O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Informacja prawnicza

Strona Główna
XI-XII 2010
I-II 2011
III 2011
IV 2011
V 2011
VI 2011
VII - VII 2011
IX 2011
X 2011
XII 2011
I 2012
II 2012
III - IV 2012
IV - VI 2012
VII - VIII 2012
IX - XI 2012
II 2013
III 2013
IV 2013
V 2013
VII - VIII 2013
IX 2013
XII 2013
I 2014
II 2014
III 2014
IV 2014
V 2014
VI 2014
IX - X

Informacja prawnicza I-II 2011

1.Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 15 listopada 2010 r. Sygn. Akt P32/09:

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 24 ust. 3 a ustawy o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym od 14 stycznia 2006 r. do 1 stycznia 2009 r., przed zmianą wynikającą z ustawy z 17 października 2008 r. jest  niezgodny z art 2 w zw. z art. 69 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny potwierdził, że niespójność przepisów ustawowych sekwencyjnie regulujących system przyznawania zasiłków rzutuje na ocenę konstytucyjności kwestionowanego przepisu. Kontrolowane normy stanowią bowiem fragment mechanizmu, który ma umożliwiać uzyskanie zasiłku pielęgnacyjnego przez osobę niepełnosprawną. Problemem nie jest tu sama treść normy określającej termin, od którego taki zasiłek należy przyznać. Jest nim fakt, że funkcjonowanie mechanizmu, którego część tworzy rozpatrywana forma, nieuchronnie prowadzi do niekonstytucyjnych skutków. Nie tylko istnieje niejasna procedura wprowadzająca w błąd, ale co gorsza przerzuca on ryzyko administracyjnego (chodzi o sytuacje, w których nieterminowo lub błędnie została dokonana ocenia niepełnosprawności) na osobę ubiegającą się o zasiłek. Trybunał przypomniał przy tym, że administracja pełni wobec obywatela rolę służebną i gdy zakończenie weryfikacji dokumentów jest utrudnione z przyczyn niezależnych od zainteresowanego, jej obowiązkiem jest fachowa i rzetelna pomoc.

2.Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 26 października 2010 r. (obowiązuje 11 grudnia 2010 r.) w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z 26 listopada 2010 r.)

Protokół postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zawiera także informacje dotyczące czynności poprzedzających wszczęcie oraz wykonywanych po zakończeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki do niego na wniosek. Czyni to niezwłocznie, co oznacza, że nie później niż w dniu przesłania informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty albo o unieważnieniu postępowania. Udostępnieniem jest stworzenie możliwości przeglądania dokumentów w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego, przesłanie kopii pocztą, faksem lub przez internet, zgodnie z wyborem wnioskodawcy wskazanym we wniosku. Bez zgody zamawiającego wnioskodawca – przeglądając protokoły lub załączniki w miejscu wyznaczonym przez zamawiającego – nie może sam kopiować ani utrwalać treści złożonych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeśli natomiast przesłanie kopii protokołu lub załączników, tak jak chciałby tego wnioskodawca, jest z przyczyn technicznych znacząco utrudnione (np. z uwagi na liczbę żądanych dokumentów), zamawiający informuje o tym wnioskodawcę i wskazuje inny sposób udostępniania.

3.Rozporządzenie Rady Ministrów z 26 października 2010 r. (obowiązuje od 2 grudnia 2010 r.) w sprawie pożyczek z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich. (Dz. U. Nr 216, poz. 1420 z 17 listopada 2010 r.)

Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych, ponoszonych na realizację operacji z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich mogą być udzielane jednostkom samorządu terytorialnego na podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej, na odnowę i rozwój wsi, a także na wdrażanie lokalnych strategii rozwoju. Lokalnym grupom działania mogą być przyznane na wdrażanie projektów współpracy, na funkcjonowanie tych grup oraz na nabywanie umiejętności i aktywizacje.

4.Rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej z 8 listopada 2010 r. w sprawie wzoru kontraktu socjalnego (obowiązuje od 23 grudnia 2010 r.) Dz. U. Nr 218 poz. 1439 z 22 listopada 2010 r.

Kontrakty socjalne określają sposób współdziałania między osobą czy rodziną a pracownikiem socjalnym w celu rozwiązania trudnej sytuacji życiowej podopiecznych. Są też zawierane między osoba zainteresowaną  a pracownikiem socjalnym po to, by wzmocnić aktywność i samodzielność życiową, a także zawodową zainteresowanych. Owo współdziałanie powinno również przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu.


5.Rozporządzenie ministra finansów z 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.(obowiązuje od 1 stycznia 2011 r.) Dz. U. Nr 208 poz. 1375 z 4 listopada 2010 r.

Do udokumentowania wygaśnięcia zobowiązania podatkowego służą przede wszystkim: pokwitowania z kwitariuszy przychodowych, wyciąg bankowy otrzymany w formie elektronicznej, jeżeli dla każdej wykazanej w nim operacji zawiera dane zapewniające identyfikację wpłaty albo dokumenty wpłaty załączone do wyciągu bankowego, dokumenty stwierdzające obciążenie rachunku bankowego podatnika z tytułu zapłaty podatku, w przypadku gdy podatnik dokonał zapłaty za pośrednictwem banku, a bank obciążył rachunek bieżący podatnika, lecz nie przekazał na rachunek bieżący urzędu – na podstawie których przypisuje się bankowi zobowiązanie w wysokości zapłaty dokonanej przez podatnika, dowody wpłaty zatwierdzone do stosowania przez właściwe organy jednostki samorządu terytorialnego, postanowienie o zaliczeniu nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych albo bieżących zobowiązań podatkowych, umowy lub inne dokumenty, z których w szczególności wynika określony w art. 66 par. 4 Ordynacji podatkowej termin wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w stosunku do jednostki samorządu terytorialnego, dokumenty informujące o przedawnieniu. Do udokumentowania zwrotów służą: pokwitowania z kwitariuszy rozchodowych, wyciąg bankowy otrzymany w formie elektronicznej, jeżeli dla każdej wykazanej w nim operacji zawiera dane zapewniające identyfikację wypłaty albo dokumenty załączone do wyciągu bankowego . Dowodem pobrania przez poborcę wpłaty z tytułu zaległości podatkowej jest pokwitowanie na blankiecie z kwitariusza przychodowego. Oryginał pokwitowania wpłaty otrzymuje wpłacający, a kopia pokwitowania pozostaje w kwitariuszu przychodowym.

6.Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie ( II SA/Rz 884/09)

Przyczyny rozwiązania stosunku pracy z radnym muszą być badane. Od ustalenia tych okoliczności zależy czy gmina zobowiązana będzie odmówić wyrażenia zgody, a dzieje się tak wtedy gdy dotyczą one przyczyn związanych z wykonywaniem mandatu przez radnego. Ustalenia ww okoliczności jest również konieczne przed odmową z innego powodu, bądź zgodą na rozwiązanie umowy o pracę. Konieczne jest tutaj indywidualne podejście do każdego konkretnego przypadku. Motywy, którymi kierowała się rada, muszą zostać zamieszczone w uzasadnieniu do odpowiedniej uchwały. W przeciwnym razie nie będzie wiadomo, z jakiego powodu rada gminy udzieliła lub odmówiła udzielenia takiej zgody.


powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys