O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


31.10.2016 Zmiany w Regulaminach konkursów w ramach Poddziałań: 7.4.1, 7.4.2 oraz 8.2.3 RPO WSL

Informujemy, że w najbliższym czasie udostępnione zostaną nowe wersje Regulaminów konkursów dla:- Poddziałania 7.4.1 Outplacement – ZIT (RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16),- Poddziałania 7.4.2 Outplacement - konkurs (RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16),- Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.10.2016 Ocena formalna wniosków - poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych dla RIT PŁN oraz RIT PŁD

Po zakończeniu procesu weryfikacji braków formalnych, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.10.2016 Zmiany w Regulaminach konkursów w ramach Poddziałań: 7.4.1, 7.4.2 oraz 8.2.3 RPO WSL

Informujemy, że w najbliższym czasie udostępnione zostaną nowe wersje Regulaminów konkursów dla:- Poddziałania 7.4.1 Outplacement – ZIT (RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16),- Poddziałania 7.4.2 Outplacement - konkurs (RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16),- Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.10.2016 Zaktualizowana lista wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16

W związku z negatywnym wynikiem ponownej oceny formalnej 8 wniosków, które zostały złożone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w konkursie w ramach Poddziałania 7.1.3  Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs, publikujemy zaktualizo...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.10.2016 Najnowsze ogłoszenia o naborach wniosków na dofinansowanie projektów

Informujemy, że zostały opublikowane ogłoszenia o naborach w ramach poddziałań: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Odnawialne źródła energii, Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield, Infrastruktura kształcenia zawo...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.10.2016 Ogłoszenie konkursów w ramach Poddziałań 8.2.1 i 8.2.2 RPO WSL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza z dniem 28 października 2016 konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębior...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.10.2016 Ogłoszenie konkursów w ramach Poddziałań 11.4.1, 11.4.2 i 11.4.3 RPO WSL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza z dniem 28 października 2016 konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.10.2016 31 października 2016 r. Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu będzie nieczynny

Informujemy że w dniu 31 października 2016 roku Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sosnowcu będzie nieczynny.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.10.2016 Zmiana regulaminów konkursów w ramach Poddziałania 8.3.1 oraz 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 19.09.2016 r., zmieniły się  regulaminy konkursów nr: RPSL.08...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.10.2016 Wyniki konkursu językowego 'Eurodyktando 2016'

Prawie 100 uczniów z kilku szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego stanęło 26 października do potyczek językowych. Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbyła się tego dnia ósma edycja Eurodyktanda. Na młodych Europejczyków czekał podchwytliwy tekst najeżony j...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.10.2016 Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Zarząd Województwa uznanał za złożone wniosków o dofinansowanie projektów zgłoszonych elektronicznie w systemie LSI 2014, których przesłanie w terminie naboru za pomocą platform SEKAP lub ePUAP było niemożliwe z uwagi na problemy techniczne platform SEKAP/ePUAP.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.10.2016 Wnioski o dofinansowanie na ocenie formalnej z poddziałania 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych dla RIT PŁN oraz RIT PŁD

Po zakończeniu procesu weryfikacji braków formalnych, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.10.2016 Przekazanie wniosku do Komisji Oceny Projektów z podziałania 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że 24 października 2016 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.10.2016 Dni Otwarte Funduszy Europejskich najlepszą europejską kampanią publiczną roku 2016!

  Tegoroczna, trzecia edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich, zwyciężyła w prestiżowym konkursie European Public Communication Award 2016.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.10.2016 Zaktualizowana lista wniosków o dofinansowanie projektów złożonych w ramach działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”

Zarząd Województwa zatwierdził Listę wniosków o dofinansowanie projektów zgłoszonych elektronicznie w systemie LSI 2014 do godziny 12:00 dnia 30 sierpnia 2016 r.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.10.2016 Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej – konkursy nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16 RIT Subregion Północny i nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-018/16 RIT Subregion Południowy

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursów nr: - RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16 RIT Subregion Północny - 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitali...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.10.2016 Przekazanie wniosku do Komisji Oceny Projektów – konkurs nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregion Centralny

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że 24 października 2016 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregion Centralny.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.10.2016 Wydłużenie terminu naboru wniosków w dwóch konkursach w ramach Poddziałania 9.2. Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne

Informujemy, że w związku z wejściem w życie nowych Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zmieniły się Regulaminy konkursów nr: RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.10.2016 Bezpłatne szkolenia specjalistyczne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza na cykl bezpłatnych szkoleń specjalistycznych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.10.2016 Pierwszy etap konkursu językowego „Eurodyktando 2016” już za nami

Publikujemy listę 100 finalistów, którzy 26 października 2016 r. będą walczyć o zwycięstwo oraz atrakcyjne nagrody.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.10.2016 Dni Otwarte Funduszy Europejskich najlepszą europejską kampanią publiczną roku 2016!

Tegoroczna, trzecia edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich, zwyciężyła w prestiżowym konkursie European Public Communication Award 2016.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.10.2016 Wnioski skierowane do oceny merytorycznej w konkursach dotyczących poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie oraz 9.1.5 Rozwój usług

Przedstawiamy listy wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach dwóch konkursów: RPSL.09.01.04-IZ.01-24-075/16 oraz RPSL.09.02.04-IZ.01-24-076/16. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.10.2016 Zaktualizowana lista projektów wybranych z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinasowania po zakończonej procedurze odwoławczej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.10.2016 Zaktualizowana lista projektów wybranych z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinasowania po zakończonej procedurrze odwoławczej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.10.2016 Wybrano projekty do dofinasowania z poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Południowego

13 października 2016r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-056/16, przeprowadzonego w ramach Poddziałanie 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Południowego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.10.2016 Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15)

13 października 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną Listę ocenionych projektów zawierającą, sporządzoną w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.10.2016 Zaktualizowana lista projektów wybrnych do dofinansowania dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych (RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15)

13 października 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną Listę ocenionych projektów zawierającą, sporządzoną w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.10.2016 Zaktualizowano wyniki oceny w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15 dla Działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

13 października 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów, sporządzoną w ramach konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.10.2016 Informacja dotycząca działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej (RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16)

Problemy techniczne, które pojawiły się w generatorze wniosku zostały usuniete i istnieje już możliwość tworzenia wniosków o dofinansowanie w Lokalnym Systemie Informatycznym https://lsi.slaskie.pl/) w ramach konkursu RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.10.2016 Wybrano projekty do dofinansowania z Subregionu Centralnego w ramach Poddziałania: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego

13 października 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.12.02.01-IZ.01-24-040/16 dla Poddziałania: 12.2.1 Infrastruktura kształcenia zawodowego – ZIT Subregionu...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.10.2016 Aktualizacja list wniosków przekazanych do oceny merytorycznej w konkursach 7.1.1 oraz 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych

Instytucja Organizująca Konkurs (Wojewódzki Urzad Pracy) opublikowął listy wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i skierowanych do oceny merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.10.2016 Szczegółowe harmonogramy konkursów z działania 7.3.1 i 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych

Informujemy, że w związku z zakończeniem naboru wniosków Instytucja Organizująca Konkurs (Wojewódzki Urząd Pracy) zamieszcza szczegółowe harmonogramy konkursów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.10.2016 Informacja o aktualizacji listy wniosków ocenionych pozytywnie w wyniku oceny formalnej i przekazaniu wniosków na KOP - konkurs nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT Subregionu Centralnego

Informujemy, że została zaktualizowana lista wniosków ocenionych pozytywnie i skierowanych do oceny merytorycznej złożonych w ramach konkursu RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.10.2016 Potyczki językowe czas zacząć! Eurodyktando 2016

Już po raz ósmy młodzież, która kocha potyczki językowe, będzie mogła stanąć do konkursu 'Eurodyktando'.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.10.2016 Ważna wiadomość dla zainteresowanych pozyskaniem wsparcia z działania 10.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

Uruchomiony został system teleinformatyczny IOWISZ (Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia), z wykorzystaniem którego wypełnia się wniosek o wydanie opinii o celowości inwestycji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.10.2016 Wniosek skierowany do oceny merytorycznej w konkursie RPSL.08.03.02-IZ.01-24-074/16 (Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs)

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia wniosek skierowany do oceny merytorycznej w konkursie RPSL.08.03.02-IZ.01-24-074/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.10.2016 Zostało tylko kilka dni, aby wziąć udział w konkursie 'Nakręć się na sukces!'

Jeszcze tylko do 15 października 2016 r. możesz zgłosić się do konkursu 'Nakręć sie na sukces!'.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.10.2016 Broszura informacyjna na temat Funduszy Europejskich skierowana do osób niedowidzących i niewidomych

Zachęcamy wszystkie osoby niedowidzące i niewidome do zapoznania się z broszurą informacyjną na temat Funduszy Europejskich.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.10.2016 Rozstrzygnięcie konkursu RPSL.04.01.02-IZ.01-24-027/15 dla Działania 4.1. Odnawialne źródła energii

4 października 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.10.2016 Zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-074/16 Poddziałanie 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Informujemy, że 26 września 2016 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w konkursie  nr  RPSL.08.03.02-IZ.01-24-074/16. Jednocześnie  przedstawiamy szczegółowy harmonogram etapów oceny projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.10.2016 Ważne! Zmiana terminu spotkania informacyjnego w ramach poddziałania 7.4.2 Outplacement - konkurs

Spotkanie informacyjne w ramach Poddziałania 7.4.2., zaplanowanego na 11 października połączono ze spotkaniem dotyczącym konkursu 7.4.1. ZIT, które odbedą sie 12 października br. Obydwa zaplanowane konkursy dotyczą wsparcia typu outplacementowego – dla zwalnianych z pracy i zagrożonych zwolnieniem w...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.10.2016 Wynik oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 (Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs)

Informujemy, że  6 października 2016 roku zakończył się etap oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16, w ramach Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.10.2016 Ważne! Zmiana terminu spotkania informacyjnego w ramach poddziałania 7.4.2 Outplacement - konkurs

Spotkanie informacyjne w ramach Poddziałania 7.4.2., zaplanowanego na 11 października połączono ze spotkaniem dotyczącym konkursu 7.4.1. ZIT,które odbedą sie 12 października br. Obydwa zaplanowane konkursy dotyczą wsparcia typu outplacementowego – dla zwalnianych z pracy i zagrożonych zwolnieniem w ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.10.2016 Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15 (Poddziałanie 4.1.2 Odnawialne źródła energii – RIT Subregionu Zachodniego)

Informujemy, że 4 października 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-029/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.10.2016 Przekazanie wniosków do oceny formalnej - konkurs nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 (Poddziałanie 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregion Centralny)

W związku z wystąpieniem problemów technicznych, Wojewódzki Urząd Pracy publikuje dodatkową listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 - ZIT Subregion Centralny. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.10.2016 Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16 Działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

Informujemy, że 04.10.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego  wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL11.03.00-IP.02-24-008/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.10.2016 Informacja o wyniku oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 (Poddziałanie 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs)

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano Listę wniosków ocenionych pozytywnie i skierowanych do oceny merytorycznej złożonych w ramach konkursu  RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.10.2016 Zmiana terminów rozstrzygnięcia konkursów

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.10.2016 Ogłoszenie konkursu w ramach Poddziałania 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza 6 października 2016 konkurs nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16 w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników, Poddziałania ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.10.2016 Wynik oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 (Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs)

Informujemy, że  6 października 2016 roku zakończył się etap oceny formalnej wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16, w ramach Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1, 2

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys