O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


29.04.2017 Zmiany regulaminów w aktualnych konkursach z działania 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Informujemy, że 25.04.2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego przyjął uchwałę wprowadzającą zmiany do regulaminów naborów
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.04.2017 Nowe nabory ogłoszone w ramach Programu

Od 28 maja 2017 r. można składać wnioski w konkursach z poddziałań 10.3.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz 5.1.1. i 5.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.04.2017 Nowe nabory ogłoszone w ramach Programu

Już od 28 maja 2017 r. można składać wnioski w konkursach z poddziałań 10.3.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz 5.1.1. i 5.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.04.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 12.1.2 Infrastruktura wychowania przedszkolnego - RIT Subregionu Północnego

25 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.12.01.02-IZ.01-24-082/16 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.04.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 7.4.2 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

25 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.04.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 7.4.2 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu)

25 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16 dla Poddziałania 7.4.2. Outplacement - konkurs
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.04.2017 Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach działania 3.3. Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej

19 kwietnia 2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.04.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałanie: 4.5.2 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT Subregionu Południowego

25 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.04.05.02-IZ.01-24-089/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.04.2017 Wydłużenie terminu naboru wniosków dla działanie 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że Zarząd Województwa Śląskiego, 25 kwietnia 2017 r., wyraził zgodę na wydłużenie terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie w konkursie nr RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.04.2017 Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. Ewaluacja osiągania celów Programu wraz z oceną stanu projektów w ramach ścieżki pozakonkursowej oraz dużych projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.04.2017 Nieczynne Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w regionie

2 maja  br. Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Sosnowcu i Bielsku-Białej  będą nieczynne.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.04.2017 Zaproszenie do składania ofert na wykonanie analizy

Zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie analizy dotyczącej sytuacji społeczno-ekonomicznej cudzoziemców w województwie śląskim wraz z oceną możliwości wsparcia tej grupy w ramach RPO WSL na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.04.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

19 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektówwybranych do dofinansowania dla konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.04.2017 Ocena merytoryczna w ramach poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne - ZIT

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu oceny formalnej wniosków, publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.04.2017 Planowane zmiany dla naboru z działania 11.3. Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe osób dorosłych

Informujemy, że z uwagi na wprowadzone zmiany w Ustawie z 14 grudnia 2016 roku  - Prawo oświatowe oraz nowelizację aktów wykonawczych Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach planuje wydłuzenie konkursu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.04.2017 Rozstrzygnięcie konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16

19 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 dla Poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.04.2017 Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017

Komisja Europejska ogłosiła tegoroczną edycję konkursu 'Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości'.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.04.2017 Informacja dla podmiotów zainteresowanych aplikowaniem w naborach w ramach działania 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej

Informujemy, że w najbliższym czasie zostaną wprowadzone zmiany do regulaminów naborów działań 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.04.2017 Ocena merytoryczna w ramach Poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne - ZIT

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu oceny formalnej wniosków, publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.04.2017 Planowane zmiany dla naboru RPSL.11.03.00-IP.02-24-030/17

Informujemy, że z uwagi na wprowadzone zmiany w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe oraz nowelizację aktów wykonawczych Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach jako Instytucja Organizująca Konkurs w ramach Działania 11.3 wystąpił do Zarządu Województwa z prośbą o przedłużenie naboru do d...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.04.2017 Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2017

Przyjmujemy zgłoszenia do Konkursu Europejskiej Nagrody Promocji Przedsiębiorczości, który wskazuje i wyróżnia najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie, przedstawia najlepsze zasady i praktyki w dziedzinie przedsiębiorczości, zwiększa społeczną świadomość roli przedsiębi...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.04.2017 Rozpoczynamy cykl bezpłatnych szkoleń

Zapraszamy na kolejny cykl bezpłatnych szkoleń specjalistycznych, które rozpoczną się w maju i będą się odbywać w sali szkoleniowej przy ulicy Jordana 18 w Katowicach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.04.2017 W sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich tylko bezpłatne konsultacje i materiały o unijnym wsparciu

W związku z pojawiającymi się informacjami o osobach oferujących odpłatnie materiały dotyczące Funduszy Europejskich Ministerstwo Rozwoju przypomina, że ogólnopolska sieć Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) udziela wyłącznie bezpłatnych konsultacji i informacji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.04.2017 Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego - aktualizacja

19 kwietnia 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął SZOOP RPO WSL 2014-2020 wersja 9.0 wraz z załącznikami.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.04.2017 Zmiana instrukcji wypełniania wniosków i wzoru umowy dla konkursu w ramach Działania 3.2. Innowacje w MŚP (RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16)

Informujmy, że zmianie uległy zapisy dwóch dokumentów - załączników do Regulaminu konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16, tj. Instrukcji wypełniania wniosku i Wzoru umowy o dofinansowanie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.04.2017 Stawki jednostkowe dla szkoleń z języka słowackiego, czeskiego oraz włoskiego (EFS)

Informujemy, że Zarząd Województwa przyjął dokument 'Stawki jednostkowe dla rozszerzenia katalogu szkoleń językowych, obowiązujących w ramach Działania 11.4 Podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, Poddziałania 11.4.2 Kształcenie ustawiczne RIT Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewódz...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.04.2017 Przedłużenie oceny formalnej projektów złożonych w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej (RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16)

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o wydłużeniu terminu oceny formalnej projektów złożonych w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16.  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.04.2017 Przedłużenie oceny formalnej projektów złożonych w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej (RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16)

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości informuje o wydłużeniu terminu oceny formalnej dla projektów złożonych w ramach konkursu nr: RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 z Działania 3.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności gospodarczej do dnia 19 kwietnia 2017 r.    
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.04.2017 Wydłużamy termin zgłoszeń do Dni Otwartych Funduszy Europejskich!

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś swojego projektu do Dni Otwartych Funduszy Europejskich, mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Ministerstwo Rozwoju będzie przyjmować zgłoszenia do 24 kwietnia 2017 roku.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.04.2017 Ruszyła kolejna ocena projektów w konkursie z działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Informujemy, że rozpoczęła się ocena wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
19.04.2017 Ruszyła ocena dla konkursu z działania 1.3. Profesjonalizacja IOB

Rozpoczęła się ocena projektu złożonego w ramach konkursu nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.04.2017 Wydłużenie terminu naboru wniosków o dofinansowanie w konkursach w ramach Poddziałań 9.1.1/9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno – zawodowego społeczności lokalnych (ZIT oraz RIT Subregionu Pónocnego)

Informujemy, że został wydłużony termin składania wniosków aplikacyjnych w następujących konkursach: nr RPSL.09.01.01-IZ.01-24-101/17 oraz RPSL.09.01.02-IZ.01-24-103/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.04.2017 Ruszyła ocena w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP (konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16)

Informujemy, że rozpoczęła się ocena wniosków w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.04.2017 Wnioski rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs oraz OSI

Przedstawiamy listy wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach dwóch konkursów: RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 oraz RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.04.2017 Wydłużamy termin zgłoszeń do Dni Otwartych Funduszy Europejskich!

Jeśli jeszcze nie zgłosiłeś swojego projektu do Dni Otwartych Funduszy Europejskich mamy dla Ciebie dobrą wiadomość. Zgłoszenia będziemy przyjmować do 24 kwietnia 2017 roku.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.04.2017 Ruszyła kolejna ocena projektów w konkursie z działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.

Informujemy, że rozpoczęła się ocena wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.04.2017 Ruszyła ocena dla konkursu z działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB

Rozpoczęła się ocena projektu złożonego w ramach konkursu nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.04.2017 Ruszyła ocena w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Rozpoczęła się ocena w ramach procedury odwoławczej dla konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16 Działanie 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.04.2017 Ruszyła ocena dla konkursu nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17 Działanie 1.3. Profesjonalizacja IOB

Rozpoczęła się ocena projektu złożonego w ramach konkursu nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.04.2017 Badania na rynek - złóż wniosek już teraz

26 kwietnia 2017 r. o godzinie 16:00 kończy się nabór wniosków o dofinansowanie wdrożenia prac badawczo-rozwojowych w dwóch konkursach w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligenty Rozwój, w tym dla branży elektromobilnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.04.2017 Życzenia Wielkanocne

Radosnych, rodzinnych i spokojnych Świąt Wielkanocnych życzy Wasza Instytucja Zarządzająca RPO WSL
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.04.2017 EFS-owe Śląskie – akcja informacyjna

Podsumowanie etapu marcowego akcji informacyjnej pod nazwą „EFS-owe Śląskie”. Cykl otwartych spotkań w różnych częściach regionu jest skierowany do wszystkich podmiotów zainteresowanych pozyskiwaniem środków na projekty m.in. z zakresu edukacji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.04.2017 Aktualizacja harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla RPO WSL 2014-2020 na 2017 rok

Zarząd Województwa przyjął zaktualizowany harmonogram konkursów na 2017 rok
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.04.2017 Aktualizacja Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla RPO WSL 2014-2020 na 2017 rok

Zarząd Województwa przyjął zaktualizowany harmonogram konkursów na 2017 rok
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.04.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno – ściekowa RIT Zach.

4 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę wybranych projektów do dofinansowania w konkursie RPSL.05.01.02-IZ.01-24-072/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.04.2017 Wnioski rekomendowane do oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 11.2.1 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – ZIT

Przedstawiamy zaktualizowaną listę wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.11.02.01-IZ.01-24-131/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.04.2017 Zaktualizowane zestawy logotypów RPO WSL 2014-2020 - dotyczy EFRR i EFS

Od 4 kwietnia 2017 roku instytucje zaangażowane w realizację Programu oraz beneficjentów Programu obowiązuje stosowanie nowych zestawów logotypów RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.04.2017 Przerwa techniczna w działaniu Lokalnego Systemu Informatycznego 2014 (LSI 2014)

Od 4 kwietnia 2017 roku instytucje zaangażowane w realizację Programu oraz beneficjentów Programu obowiązuje stosowanie nowych zestawów logotypów RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1, 2

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys