O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


24.07.2015 Szkolenie Zasady realizacji procesu rewitalizacji

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zaprasza w terminie 30 lipca 2015 r. na spotkanie informacyjne poświęcone rewitalizacji.


www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.07.2015 Zarząd Województwa Śląskiego anulował konkurs 5.5

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o anulowaniu konkursu o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, Działanie 5.5 Wzmocnienie potencjału służb ratowniczych (nabór nr RPSL.05.05.00-IZ.01-24-011/15)


www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.07.2015 Zmiana regulaminu konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15

W związku z planowanym zatwierdzeniem przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w obszarze rynku pracy na lata 2014-2020 oraz zmianami w powyższym dokumencie w stosunku do jego projektu, Wojewódzki Urz...


www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.07.2015 WUP ogłosił nabór na podziałanie 7.1.3

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach (40-048) ul. Kościuszki 30, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, ogłasza konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15 w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Dział...


www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.07.2015 Zarząd Województwa Śląskiego anulował konkurs 4.3.1 oraz 4.3.2

Zarząd Województwa Śląskiego informuje o anulowaniu konkursów o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, Poddziałanie 4.3.1 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej ...


www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.07.2015 Zmiana regulaminu naboru 9.3.1 - Wsparcie sektora ekonomii społecznej

Zarząd Województwa dokonał zmiany w Regulaminie konkursu RPSL.09.03.01-IZ.01-24-013/15 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie Poddziałanie 9.3.1 Wsparcie sektora ek...


www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.07.2015 Województwo poszukuje partnerów do projektu

Program Regionalny 2014-2020 przewiduje wsparcie dla projektów, których celem jest poprawa jakości usług innowacyjnych i technologicznych oferowanych przez instytucje otoczenia biznesu na rzecz MŚP w regionie. Konkurs dla projektów z tego obszaru jest przewidziany jesienią br.


www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.07.2015 WUP zaprasza na spotkania informacyjne PO WER

W związku z ogłoszeniem konkursu w ramach Poddziałania 1.2.1 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) – którego zakres jest komplementarny względem Poddziałania 7.1.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – wdrażanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w K...


www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys