O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


28.02.2011 Gospodarka wodno-ściekowa – zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę rezerwową

W wyniku powstałych w działaniu 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa oszczędności poprzetargowych Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania oraz listę rezerwową dla naboru nr 05.01.00 066/09.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.02.2011 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 07.01.02-006/08.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.02.2011 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii – zaktualizowano listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy projektów rezerwowych

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listy projektów wybranych do dofinansowania oraz listy rezerwowe projektów w ramach naboru nr 05.03.00-089/10 do Działania 5.3. Czyste powietrze i odnawialne źródła energii Priorytetu V. Środowisko RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.02.2011 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego – zaktualizowana lista wniosków po ocenie formalnej

Zakończyła się ocena formalna projektów złożonych dla konkursu nr 09.01.00-105/10 w ramach Działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego (lecznictwo uzdrowiskowe) Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.02.2011 Systemy informacji kulturalnej – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania dla naboru nr 04.02.00-087/10.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.02.2011 Kolejny termin przesyłania harmonogramów składania wniosków o płatność

W związku ze zbliżającym się terminem uzupełniania harmonogramów składania wniosków o płatność, który przypada na okres pomiędzy 7 a 25 marca b.r., przekazujemy Państwu pismo Pani Małgorzaty Staś, Dyrektora Wydziału Rozwoju Regionalnego, dotyczące terminowości, rzetelności i sposobu składania ww.ha...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.02.2011 Lokalna infrastruktura sportowa - dodatkowe projekty wybrane do dofinansowania

22 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty znajdujące się dotychczas na listach rezerwowych oraz zaktualizował listy rezerwowe uwzględniające podział na małe i duże gminy, w ramach naboru nr 09.03.00-062/08 dla działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa Prior...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.02.2011 Warsztaty nt. Rozliczania projektów w ramach Poddziałań 1.2.1, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4, 3.1.1, 3.2.1

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców na warsztaty dot. rozliczania projektów, które odbędą się 2 marca br. w Chorzowie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.02.2011 Warsztaty nt. Podpisywania umów w ramach Poddziałań 3.1.1, 3.2.1

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości zaprasza przedsiębiorców na warsztaty dot. podpisywania umów, które odbędą się 25 lutego br. w Chorzowie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.02.2011 Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania dla naboru nr 07.01.02-082/08.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.02.2011 Posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej

18.02.2011 odbyło się posiedzenie Komisji ds. Unii Europejskiej działającej przy Śląskim Związku Gmin i Powiatów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.02.2011 Transfer technologii i innowacji – zaktualizowana lista wniosków po ocenie formalnej

W wyniku złożenia uzupełnionych wniosków - warunkowo dopuszczonych do oceny merytoryczno-technicznej - zaktualizowano listę wniosków po ocenie formalnej dla konkursu nr 01.03.00-091/10 w ramach Działania 1.3 Transfer technologii i innowacji RPO WSL na lata 2007-3013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.02.2011 Aktualizacja Wytycznych w zakresie zasad udzielania wsparcia w formie zaliczki

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził aktualizację „Wytycznych Instytucji Zarządzającej RPO WSL w zakresie zasad udzielania wsparcia w formie zaliczki Beneficjentom RPO WSL 2007-2013, za wyjątkiem działań/poddziałań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości-Instytucję Pośredniczącą drug...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.02.2011 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego – lista wniosków po ocenie formalnej

Zakończyła się ocena formalna projektów złożonych dla konkursu nr 09.01.00-105/10 w ramach Działania 9.1 Infrastruktura lecznictwa zamkniętego (lecznictwo uzdrowiskowe) Priorytet IX. Zdrowie i rekreacja RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.02.2011 Promocja inwestycyjna – lista wniosków po ocenie formalnej

Zakończyła się ocena formalna projektów złożonych dla konkursu nr 01.01.02-104/10 ramach Poddziałania 1.1.2 Promocja inwestycyjna RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2011 JESSICA - pytania i odpowiedzi

Przedstawiamy listę pytań dotyczących wdrażania Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim wraz z odpowiedziami opracowanymi przez Europejski Bank Inwestycyjny.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2011 JESSICA - podsumowanie badania ankietowego

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania ankietowego przeprowadzonego w związku z wdrażaniem Inicjatywy JESSICA w województwie śląskim.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2011 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – kolejne projekty wybrane do dofinansowania w ramach Programów Rozwoju Subregionów

Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty realizowane w trybie pozakonkursowym, w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego i Centralnego Działania 2.1. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.02.2011 Infrastruktura lecznictwa otwartego - zmiana listy rankingowej

W wyniku przeprowadzenia ponownej oceny projektu pn.: „Poprawa stanu zdrowia mieszkańców Koniecpola poprzez zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego dla SP ZOZ Miejskiej Przychodni Rejonowej” w związku ze zmianą zakresu rzeczowego projektu, Zarząd Województwa Śląskiego w dniu 4 lutego wyrazi...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.02.2011 Rewitalizacja „duże miasta” – projekty wybrane do dofinansowania

4 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach naboru nr 06.02.01-093/10, w ramach Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta” RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.02.2011 Rewitalizacja „duże miasta” – lista rankingowa

4 lutego 2011 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął listę rankingową projektów dla naboru nr 06.02.01-093/10, w ramach Poddziałania 6.2.1 Rewitalizacja – „duże miasta” RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.02.2011 Terminowość realizacji projektów

Wydatki poniesione po terminie finansowego zakończenia realizacji projektu, który wynika z harmonogramu rzeczowo-finansowego, IZ RPO WSL uznaje za niekwalifikowalne.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.02.2011 Infrastruktura zaplecza turystycznego – lista wniosków po ocenie formalnej

Zakończyła się ocena formalna projektów złożonych dla konkursu nr 03.01.02-095/10 w ramach Poddziałania 3.1.2 Infrastruktura zaplecza turystycznego/ podmioty publiczne RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys