O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Informacja prawnicza

Strona Główna
XI-XII 2010
I-II 2011
III 2011
IV 2011
V 2011
VI 2011
VII - VII 2011
IX 2011
X 2011
XII 2011
I 2012
II 2012
III - IV 2012
IV - VI 2012
VII - VIII 2012
IX - XI 2012
II 2013
III 2013
IV 2013
V 2013
VII - VIII 2013
IX 2013
XII 2013
I 2014
II 2014
III 2014
IV 2014
V 2014
VI 2014
IX - X

Informacja prawnicza – styczeń 2012 r.


1. Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 30 listopada 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. z 2011, nr 281, poz. 1648) Weszło w życie: 1 stycznia 2012 r. Omówienie: Zaletą nowych formularzy stała się możliwość wpisywania do KRS w osobnych rubrykach adresów stron internetowych administrowanych przez spółki, stowarzyszenia, fundacje czy szpitale, a także prawo ujawniania w rejestrze adresów poczty elektronicznej. Nowe formularze przeznaczone dla sp. z.o.o. pozwalają też wpisywać informacje o niewniesieniu wkładów na pokrycie kapitału zakładowego przez wspólników – założycieli spółki rejestrowanej elektronicznie. Kodeks spółek handlowych toleruje bowiem taki stan rzeczy przez siedem pierwszych dni funkcjonowania tego przedsiębiorcy, inaczej niż w przypadku pozostałych sp. z.o.o., w których tego rodzaju możliwość w ogóle nie istnieje.


2. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. (Dz. U. z 2011 r. nr 282, poz. 1649) Weszło w życie: 1 stycznia 2012 r. Omówienie: Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówień:- udzielanych przez zamawiających z sektora finansów publicznych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość:a) 130 tys. euro dla dostaw lub usług,b) 5 mln euro dla robót budowlanych- udzielanych przez innych zamawiających jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość: a) 200 tys. euro dla dostaw lub usług,b) 5 mln euro dla robót budowlanych,- sektorowych jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość:a) 400 tys. euro dla dostaw lub usług,b) 5 mln euro dla robót budowlanych,


3. Rozporządzenie prezesa Rady Ministrów z 16 grudnia 2011 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych. (Dz. U. z 2011 r. nr 282, poz. 1649) Weszło w życie: 1 stycznia 2012 r. Omówienie: Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,0196. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych przed dniem wejścia w życie tego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.


4. Ustawa z 15 grudnia 2011 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. (Dz. U. z 2011 r., nr 288, poz. 1690) Weszła w życie: 1 stycznia 2012 r. Omówienie: Starosta w ciągu 14 dni od wejścia w życie ustawy musi poinformować rodzinę zastępczą oraz osobę prowadzącą placówkę opiekuńczo – wychowawczą typu rodzinnego o możliwości złożenia wniosku o wynagrodzenia, dodatki czy świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Chodzi o świadczenia do których prawo powstało przed wejściem w życie ustawy.


5. Postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 grudnia 2011 r., sygn. akt II FZ 447/11. Chwilą wniesienia pisma procesowego drogą elektroniczną, jakkolwiek obarczonego wadą formalną w postaci braku podpisu strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika, jednakże wskazującego na zachowanie terminu z art. 194 § 2 ustawy, będzie moment rzeczywistego przesłania poczty elektronicznej, który zostanie odzwierciedlony u odbiorcy wiadomości w odpowiednim programie pocztowym. Informacja o potwierdzeniu transmisji danych, której częścią jest data doręczenia, znajduje się w nagłówku każdego listu elektronicznego i to ona powinna decydować o terminowości wniesienia pisma procesowego.


6. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z 21 grudnia 2011 r. sygn. akt I SA/Bk 412/11. Podmioty stosujące prawo, a więc nie tylko sądy, lecz także organy administracyjne, powinny przyjmować takie znaczenie przepisów prawnych, które nie będzie kolidowało z normami konstytucyjnymi. Wnioski płynące z wykładni gramatycznej par. 2 ust.1 pkt. 1 lit. a, rozporządzenia Ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 17 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, mogą być w niektórych przypadkach nie do pogodzenia z zasadą demokratycznego państwa prawnego, urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.


7. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 7 grudnia 2011 r. sygn. akt I SA/Bk 377/11. Dokument pełnomocnictwa substytucyjnego, jako że dotyczy odrębnego stosunku prawnego, stanowi też odrębny przedmiot opodatkowania opłatą skarbową. Tylko na mocodawcy i pełnomocniku substytucyjnym ciąży obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokumentu pełnomocnictwa substytucyjnego. Ocena, czy pełnomocnictwo substytucyjne udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, powinna dotyczyć mocodawcy i substytuta. Dla zastosowania zwolnienia od opłaty skarbowej nie mają natomiast znaczenia powiązania rodzinne występujące między pełnomocnikiem głównym a substytutem.


8. Rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej. (Dz. U. z 25 stycznia 2012 r., poz. 94) Weszło w życie: 26 stycznia 2012 r.

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys