O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


18.10.2017 Zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 11.0

17 października 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL), wersja 11.0 wraz z załącznikami.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.10.2017 VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw

W dniach 18-20 października 2017 roku w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbędzie się największe spotkanie firm sektora MŚP w Europie - VII Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.10.2017 Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z poddziałania 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT Subregionu Centralnego

10 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.02.01-IZ.01-24-147/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.10.2017 Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

4 października 2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.10.2017 Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - ZIT Subregionu Centralnego

10 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.10.2017 Listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

10 października 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-145/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.10.2017 Konkurs Sawka rysuje – Ty piszesz dialogi!

Właśnie ruszył konkurs dla mieszkańców województwa śląskiego „Sawka rysuje – Ty piszesz dialogi”, w którym zadaniem uczestników jest pomysłowe uzupełnienie tekstów dymków do rysunku. Zabawa odbywa się na stronie http://slaskieprzyspieszamy.pl/konkurs/ od 9 do 22 października.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.10.2017 Konkurs „Let the Stars Shine” na najlepsze projekty realizowane w miastach z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej

Zapraszamy gminy z terenu województwa śląskiego do udziału w etapie regionalnym europejskiego konkursu „Let the Stars Shine” zainicjowanego przez posła do Parlamentu Europejskiego Lamberta van Nistelrooija na najlepsze projekty realizowane w miastach z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.10.2017 Projekty złożone w ramach konkursu z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs Program Zdrowego Kręgosłupa.

Przedstawiamy listę projektów złożonych w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-184/17 Program Zdrowego Kręgosłupa.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.10.2017 Zasady publikacji zapytań ofertowych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

W związku z nowelizacją 'Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020' Ministerstwo Rozwoju przedstawia stanowisko odnośnie publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nieposiadające statusu beneficjenta.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.10.2017 Zaplanuj sobie październik z Funduszami Europejskimi

Wydrukuj planer, żeby nie zapomnieć o najważniejszych wydarzeniach bieżącego miesiąca.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.10.2017 Ocena formalna w konkursie z poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT Subregionu Północnego.

Zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-038/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.10.2017 Projekty złożone w ramach konkursów z Poddziałania 11.1.1, 11.1.2, 11.1.3 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej- konkurs/ZIT/RIT

Przedstawiamy listy projektów złożonych w ramach konkursów nr RPSL.11.01.01-IZ.01-24-169/17, RPSL.11.01.02-IZ.01-24-170/17, RPSL.11.01.02-IZ.01-24-171/17, RPSL.11.01.02-IZ.01-24-172/17, RPSL.11.01.03-IZ.01-24-173/17.   
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.10.2017 Projekty złożone w ramach konkursu z poddziałania Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs Program 'Zdrowa Matka i Dziecko

Przedstawiamy listę projektów złożonych w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17 Program 'Zdrowa Matka i Dziecko'.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.10.2017 Zaplanuj sobie październik z Funduszami Europejskimi

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.10.2017 Projekty złożone w ramach konkursu z poddziałania Poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs Program 'Zdrowa Matka i Dziecko'

Przedstawiamy listę projektów złożonych w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17 Program 'Zdrowa Matka i Dziecko'.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.10.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, 4 typ projektu: poprawa efektywności energetycznej oświetlenia – RIT Subregionu Północnego

27 września 2017 r. Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania projekty dla konkursu nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-092/16 w ramach poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, 4 typ projektu: poprawa efektywności energetycznej oświetlenia – RIT Subregionu Północnego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.10.2017 do wykorzystania

Przedstawiamy listę projektów złożonych w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-184/17 Program Zdrowego Kręgosłupa.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.10.2017 Projekty złożone w ramach konkursu z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs Program Zdrowego Kręgosłupa.

Przedstawiamy - w formie graficznej - stan wdrażania programu na 1 września 2017 r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.10.2017 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na wrzesień 2017 r.

W związku z nowelizacją 'Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020' Ministerstwo Rozwoju przedstawia stanowisko odnośnie publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nieposiadające statusu beneficjenta.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.10.2017 Zasady publikacji zapytań ofertowych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

Na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzanych jest obecnie 5 badań ewaluacyjnych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.10.2017 Badania ewaluacyjne w ramach RPO WSL

Wydrukuj planer, żeby nie zapomnieć o najważniejszych wydarzeniach bieżącego miesiąca.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.10.2017 Zaplanuj sobie październik z Funduszami Europejskimi

Z powodu złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs, nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naborów nr 09.01.01-IZ.01-24-101/17, 09.02.01-IZ.01-24-147/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.10.2017 Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursów z poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT oraz 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że z powodu nowelizacji ustawy wdrożeniowej oraz konieczności dostosowania regulaminów do jej treści zostają przesunięte terminy rozpoczęcia naborów wniosków.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.10.2017 Przesunięcie terminów naborów wniosków ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu oceny formalnej wniosków w ramach konkursu nr: RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17, publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.10.2017 Stan wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na wrzesień 2017 r.

Przedstawiamy - w formie graficznej - stan wdrażania programu na 1 września 2017 r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.10.2017 Zasady publikacji zapytań ofertowych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie

W związku z nowelizacją 'Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020' Ministerstwo Rozwoju przedstawia swoje stanowisko odnośnie publikacji zapytań ofertowych przez podmioty nieposiadające statusu beneficjenta.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.10.2017 Badania ewaluacyjne w ramach RPO WSL

Na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzanych jest obecnie 5 badań ewaluacyjnych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.10.2017 Badania ewaluacyjne przeprawadzane w ramach RPO WSL

Na zlecenie Wydziału Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego przeprowadzanych jest obecnie 5 badań ewaluacyjnych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.10.2017 Zaplanuj sobie październik z Funduszami Europejskimi

Wydrukuj planer, by nie zapomnieć o najważniejszych wydarzeniach bieżącego miesiąca.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.10.2017 Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursów z poddziałania 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych – ZIT oraz 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych – ZIT

Z powodu złożoności procesów oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs, nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naborów nr 09.01.01-IZ.01-24-101/17, 09.02.01-IZ.01-24-147/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys