O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Informacja prawnicza

Strona Główna
XI-XII 2010
I-II 2011
III 2011
IV 2011
V 2011
VI 2011
VII - VII 2011
IX 2011
X 2011
XII 2011
I 2012
II 2012
III - IV 2012
IV - VI 2012
VII - VIII 2012
IX - XI 2012
II 2013
III 2013
IV 2013
V 2013
VII - VIII 2013
IX 2013
XII 2013
I 2014
II 2014
III 2014
IV 2014
V 2014
VI 2014
IX - X

1. Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Wejdzie w życie: 14 października 2011 roku. Ustawa ma na celu wdrożenie działań w ramach tzw. podejścia Leader (chodzi o oddolne partnerskie podejście do rozwoju wsi) oraz instrumentów zapewniających skuteczne i prawidłowe zarządzanie PROW 2007 – 2013. Minister rolnictwa będzie mógł w rozporządzeniu dokonać podziału środków programu na realizację tzw. nowych wyzwań, w tym również wsparcie dla inwestycji mających na celu przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonej w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych lub innych zdarzeń o charakterze siły wyższej.  W efekcie te środki będą efektywniej wykorzystywane.

 

2. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 13 września 2011 r., sygn. akt P 33/09. Przepis podatkowy nieodnoszący się do podziemnych wyrobisk górniczych, ale mogący się odnosić do usytuowanej w nich infrastruktury górniczej, jest – zdaniem TK – zgodny z Konstytucją. Niejasnych regulacji podatkowych nie wolno interpretować na niekorzyść podatników, a ich analogiczne czy rozszerzające stosowanie jest niedopuszczalne w każdym przypadku, gdy ma na celu zwiększenie obowiązków podatkowych. Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości podziemnych wyrobisk górniczych jest wykluczone, skoro nie są one obiektami budowlanymi (urządzeniami budowlanymi) w rozumieniu ustawy – Prawo budowlane, lecz przestrzenią w nieruchomości gruntowej lub w górotworze powstałą w wyniku prac górniczych, co bezspornie wynika z prawa geologicznego i górniczego.

 

3. Ustawa z 28 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Wejdzie w życie: 9 października 2011 r. Wysokość opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów będzie aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, o ile wartość tej ziemi ulegnie zmianie. Gdyby jednak w dniu zmiany opłaty wartość ta była niższa od ustalonej w drodze przetargu na dzień oddania w użytkowanie wieczyste, aktualizacji nie będzie. Jeżeli natomiast zaktualizowana opłata roczna przewyższy co najmniej dwukrotnie wysokość dotychczas pobieranej, to użytkownik wieczysty będzie wnosił dwukrotność dotychczas pobieranej od niego należności. Pozostała kwota ma być rozkładana na dwie równe części. Powiększą one należność za użytkowanie w następnych dwóch latach. W trzecim roku po aktualizacji opłata będzie równa zmienionej kwocie.

 

4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 18 sierpnia 2011 r., sygn. akt II SA/Bk 472/11. realizacja przez organy jednostki samorządu terytorialnego upoważnień ustawowych do wydawania aktów prawa miejscowego, zwłaszcza dotyczących dysponowania środkami publicznymi, powinna być traktowana zawężająco. Obowiązujące obecnie brzmienie art. 90 ust. 4 Ustawy z 7 września 1991 roku o systemie oświaty nie pozwala bronić poglądu, że uprawnia ono również do wprowadzenia regulacji o wstrzymywaniu wypłaty przyznanej dotacji. Zobowiązanie beneficjenta do dostarczenia informacji o sposobie wydatkowania przyznanych środków publicznych mieści się w granicach określenia „zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania dotacji”, bowiem daje możliwość porównania, czy poniesienie konkretnego wydatku pozostaje w zgodzie z realizacją celów, o jakich mowa w art. 90 ust. 3 d ustawy oświatowej (dofinansowanie realizacji zadań szkoły lub placówki w zakresie kształcenia, wychowywania i opieki, w tym profilaktyki społecznej).

 

5. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21 września 2011 r. Wejdzie w życie 27 października 2011 roku. Zmiana rozporządzenia w sprawie ramowego zakresu sprawozdania z działalności fundacji.

 

6. Rozporządzenie Ministra Środowiska z 26 września 2011 r. Wejdzie w życie 1 stycznia 2012 r. Raport wojewódzki sporządzi marszałek województwa na podstawie danych zawartych w wojewódzkiej bazie danych dotyczącej wytwarzania i gospodarowania odpadami. Raport wojewódzki będzie składany w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem wojewódzkiej bazy danych. Raport wojewódzki za poprzedni rok kalendarzowy marszałek województwa przekaże ministrowi właściwemu do spraw środowiska do końca drugiego kwartału roku kalendarzowego następującego po nim.

 

7. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 20 września 2011 r. sygn. akt II są Bk 522/11. Uchwała rady gminy, wydana na podstawie art. 41 g ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, jest aktem prawa miejscowego, podlegającym obowiązkowi publikacji w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Zgodnie z powołanym przepisem ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie organ stanowiący gminy ma określić, w drodze uchwały, tryb powoływania członków oraz organizacje i tryb działania rady gminnej, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia reprezentatywności organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów, terminy i sposób zgłaszania kandydatur na członków rady gminnej oraz potrzebę zapewnienia sprawnego funkcjonowania tych rad.

 

8. Obwieszczenie ministra finansów z 19 października 2011 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. Rada gminy określa w uchwale wysokość podatków od nieruchomości oraz środków transportowych. Jego stawki nie mogą jednak przekroczyć rocznie stawek określonych w obwieszczeniu.

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys