O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


31.12.2016 Życzenia na ten Nowy 2017 Rok

Przełom grudnia i stycznia to najbogatszy w emocje czas. Czas pełen wspomnień, refleksji, radości i oczekiwań. To również czas składania sobie życzeń. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.12.2016 Brak dostępności do Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014)

Informujemy, że od godziny 20:00  30 grudnia 2016 r. do godz. 2:00  31 grudnia 2016 r. będą prowadzone prace  prace serwisowe w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2014), co wiąże się z brakiem dostępności systemu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.12.2016 Aktualizacja listy wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16)

Informujemy, że została zaktualizowana lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.12.2016 Brak dostępności Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI)

Informujemy, że od godziny 20:00  30 grudnia 2016 r. do godz. 2:00  31 grudnia 2016 r. będą prowadzone prace  prace serwisowe  w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI2014), co wiąże się z brakiem dostępności systemu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.12.2016 Szczegółowe harmonogramy konkursów RPSL.07.04.01-IP.02-24-022/16 i RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16 w ramach Poddziałań 7.4.1. Outplacement – ZIT oraz 7.4.2. Outplacement - konkurs

Informujemy, że w związku z zakończeniem naboru wniosków Wojewódzki Urząd Pracy zamieszcza szczegółowe harmonogramy konkursów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.12.2016 Aktualizacja listy wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Informujemy, że została zaktualizowana lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu: RPSL.08.03.02-IZ.01-24-086/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.12.2016 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - aktualizacja

28 grudnia 2016 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zaktualizowany SZOOP RPO WSL 2014-2020 wersja 8.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.12.2016 Lista wniosków złożonych w konkursie dla Działania 3.3. „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”

6 grudnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 dla Działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.12.2016 Lista wniosków złożonych w konkursie dla Działania 3.3. „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”

6 grudnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 dla Działania 3.3 „Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.12.2016 Przedłużenie oceny formalnej projektów złożonych w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16)

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości podjął decyzję o przedłużeniu oceny formalnej złożonych projektów w konkursie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.12.2016 Komunikat w sprawie przesunięcia terminów ogłoszeń naborów wniosków z 2016 roku

Informujemy, że nie zostaną ogłoszone nabory wniosków w ramach poszczególnych konkursu...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.12.2016 Aktualizacja Planu rozbudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim

23 grudnia 2016 r. zaktualizowano Plan rozbudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.12.2016 Przedłużenie terminu naboru w ramach Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości podjął decyzję o przedłużeniu oceny formalnej projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.12.2016 Aktualizacja szczegółowych harmonogramów konkursów dotyczących Poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogramy dla konkursów...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.12.2016 Zaktualizowana lista wniosków podlegających ocenie merytorycznej z Podziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Północnego (RPSL.07.01.02-IP.02-24-012

Po ponownej ocenie formalnej jednego wniosku z wynikiem negatywnym, Instytucja Organizująca Konkurs (Wojewódzki Urzad Pracy) publikuje zaktualizowaną listę wniosków podlegających ocenie merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.12.2016 Komunikat w sprawie przesunięcia terminów ogłoszeń naborów wniosków z 2016 roku

Instytucja Zarządzająca informuje, że nie zostaną ogłoszone nabory wniosków w ramach poszczególnych konkursu...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.12.2016 Aktualizacja Planu rozbudowy dróg wojewódzkich w województwie śląskim

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.12.2016 Wyniki konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16 Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Informujemy, że został wydłużony termin naboru wniosków w ramach konkursów: RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16, RPSL.04.03.02-IZ.01-24-046/16, RPSL.04.03.02-IZ.01-24-047/16, RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.12.2016 Życzenia Świąteczne

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że 20.12.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną po procedurze odwoławczej listę projektów wybranych do dofinansowania.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.12.2016 Zmiana terminu rozstrzygnięcia naborów dla Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez IZ RPO WSL protestu od wyniku oceny merytorycznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach publikuje listę wniosków przekazanych do ponownej oceny merytorycznej w ramach RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15 Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób po...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.12.2016 Wyniki konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16 Poddziałanie 9.1.5 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – konkurs

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.12.2016 Życzenia Świąteczne

Informujemy, że został wydłużony termin naboru wniosków w ramach konkursów: RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16, RPSL.04.03.02-IZ.01-24-046/16, RPSL.04.03.02-IZ.01-24-047/16, RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.12.2016 Zmiana terminu rozstrzygnięcia naborów dla Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że 20.12.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną po procedurze odwoławczej listę projektów wybranych do dofinansowania.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.12.2016 Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia (RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15)

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez IZ RPO WSL protestu od wyniku oceny merytorycznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach publikuje listę wniosków przekazanych do ponownej oceny merytorycznej w ramach RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15 Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób po...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.12.2016 Ocena merytoryczna w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL 2014-2020

Na podstawie uchwał Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2016, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje o przedłużeniu naboru wniosków w konkursach:
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.12.2016 Przedłużenie naboru w konkursach 11.4.1 i 11.4.2

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konsultacjach projektu zmian 'Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020'.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.12.2016 Konsultacje zewnętrzne projektu zmian 'Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020'

Informujemy, że 13 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa zatwierdził 'Listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16', przeprowadzonego w ramach Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.12.2016 Wyniki konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 ogłoszonego w ramach Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs

Informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu został przedłużony do 2 stycznia 2017 r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.12.2016 Przedłużenie terminu przesyłania zgłoszeń do konkursu 'Fundusze w obiektywie'

14 grudnia br. w Teatrze Korez w Katowicach odbyła się debata o tym, jak rozwijać szkolnictwo zawodowe dzięki funduszom unijnym.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.12.2016 Śląskie stawia na Zawodowców – szkolnictwo zawodowe szansą na rynku pracy

30 sierpnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 dla Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.12.2016 Zmiana terminu rozstrzygnięcia naborów dla Działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Informujemy, że został wydłużony termin naboru wniosków w ramach konkursów: RPSL.04.03.01-IZ.01-24-045/16, RPSL.04.03.02-IZ.01-24-046/16, RPSL.04.03.02-IZ.01-24-047/16, RPSL.04.03.02-IZ.01-24-048/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.12.2016 Lista projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15 po procedurze odwoławczej

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w dniu 20.12.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 2609/159/V/2016 zatwierdził zaktualizowaną Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15 d...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.12.2016 Ocena merytoryczna w ramach Poddziałania 7.1.3 RPO WSL 2014-2020

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem przez IZ RPO WSL protestu od wyniku oceny merytorycznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach publikuje listę wniosków przekazanych do ponownej oceny merytorycznej w ramach RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15 Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób po...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.12.2016 Przedłużenie naboru w konkursach 11.4.1 i 11.4.2

Na podstawie uchwał Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2016, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje o przedłużeniu naboru wniosków w konkursach:
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.12.2016 Konsultacje zewnętrzne projektu zmian 'Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020'

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w konsultacjach projektu zmian 'Wytycznych w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020'.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.12.2016 Wyniki konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16 ogłoszonego w ramach Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs

Informujemy, że 13 grudnia 2016 r. Zarząd Województwa zatwierdził 'Listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.08.01.03-IZ.01-24-065/16', przeprowadzonego w ramach Poddziałania 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – konkurs.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.12.2016 Przedłużenie terminu przesyłania zgłoszeń do konkursu 'Fundusze w obiektywie'

Informujemy, że termin nadsyłania zgłoszeń do konkursu został przedłużony do 2 stycznia 2017 r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.12.2016 Śląskie stawia na Zawodowców – szkolnictwo zawodowe szansą na rynku pracy

14 grudnia br. w Teatrze Korez w Katowicach odbyła się debata o tym, jak rozwijać szkolnictwo zawodowe dzięki funduszom unijnym.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.12.2016 Zaktualizowana lista złożonych wniosków w konkursie dla Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”

30 sierpnia 2016 r. zakończył się nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 dla Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.12.2016 Zaktualizowana lista złożonych wniosków dla Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach” zgodnie z Uchwałami Zarządu Województwa Śląskiego nr 2053/147/2016 z dnia 13 października 2016 r. i nr 2317/153/V/2016 z dnia 15 listopada 2016 r

30 sierpnia 2016 r. został zakończony nabór wniosków o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 dla Działania 1.2 „Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach”. Łącznie w ramach konkursu zostało przyjętych 168 wniosków, w tym:
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.12.2016 Przedłużenie terminu oceny formalnej w ramach Działania 1.3 „Profesjonalizacja IOB” konkursu nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-003/16

Dyrektor Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości podjął decyzję o przedłużeniu oceny formalnej projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.12.2016 Zaktualizowana lista wniosków podlegających ocenie merytorycznej Poddziałanie 7.3.2. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – RIT subregionu Zachodniego (RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16)

W związku z negatywnym wynikiem ponownej oceny formalnej jednego wniosku, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach publikuje zaktualizowaną listę wniosków podlegających ocenie merytorycznej w ramach konkursu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.12.2016 Nowe funkcjonalności w LSI dla konkursu nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16 w ramach Podziałania 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs

Informujemy, że  13 grudnia 2016 r. w Lokalnym Systemie Informatycznym wprowadzone zostały zmiany, o jakie Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach wnioskował do Administratora Systemu w kontekście specyfiki projektów Poddziałania 8.2.3 RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.12.2016 Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16 Poddziałanie 8.2.3. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – konkurs

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.12.2016 Wydłużenie terminu naboru wniosków w konkursie nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPSL.08.02.03-IP.02-24-017/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.12.2016 Na żywo - relacja z konferencji „Śląskie stawia na Zawodowców – szkolnictwo zawodowe szansą na rynku pracy” 14 grudnia 2016 r.

Zapraszamy dzisiaj w godzinach od 9:00 do 13:45 do śledzenia on-line relacji na żywo z konferencji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1, 2

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys