O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Aktualności 2017

 

21.12.2017

Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17 RIT Subregionu Zachodniego


Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że w dniu 19.12.2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2710/232/V/2017 zatwierdził Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17 RIT Subregionu Zachodniego, dla 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT

 

Biorąc pod uwagę dostępne środki przeznaczone na procedurę odwoławczą, dofinansowanie w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17 RIT Subregionu Zachodniego udzielono 1 projektowi pt Gotowi na zmiany na kwotę 398 516,59 złożonemu przez POWIAT WODZISŁAWSKI.

 

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 53 osób powyżej 30 roku życia (od dnia 30 urodzin), w tym co najmniej 33 kobiety zarejestrowanych w PUP Wodzisław Śl. jako bezrobotne, dla których został ustalony I lub II profil pomocy, zamieszkałych na obszarach rewitalizowanych miast: Radlin, Rydułtowy, Wodzisław Śl. Wszystkie osoby będą miały niskie kwalifikacje. Kompleksowa aktywizacja uczestników projektu, w formie usługi poradnictwa zawodowego lub pośrednictwa pracy (w tym IPD), indywidualnych szkoleń / kursów, staży oraz indywidualnej opieki mentora przyczyni się do osiągnięcia założonego celu i wskaźników projektu założonych w pkt. E. Projekt będzie realizowany w okresie 01.05.2018 – 31.08.2019, a miejscem jego realizacji będzie obszar powiatu wodzisławskiego.

 

Lista wniosków pozytywnie ocenionych, z wyszczególnieniem rekomendowanych do dofinansowania

Skład Komisji Oceny Projektów

_______________________________________________________________________________________

08.12.2017

Rozstrzygnięcie konkursu z zakresu poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.


5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach naboru nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16 dla poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

 

W ramach konkursu do dofinansowania wybrano 4 projekty, które spełniły kryteria i uzyskały wymaganą liczbę punktów. Otrzymają one dotacje na łączną kwotę ponad 4,5 mln zł.

 

Listę projektów wybranych do dofinansowania oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączniku poniżej oraz w ogłoszeniu naboru.

 

Załączniki:

Lista projektów wybranych do dofinnsowania

Imienna lista członków KOP

_________________________________________________________________________________________________

29.11.2017

Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT - kolejny nabór!

29 grudnia 2017 r. rozpocznie się nabór wniosków w konursie nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-227/17 dotyczącym poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT Subregionu Zachodniego.

Kto może otrzymać dofinansowanie?
wszystkie podmioty spełniające kryteria regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, której celem jest zwiększona aktywizacja społeczno-gospodarcza ludności zamieszkującej rewitalizowane tereny.

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 29 grudnia 2017 r. do 28 lutego 2018 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu
Wrzesień 2018 r.

Budżet naboru
26 083 200,00 PLN

_________________________________________________________________________________________________

29.11.2017

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) przedłuża czas niezbędny na ocenę złożonych wniosków o dofinansowanie dla konkursu z poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT Subregionu Zachodniego nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-119/16.

Określony w regulaminie naboru termin rozstrzygnięcia konkursu – listopad 2017 r. - ulega zmianie na grudzień 2017 r.

Wydłużenie terminu wynika ze złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs.Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

17.11.2017

Ocena formalna - konkurs nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17 RIT Zachodni


Przedstawiamy listę wniosków ocenionych formalnie, rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17 poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

Lista wniosków przekazanych do oceny merytorycznej

_________________________________________________________________________________________________

14.11.2017

Ocena formalna - konkurs nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17 RIT Zachodni


W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu weryfikacji wymogów formalnych wniosków w ramach konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17 RIT Subregionu Zachodniego publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej.

Do etapu oceny formalnej zakwalifikowane zostały 3 wnioski o dofinansowanie złożone w odpowiedzi na konkurs z zakresu promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych.

Lista wniosków oraz szczegółowy harmonogram znajdują się poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.


Lista wniosków spełniających wymogi formalne przekazanych do oceny formalnej
Szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17

 

_________________________________________________________________________________________________

07.11.2017

Przedstawiamy listę wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17, poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego.

W konkursie złożono 10 wniosków o dofinansowanie projektów na łączną kwotę dofinansowania ponad 9,6 mln zł. Lista wniosków znajduje się w załączniku oraz w ogłoszeniu konkursu.

 

Lista złożonych projektów - RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

07.11.2017

Rozstrzygnięcie konkursu z Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii dla RIT Subregionu Zachodniego

 

31 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16 dla  Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii - RIT Subregionu Zachodniego.

 

Biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową wynoszącą ponad 10 mln PLN udzielono dofinansowania 11 projektom na kwotę ponad 5 mln PLN.

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej oraz w ogłoszeniu konkursu.

 

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów - RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16

Lista projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania - RPSL.04.01.02-IZ.01-24-111/16

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

03.11.2017

Informujemy, że 31 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17 przeprowadzonego w ramach poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregionu Zachodniego.


W ramach konkursu wyłoniono 5 projektów, które zostały pozytywnie ocenione i otrzymały rekomendację do dofinansowania na łączną kwotę niemal 3,5 mln zł.


Lista wybranych do dofinansowania projektów oraz imienna lista członków Komisji Oceny Projektów znajdują się w załącznikach poniżej:


Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

31.10.2017

Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT - kolejny nabór!

22 grudnia 2017 r. rozpocznie się nabór wniosków w konursie nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-223/17 dotyczącym poddziałania 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT


Kto może otrzymać dofinansowanie?
wszystkie podmioty spełniające kryteria regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych wraz z możliwością ich promocji.

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 22 grudnia 2017 r. do 22 marca 2018 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu
Październik 2018 r.

Budżet naboru
13 253 673,52 PLN

 

_________________________________________________________________________________________________

30.10.2017

Nabór wniosków - programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności

 

30 listopada 2017 r. rozpocznie się nabór wniosków w konursie nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-210/17 dotyczącym poddziałania 9.1.2. Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – RIT

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?
wszystkie podmioty spełniające kryteria regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Programy na rzecz wzmacniania potencjału społecznego i zawodowego lokalnych społeczności uwzględniające specyfikę terytorium i zamieszkujących je społeczności z uwzględnieniem działań:
- opartych o samopomoc i wolontariat,
- środowiskowych,
- prozatrudnieniowych,
- edukacyjnych


Jaki jest termin składania wniosków?
Od 30 listopada 2017 r. do 25 stycznia 2018 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu
Czerwiec 2018 r.

Budżet naboru
12 068 072,17 PLN

_________________________________________________________________________________________________

27.10.2017

Kolejny nabór wniosków na działania dot. rozwoju usług społecznych i zdrowotnych

 

27 listopada 2017 r. rozpocznie się nabór wniosków w konursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-212/17 dotyczącym poddziałania 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT Subregionu Zachodniego

 

Kto może otrzymać dofinansowanie?
wszystkie podmioty spełniające kryteria regulaminu konkursu.

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • działania w zakresie podniesienia jakości i dostępności usług wsparcia rodziny wspierające proces deinstytucjonalizacji;
 • działania na rzecz rozwoju usług świadczonych w mieszkaniach chronionych i wspomaganych skierowanych do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych wspierających proces ich integracji społecznej i zawodowej;
 • działania na rzecz rozwoju usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych z uwzględnieniem priorytetyzacji w kierunku środowiskowej formuły świadczenia, w tym prowadzone w miejscu zamieszkania;
 • działania w zakresie deinstytucjonalizacji usług zdrowotnych służących zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z kierunkami określonymi w Wytycznych w zakresie zasad realizacji przedsięwzięć z udziałem środków EFS w obszarze zdrowia na lata 2014-2020.


Jaki jest termin składania wniosków?
Od 27 listopada 2017 r. do 10 stycznia 2018 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu
Maj 2018 r.

Budżet naboru
8 327 365,53 PLN

 

_________________________________________________________________________________________________

25.10.2017

Nowy nabór z poddziałania 11.4.2. Kształcenie ustawiczne - RIT

 

30 listopada 2017 r. rozpocznie się nabór wniosków w konursie dotyczącym poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne - RPSL.11.04.02-IP.02-24-050/17 - RIT Subregionu Zachodniego

Kto może otrzymać dofinansowanie?
Wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji w obszarze umiejętności ICT i znajomości języków obcych.
 2. Programy walidacji i certyfikacji kompetencji uzyskanych poza projektem w zakresie TIK i języków obcych.


Jaki jest termin składania wniosków?
Od 30 listopada do 29 grudnia 2017 r.

Planowane rozstrzygnięcie konkursu
Czerwiec 2018 r.

Budżet naboru
721 452,62 PLN tj. 167 305 EUR

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

20.10.2017

Przedłużenie terminów w konkursie z poddziałania 5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego

Zarząd Województwa Śląskiego 17 października br. dokonał zmiany terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie oraz przesunął termin rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania  5.2.2 Gospodarka odpadami RIT Subregionu Zachodniego, nr RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17.

Zmiana terminu zakończenie naboru wniosków z 31 października 2017 r. (do godz. 12:00:00) na 28 grudnia 2017 r. (do godz. 12:00:00), zaś termin szacowanego rozstrzygnięcia konkursu z maja 2018 r. na lipiec 2018 r.

Zmiana terminu nastąpiła na prośbę Instytucji Pośredniczącej RIT Subregionu Zachodniego.


Źródło: rpo.slaskie.pl

________________________________________________________________________________________________

20.10.2017

Wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu z działania 11.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej


Przedstawiamy listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17 poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego. Listę wniosków znajdą Państwo w załączniku poniżej oraz w ogłoszeniu konkursu.

 

Wyniki oceny formalnej - lista RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

________________________________________________________________________________________________

15.09.2017

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu weryfikacji wymogów formalnych wniosków w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17, publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej.

Do etapu oceny formalnej w ramach konkursu dla poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Zachodni zakwalifikowane zostały 4 projekty.

Ponadto informujemy, że został opublikowany szczegółowy harmonogram dla niniejszego konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17. Listę wniosków przekazanych do oceny formalnej oraz harmonogram znajdą Państwo w załączniku poniżej.

 

Szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17

Lista wniosków spełniających wymogi formalne skierowanych do oceny formalnej

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

________________________________________________________________________________________________

30.08.2017

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego wydłużył termin naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach naboru nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17 dla poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT.


Termin składania wniosków wydłużono z 29 września 2017 roku (do godz. 12:00:00) na 31 października 2017 roku (do godz. 12:00:00), a orientacyjny termin rozstrzygnięcia naboru na marzec 2018 r.

 

________________________________________________________________________________________________

29.08.2017

Nowy nabór w ramach 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT.

 

Od 29 września br. przyjmowane będą wnioski w konkursie dotyczącym poddziałania 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT Subregionu Zachodniego - nabór nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17.

 

Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w tych konkursach?

 1. Bezzwrotne dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.
 2. Wsparcie doradczo-szkoleniowe dla osób planujących rozpoczęcie działalności
 3. Wsparcie pomostowe

 

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 29.09.2017 r. (od godziny 0:00) do 31.10.2017 r. (do godz. 12:00:00)

Budżet naboru
1 250 254,03 PLN

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

23.08.2017

Informujemy, że 16 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów, zaweierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekt w konkursie nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17 dla poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - RIT Subregion Zachodni, Oś priorytetowa IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.


Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17
Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

________________________________________________________________________________________________

23.08.2017

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego wydłużył termin naborów wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach naboru nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17 dla poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa - RIT.

 

Termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów po aktualizacji określony został na 29 września 2017 r., zaś termin szacowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu na kwiecień 2018 r.

________________________________________________________________________________________________

31.07.2017

Kolejna pula naborów w ramach RIT Subregionu Zachodniego!

 

31 lipca 2017 r. ogłoszono kolejne trzy nabory w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego. Od 31 sierpnia 2017 r. Beneficjenci będą mogli składać wnioski do konkursu:

I. RPSL.08.01.02-IZ.01-24-186/17
Poddziałanie 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT
Termin trwania naboru: do 16.10.2017 r. do godz. 12.00.00

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 1. Tworzenie i funkcjonowanie podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych), klubów dziecięcych i punktów dziennej opieki;
 2. Tworzenie nowych miejsc opieki w podmiotach opieki nad dzieckiem do lat 3 już istniejących;
 3. Tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi w innych formach opieki wymienionych w ustawie o opiece nad dziećmi do lat 3 obejmujące: a)sprawowanie opieki przez nianię, b) sprawowanie opieki przez opiekuna dziennego;
 4. Pokrycie kosztów związanych z bieżącym świadczeniem usług opieki nad dziećmi do lat 3 dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji, dla których obowiązek opieki nad dziećmi stanowi barierę w dostępie do rynku pracy.

Sprawowanie opieki przez nianię w ramach 3-go typu operacji może być realizowane wyłącznie jako uzupełnienie działań realizowanych w ramach 1-go, 2-go i 4-go typu operacji.

Więcej szczegółów - TUTAJ.


II. RPSL.05.02.02-IZ.01-24-192/17
Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami - RIT
Termin trwania naboru: do 29.12.2017 r. do godz. 12.00.00

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Budowa/rozwój/modernizacja zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych

Więcej szczegółów - TUTAJ.

 

III. RPSL.05.02.02-IZ.01-24-194/17
Poddziałanie 5.2.2. Gospodarka odpadami - RIT
Termin trwania naboru: do 31.10.2017 r. do godz. 12.00.00

Na co można otrzymać dofinasowanie?
Kompleksowe unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

 

Więcej szczegółów - TUTAJ.

_________________________________________________________________________________________________

 

05.07.2017


Informujemy, że 13 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16 dla Poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, 4 typ projektu: poprawa efektywności energetycznej oświetlenia – RIT Subregionu Zachodniego, Oś priorytetowa IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową wynoszącą ponad 3 mln zł udzielono dofinansowania  wszystkim 3 projektom, na kwotę ponad 2,5 mln zł.


Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.04.05.02-IZ.01-24-094/16
Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

30.06.2017

 

Od 31 lipca 2017 r. przyjmujemy wnioski w konkursach dotyczących:

Wzrostu upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej - nabór nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Utworzenie dodatkowych miejsc wychowania przedszkolnego,
 • Wydłużenie godzin pracy placówek wychowania przedszkolnego,
 • Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli, niezbędnych do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
 • Rozszerzenie ofert placówek wychowania przedszkolnego o dodatkowe zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów oraz zajęcia na rzecz podnoszenia jakości edukacji przedszkolnej.Wsparcia szkolnictwa zawodowego - nabór nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17

Na co można otrzymać dofinansowanie?

 • Poprawa jakości edukacji w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe we współpracy z otoczeniem,
 • Realizacja działań w zakresie stworzenia w szkole i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe warunków kształcenia zawodu, odzwierciedlających naturalne warunki pracy.

_________________________________________________________________________________________________

28.06.2017

Nowy nabór w ramach 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił nowy nabór nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17, w ramach którego można pozyskać dofinansowanie na:

 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące indywidualizacji wsparcia oraz pomocy w zakresie określenia ścieżki zawodowej (obligatoryjne).
 • Instrumenty i usługi rynku pracy skierowane do osób, u których zidentyfikowano potrzebę uzupełnienia lub zdobycia nowych umiejętności i kompetencji.
 • Instrumenty i usługi rynku pracy służące zdobyciu doświadczenia zawodowego wymaganego przez pracodawców jak i przedsiębiorców, w tym m.in.: a. nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyk, spełniające standardy wskazane w Europejskich Ramach Jakości Praktyk i Staży oraz w Polskich Ramach Jakości Staży i Praktyk.
 • Działania EURES związane z bezpośrednim świadczeniem usług dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i pracodawców.

 

Nabór potrwa do 31 sierpnia br. do godz. 12.00.00. Zapraszamy do udziału!

 

_________________________________________________________________________________________________

26.06.2017

Przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17 dotyczącego Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, poddziałanie 9.2.2  Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregionu Zachodniego.

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej - RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

08.06.2017

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT

 

Informujemy, że 6 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wybranych do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16 dla poddziałania 11.2.2. Wsparcie szkolnictwa zawodowego - RIT Subregionu Zachodniego. Alokacja w konkursie wynosząca ponad 10 mln zł, pozwolił na dofinansowanie 4 projektów.


Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu oraz w ogłoszeniu naboru.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16
Imienna lista Członków KOP

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

07.06.2017

Lista wniosków złożonych w ramach naboru z 9.2.2. Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - RIT.

 

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego opublikował listę  8 złożonych wniosków w ramach konkursu dotyczącego poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT Subregion Zachodni nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020.

 

Listę wniosków znajdą Państwo w załączniku oraz w ogłoszeniu naboru.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

07.06.2017

Nowy nabór w ramach 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT.

 

Od 7 lipca br. przyjmujemy wnioski w konkursie dotyczącym poddziałania 4.5.2 - Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Subregionu Zachodniego RPSL.04.05.02-IZ.01-24-168/17.

 

Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w tych konkursach?

 1. Budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Bike&Ride, buspasy, budowa systemów miejskich wypożyczalni rowerów wraz z zakupem rowerów).
 2. Wdrażanie inteligentnych systemów transportowych (ITS).
 3. Zakup taboru autobusowego na potrzeby transportu publicznego.

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki, których statutowym zadaniem jest wykonywanie ustawowych zadań jednostek samorządu terytorialnego w zakresie transportu publicznego.
 2. Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, realizujące zadania z zakresu transportu publicznego, wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 3. Podmioty, w których większość udziałów posiada jednostka samorządu terytorialnego lub związek JST, realizujące na podstawie statutu zadania publiczne z zakresu transportu publicznego.

 

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 7.07.2017 r. (od godziny 0:00) do 29.09.2017 r. (do godz. 12:00:00)

Rozstrzygnięcie konkursów:
luty 2018 r.

Budżet naboru
20 192 419,39 PLN tj. 4 783 120 EUR

W konkursie maksymalny poziom dofinansowania wynosi 95%.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

05.06.2017

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT oraz 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT.

 

30 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursach nr

 • RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16 z poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Subregionu Zachodniego. Alokacja konkursu, wynosząca prawie 15,5 mln zł, pozwoliła na dofinansowanie 1 projektu. Wybrano do dofinansowania projekt złożony przez Miasto Wodzisław Śląski pn. Pociąg do dwóch kółek - budowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim.
 • RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16 dla poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT Subregionu Zachodniego. Dofinansowanie otrzymają 2 projekty na kwotę łączną ponad 6,6 mln zł tj. MIASTO WODZISŁAW ŚLĄSKI - projekt "Przebudowa i rozbudowa budynku Dworca Kolejowego w Wodzisławiu Śląskim" oraz MIASTO RADLIN - projekt "Adaptacja budynku przy ul. Pocztowej 4 na potrzeby Świetlicy Środowiskowej w Radlinie".

 

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej oraz w ogłoszeniu o konkursie.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.04.05.02-IZ.01-24-090/16
Imienna lista Członków KOP
Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16
Imiena lista Członków KOP

_________________________________________________________________________________________________

30.05.2017

Kolejny nabór na rewitalizację obszarów zdegradowanych!

 

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 ogłosiła nabór nr RPSL 10.03.02-IZ.01-24-167/17 z poddziałania 10.3.2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - RIT Subregionu Zachodniego.

Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w konkursie?

 1. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach poprzemysłowych/ powojskowych/ popegeerowskich/ pokolejowych wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 2. Zagospodarowywanie przestrzeni miejskich, w tym roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w obiektach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.
 3. Roboty budowlane (za wyjątkiem budowy nowych obiektów) w zdegradowanych budynkach wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia.

 

Kto otrzyma dofinansowanie?

 1. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 2. Podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki i stowarzyszenia;
 3. Podmioty działające na zlecenie samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
 4. Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;
 5. Organizacje pozarządowe;
 6. Jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych (niewymienione wyżej);
 7. Spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, TBS, spółdzielnie;
 8. Instytucje kultury
 9. Przedsiębiorcy.


Jaki jest termin składania wniosków?
Od 30 czerwca 2017 r. do 30 sierpnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursów przewidujemy na marzec 2018 roku, a budżet naboru to 36 250 382,54 zł.

 

_________________________________________________________________________________________________

 

30.05.2017

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych RIT Subregionu Zachodniego

 

Informujemy, że 30 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wybranych do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16 dla poddziałania 10.2.2. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych RIT.

 

Alokacja w konkursie wynosząca prawie 26 mln zł, pozwoliła na dofinansowanie 6 projektów.

Wybrano do dofinasowania projekty złożone przez:
 1. Miasto Żory
 2. Miasto Racibórz
 3. Miasto Wodzisław Śląski
 4. Miasto Rybnik
 5. Miasto Jastrzębie-Zdrój
 6. Miasto Rydułtowy

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu oraz w ogłoszeniu naboru.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.10.02.02-IZ.01-24-099/16
Imienna lista Członków KOP

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

15.05.2017

Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych...

Informujemy, że 9 maja 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę wybranych do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16 dla poddziałania: 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Zachodni.

 

Dofinansowanie na łączną kwotę ponad 2,3 mln zł otrzyma projekt:

MIASTO RACIBÓRZ - projekt: Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield, poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu.

 

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu oraz w ogłoszeniu naboru.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.03.01.02-IZ.01-24-122/16
Imienna lista Członków KOP

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

10.05.2017

Projekty skierowane do oceny merytorycznej w konkursie z poddziałnia 9.1.2!


Przedstawiamy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu z podziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17 – RIT Subregion Zachodni.

 

Listę wniosków znajdą Państwa w załączniku i w ogłoszeniu o naborze.

Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej - RIT ZACHODNI

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

09.05.2017

Ogłoszenie o wydłużeniu terminu naboru wniosków o dofinansowanie 9.2.2!

 

Informujemy, iż uwzględniając wniosek przedstawicieli IP RIT Subregionu Zachodniego, wydłużono termin składania wniosków aplikacyjnych w konkursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17 (Poddziałanie 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych  – RIT  Subregion Zachodni) z 10 maja 2017 roku (do godz. 12:00:00) na 31 maja 2017 roku (do godz. 12:00:00).


Jednocześnie zmianie uległ termin rozstrzygnięcia konkursu z września 2017 r. na październik 2017 r.

 

Aktualny regulamin konkursu jest dostępny w ogłoszeniu naboru nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-150/17.

 

_________________________________________________________________________________________________

02.05.2017

W związku z zakończeniem terminu trwania naboru, przedstawiamy listę wniosków złożonych w ramach Poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno - zawodowego społeczności lokalnych - RIT w konkursie nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17.


Listę znajdą Państwo w załączniku oraz w ogłoszeniu o konkursie.

Lista złożonych wniosków - konkurs nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

28.04.2017

Instytucja Zarządzająca RPO WSL 2014-2020 ogłosiła nabór nr RPSL 05.01.02-IZ.01-24-164/17 z poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno – ściekowa - RIT Subregionu Zachodniego.

Jakie typy projektów otrzymają dofinansowanie w konkursie?

 • Budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz budowa i modernizacja sieci kanalizacji deszczowej.
 • Budowa i modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych.
 • Budowa instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych.
 • Budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę.

Kto otrzyma dofinansowanie?
Między innymi: jednostki samorządu terytorialnego, jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.

Jaki jest termin składania wniosków?
Od 28 maja do 28 sierpnia 2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursów przewidujemy na marzec 2018 roku, a budżet naboru to 13 655 419,48 zł.

 

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

28.04.2017

Zmiana regulaminu konkursu z poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła...

Informujemy, że 25.04.2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę nr 833/189/V/2017 wprowadzając tym samym zmiany do regulaminu naboru nr RPSL.04.03.02-IZ.01-24-095/16 dla poddziałania 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - RIT. Zmiany mają charakter porządkujący treści, wprowadzone zostały m.in. ze względu na wątpliwości interpretacyjne, które były zgłaszane do Instytucji Zarządzajacej RPO WSL 2014 – 2020.

Rejestr wprowadzonych zmian znajduje się poniżej oraz w ogłoszeniu o naborze.

 

Wykaz zmian do regulaminów konkursów z działania 4.3.

 

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

24.04.2017

19 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-113/16 w ramach poddziałania 11.1.2. Wzrost upowszechniania wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Zachodniego. Do dofinansowania wybrano jeden projekt o wartości całkowitej 420 352,50 zł i dofinansowaniu na poziomie 357 299,62 zł.

 

Poniżej publikujemy listę projektów, które uzyskały wymaganą liczbę punktów z wyróżnieniem projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu oraz skład Komisji Oceny Projektów.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

 

_________________________________________________________________________________________________

12.04.2017

Rozstrzynięto konkurs dla poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa


W dniu 4 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16 z poddziałania 5.1.2. Gospodarka wodno-ściekowa RIT Subregionu Zachodniego przy równoczesnym zwiększeniu kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów.


Alokacja konkursu, wynoszącą po zwiększeniu 28 661 591,61 zł, pozwoliła na dofinansowanie 5 projektów, które uzyskały pozytywną ocenę merytoryczną.

Listę projektów oraz imienną listę członków Komisji Oceny Projektów znajdą Państwo w załączeniu poniżej oraz w ogłoszeniu konkursu.

 

Lista projektów wybranych do dofinansowania RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16

Imienna lista członków Komisji Oceny Projektów

 

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

10.04.2017

Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej – konkurs 11.4.2. Kształcenie ustawiczne - RIT


W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK tj. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach opublikował listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16. Lista znajduje się poniżej.

 

Lista wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.11.04.02-IP.02-24-025/16

 

Źródło: rpo.wup-katowice.pl

_________________________________________________________________________________________________

07.04.2017

Aktualizacja zestawu logotypów RPO WSL 2014-2020!


Informujemy, że 1 lutego 2017 r. zostało zmodyfikowane logo Województwa Śląskiego, które jest częścią ciągu zestawu logotypów programowych. Zmiana ta spowodowała konieczność aktualizacji Strategii Komunikacji RPO WSL 2014-2020. Aktualizacja Strategii została zaakceptowana przez Ministerstwo Rozwoju 17 marca br. i Komitet Monitorujący RPO WSL 2014-2020 29 marca br., a przyjęta przez Zarząd Województwa 4 kwietnia br.


Termin obowiązywania
W związku z powyższym, od 4 kwietnia 2017 roku instytucje zaangażowane w realizację Programu oraz beneficjentów Programu obowiązuje stosowanie nowych zestawów logotypów RPO WSL 2014-2020. Są one dostępne w serwisie internetowym programu Poznaj zasady promowania projektu. Oprócz belek logotypów dostępne są również zaktualizowane wzory tablic i plakatów. Wszystkie projekty ujęte są w Karcie wizualizacji RPO WSL 2014-2020.


Okres przejściowy
W okresie od 4 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. Instytucja Zarządzająca RPO WSL przyjmuje okres przejściowy, w którym akceptowane jest stosowanie przez beneficjentów zarówno dotychczas obowiązujących logotypów, jak i obecnie wprowadzanych. Natomiast od 1 lipca br. Instytucja Zarządzająca RPO WSL za poprawne będzie uznawać jedynie stosowanie nowych zestawów logotypów.


Stanowisko Instytucji Zarządzającej w tej sprawie zostało opublikowane na stronie rpo.slaskie.pl w dziale Zapoznaj sie z prawem i dokumentami.

 

Źródło: rpo.slaskie.pl

_________________________________________________________________________________________________

20.03.2017

Rozstrzygnięto nabór w ramach promocji samozatrudnienia!

15 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 dla Poddziałania 7.3.2 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego.

Biorąc pod uwagę dostępną alokację konkursową wynoszącą 563 761,63 zł, udzielono dofinansowania 1 projektowi, który uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną, o wartości dofinansowania 382 523,00 zł.

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys