O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.12.2017 Zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 12.0

28 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 12.0 wraz z załącznikami.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.12.2017 Zaktualizowana lista złożonych wniosków w ramach konkursu z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Instytucja Organizująca Konkurs (Europejski Fundusz Społeczny) przedstawia zaktualizowaną listę złożonych wniosków w ramach konkursu: RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17 z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.12.2017 Rozstrzygnięcie konkursu z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

28 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach naboru nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17 dla działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.12.2017 Zmiana zapisów dokumentów pakietu aplikacyjnego dla konkursu z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Zmieniliśmy zapisy dokumentów pakietu aplikacyjnego: Regulaminu konkursu, Instrukcji wypełniania wniosku oraz Listy obowiązkowych załączników dla konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17 z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, w zakresie dotyczącym dokumentów niezbędnych d...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.12.2017 Publikacja zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności przed podpisaniem umowy

Ważna informacja dla Wnioskodawców środków unijnych przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.12.2017 Przerwa w działaniu Lokalnego Systemu Informatycznego 2014

Informujemy, że 2 stycznia 2018 r. (wtorek) od godziny 12:00 do godziny 15:00 niedostępne będą usługi działające w oparciu o LSI2014.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.12.2017 Szczęśliwego Nowego Roku!

Szczęścia i pomyślności w Nowym 2018 Roku!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.12.2017 Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu z poddziałania 9.2.6 Wzrost dostępności do usług zdrowotnych w regionie

Informujemy, że z powodu złożoności procesu oceny wniosków o dofinansowanie, w tym przesłanek niezależnych od Instytucji Organizującej Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego), nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.12.2017 Publikacja zapytań ofertowych w Bazie Konkurencyjności przed podpisaniem umowy

Ministerstwo Finansów uruchomiło nową funkcjonalność w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich. Wnioskodawcy środków unijnych mogą już publikować zapytania ofertowe przed podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.12.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI

19 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w ramach naboru nr RPSL.05.03.02-IZ.01-24-179/17 dla poddziałania 5.3.2 Dziedzictwo kulturowe – OSI.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.12.2017 Zakończenie konkursu z poddzialania 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Północnego

Brak złożonych wniosków w ramach konkursu nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-204/17 z poddzialania 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Północnego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.12.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 10.2.3 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – OSI

19 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.10.02.03-IZ.01-24-181/17 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.12.2017 Życzenia świąteczne

Życzymy Wam spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.12.2017 Wnioski rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach konkursu z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs

Przedstawiamy listy wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach RPSL.08.03.02-IZ.01-24-195/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.12.2017 Życzenia świąteczne

Spokojnych i radosnych Świat Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i sukcesów życzymy Wam.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.12.2017 Ostrzegamy przed nieuczciwymi praktykami

W trosce o dobro wszystkich zainteresowanych unijnym wsparciem chcemy uwrażliwić  Państwa na nieuczciwe praktyki, z którymi mogą się Państwo spotkać.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.12.2017 Aktualizacja instrukcji w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 w części dotyczącej współfinansowania z EFS

Aktualizacja instrukcji wypełniania i przekazywania wniosków o płatność oraz PEFS w ramach Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 w części dotyczącej współfinansowania z EFS.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.12.2017 Specjalistyczna wiedza dostępna on-line

Zapraszamy do szkoleń dostępnych on-line publikowanych na przestrzeni ostatniego roku.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.12.2017 Zmiana godzin pracy w okresie świąteczno – noworocznym Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Zmiana godzin pracy w okresie świąteczno – noworocznym Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.12.2017 Zmiany w konkursie z poddziałnia 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT Subregionu Centralnego

12 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmiany do pakietu aplikacyjnego w konkursie nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17. Obejmują one wydłużenie terminu naboru do 12 stycznia 2018 r. oraz terminu rozstrzygnięcia - do lipca 2018 r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.12.2017 Aktualizacja listy wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych

Instytucja Organizująca Konkurs (Europejski Fundusz Społeczny) przedstawia zaktualizowaną listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych– konkurs.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.12.2017 Zmiana godzin pracy w okresie świąteczno – noworocznym Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszz Europejskich

12 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmiany do pakietu aplikacyjnego w konkursie nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17. Obejmują one wydłużenie terminu naboru do 12 stycznia 2018 r. oraz terminu rozstrzygnięcia - do lipca 2018 r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.12.2017 RAZEM ZMIENIAMY ŚLĄSKIE - nowy numer Biuletynu Informacyjnego RPO WSL

Nowy egzemplarz bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego RPO WSL jest już dostępny. Także na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do lektury!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.12.2017 Aktualizacja stawek wynagrodzeń ekspertów RPO WSL 2014-2020

Zarząd Województwa Śląskiego uchwałą nr 2634/230/V/2017 z dnia 12 grudnia 2017 r. przyjął aktualizację stawek wynagrodzeń dla ekspertów RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.12.2017 Rzecznik Funduszy Europejskich

www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.12.2017 Nasi eksperci odpowiadają na Wasze pytania

Zapraszamy do zapoznania się z treścią najnowszego webinaru z zakresu kwalifikowalności podatku VAT w projektach unijnych, a także poprzednich, które publikowaliśmy dla Was na przestrzeni ostatniego roku.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.12.2017 Aktualizacja 'Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WSL 2014-2020'

12 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął aktualizację 'Wykazu kandydatów na ekspertów RPO WSL 2014-2020'.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.12.2017 Konsultacje w konkursie z poddziałania 11.1.3. Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej

Zapraszamy na indywidualne konsultacje w ramach konkursu RPSL.11.01.03-IZ.01-24-217/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.12.2017 Nieczynny Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Bielsku - Białej

12 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmiany do pakietu aplikacyjnego w konkursie nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17. Obejmują one wydłużenie terminu naboru do 12 stycznia 2018 r. oraz terminu rozstrzygnięcia - do lipca 2018 r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.12.2017 Zmiany w konkursie z poddziałnia 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT Subregionu Centralnego

6 grudnia 2017 r. zaktualizowano listę wniosków poddanych ocenie formalnej w konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.12.2017 Aktualizacja listy wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie formalnej w ramach konkursu z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

11 grudnia 2017 r. rozpoczęliśmy ocenę formalna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17 dla działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.12.2017 Zarejestrowane wnioski w konkursie w ramach działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Z początkiem grudnia br. Zarząd Województwa powołał Rzecznika Funduszy Europejskich dla Regionalnego Programu Operacyjnego. To kolejne z szerokiej gamy stosowanych już rozwiązań, które służą temu, aby proces korzystania z funduszy europejskich był przyjazny dla projektodawców.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.12.2017 Rzecznik Funduszy Europejskich

5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną listę ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 – Subregion Południowy w zakresie poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.12.2017 Aktualizacja listy ocenionych projektów w ramach konkursu z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.12.2017 Rozstrzygnięcie naboru wniosków o dofinansowanie z działania poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT

Zmiana regulaminu konkursu RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16 z działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.12.2017 Zmiana regulaminu konkursu z działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia listę złożonych wniosków w ramach konkursu RPSL.08.03.02-IZ.01-24-195/17 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.12.2017 Zmiany w konkursie nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-049/17 dla Poddziałnia 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT Subregionu Centralnego

12 grudnia 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął zmiany do Pakietu aplikacyjnego w ramach Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych Poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne – ZIT Subregionu Centralnego RPO WSL na lata 2014-2020 (konkurs nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-04...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.12.2017 Aktualizacja listy wniosków o dofinansowanie poddanych ocenie formalnej w ramach konkursu z działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

6 grudnia 2017 r. zaktualizowano listę wniosków poddanych ocenie formalnej w konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.12.2017 Zarejestrowane wnioski w konkursie w ramach działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

11 grudnia 2017 r. rozpoczęliśmy ocenę formalna wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-008/17 dla działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.12.2017 Rzecznik Funduszy Europejskich

Z początkiem grudnia br. Zarząd Województwa powołał Rzecznika Funduszy Europejskich dla Regionalnego Programu Operacyjnego. To kolejne z szerokiej gamy stosowanych już rozwiązań, które służą temu, aby proces korzystania z funduszy europejskich był przyjazny dla projektodawców.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.12.2017 Aktualizacja listy ocenionych projektów w ramach konkursu z Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.

5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził zaktualizowaną listę ocenionych projektów w ramach konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 – Subregion Południowy  w zakresie Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.12.2017 Rozstrzygnięcie naboru wniosków o dofinansowanie z działania poddziałania 12.1.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - ZIT

5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.12.01.01-IZ.01-24-080/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.12.2017 Zmiana regulaminu konkursu z działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

Zmiana regulaminu konkursu RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16 z działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.12.2017 Rozstrzygnięcie naboru wniosków o dofinansowanie z działania 1.1 Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16 z działania 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.12.2017 Lista złożonych wniosków w konkursie z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Instytucja Organizująca Konkurs (Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia listę złożonych wniosków w ramach konkursu RPSL.08.03.02-IZ.01-24-195/17 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.12.2017 Zmiana w regulaminach konkursów z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs

Informujemy, że ze względu na błąd techniczny uległy zmianie regulaminy konkursów nr: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-214/17, RPSL.11.01.04-IZ.01-24-215/17 oraz RPSL.11.01.04-IZ.01-24-216/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.12.2017 Rozstrzygnięcie naboru wniosków o dofinansowanie z działania 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza

5 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekty do dofinansowania w ramach naboru z działania 1.1. Kluczowa dla regionu infrastruktura badawcza nr RPSL.01.01.00-IZ.01-24-078/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1, 2

Archiwum

2018: styczeń
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys