O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Informacja prawnicza

Strona Główna
XI-XII 2010
I-II 2011
III 2011
IV 2011
V 2011
VI 2011
VII - VII 2011
IX 2011
X 2011
XII 2011
I 2012
II 2012
III - IV 2012
IV - VI 2012
VII - VIII 2012
IX - XI 2012
II 2013
III 2013
IV 2013
V 2013
VII - VIII 2013
IX 2013
XII 2013
I 2014
II 2014
III 2014
IV 2014
V 2014
VI 2014
IX - X

1. Ustawa z 16 września 2011 o zmianie ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz niektórych innych ustaw. (Dz. U. nr 204, poz. 1195) Weszła w życie: 29 grudnia 2011 roku.

Omówienie: Prawo do informacji publicznej będzie podlegało ograniczeniu ze względu na ochronę ważnego interesu państwa w zakresie i czasie i w czasie, w jakim udostępnienie informacji:

- osłabiałoby zdolność negocjacyjną Skarbu Państwa w procesie gospodarowania jego mieniem albo zdolność negocjacyjną RP w procesie zawierania umowy międzynarodowej lub podejmowania decyzji przez Radę Europejską lub Radę Unii Europejskiej,

- utrudniłoby w sposób istotny ochronę interesów majątkowych RP lub Skarbu Państwa w postępowaniu przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym.

 

2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z  13 grudnia 2011 roku, sygn. akt. II SA/Ol 893/11. Skoro na skutek odmowy wszczęcia postępowania organ nie prowadzi postępowania administracyjnego i nie rozstrzyga sprawy co do jej istoty, to należy przyjąć, iż w postanowieniu wydanym w trybie art. 61 a § 1 Kpa organ nie może formułować wniosków i ocen dotyczących meritum żądania.

 

3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 3 listopada 2011 roku, sygn. akt II SA/Bk 604/11. Przepis art. 17 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych  (Dz. U. z 2006 roku, nr 139, poz. 992 z późn. zm.) nie wyklucza jako przeszkody w sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną, pozostawanie w zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej osób zobowiązanych do alimentacji w pierwszej kolejności. Tym samym umożliwia przyznanie świadczenia pielęgnacyjnego osobom zobowiązanym do alimentacji w dalszej kolejności, oczywiście pod warunkiem, że osoby te faktycznie świadczą osobista opiekę w takim zakresie, który uniemożliwia im podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

 

4. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 8 listopada 2011 roku, sygn. akt II SA/Po 656/11. w sprawach uregulowanych w ustawie z 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) za organ wyższego stopnia w stosunku do dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub gimnazjum uznać należy organ prowadzący daną szkołę. Kompetencje tego organu wykonywać będzie wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta, ,marszałek województwa.

 

5. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 24 listopada 2011 r., sygn. akt II SA/Bk 558/11. Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu jest dochowana, gdy organ administracji zapewni realne warunki realizacji przez stronę jej uprawnień do podejmowania czynności procesowych – to znaczy takie, gdy rzeczywiście może ona uczestniczyć w czynnościach procesowych, zapoznać się z tymi czynnościami i wyrazić swoją ich ocenę oraz zgłosić.

 

6. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 15 listopada 2011 r., sygn. akt II SAB/Bk 61/11. Kwestia ewentualnego rozgraniczenia właściwości drogi sądowej staje się aktualna dopiero wówczas, gdy odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje we właściwej formie decyzji administracyjnej. W sytuacji gdy organ zobowiązany jest do wydania decyzji, a jej nie wydaje, mamy do czynienia z bezczynnością organu, która objęta jest kognicją sądu administracyjnego – art. 3 § 2 pkt. 1 w zw. z pkt. 8 ustawy z dnia 30 sieprnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys