O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Informacja prawnicza

Strona Główna
XI-XII 2010
I-II 2011
III 2011
IV 2011
V 2011
VI 2011
VII - VII 2011
IX 2011
X 2011
XII 2011
I 2012
II 2012
III - IV 2012
IV - VI 2012
VII - VIII 2012
IX - XI 2012
II 2013
III 2013
IV 2013
V 2013
VII - VIII 2013
IX 2013
XII 2013
I 2014
II 2014
III 2014
IV 2014
V 2014
VI 2014
IX - X

Informacja prawnicza – marzec 2013 r.


1. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej polskiej z 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. Dz. U. z 27 lutego 2013 r. Omówienie: Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie:- przed organami administracji publicznej w należącymi do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnych,- przed innymi organami państwowymi oraz przed innymi podmiotami, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumień do załatwienia spraw wyżej wskazanych,- w sprawach rozstrzygania sporów o właściwość między organami jednostek samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej oraz między organami i podmiotami o których mowa wyżej,- w sprawach wydawania zaświadczeń.


2. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 23 stycznia 2013 r. sygn. akt III SA/Wr 563/12.unormowanie art. 4 ust. 1 pkt 2 z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. nr 45, poz. 236 ze zm.) upoważniające organy stanowiące jst do stanowienia o „wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej oraz za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej jst” nie przyznaje tym organom kompetencji do wprowadzania „opłat dodatkowych” mających charakter kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku zapłaty ustanowionych przez te organy opłat.


3. Rozporządzenie Prezesa rady Ministrów z 28 lutego 2013 zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Weszło w życie: 16 marca 2013 r.

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys