O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.07.2016 Projekt wybrany do dofinansowania ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzieży - program stypendialny

Informujemy, że w ramach naboru nr RPSL.11.01.05-IZ.01-24-054/16 został wybrany projekt pt. 'Śląskie. Inwestujemy w talenty - II edycja'.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.07.2016 Wnioski przekazane do oceny formalnej po uzupełnieniu - konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16

Wojewódzki Urząd Pracy publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w konkursie nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16, Poddziałaniu 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia – konkurs.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.07.2016 Ruszają kolejne konkursy z zakresu promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza z dniem 29 lipca br. konkursy na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.07.2016 Wydłużenie terminu naboru w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16

Do 30 sierpnia 2016 r. do godziny 12.00 można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.07.2016 Ruszyły kolejne konkursy dla obszarów rewitalizowanych

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłosił 28 lipca br. konkursy na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.07.2016 Zmiana listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.06.01.00-IZ.01-24-015/15 (Działanie 6.1. Drogi wojewódzkie)

Publikujemy zmienioną 'Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów' w konkursie nr RPSL.06.01.00-IZ.01-24-015/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.07.2016 Aktualizacja regulaminu użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014)

Informujemy, że został  zaktualizowany Regulamin użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (LSI 2014).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.07.2016 Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Regionalnego

Zarząd Województwa przyjął zaktualizowany harmonogram konkursów na 2016 rok
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.07.2016 Wydłużenie terminu naboru w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-003/16

Do 29 sierpnia 2016 r. do godziny 12.00 można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.3 „Profesjonalizacja IOB” RPO WSL 2014-2020 obejmujący 3 Typ projektu: Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.07.2016 Wydłużenie terminu naboru w ramach Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-003/16

do 30 sierpnia 2016 r. do godziny 12.00 można składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.3 „Profesjonalizacja IOB” RPO WSL 2014-2020 obejmujący 3 Typ projektu: Zarządzanie i wdrażanie regionalnego ekosystemu innowacji
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.07.2016 Zmiany terminów rozstrzygnięcia naborów

Informujemy, że wiadomości dotyczące harmonogramu oceny lub ewentualnych przesunięć terminu zakończenia oceny w ramach poszczególnych naborów są publikowane pod danym naborem w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.07.2016 Fundusze w Obiektywie

Ministerstwo Rozwoju po raz już czwarty organizuje konkurs 'Fundusze w obiektywie'.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.07.2016 Uzyskiwanie kwalifikacji w ramach projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi realizacji wskaźnika kwalifikacji, jednego z obligatoryjnych wskaźników produktu w ramach konkursu nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-066/16, publikujemy aktualizację materiału dotyczącego uzyskiwania kwalifikacji w ramach projektów wspólfinansowanych z Europejskieg...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.07.2016 Wnioski skierowane do oceny merytorycznej (nabór nr: RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16)

Publikujemy listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu: RPSL.09.02.02-IZ.01-24-061/16 dotyczących Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, Subregionu Południowego
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.07.2016 Wnioski skierowane do oceny merytorycznej (nabór nr: RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16)

Publikujemy listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu: RPSL.09.02.02-IZ.01-24-060/16 dotyczących Poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – RIT, Subregionu Południowego
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.07.2016 Nowa wersja Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Publikujemy aktualną wersję Wytycznych programowych w zakresie kwalifikowania wydatków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.07.2016 Możliwość skorzystania z bezpłatnych szkoleń, kursów i staży

Publikujemy listę zawierającą wykaz beneficjentów realizujących projekty skierowane do osób fizycznych w województwie śląskim.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.07.2016 Fundusze w Obiektywie

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego po raz już czwarty organizuje konkurs 'Fundusze w obiektywie'.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.07.2016 Nowa wersja Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Zaktualizowano Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.07.2016 Konkurs dotacji na działania informacyjne dla prasy lokalnej

Zapraszamy wydawców tytułów prasowych do udziału w konkursie dotacji dla prasy lokalnej na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich. Na realizację pojedynczych projektów przewidziano dotacje w wysokości od 50 000 zł do 100 000 zł.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.07.2016 Przekazanie wniosków do oceny formalnej – konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16

Publikujemy listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w konkursie nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.07.2016 Informacja o przekazaniu wniosków do oceny formalnej – konkurs nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16

W związku z zakończeniem procesu weryfikacji braków formalnych, IOK publikuje listę wniosków przekazanych do oceny formalnej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.07.2016 Zmiany terminów rozstrzygnięcia naborów

Informujemy, że informacje dotyczące harmonogramu oceny lub ewentualnych przesunięć terminu zakończenia oceny w ramach poszczególnych naborów są publikowane pod danym naborem w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.07.2016 Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15

Informujemy, że 07.07.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego  wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15 dla Działania 7.3 Wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej, Poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia – konkurs, Oś pr...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.07.2016 Wyniki konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16 w ramach Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego

Publikujemy wyniki konkursu nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-052/16 dla Działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów, Poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Zachodniego, Priorytetu XI Wzmocnienie pote...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.07.2016 Nabór kandydatów na ekspertów w ramach RPO Województwa Śląskiego

Informujemy o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 uczestniczących w wyborze projektów do dofinansowania.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.07.2016 Wykaz kandydatów na ekspertów oceniających wnioski w ramach RPO Województwa Śląskiego

Publikujemy aktualny wykaz kandydatów na ekspertów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.07.2016 Projekty wybrane do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-023/15

Publikujemy listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-023/15 w ramach Poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie – RIT Subregionu Południowego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.07.2016 Trwają konkursy dla obszarów rewitalizowanych

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach przypomina, że do 27 lipca br. do godz. 12:00:00 trwają cztery nabory wniosków o dofinansowanie projektów w konkursach w ramach Działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.07.2016 Nabór kandydatów na ekspertów w ramach RPO Województwa Podkarpackiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 uruchomiła nabór kandydatów na ekspertów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.07.2016 Akademia Przedsiębiorczości

Park naukowo-technologiczny IT LOFT PARK Tychy wraz z partnerami zaprasza osoby zainteresowane otworzeniem własnej działalności gospodarczej oraz osoby prowadzące „młode” firmy na inaugurację Akademii Przedsiębiorczości, która odbędzie się 13 lipca 2016 r. w Tychach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.07.2016 Aktualizacja harmonogramu konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15 Poddziałanie 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02.24-004/15  w ramach Poddziałania 7.3.3. Promocja samozatrudnienia – konkurs.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.07.2016 Aktualizacja harmonogramu dla konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15

Uprzejmie informujemy, że zaktualizowano harmonogram dla konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-004/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.07.2016 Baza Konkurencyjności Funduszy Europejskich

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje, że w przypadku wszczynania postępowania o udzielenie zamówienia w ramach realizowanego projektu, którego szacunkowa wartość przekracza 50 tys. zł netto, Beneficjent zobowiązany jest do zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu (zapytania ofertowego) w Bazie ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.07.2016 Zmiana Listy projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.01.05-IZ.01-24-034/15

Publikujemy Listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania po zakończonej procedurze odwoławczej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.07.2016 Wybór projektów w ramach konkursu nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/15

Instytucja Organizująca Konkurs informuje, że w dniu 28.06.2016 r. Zarząd Województwa Śląskiego Uchwałą nr 1294/123/V/2016 zatwierdził Listę ocenionych projektów zawierającą wyniki prac Komisji Oceny Projektów i dokonał wyboru do dofinansowania projektów w ramach konkursu RPSL.10.02.01-IZ.01-24-016/...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys