20 kwietnia 2016 r. Jednocześnie wydłużony został nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów do dnia 14 lipca 2016 r., do godz. 12:00.

__________________________________________________________________________________________________

 

23.06.2016 r.

 

Informujemy, że została uruchomiona Baza Konkurencyjności  Funduszy Europejskich („Baza”), która  dostępna jest  pod adresem:

http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.


Baza to narzędzie służące do publikacji zapytań ofertowych przez beneficjentów zobowiązanych do stosowania zasady konkurencyjności.  Zasada ta wynika  z  Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach  Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego,  Europejskiego  Funduszu Społecznego oraz Funduszu  Spójności na lata 2014-2020 i powinna być stosowana  przez beneficjentów w przypadku udzielania zamówień, których wartość przekracza 50 tys. zł netto. Beneficjenci  zobowiązani  do stosowania  przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych powinni stosować zasadę  konkurencyjności jedynie  dla tych zamówień, których  wartość jest niższa  od kwoty określonej w art. 4 pkt 8 tej ustawy. Zasada konkurencyjności nie znajduje zastosowania  w przypadku zamówień opisanych w pkt 1 sekcji 6.5.3 ww. Wytycznych.

 

IZ RPO WSL ustala termin obowiązku umieszczenia ogłoszeń w wyżej wskazanej bazie od dnia  18 lipca 2016 r.

__________________________________________________________________________________________________

 

23.06.2016 r.

Zmiana terminu rozstrzygnięcia naborów dla działania 4.1 Odnawialne źródła energii

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu konkursów dedykowanych dla  działania 4.1. Odnawialne źródła energii w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, wydłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursu nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15.

 

 

Pierwotnie określony w Regulaminach naborów termin rozstrzygnięcia konkursu - czerwiec 2016 r. - ulega zmianie na wrzesień 2016 r. Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.

__________________________________________________________________________________________________

 

16.06.2016 r.

Informujemy, że nastąpiła zmiana w regulaminie konkursu z poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT o nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-036/15, dotycząca załacznika nr 3, 3a oraz 3b.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

09.06.2016 r.

W dniu 17.05.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 872/113/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr  RPSL.10.02.02-IZ-01-24-017-15 dla Działania: 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych, Poddziałanie: 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Zachodniego, Oś priorytetowa X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Określona w ogłoszeniu o konkursie wysokość alokacji 6 807 612,50 zł umożliwiła wybór do dofinansowania 2 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 4 707 018,53 zł, przy zachowaniu kolejności na liście ocenionych projektów.

 

Jednocześnie, Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia w załączniku Imienną listę członków Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny  wniosków w ramach konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ-01-24-017-15

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista Członków KOP

__________________________________________________________________________________________________

 

08.06.2016 r.

 

Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku oraz Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zapraszają do udziału w spotkaniu informacyjnym związanym z ogłoszeniem konkursu RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT

 

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 23.06.2016 r.
Rejestracja: 9.45-10.00
Godz. spotkania: 10.00-12.00  
Miejsce: Biuro Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku, ul. J. i F. Białych 7, 44-200 Rybnik, II piętro

Tematyka spotkania:

 1. Omówienie najważniejszych zapisów regulaminu konkursu.
 2. Omówienie wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków oraz zwalczania nadużyć finansowych.
 3. Przedstawienie Strategii RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego pod kątem ogłoszonego naboru oraz kryteriów wyboru projektów pod kątem zgodności ze Strategią.

 

Zasady rekrutacji:

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i przesłanie skanu na adres mailowy: biuro@subregion.pl

 

W polu UWAGI zachęcamy do wpisywania pytań dot. konkursu.

Warunkiem uczestnictwa będzie otrzymanie potwierdzenia drogą e-mail.

Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc prosimy o zgłaszanie max. 2 osób reprezentujących jeden podmiot.

 

Informujemy, że udział w spotkaniu jest bezpłatny.

 

 

Kontakt:

W przypadku pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

Aleksandra Grabarczyk, tel. 32 42 22 446

DO POBRANIA:

Formularz zgłoszeniowy

Agenda spotkania

__________________________________________________________________________________________________

27.05.2016 r.

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza z dniem 27 maja br. konkurs na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu tj.


Konkurs nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-014/16 w ramach Poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego.

Ogłoszenia o naborach wraz z załącznikami można znaleźć pod łącznikami oznaczonymi jako numer konkursu.

__________________________________________________________________________________________________

27.05.2016 r.


Instytucja Organizująca Konkurs opublikowała listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu: RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16, dotyczących Poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej RIT Subregionu Zachodniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

Listę wniosków znajdą Państwo w załączniku.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

25.05.2016 r.


Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w dniu 17.05.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 873/113/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15 dla Działania 12.1. Infrastruktura wychowania przedszkolnego, Poddziałania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Zachodniego, Oś priorytetowa XII Infrastruktura edukacyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Określona w ogłoszeniu o konkursie wysokość alokacji 13 103 906,45 zł umożliwiła wybór do dofinansowania 6 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą 12 578 991,18 zł, przy zachowaniu kolejności na liście ocenionych projektów. Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania znajduje się w załączniku.

 

Jednocześnie, Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia w załączniku Imienną listę członków Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny  wniosków w ramach konkursu nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista członków KOP

__________________________________________________________________________________________________

18.05.2016 r.

 

Informujemy, że 4 maja br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16 dla Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego

 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram etapów oceny projektów.

 

Harmonogram oceny

__________________________________________________________________________________________________

11.05.2016 r.

 

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zaprasza na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursów  w ramach Poddziałania 9.2.1 – Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT oraz Poddziałania 9.2.2  –  Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT RPO WSL 2014-2020.

 

Termin i miejsce spotkania:

Termin: 23 maja 2016 r.

Rejestracja: 9.30-10.00

Godziny spotkania: 10.00-14.00

Miejsce: Katowice, ul. Dąbrowskiego 23, Sala Kolumnowa

 

Tematyka spotkania:

 • Przedstawienie najważniejszych zapisów dokumentacji konkursowej.
 • Omówienie istotnych zasad wypełniania wniosku o dofinansowanie.
 • Przedstawienie wybranych zagadnień dotyczących kwalifikowalności wydatków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Szczegółowe informacje na temat spotkania dostępne są na stronie internetowej www.rpo.slaskie.pl – TUTAJ.

 

__________________________________________________________________________________________________

29.04.2016 r.

Nabór RPSL.10.02.02-IZ.01-24-017/15 - zakończono ocenę wniosków

 

Informujemy, że zakończyła się ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPSL.10.02.02-IZ.01-24-017/15. Przewidywany termin rozstrzygnięcia ww. naboru to 18 maja 2016 r.

 

__________________________________________________________________________________________________

27.04.2016 r.


Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15 dla  Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Priorytetu XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego RPO WSL na lata 2014-2020.


Zarząd Województwa dokonał wyboru do dofinansowania 2 projektów na łączną kwotę dofinansowania 525 997,01 zł.

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia również skład Komisji Oceny Projektów dokonującej oceny w ramach konkursu. Lista projektów wybranych do dofinansowania oraz lista członków Komisji Oceny Projektów znajduje się poniżej.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15

Lista członków Komisji Oceny Projektów

__________________________________________________________________________________________________

 

13.04.2016 r.

 

Informujemy, że w dniu 05.04.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów i wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15 dla Działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, Poddziałanie: 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Zachodniego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia.

Listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania, znajdą Państwo w załączniku.

Instytucja Organizująca Konkurs przedstawia również w załączniku  Imienną listę członków Komisji Oceny Projektów powołanej do oceny wniosków w ramach przedmiotowego konkursu.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15

Lista członków Komisji Oceny Projektów RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15

__________________________________________________________________________________________________

 

11.04.2016 r.


Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą w Rybniku i Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego zapraszają na spotkanie informacyjne związane z ogłoszeniem konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 - Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT, które odbędzie się w dniu 21 kwietnia br.

 

Po więcej informacji zapraszamy TUTAJ

__________________________________________________________________________________________________

 

08.04.2016 r.

Instytucja Organizująca Konkurs na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu konkursów dedykowanych dla działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna, wydłuża ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-017/15.

 

W związku z powyższym pierwotnie określony termin rozstrzygnięcia ww. konkursu - marzec 2016 r. - ulega zmianie – do końca kwietnia 2016 r.

 

Zmiany terminów podyktowane są złożonością procesów oceny wniosków o dofinansowanie występujących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa śląskiego na lata 2014 – 2020.

__________________________________________________________________________________________________

 

30.03.2016 r.

 

ZMIANY W REGULAMINACH NABORÓW!

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wykładni niektórych postanowień regulaminów konkursów w ramach RPO WSL 2014-2020 dla działań wdrażanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, tj. kwestii dotyczących wzywania wnioskodawcy do uzupełnienia dokumentacji aplikacyjnej oraz zapisów związanych z możliwością przedłużenia terminu trwania oceny, wprowadziliśmy w regulaminach konkursów zmiany, mające na celu doprecyzowanie wskazanych zapisów i ujednolicenie podejścia interpretacyjnego.

 

Zmiany usankcjonowane zostały w dniu 30.03.2016 r. Uchwałą Zarządu Województwa nr 558/104/V/2016.

 

Szczegółowy zakres zmian wraz z odniesieniem do numerów naborów znajduje się TUTAJ, natomiast aktualne wersje regulaminów konkursów, zawierające wprowadzone zmiany, opublikowano pod ogłoszeniami konkursowymi dla poszczególnych naborów.

 

Dotyczy nabórów RIT Subregionu Zachodniego:

RPSL.12.01.02-IZ.01-24-009/15

RPSL.10.02.02-IZ.01-24-017/15

RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15

RPSL.04.05.02-IZ.01-24-033/15

RPSL.12.02.02-IZ.01-24-043/16

__________________________________________________________________________________________________

 

30.03.2016 r.


Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 opubikowała listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16 dotyczącego Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT Subregionu Zachodniego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

 

Lista dostępna jest TUTAJ.

 

__________________________________________________________________________________________________

 

23.03.2016 r.

 

Informujemy, że  1 lutego 2016 r.  zakończył się nabór wniosków w ramach Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT RPO WSL 2014-2020 -  RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15;

 

W związku z zakończoną oceną formalną wniosków w ramach ww. konkursów, przedstawiamy listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej oraz szczegółowy harmonogramy etapów oceny.

 

Harmonogram etapów oceny

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej

__________________________________________________________________________________________________

 

21.03.2016 r.


W związku z zakończonym w dniu 7 marca br. naborem wniosków w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02.IZ.01-24-052/16 dla Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 opublikowała szczegółowy harmonogram etapów oceny dla przedmiotowego konkursu, którego treść przedstawiamy poniżej.

 

Szczegółowy harmonogram etapów oceny dla konkursu nr RPSL.11.02.02.IZ.01-24-052/16

 

__________________________________________________________________________________________________

16.03.2016 r.

 

Zarząd Województwa Śląskiego z siedzibą w Katowicach (40-037) pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosił kolejny konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-055/16 w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałania  11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego.

 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentacji konkursowej - TUTAJ.

 

__________________________________________________________________________________________________

02.02.2016 r.

 

W związku ze sprostowaniem oczywistej omyłki pisarskiej w numeracji konkursów z działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej i 12.2. Infrastruktura kształcenia zawodowego, podjęte zostały uchwały Zarządu Województwa Śląskiego (nr 150/89/V/2016 i 151/89/V/2016 z dnia 26.01.2016 roku) zmieniające numery naborów:

 

 

Wprowadzone sprostowanie ma zastosowanie do wszystkich dokumentów składających się na pakiet aplikacyjny w ramach poddziałania 4.3.2 i 12.2.2 RIT.

__________________________________________________________________________________________________

 

07.01.2016 r.

 

W związku z trwającym procesem legislacyjnym nad poselskim projektem nowelizacji ustawy o systemie oświaty, który Sejm przyjął dnia 29 grudnia 2015r., może wystąpić konieczność ponownej analizy zapotrzebowania na miejsca w ośrodkach wychowania przedszkolnego przez Beneficjentów przygotowujących się do złożenia projektów w ramach Poddziałań 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej.

 

W związku z powyższym nastąpiło przedłużenie wszystkich trwających naborów wniosków o dofinansowanie do dnia 01.02.2016 r. dla konkursów numer:

 1. RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15 – ZIT,
 2. RPSL.11.01.02-IZ.01-24-036/15 – RIT
 3. RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15 – Konkurs

__________________________________________________________________________________________________

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys