O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Informacja prawnicza

Strona Główna
XI-XII 2010
I-II 2011
III 2011
IV 2011
V 2011
VI 2011
VII - VII 2011
IX 2011
X 2011
XII 2011
I 2012
II 2012
III - IV 2012
IV - VI 2012
VII - VIII 2012
IX - XI 2012
II 2013
III 2013
IV 2013
V 2013
VII - VIII 2013
IX 2013
XII 2013
I 2014
II 2014
III 2014
IV 2014
V 2014
VI 2014
IX - X

1. Ustawa z 22 lutego 2013 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz niektórych innych ustaw. Weszła w życie: 11 maja 2013 r. Omówienie: średni miesięczny kurs utrzymania w domu pomocy społecznej to kwota rocznych kosztów utrzymania mieszkańców (z poprzedniego roku) bez kosztów inwestycyjnych i wydatków na remonty powiększona o prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. To wszystko dzieli się przez liczbę miejsc w domu pomocy, ustaloną jako sumę rzeczywistej liczby mieszkańców poprzedniego roku. Kwota będąca podstawą ustalenia wysokości pomocy pieniężnej na usamodzielnienie się, na kontynuowanie nauki i pomocy na zagospodarowanie w formie rzeczowej, kwoty minimalnego i maksymalnego świadczenia pieniężnego na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Polsce status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, a także maksymalna kwota zasiłku stałego  - ulegają zmianie w terminach weryfikacji kryteriów dochodowych o 50 % sumy kwot, o które wzrosły kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej i kryterium na osobę w rodzinie. Niewyrażenie zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego przez osoby lub rodziny ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej, względnie na aktualizację opisu sytuacji przez osoby czy rodziny korzystające ze świadczeń, stanowi podstawę do odmowy przyznawania świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu go lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

 

2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie gminnym.


3. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie powiatowym.


4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o samorządzie województwa.

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys