O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.06.2016 Wybór projektów w ramach konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-016/15

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w dniu 28.06.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1294/123/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu RPSL.10.02.02-IZ.01-24-016/...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.06.2016 Wybór projektów w ramach konkursu nr RPSL. 12.01.02-IZ.01-24-020/15

Zarząd Województwa Śląskiego 28.06.2016 r. Uchwałą nr 1293/123/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i wybrał do dofinansowania projekty w ramach konkursu nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-020/15 dla Poddziałania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przeds...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.06.2016 Zmiana w regulaminach konkursów nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 oraz RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16

Informujemy, że nastąpiła zmiana w regulaminach konkursów nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-062/16 oraz RPSL.09.02.01-IZ.01-24-059/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.06.2016 Komisja Oceny Projektów – konkurs nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16

28 czerwca 2016 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.06.2016 Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza konkurs nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 w ramach Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.3 Wspar...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.06.2016 Ogłoszono nabór do Konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 w ramach RPO WSL 2014-2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza konkurs nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16 na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działania 7.3 Wspa...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.06.2016 Aktualizacja harmonogramu konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.06.2016 Termin rozstrzygnięcia dla konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-023/15

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że  zaplanowane na czerwiec rozstrzygnięcie konkursu  dla Poddziałania 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie RIT Płd. w ramach IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.06.2016 Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-023/15

Informujemy, że rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-023/15  nastąpi w lipcu 2016 r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.06.2016 Spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców w ramach Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Zapraszamy na spotkania informacyjne dla przedsiębiorców organizowane przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.06.2016 Konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-057/16 (RIT Subregionu Północnego) - zakończenie konkursu na etapie oceny formalnej

Informujemy, że konkurs nr RPSL.11.01.02-IZ.01-24-057/16 dla Poddziałania 11.1.2 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – RIT Subregionu Północnego, został rozstrzygnięty po etapie oceny formalnej ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych we wszystkich złożonych wniosk...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.06.2016 Ruszyła Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

Uprzejmie informujemy, że została uruchomiona Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.06.2016 Zmiana terminu rozstrzygnięcia naborów dla działania 4.1 Odnawialne źródła energii

Wydział Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na podstawie § 6 ust. 3 Regulaminu konkursów dedykowanych dla  działania 4.1. Odnawialne źródła energii w ramach Osi Priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, wydłuża ocenę złożonych wniosków o...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.06.2016 Aktualizacja harmonogramu konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.06.2016 Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.06.2016 Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-020/15

Informujemy, że rozstrzygnięcie konkursu dla Poddziałania 12.1.2. Infrastruktura wychowania przedszkolnego – RIT Subregionu Południowego, w ramach Osi Priorytetowej XII Infrastruktura edukacyjna nastąpi do 29 czerwca 2016 r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.06.2016 Wzór harmonogramu płatności RPO do umowy o dofinansowanie projektu

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zamieszcza wzór harmonogramu składania wniosków o płatność dla RPO WSL 2014-2020, który jest załącznikiem do umowy o dofinansowanie projektów konkursowych, wraz z informacjami wskazującymi na sposób jego wypełnienia oraz przykładowo wypełnionymi harmonogramami.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.06.2016 Lokalny System Informatyczny - ważna informacja dla beneficjentów realizujących projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Informujemy, że 10 czerwca 2016 roku w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014 (LSI 2014) udostępniono Beneficjentom kolejne moduły, które obsługują: Wniosek o płatność, PEFS oraz  Bazę personelu projektu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.06.2016 Zmiana terminu naboru wniosku na zakup taboru kolejowego w ramach Działania 6.2. Transport kolejowy

Z uwagi na brak gotowości ze strony potencjalnego wnioskodawcy do złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 6.2. Transport kolejowy typ projektu 1. Zakup taboru kolejowego, podjęto decyzję o nieuruchamianiu naboru przewidzianego w harmonogramie konkursu w lipcu/sierpniu 2016 r. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.06.2016 Zmiana regulaminów konkursów

Informujemy, że nastąpiła zmiana w regulaminach konkursów nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-035/15, RPSL.11.01.01-IZ.01-24-036/15 oraz  RPSL.09.02.05-IZ.01-24-039/15, dotycząca załacznika nr 3, 3a oraz 3b.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.06.2016 Przekazanie wniosków na KOP – konkurs nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16

16 czerwca 2016 r. zebrała się Komisja Oceny Projektów dla konkursu nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16.    
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.06.2016 Oświadczenie o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zamieszcza wzór oświadczenia o niekaralności karą zakazu dostępu do środków publicznych. Przedmiotowe oświadczenie jest załącznikiem niezbędnym do sporządzenia umowy o dofinansowanie projektu w ramach konkursów ogłoszonych dla RPO WSL 2014-2020 w roku 2015.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.06.2016 Konkurs RPSL.12.01.02-IZ.01-24-020/15 - zakończono ocenę wniosków

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że  zakończyła się ocena wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach naboru RPSL.12.01.02-IZ.01-24-020/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.06.2016 Termin rozstrzygnięcia dla konkursu nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że  zaplanowany na koniec maja rozstrzygnięcie konkursu dla Poddziałania 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT, w ramach Osi Priorytetowej X Rewitalizacja oraz infrastruktura społecz...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.06.2016 Zmiana zasad oznaczania działań informacyjno-promocyjnych

14 czerwca 2016 r. Ministerstwo Rozwoju przyjęło nową wersję Podręcznika wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.06.2016 Spotkania informacyjne dla Przedsiębiorców Działanie 1.2

Tematyka spotkań poświęcona jest zasadom pozyskiwania „wsparcia B+R oraz wyposażenia laboratoriów”.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.06.2016 Równość szans i niedyskryminacja - publikacje

Ministerstwo Rozwoju przygotowało dwie publikacje dotyczące zasad horyzontalnych funduszy europejskich – równości szans kobiet i mężczyzn oraz niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.06.2016 Aktualne szkolenia i konferencje

Przypominamy, że w dziale Weź udział w szkoleniach i konferencjach znajdą Państwo informacje na temat planowanych szkoleń, warsztatów oraz konferencji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.06.2016 Nabór kandydatów na ekspertów w ramach RPO Lubuskie 2020

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Lubuskie 2020 uruchomiła nabór kandydatów na ekspertów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.06.2016 Konkurs dotacji w ramach projektu „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dla gmin”

Zarząd Województwa Śląskiego oraz Minister Rozwoju zapraszają do udziału w konkursie dotacji w ramach II naboru na działania wspierające gminy województwa śląskiego w procesie opracowywania lub aktualizowania programów rewitalizacji w ramach projektu pn. „Śląskie programy rewitalizacji – wsparcie dl...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.06.2016 Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-002/15

Informujemy, że 07.06.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego  wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL07.01.03-IP.02-24-002/15 dla Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu – projekty konkursowe, Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.06.2016 Prześlij zdjęcie projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich wraz z opisem i wygraj atrakcyjne nagrody!

Zapraszamy do udziału w III edycji konkursu „Fundusze w obiektywie”. Wystarczy przesłać zdjęcie i opis projektu dofinansowanego z Funduszy Europejskich.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.06.2016 Konsultacje społeczne dok. Opis wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim w ramach RPO WSl 2014-2020

Informujemy o rozpoczęciu konsultacji społecznych dokumentu pn. Opis wdrażania Podmiotowego Systemu Finansowania w województwie śląskim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, zawierającego podstawowe założenia systemu realizacji wsparcia w ramach Działan...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.06.2016 Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15

Informujemy, że 2 czerwca 2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-003/15 dla Działania 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu – projekt konkursowy), Poddziałanie 7....


www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.06.2016 Wybór projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15

Informujemy, że Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził Listę  projektów  ocenionych  i  wybranych  do  dofinansowania w  ramach  konkursu nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15 dla Działania 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości eduk...


www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.06.2016 Spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków do Programu URBACT

Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wspólnie z Krajowym Punktem URBACT zapraszają na spotkanie informacyjne, dotyczące trwającego naboru wniosków do Sieci Wdrażania w ramach programu URBACT.


www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.06.2016 Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15

Informujemy, że został zaktualizowany harmonogram dla  konkursu nr RPSL.11.01.03-IZ.01-24-037/15


www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.06.2016 Wybór projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15

Zarząd Województwa Śląskiego 30.05.2016 r. uchwałą nr 1000/117/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-008/15 dla Działania 12.1. Infrastruktura wychowania p...


www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.06.2016 Wybór projektów w ramach konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-018/15

Zarząd Województwa Śląskiego 24.05.2016 r. Uchwałą nr 947/115/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu RPSL.10.02.02-IZ.01-24-018/15 dla Działania: 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalneg...


www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys