O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


29.06.2012 Wolne miejsca na szkolenie z Pomocy publicznej w obszarze Działania 1.3

Informujemy, że można się jeszcze zapisywać na szkolenie dla Beneficjentów RPO WSL 2007–2013. Będzie ono dotyczyć tematyki związanej z pomocą publiczną w obszarze działania 1.3. Transfer technologii i innowacji. Szkolenie odbędzie się 3 lipca br. w Katowicach, a udział w nim jest bezpłatny.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.06.2012 Transfer technologii i innowacji - ogłoszenie o konkursie

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjneg...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.06.2012 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

26 czerwca br. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania (gminy o liczbie ludności poniżej 50 000 mieszkańców), realizowanych w ramach konkursu nr 02.01.00-110/11 dla Działania 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.06.2012 Ogłoszenie o konkursie w ramach RPO WSL, nr: 01.03.00-133/12

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji Priorytet I. Badania i rozwój technologiczny (B+R), innowacje i przedsiębiorczość Regionalnego Programu Operacyjne...
www.rpo.slaskie.pl - konkursy
28.06.2012 Lokalna infrastruktura sportowa - wybrano do dofinansowania projekty z dotychczasowych list rezerwowych

26 czerwca 2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego w ramach naboru nr 09.03.00-062/08 dla działania 9.3 Lokalna infrastruktura sportowa RPO WSL 2007-2013 wybrał do dofinansowania projekty znajdujące się dotychczas na listach rezerwowych oraz zaktualizował listy rezerwowe uwzględniające podział na małe ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.06.2012 Aktualizacja Uszczegółowienia RPO WSL

26 czerwca 2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował Szczegółowy Opis Priorytetów RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.06.2012 Infrastruktura placówek oświaty - wybrano do dofinansowania projekt z listy rezerwowej

26 czerwca 2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1765/163/IV/2012 wybrał do dofinansowania 4 projekty znajdujące się na listach rezerwowych w ramach Działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty (nabór nr 08.02.00-007/08) RPO WSL 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.06.2012 Infrastruktura szkolnictwa wyższego - zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania

26 czerwca 2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego, podjął uchwałę nr 1761/163/IV/2012 w sprawie zmiany uchwały nr 2463/309/III/2009 z późn. zm. w sprawie dokonania wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 8.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego (nabór nr 08.01.00-067/09) RPO WSL 2007-2013...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.06.2012 Rewitalizacja – małe miasta - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Uchwałą 1769/163/IV/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku Zarząd Województw a Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.2.2. Rewitalizacja - „małe miasta" RPO WSL (nabór nr 06.02.02-101/10).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.06.2012 Rewitalizacja - duże miasta - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja - „duże miasta" RPO WSL (nabór nr 06.02.01-093/10).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.06.2012 Rewitalizacja - duże miasta - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja - „duże miasta" RPO WSL (nabór nr 06.02.01-094/10).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.06.2012 Szkolenie z Pomocy publicznej

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza Beneficjentów RPO WSL 2007–2013 na szkolenie dotyczące pomocy publicznej, które odbędzie się 3 lipca br. w Katowicach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.06.2012 Rewitalizacja - duże miasta - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zaktualizowano listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 6.2.1. Rewitalizacja - „duże miasta" RPO WSL (nabór nr 06.02.01-094/10).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.06.2012 Promocja inwestycyjna – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 01.01.02-109/11. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.06.2012 Infrastruktura kształcenia ustawicznego - wybrano do dofinansowania projekt z listy rezerwowej

19 czerwca 2012 r. Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 1662/161/IV/2012 wybrał do dofinansowania projekt nr WND-RPSL.08.03.00-00-012/09 pn. „Rozbudowa i modernizacja Powiatowego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Wodzisławiu Śl. na ul Gałczyńskiego 1” złożony przez Powiat Wodzisławsk...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.06.2012 Założenia do przyszłego RPO

5 czerwca 2012 roku, Zarząd Województwa Śląskiego przyjął dokument pn. Założenia do przyszłego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, finansowanego z EFRR.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.06.2012 Drugie posiedzenie Zespołu ds. opracowania projektu ramowego zintegrowanego programu regionalnego na lata 2014-2020

W dniu 11 czerwca br. odbyło się drugie posiedzenie Zespołu ds. opracowania projektu ramowego zintegrowanego programu regionalnego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele wydziałów i jednostek Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz reprezentanci subregionów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.06.2012 II posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Śląskiego

13 czerwca br. odbyło się II posiedzenie Regionalnego Forum Terytorialnego Województwa Śląskiego. Do udziału w posiedzeniu zaproszeni zostali Członkowie Forum, Stali Obserwatorzy oraz eksperci z różnych dziedzin.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.06.2012 Wstrzymanie terminu oceny merytoryczno–technicznej wniosków złożonych w ramach Poddziałania 7.1.1.

Ze względu na trwający nabór kandydatów na ekspertów z dziedziny Infrastruktury drogowej, Wydział Rozwoju Regionalnego informuje o wstrzymaniu terminu oceny merytoryczno-technicznej w ramach konkursu 07.01.01-127. Prace Komisji Oceniającej Projekty zostaną rozpoczęte niezwłocznie po zakończeniu niez...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.06.2012 Infrastruktura kultury - aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego dokonał zmiany listy projektów wybranych do dofinansowania i listy rezerwowej projektów w ramach naboru nr 04.01.00-069/09 dla Działania 4.1. Infrastruktura kultury RPO WSL na lata 2007-2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.06.2012 Szkolenie z rozliczania projektów unijnych

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie dla Beneficjentów RPO WSL 2007-2013. Szkolenie dotyczyć będzie tematyki związanej z rozliczaniem projektów unijnych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.06.2012 Konsultacje projektu Wytycznych UE

W związku z rozpoczęciem przez Komisję Europejską procesu konsultacji dokumentu pn. „Wytyczne UE w sprawie stosowania reguł pomocy państwa w odniesieniu do szybkiej budowy/rozbudowy sieci szerokopasmowych", IZ RPO WSL zachęca zainteresowane podmioty do udziału w konsultacjach i zgłaszania prop...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.06.2012 Warsztaty dotyczące Strategii Rozwoju Województwa

Urząd Marszałkowski organizuje cykl warsztatów dla przedstawicieli gmin i powiatów poszczególnych subregionów poświęconych aktualizacji Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020" na rzecz nowej Polityki Spójności 2014-2020. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.06.2012 Szkolenie z zakresu społeczeństwa informacyjnego

Wydział Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie z zakresu społeczeństwa informacyjnego Beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.06.2012 Zmiana Linii demarkacyjnej dla Działania 1.3.

W terminie od 29 czerwca 2012 r. do 17 września 2012 r. planowane jest ogłoszenie konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.3. Transfer technologii i innowacji RPO WSL na lata 2007 - 2013.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.06.2012 Transport publiczny – aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Zarząd Województwa Śląskiego zaktualizował listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr 07.02.00-075/09.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys