O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


23.03.2017 Duże zainteresowanie konkursem z działania 3.2 Innowacje w MŚP

28 lutego 2017 r. zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.03.2017 Zmiana regulaminu konkursu z działania 1.3. Profesjonalizacja IOB

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego 15 marca 2017 r. zatwierdził zmiany doprecyzowujące zapisy regulaminu konkursu RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.03.2017 Rozstrzygnięcie konkursów dla Poddziałań 7.3.1 i 7.3.2 - Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych

15 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursach nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 dla Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego oraz RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 dla Poddziałania 7.3.2 Promocja...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.03.2017 Wykaz kandydatów na ekspertów w ramach RPO Województwa Śląskiego

Publikujemy aktualny wykaz kandydatów na ekspertów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.03.2017 Zmiana regulaminu konkursu z działania 1.3. Profesjonalizacja IOB

Informujemy, iż Zarząd Województwa Śląskiego 15 marca 2017 r. zatwierdził zmiany doprecyzowujące zapisy regulaminu konkursu RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.03.2017 Zakończenie konkursu z poddziałania 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Północnego

Informujemy, że w ramach konkursu: RPSL.03.01.02-IZ.01-24-121/16, dotyczącego Poddziałania 3.1.2. Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield – RIT Subregionu Północnego, nie został złożony żaden wniosek.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.03.2017 Rozstrzygnięcie konkursów dla Poddziałań 7.3.1 i 7.3.2 - Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych

15 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursach nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 dla Poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego oraz RPSL.07.03.02-IP.02-24-020/16 dla Poddziałania 7.3.2 Promocja...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.03.2017 Roztrzygnięty konkurs z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych

15 marca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził Listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.03.2017 Roztrzygniety konkurs z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych

15 marca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził Listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-079/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.03.2017 Rozstrzygnięcie konkursów z Poddziałań 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat

Informujemy, że w ramach konkursu RPSL.08.01.02-IZ.01-24-138/16 oraz RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16 żaden ze złożonych wniosków nie przeszedł pozytywnie oceny formalnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.03.2017 Filmy edukacyjne „Fundusze Europejskie krok po kroku”

Zachęcamy do obejrzenia filmików pokazujących, jak zdobyć wsparcie z Funduszy Europejskich, kto może otrzymać dofinansowanie oraz gdzie szukać bezpłatnych informacji na ten temat.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.03.2017 Wyniki oceny formalnej w ramach Poddziałania 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT PŁN

Informujemy, że w ramach konkursu RPSL.08.01.02-IZ.01-24-138/16 żaden ze złożonych wniosków nie przeszedł pozytywnie oceny formalnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.03.2017 Wnioski do oceny strategicznej z podregionu bytomskiego w konkursie z poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych

Przedstawiamy listę wniosków złożonych w naborze RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 zakwalifikowanych do oceny strategicznej
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.03.2017 Aktualizacja harmonogramu konkursu dotyczącego promocji samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych - RIT Północny

Zaktualizowano szczegółowy harmonogram dla konkursu nr RPSL.07.03.02-IP.02-24-019/16 w ramach RIT Subregionu Północnego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.03.2017 Wnioski do oceny strategicznej z poregionu bytomskiego w konkursie z poddziałania 9.2.5 Rozwój usług społecznych

Przedstawiamy listę wniosków złożonych w naborze RPSL.09.02.05-IZ.01-24-083/16 zakwalifikowanych do oceny strategicznej
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.03.2017 Innowacyjna firma. Wsparcie dla przedsiębiorców z Funduszy Europejskich.

Ministerstwo Rozwoju zaprasza do udziału w spotkaniu informacyjnym dotyczącym wsparcia firm w realizacji innowacyjnych projektów. Wydarzenie odbędzie się 23 marca 2017 r. w Łodzi.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.03.2017 Usprawnienie w Lokalnem Systemie Informatycznym LSI 2014 (Europejski Fundusz Społeczny)

Wprowadziliśmy usprawnienie w zakresie sposobu agregowania danych w module PEFS w ramach LSI 2014 (Europejski Fundusz Społeczny).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.03.2017 Wybrano projekt do realizacji z Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB (RPSL.01.03.00-IP.01-24-003/16)

7 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych projektów po ocenie merytorycznej w konkursie nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-003/16 dla Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.03.2017 Wybrano projekt do realizacji z Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB (RPSL.01.03.00-IP.01-24-003/16)

7 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych  projektów po ocenie merytorycznej w konkursie nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-003/16 dla Działania 1.3 Profesjonalizacja IOB
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.03.2017 Nowe nabory na projekty w ramach rozwoju usług społecznych i zdrowotnych

Opublikowaliśmy ogłoszenia o naborach dotyczących dwóch Poddziałań 9.2.1. oraz 9.2.2. - Rozwój usług społecznych i zdrowotnych - ZIT/RIT.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.03.2017 Wyniki oceny formalnej w ramach Poddziałania 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT ZACH.

Informujemy, że w ramach konkursu RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16, żaden ze złożonych wniosków nie przeszedł pozytywnie oceny formalnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.03.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla Działania 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że 1 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego dokonał wyboru projektów do dofinansowania w konkursie RPSL11.03.00-IP.02-24-008/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.03.2017 Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania z Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Zarząd Województwa zatwierdził 1 marca 2017r. zaktualizowaną Listę ocenionych projektów dla konkursu RPSL.08.03.02-IZ.01-24-074/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.03.2017 Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej z Poddziałań 11.2.1 i 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Instytucja Organizująca Konkurs (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia listy wniosków wybranych do oceny merytorycznej w konkursach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.03.2017 Wyniki oceny formalnej w ramach Poddziałania 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT Subregionu Zachodniego (RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16)

Informujemy, że w ramach konkursu: RPSL.08.01.02-IZ.01-24-137/16, dotyczącego Poddziałania 8.1.2. Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat –RIT Subregionu Zachodniego,  wszystkie wnioski zostały ocenione negatywnie na etapie oceny formalnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.03.2017 Harmonogram składania wniosków o płatność na II kwartał 2017 r. - dotyczy Beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informujemy, że od 13 marca do 24 marca 2017 r. będzie trwał kolejny okres wypełniania i przesyłania do Instytucji Zarządzającej harmonogramów składania wniosków o płatność.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.03.2017 Wsparcie dla przedsiębiorców z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) organizuje konkursy dla przedsiębiorców.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.03.2017 Obowiązek informacyjny w zakresie realizacji działań projektowych (Europejski Fundusz Społeczny)

Przypominamy, że beneficjenci, którzy realizują projekty skierowane do osób fizycznych, zobowiązani są do przekazywania informacji na temat oferty wsparcia w projekcie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.03.2017 Harmonogram składania wniosków o płatność na II kwartał 2017 r. - dotyczy Beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informujemy, że od 13 marca do 24 marca 2017 r. będzie trwał kolejny okres wypełniania i przesyłania do Instytucji Zarządzającej (Wydziału Rozwoju Regionalnego) harmonogramów składania wniosków o płatność.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.03.2017 Wsparcie dla przedsiębiorców od Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) organizuje konkursy dla przedsiębiorców.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.03.2017 Formularz przekazania informacji w zakresie realizacji działań projektowych (Europejski Fundusz Społeczny)

Uprzejmie przypominamy, że beneficjenci, którzy realizują projekty skierowane do osób fizycznych, zobowiązani są do przekazywania informacji na temat oferty wsparcia w projekcie (np. szkolenie, kurs, studia) oraz jej bieżącej aktualizacji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.03.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla Działania 11.3 (RPSL.11.03.00-IP.02-24-008/16) - po autokontroli

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że 1 marca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego (uchwałą nr 424/175/V/2017) dokonał wyboru projektów do dofinansowania w ramach Działania 11.3 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosł...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.03.2017 Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania z Poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej (RPSL.08.03.02-IZ.01-24-074/16)

Zarząd Województwa zatwierdził 1 marca 2017r. zaktualizowaną Listę ocenionych projektów dla konkursu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.03.2017 Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej z poddziałań 11.2.1 i 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego

Instytucja Organizująca Konkurs (Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego) przedstawia listy wniosków wybranych do oceny merytorycznej w konkursach:RPSL.11.02.01-IZ.01-24-131/16, RPSL.11.02.02-IZ.01-24-132/16, RPSL.11.02.02-IZ.01-24-133/16, RPSL.11.02.03-...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.03.2017 Przesuniecie terminu wysłania informacji o wynikach oceny merytorycznej z Poddziałania 7.1.1 i 7.1.2 - Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych

Z powodu problemów technicznych z podpisem elektronicznym w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP), pisma z wynikami oceny merytorycznej w konkurasach zostaną wysłane niezwłocznie po usunieciu awarii.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.03.2017 Lista złożonych wniosków z poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT PŁN

Publikujemy listę wniosków złożonych w konkursie RPSL.08.01.02-IZ.01-24-138/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.03.2017 Wyniki konkursów dotyczących Poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych

27 lutego 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursach nr:RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16, RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16,  RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.03.2017 Lista złożonych wniosków z poddziałania 8.1.2 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat – RIT PŁN

Publikujemy listę wniosków złozonych w konkursie RPSL.08.01.02-IZ.01-24-138/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.03.2017 Lista złożonych wniosków i wybranych do oceny merytorycznej z poddziałania 11.1.1 Wzrost upowszechnienia wysokiej jakości edukacji przedszkolnej – ZIT

Publikujemy listę wniosków w ramach konkursu RPSL.11.01.01-IZ.01-24-112/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.03.2017 Nabór wniosków na dofinansowanie projektów dla Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Północnego (RPSL.12.02.02-IZ.01-24-143/17)

Opublikowaliśmy ogłoszenie o naborze dotyczące Poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego – RIT Subregionu Północnego (RPSL.12.02.02-IZ.01-24-143/17)
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.03.2017 Zmiana terminów rozstrzygnięcia naborów z Działania 5.2. Gospodarka odpadami

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów rozstrzygnięcia pięciu naborów z Gospodarka odpadami oraz  Gospodarka wodno-ściekowa
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.03.2017 Duże zainteresowanie spotkaniem na temat możliwości pozyskania środków na kształcenie zawodowe dla osób dorosłych

Na spotkanie 28 lutego br. w Katowicach przybyła liczna grupa zainteresowanych pozyskaniem funduszy europejskich na dofinansowanie działań podnoszących kwalifikacje zawodowe.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.03.2017 Nowe nabory na projekty w ramach dziedzictwa kulturowego oraz infrastruktury ochrony zdrowia

Opublikowaliśmy dwa ogłoszenia o naborach dotyczące Poddziałania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs oraz Działania 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.03.2017 Przerwa techniczna w działaniu Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI 2014)

W związku z planowanymi pracami technicznymi Lokalny System Informatyczny 2014 (LSI 2014), będzie niedostępny w terminie 3.03.2017 r.od godziny 16:00 do 4.03.2017 r.do godziny 20:00
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.03.2017 Ogłoszenia o naborach opublikowane 1 marca 2017 r.

Opublikowaliśmy ogłoszenie o naborze dotyczące Poddziałania 8.3.2. Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – konkurs oraz wezwanie do złożenia wniosków o dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Poddziałania 11.1.5 Efektywny rozwój dzieci i młodzie...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.03.2017 Wnioski zakwalifikowane do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 8.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT ( RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16)

Wojewódzki Urząd Pracy jako Instytucja Organizująca Konkurs publikuje listę wniosków zkwalifikowanych do oceny merytorycznej w konkursie RPSL.08.02.01-IP.02-24-028/16 w ramach Poddziałania 8.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.03.2017 Wnioski zakwalifikowanych do oceny merytorycznej z Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju przedsiębiorstwa – ZIT

Instytucja Organizująca Konkurs - Wojewódzki Urząd Pracy publikuje listę wniosków.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.03.2017 Aktualizacja harmonogramów konkursów dotyczących Poprawy zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych

Zaktualizowano szczegółowe harmonogramy dla konkursów RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16 ZIT, RPSL.07.01.02-IP.02-24-012/16 RIT PŁN, RPSL.07.01.02-IP.02-24-013/16 RIT PŁD
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.03.2017 Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie w ramach RPO WSL na 2017 rok

Zarząd Województwa przyjął zaktualizowany harmonogram konkursów na 2017 rok
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.03.2017 Ogłoszenia o naborach opublikowane 28 lutego 2017

Informujemy, że opublikowaliśmy dwa ogłoszenia o naborach dotyczące Poddziałania 5.3.1. Dziedzictwo kulturowe - konkurs oraz Działania 10.1. Infrastruktura ochrony zdrowia.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1, 2

Archiwum

2017: styczeń, luty, marzec
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys