O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.11.2016 Ogłoszenia o naborach opublikowane 30 listopada 2016 r.

informujemy, że opublikowaliśmy pięć ogłoszeń o naborach w ramach rewitalizacji obszarów zdegradowanych – ZIT/RIT oraz rewitalizacja obszarów zdegradowanych – wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.11.2016 Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania z Poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne-konkurs (RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15)

Instytucja Organizująca Konkurs (Wojewódzki Urzad Pracy) 24.11.2016 r.przedstawia zaktualizowaną listę ocenionych projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.11.2016 Wnioski złożone w ramach konkursu z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych (RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16)

Publikujemy wnioski złożone w ramach konkursu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.11.2016 Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.04.03-IP.02-24-006/15 po procedurze odwoławczej i w wyniku zwiększenia alokacji

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w dniu 24.11.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2368/155/V/2016 zatwierdził zaktualizowaną Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.0...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.11.2016 Zaktualizowane regulaminy konkursów ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy

W związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Śląskiego zmian w regulaminach konkursów w ramach poddziałań: 7.4.2. Outplacement - konkurs,  7.4.1. Outplacement – ZIT, 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs, Wojewódzki Urząd Pracy pub...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.11.2016 Harmonogram składania wniosków o płatność na I kwartał 2017 r. - dotyczy Beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informujemy, że od 28 listopada do 9 grudnia 2016 r. będzie trwał kolejny okres wypełniania i przesyłania do Instytucji Zarządzającej harmonogramów składania wniosków o płatność przez Beneficjentów na I kwartał 2017 r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.11.2016 Odwołane szkolenia! Rewitalizacja 28 oraz 29 listopada 2016 r.

Uprzejmie informujemy, że szkolenia dotyczące rewitalizacji (28 oraz 29 listopada 2016 r.) zostają odwołane z powodu konieczności zmiany tenera. Nowe terminy szkoleń to 9 oraz 12 grudnia 2016 r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.11.2016 Przedłużenie terminu oceny formalnej w ramach Działania 1.3 „Profesjonalizacja IOB” konkursu nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-003/16

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości podjął decyzję o przedłużeniu oceny formalnej projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.11.2016 Wnioski złożone w ramach konkursu z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych (RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16)

Publikujemy wnioski złożoene w ramach konkursu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.11.2016 Harmonogram etapów oceny projektów dla Poddziałania 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT

Informujemy, że 7 listopada br. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.11.2016 Wyniki oceny formalnej w ramach Poddziałania 7.3.1 - ZIT Subregion Centralny oraz Poddziałania 7.3.2 - RIT Subregion Zachodni

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oceny formalnej wniosków, publikujemy listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach następujących konkursów: RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 oraz RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.11.2016 Lista wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 (Poddziałanie 9.2.5 Rozwój usług społecznych)

Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 dla Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.11.2016 Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 (Poddziałanie 9.2.2 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT ZACH)

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 - Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowot...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.11.2016 Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16 (Poddziałanie 9.2.2 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT PŁN)

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 - Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowot...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.11.2016 Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16 (Poddziałanie 9.2.2 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT PŁD)

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 - Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowot...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.11.2016 Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 (Poddziałanie 9.2.1 - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT)

Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16 Oś Priorytetowa IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 - Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowot...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.11.2016 Bezpłatne szkolenia specjalistyczne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów

Najbliższe szkolenia: 18, 21listopada 2016 r. Prawo Zamówień Publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 21 listopada 2016 r. Pomoc publiczna i pomoc de minimis w projektach współfinansowanyc...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.11.2016 Kolejne etapy w procesie oceny wniosków w konkursach z podziałań 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT oraz 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

Przedstawiamy listy złożonych wniosków oraz zaktualizowaną listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w konkursach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.11.2016 Informacja Instytucji Zarządzającej RPO WSL dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach EFS i EFRR przez wydziały Urzędu Marszałkowskiego

 W związku ze wzmożoną pracą w zakresie rozliczania projektów i koniecznością zapewnienia równego i stałego dostępu do informacji związanej z rozliczaniem projektów Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedstawiamy zalecane do wykorzystania kanały komu...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.11.2016 Nowa wersja Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WSL 2014-2020

Informujemy, że w związku z podjętą uchwałą Zarządu Województwa Śląskiego nr 2241/152/V/2016, zaktualizowano 7.11.2016 r. Wytyczne....
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.11.2016 Informacja Instytucji Zarządzającej RPO WSL dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach EFS i EFRR przez wydziały urzędu marszałkowskiego

 W związku ze wzmożoną pracą w zakresie rozliczania projektów i koniecznością zapewnienia równego i stałego dostępu do informacji związanej z rozliczaniem projektów Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przedstawiamy zalecane do wykorzystania kanały komu...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.11.2016 Kolejne etapy w procesie oceny wniosków w konkursach z podziałań 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT oraz 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

Przedstawienie list złozonych wniosków oraz zaktualizowaną listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w konkursach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.11.2016 Ostatnie wolne miejsca na szkolenia!

Są jeszcze wolne miejsca na szkolenia w dniach: 16 listopada 2016 r. Biznesplan w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju RegionalnegoBiznesplan w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Ro...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.11.2016 Bezpłatne szkolenia specjalistyczne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów

Najbliższe szkolenia: 16 listopada 2016 r. Biznesplan w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 17 listopada 2016 r. Prawo Zamówień Publicznych i zasada konkurencyjności w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejsk...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.11.2016 Ostatnie wolne miejsca na szkolenia!

Są jeszcze wolne miejsca na szkolenia w dniach: 15 listopada 2016 r. Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoRozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 16 ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.11.2016 Bezpłatne szkolenia specjalistyczne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów

Najbliższe szkolenia: 15 listopada 2016 r. Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoRozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 16 listopada 2016 r. Biznespl...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.11.2016 Ostatnie wolne miejsca na szkolenia!

Są jeszcze wolne miejsca na szkolenia w dniach: 14 listopada 2016 r. Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu SpołecznegoRozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 15 ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.11.2016 Dni Otwarte Funduszy Europejskich 2017

Z przyjemnością informujemy, że przyszłoroczne Dni Otwarte Funduszy Europejskich odbędą się 18-21 maja 2017 roku.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.11.2016 Nabór na ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego

Informujemy, że Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego uruchomił nabór kandydatów na ekspertów uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania w ramach dziedziny Ochrona Zdrowia.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.11.2016 Informacja Instytucji Zarządzającej RPO dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach EFS, wdrażanych przez Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku ze wzmożoną pracą w zakresie rozliczania projektów i koniecznością zapewnienia równego i stałego dostępu do informacji związanej z rozliczaniem projektów Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawiamy zalecane do wykorzystania kanały komunikacji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.11.2016 Bezpłatne szkolenia specjalistyczne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów

Najbliższe szkolenia: 14 listopada 2016 r. - Prowadzenie ewidencji księgowej dla zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego/Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 14 listopada 2016 r. -Rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Uni...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.11.2016 Bezpłatne szkolenia specjalistyczne dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów

Najbliższe szkolenia: 9 listopada br. Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia finansowe w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego/ Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 10 listopada br. Kontrola, nieprawidłowości i nadużycia finans...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.11.2016 Brak dostępu do Bazy Konkurencyjności w okresie od 10 do14 listopada 2016 r.

Informujemy, że od godziny 16:00 10 listopada 2016 r., do godziny 8:00 14 listopada 2016 r. planowana jest przerwa techniczna na portalu, przez co dostęp do Bazy konkurencyjności bedzie niemożliwy. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.11.2016 Brak dostępu do Bazy Konkurencyjnosci w okresie od 10 do14 listopada 2016 r.

Informujemy, że od godziny 16:00 10 listopada 2016 r., do godziny 8:00 14 listopada 2016 r. planowana jest przerwa techniczna na portalu, przez co dostęp do Bazy konkurencyjności bedzie niemożliwy. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.11.2016 Zmiany w regulaminach konkursów dotyczących Rozwoju usług społecznych, zdrowotnych oraz Realizowania aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej zmianie uległ dopuszczalny sposób podpisywania wniosków o dofinansowanie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.11.2016 Rozstrzygnięcie konkursu RPSL.04.01.02-IZ.01-24-028/15 dla Poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii– RIT Subregionu Południowego

Informujemy, że 25 października 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.01.02-IZ.01-24-028/15 dla Działania: 4.1. Odnawialne źródła energii Poddziałania 4.1.2. Odnawialne źródła energii– RIT Subregionu Południowego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.11.2016 Aktualizacja Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020

Od 24 października 2016 r. obowiązują nowe „Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020”
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.11.2016 Rozstrzygnięcie konkursu RPSL.04.05.02-IZ.01-24-032/15 Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Południowego, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia

Informujemy, że 25 października 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-032/15 Działanie 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie Poddziałanie 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.11.2016 Wnioski do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 7.3.2 - Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych dla RIT Subregionu Południowego oraz Północnego

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach po zakończeniu procesu oceny formalnej wniosków, publikuje listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.11.2016 Odwołanie szkolenia z Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności ... z 7 listopada br.

Z przykrościa musimy odwołać szkolenie 7 listopada 2016 r. z powodu stanu zdrowia trenera.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.11.2016 Nabór kandydatów na ekspertów w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie RPO Województwa Podlaskiego – centra logistyczne

Więcej informacji na temat naboru na stronie: Nabór kandydatów na ekspertów w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie RPOWP 2014-2020 – centra logistyczne,18-30.11.2016
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.11.2016 Ogłoszenie konkursów w ramach Poddziałań 11.4.1, 11.4.2 i 11.4.3 Kształcenie ustawiczne

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza 31 października 2016 r. konkursy w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.11.2016 Odwołanie szkolenia z Prawo zamówień publicznych i zasada konkurencyjności ... z 7 listopada br.

Więcej informacji na temat naboru na stronie: Nabór kandydatów na ekspertów w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie RPOWP 2014-2020 – centra logistyczne,18-30.11.2016
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.11.2016 Nabór kandydatów na ekspertów w zakresie oceny wniosków o dofinansowanie RPO Województwa Podlaskiego – centra logistyczne

W związku z pozytywnym wynikiem rozstrzygnięcia autokontroli w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16, ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach, publikujemy zaktualizowaną listę wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i skierowanych do oceny merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.11.2016 Druga aktualizacja listy wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu weryfikacji braków formalnych, publikujemy listy wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej w ramach następujących konkursów: nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 ZIT  oraz nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 RIT
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.11.2016 Ocena formalna w ramach Poddziałania 7.3.1 - ZIT (Subregion Centralny) oraz Poddziałnia 7.3.2 - RIT (Subregion Zachodni)

Informujemy, że w najbliższym czasie udostępnione zostaną nowe wersje Regulaminów konkursów: RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16, RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16, RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.11.2016 Zmiany w Regulaminach konkursów w ramach Poddziałań: 7.4.1, 7.4.2 Outplacement oraz 8.2.3 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa

W związku z negatywnym wynikiem ponownej oceny formalnej 8 wniosków, które zostały złożone do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach w konkursie w ramach Poddziałania 7.1.3  Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs, publikujemy zaktualizo...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.11.2016 Zaktualizowana lista wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16

Informujemy, że zostały opublikowane ogłoszenia o naborach w ramach poddziałań: Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej, Odnawialne źródła energii, Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield, Infrastruktura kształcenia zawo...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.11.2016 Najnowsze ogłoszenia o naborach wniosków na dofinansowanie projektów

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza  31 października 2016 konkursy w ramach Osi Priorytetowej VIII Regionalne kadry gospodarki opartej na wiedzy, Działania 8.2 Wzmacnianie potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw, przedsiębiorców i ich pracowników.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.11.2016 Ogłoszenie konkursów w ramach Poddziałań 8.2.1 i 8.2.2 Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza 31 października 2016 konkursy w ramach Osi Priorytetowej XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1, 2

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys