O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Informacja prawnicza

Strona Główna
XI-XII 2010
I-II 2011
III 2011
IV 2011
V 2011
VI 2011
VII - VII 2011
IX 2011
X 2011
XII 2011
I 2012
II 2012
III - IV 2012
IV - VI 2012
VII - VIII 2012
IX - XI 2012
II 2013
III 2013
IV 2013
V 2013
VII - VIII 2013
IX 2013
XII 2013
I 2014
II 2014
III 2014
IV 2014
V 2014
VI 2014
IX - X

Informacja prawnicza- kwiecień 2014.

1. Ustawa z 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy –  Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw. Weszła w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, tj. 16 kwietnia br. (Dz. U. z 1 kwietnia 2014 r., poz. 423).
Omówienie:     Ustawy nie stosuje się do:
- zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro,
- zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych, które nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań, względnie rozwoju, ale pod warunkiem że ich wartość nie przekracza kwot określonych w rozporządzeniu premiera,
- zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi z zakresu działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub związanych z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, jeżeli zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe, przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności, i jeśli ich wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przez prezesa Rady ministrów.
Można nie stosować rygorów ustawy, gdy:
- jest to uzasadnione ochroną prywatności lub interesem publicznym; wówczas zamawiający może nie ujawniać:
– danych osobowych, w przypadku zamówienia udzielonego z wolnej ręki, ani
– wysokości wynagrodzenia, w razie zamówienia udzielonego w zakresie działalności twórczej lub artystycznej
– w zakresie dostaw lub usług dotyczących działalności kulturalnej związanej z organizacją wystaw, koncertów, konkursów, festiwali, widowisk, spektakli teatralnych, przedsięwzięć z zakresu edukacji kulturalnej lub z gromadzeniem materiałów bibliotecznych przez biblioteki lub muzealiów, o ile zamówienia te nie służą wyposażaniu zamawiającego w środki trwałe przeznaczone do bieżącej obsługi jego działalności. Tak samo jest wtedy, kiedy wykonawca, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zastrzegł, że dane te nie mogą
być udostępniane. Podmiot prowadzący działalność kulturalną, udzielając zamówienia, którego wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość 30 000 euro, zamieszcza ogłoszenie o tym fakcie na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

2. Dz. U. z 23 kwietnia 2014 r., poz. 518 - Obwieszczenie marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o gospodarce nieruchomościami.powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys