O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Informacja prawnicza

Strona Główna
XI-XII 2010
I-II 2011
III 2011
IV 2011
V 2011
VI 2011
VII - VII 2011
IX 2011
X 2011
XII 2011
I 2012
II 2012
III - IV 2012
IV - VI 2012
VII - VIII 2012
IX - XI 2012
II 2013
III 2013
IV 2013
V 2013
VII - VIII 2013
IX 2013
XII 2013
I 2014
II 2014
III 2014
IV 2014
V 2014
VI 2014
IX - X

Informacja prawnicza marzec 2011


I ORZECZNICTWO

1. Uchwała składu 7 sędziów SN z 15 lutego 2011 r., sygn. akt III CZP 90/10: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni nabywcę użytkowania wieczystego także w razie wadliwego wpisu w księdze wieczystej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego jako właściciela nieruchomości.

2. Uchwała SN z 17 lutego 2011 r., sygn. akt III CZP 133/10: Na podstawie art. 17 ust. 3a pkt 2 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (jedn. tekst: Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) gmina jest obowiązana do zapewnienia dziecku upośledzonemu w stopniu głębokim, spełniającemu obowiązek szkolny przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do odpowiedniego, wybranego przez rodziców ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego. Jeżeli dowożenie i opiekę organizują rodzice, obowiązek gminy obejmuje zwrot kosztów przejazdu ucznia oraz opiekuna do wybranego ośrodka. Obowiązków tych nie uchyla zapewnienie przez gminę transportu i opieki do innego ośrodka tego samego rodzaju.

3. Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z 20 stycznia 2011 r., sygn. akt II SA/Bk 776/10 : Prokonstytucyjna, systemowa i celowościowa interpretacja art. 17 ust. 1 ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2006 r. nr 139, poz. 992 z późn. zm.) uprawnia do wniosku, że prawo do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje także osobie, która nie podejmuje lub rezygnuje z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad pełnoletnim członkiem jej rodziny legitymującym się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Nieważne jest przy tym, że osoby tej nie obciąża obowiązek alimentacyjny, jeśli jednocześnie jest ona jedynym członkiem rodziny niepełnosprawnego mogącym się nim opiekować.

4. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 8 lutego 2011 r., sygn. akt I OSK 1938/10: W przypadku nieudzielania informacji publicznej przetworzonej decyzją kończącą postępowanie nie może być decyzja o jego umorzeniu wydana w oparciu o przepis art. 14 ust. 2 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1198 ze zm.). Przepis ten przewiduje bowiem umorzenie postępowania, jeżeli udostępnienie żądanej informacji w sposób wskazany we wniosku nie jest możliwe, ponieważ wykluczają to środki techniczne, którymi dysponuje podmiot zobowiązany, a wnioskodawca w zakreślonym terminie nie wskazał innej formy udostępnienia żądanej informacji. Brak ustawowej przesłanki udzielenia informacji publicznej przetworzonej, tj. istnienia po stronie wnioskodawcy szczególnie uzasadnionego interesu publicznego, skutkuje decyzją o odmowie udzielenia tej informacji, opartą o przepis art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

II ZMIANY W PRZEPISACH

1. Zamówienia publiczne: Rozporządzenie ministra infrastruktury z 18 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.
Weszło w życie 8 marca 2011 r.
OMÓWIENIE: Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego musi obejmować oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Zasada ta nie będzie stosowana do zamówień publicznych na roboty budowlane dotyczące inwestycji w zakresie:
- linii kolejowych o znaczeniu państwowym,
- dróg publicznych,
- lotnisk użytku publicznego,
- budowli przeciwpowodziowych.

2. Straże Gminne: Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 25 lutego 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich). Weszło w życie 1 marca 2011 r.
OMÓWIENIE: Od 1 marca do zadań straży gminnej należy w ograniczonym zakresie kontrola transportu publicznego. Funkcjonariusze straży nabyli uprawnienia do nakładania kar pieniężnych w drodze decyzji administracyjnych. W związku z tym został rozszerzony minimalny zakres programu szkolenia podstawowego strażników gminnych.

3. Egzekucja administracyjna: Rozporzadzenie Rady Ministrów z 28 lutego 2011 r. w sprawie rozciągnięcia stosowania przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Weszło w życie 3 marca 2011 r.
OMÓWIENIE: Określono ruchomości, na które rozciąga się stosowanie w całości lub w części przepisów działu II rozdziału 6 ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w zakresie ich przechowywania, szacowania i sprzedaży. Wymienia ono także przypadki, w których może nastąpić nieodpłatne przekazanie takich ruchomości, oraz sposób rozliczania wydatków związanych z ich przechowywaniem lub sprzedażą. Przykładowo ruchomości stanowiące zabytki w rozumieniu przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami przekazuje się nieodpłatnie państwowym albo samorządowym instytucjom kultury.

powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys