O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Informacja prawnicza

Strona Główna
XI-XII 2010
I-II 2011
III 2011
IV 2011
V 2011
VI 2011
VII - VII 2011
IX 2011
X 2011
XII 2011
I 2012
II 2012
III - IV 2012
IV - VI 2012
VII - VIII 2012
IX - XI 2012
II 2013
III 2013
IV 2013
V 2013
VII - VIII 2013
IX 2013
XII 2013
I 2014
II 2014
III 2014
IV 2014
V 2014
VI 2014
IX - X

Informacja prawnicza XII-XII 2010


1.Dz. U. Nr 152 poz. 1020 – Ustawa z 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.
Omówienie: Do końca tego roku gminy muszą przekształcić prowadzone przez siebie centra dla zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przekazać je organizacją pozarządowym. Przepisy, które weszły w życie z dniem 22 lipca br umożliwiają przekształcenie zakładów aktywności zawodowych i centrów integracji społecznej w samorządowe zakłady budżetowe. Do tej pory, tam gdzie funkcjonowały były prowadzone w formie gospodarstw pomocniczych.


2.Dz. U. Nr 161 poz. 1078 – Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.
Omówienie: Zmiana, która weszła w życie z dniem 16 września zastępuje określenie: „organ administracji rządowej", określeniem: „organ władzy publicznej". Zmiana umożliwia udzielanie zamówień publicznych wszystkim instytucjom gospodarki budżetowej w oparciu o jednakowe zasady.


3.Dz. U. Nr 155 poz. 1043 – Ustawa z 6 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Omówienie: Regulacja weszła w życie 25 września. Zgodnie z jej postanowieniami Starosta wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej będzie mógł ograniczyć – w drodze decyzji- sposób korzystania z nieruchomości przez udzielenie zezwolenia na zakładanie i przeprowadzenie na niej urządzeń przesyłowych. Będzie tak nawet wtedy, kiedy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyrazi na to zgody.


4.Orzeczenie Sądu Najwyższego- Sygn. Akt II PK6/10
Omówienie: Przedmiotem postępowania Sądu Najwyższego była skarga kasacyjna wniesiona przez nauczyciela, z którym został rozwiązany stosunek pracy. Podstawą rozwiązania stosunku pracy była zmiana planu nauczania. Nauczyciel odwołał się do sądu I instancji, przed którym została zawarta ugoda, a nauczyciel został przywrócony do pracy. Po upływie trzech miesięcy, na które została zawarta umowa, dyrektor znowu rozwiązał umowę z powodu zmian organizacyjnych uniemożliwiających dalsze zatrudnienie w pełnym wymiarze godzin. Sąd I instancji przywrócił nauczyciela do pracy zarzucając dyrektorowi: prowadzenie wadliwej polityki kadrowej, nieprawidłowy i całkowicie dowolny dobór pracowników do zwolnienia. Od wyroku dyrektor odwołał się do sądu II instancji. W wyroku sąd stwierdził, że zmiany planu nauczania uzasadniające zwolnienie nauczyciela były dostatecznie skonkretyzowane, lecz pozorne. Wyrok został zmieniony w ten sposób, że zamiast przywrócenia do pracy sąd przyznał nauczycielowi odszkodowanie w kwocie 7,3 tys zł. Nauczyciel wniósł skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego. Uznał on, że w tym wypadku odszkodowanie nie powinno zostać przyznane, bo w postępowaniu nie wykazano konfliktu nauczyciela z dyrektorem. Wobec powyższego należy dojść do wniosku, że pracodawca, który zwolni nauczyciela niezgodnie z prawem, musi przywrócić go do pracy. Może on jednak uniknąć takiej sytuacji, jeśli wykaże, że był skonfliktowany z pracownikiem.


5.Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.
Omówienie: W tym miejscu powinny zostać omówione zagadnienia biernego i czynnego prawa wyborczego. Czynne prawo wyborcze czyli prawo wybierania organów władz lokalnych przysługuje każdemu mieszkańcowi gminy, powiatu, województwa, który najpóźniej w dniu wyborów ukończył 18 lat. Bierne prawo wyborcze do rad gmin,powiatów i sejmików województw, czyli prawo bycia wybieranym przysługuje osobie, która najpóźniej w dniu wyborów kończy 18 lat i posiada stałe miejsce zamieszkania na terenie działania rady do której kandyduje. W odróżnieniu od kandydata na wójta, kandydat na radnego nie musi posiadać obywatelstwa polskiego. Ustawodawca przyznał bowiem prawa wyborcze, także obywatelom Unii Europejskiej niebędącym obywatelami polskimi, którzy osiągnęli wymagany wiek (18 lat) i stale zamieszkują na terenie danej gminy. Wobec powyższego obywatel Hiszpanii bądź Słowenii może nie tylko wybierać radnego w polskiej gminie ale także sam może nim zostać.


6.Ustawa z 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów – dotyczy zagadnień wyborczych.
Omówienie: Zgodnie z art. 7 ust. 1 cytowanej ustawy obowiązek złożenia oświadczenia lustracyjnego dotyczy urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. Oświadczenie składa się w chwili wyrażenia zgody na kandydowanie na radnego gminnego,powiatowego, województwa oraz na wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Oświadczenie lustracyjne składa się tylko raz. Kandydat, który złożył oświadczenie, obowiązany jest złożyć informację o tym, że obowiązek poddania się lustracji wykonał. W informacji tej podaje się datę złożenia oświadczenia lustracyjnego, organ do którego oświadczenie było skierowane oraz sytuację w związku z którą oświadczenie zostało złożone. W sytuacji gdy wynikną trudności w ustaleniu prawidłowej daty złożenia oświadczenia o którym mowa, pomocą służy Biuro Oświadczeń Lustracyjnych IPN w Warszawie.


7.Ustawa z dnia 6 września o dostępie do informacji publicznej.
Omówienie: Zakres danych, które są informacją publiczną został zawarte w art. 6 cytowanej ustawy. Bez wdawania się w kopiowanie treści przepisu należy stwierdzić, że organy sprawujące władzę muszą udostępnić niemal wszelkie dane związane ze swoim działaniem. Informacja publiczna może być udostępniana w określonej formie. Pierwszy sposób to publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej, drugi sposób to wywieszenie lub wyłożenie informacji w miejscach ogólnodostępnych. Trzeci sposób to umożliwienie wstępu zainteresowanym osobom na posiedzenia organów sprawujących władzę. Czwartym sposobem jest udzielanie informacji na wniosek zgłoszony przez zainteresowanego. Zasadniczo wniosek powinien posiadać formę pisemną, natomiast nic nie stoi na przeszkodzie by złożyć wniosek ustnie, do protokołu. Na organach władzy ciąży ustawowy obowiązek udostępnienia informacji zgodnie z tym co z wniosku wynika. Informacja powinna być udostępniona niezwłocznie. Nie później jednak niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku. Gdyby udostępnienie informacji nie było możliwie w tym terminie, organ ma obowiązek do poinformowania zainteresowanego w ciągu 14 dni od złożenia wniosku o przyczynach opóźnienia oraz o nowym terminie, w którym informacja zostanie udzielona. Nie może on być jednak dłuższy niż 2 miesiące. W razie nie zachowania przez organ terminów, zainteresowanemu służy skarga do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, składana za pośrednictwem organu, którego skarga dotyczy.

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys