O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


31.07.2017 Kolejna pula naborów na przełomie sierpnia i września

Od 31 sierpnia 2017 r. zchęcamy do składania wniosków w nowych konkursach organizowanych w ramach pięciu osi priorytetowych RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.07.2017 Wrześniowa pula nowych naborów

Od 31 sierpnia 2017 r. będzie można składać pierwsze wnioski w nowych konkursach organizowanych w ramach pięciu osi priorytetowych RPO WSL.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.07.2017 Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia naborów z poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego - konkurs

Wydłużamy termin rozstrzygnięcia konkursów nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 i RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.07.2017 Ogłoszenie konkursu w ramach poddziałania 7.1.2 - RIT Północny oraz poddziałania 7.1.3 - OSI Bytom

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza dwa konkursy na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach VII osi priorytetowej - Regionalny rynek pracy, działania 7.1 Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.07.2017 Wybrano projekt do dofinansowania w ramach poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT PŁD

25 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę ocenionych pozytywnie projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-102/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.07.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla Poddziałania 7.4.2 - Outplacement, po procedurze odwoławczej

25 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.07.04.02-IP.02-24-021/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.07.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 11.4.1 Kształcenie ustawiczne - ZIT Subregionu Centralnego

26 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.07.2017 Wybrano projekt do dofinansowania z działania 1.3 Profesjonalizacja IOB

25 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał projekt do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.01.03.00-IP.01-24-006/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.07.2017 Wybrano projekty do realizacji z działania 3.3 Technologie Informacyjno-Komunikacyjne w działalności gospodarczej

25 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych pozytywnie po ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.07.2017 Zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 10.1

25 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL)  wersja 10.1 wraz z załącznikami.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.07.2017 Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR

Został wydłużony termin rozstrzygnięcia naboru dla konkursu nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.07.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia

18 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-091/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.07.2017 Ocena merytoryczna po procedurze odwoławczej z poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu od wyniku oceny merytorycznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach publikuje listę wniosków przekazanych do ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.07.2017 Rozstrzygnięty konkurs z poddziałania 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT

18 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekty w konkursie nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-096/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.07.2017 Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR

Został wydłużony termin rozstrzygnięcia naboru dla konkursu nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17  
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.07.2017 Aktualizacja list wniosków złożonych w konkursie w ramach działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej

17 lipca 2017 r. zostały zaktualizowane listy wniosków poddanych ocenie formalnej z podziałem na subregiony po procedurze odwoławczej w ramach konkursu RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.07.2017 Rozpoczęliśmy ocenę wniosków złożonych w konkursie w ramach działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Rozpoczęła się ocena wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.07.2017 Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Północnego

Został wydłużony termin rozstrzygnięcia naboru dla konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-098/16 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.07.2017 Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania z poddziałania 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT

18 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził projekty do dofinansowania w konkursie nr  RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.07.2017 Aktualizacja list wniosków poddanych ocenie formalnej po procedurze odwoławczej w ramach Działania 3.3

17 lipca 2017 r. zostały zaktualizowane Listy wniosków poddanych ocenie formalnej z podziałem na subregiony z dnia 19 kwietnia 2017 r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.07.2017 Ruszyła ocena w ramach Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach (konkurs nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17)

Informujemy, że rozpoczęła się ocena wniosków w konkursie nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.07.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego, 4 typ projektu: Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia

18 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-091/16 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.07.2017 Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru dla poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych – RIT Subregionu Północnego

Informujemy, ze został wydłużony termin rozstrzygnięcia naboru dla konkursu nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-098/16 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.07.2017 Ocena merytoryczna po procedurze odwoławczej z poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu od wyniku oceny merytorycznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach publikuje listę wniosków przekazanych do ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 Poddziałanie 7.3.1. Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizo...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.07.2017 Rozstrzygnięty konkurs z poddziałania 10.2.1. Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych - ZIT

18 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.10.02.01-IZ.01-24-096/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.07.2017 Zapowiedź zmiany w konkursach z poddziałań: 7.1.1 oraz 7.1.2 - Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT / RIT ZACH.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że w najbliższym czasie udostępnione zostaną nowe wersje regulaminów konkursów: RPSL.07.01.01-IP.02-24-034/17, RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.07.2017 Zaktualizowana lista projektów wybranych do dofinansowania z poddziałania 7.1.1. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT

18 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr  RPSL.07.01.01-IP.02-24-011/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.07.2017 Utrudnienia w kontakcie z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Częstochowie

21 lipca br. kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Częstochowie będzie utrudniony.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.07.2017 21 lipca br. kontakt z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sosnowcu będzie utrudniony

21 lipca br. kontakt telefoniczny z Lokalnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich w Sosnowcu będzie utrudniony.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
20.07.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - ZIT Subregionu Centralnego

18 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.04.05.01-IZ.01-24-087/16 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.07.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 11.2.3 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – konkurs

11 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.11.02.03-IZ.01-24-134/16 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.07.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych RIT Subregionu Południowego

11 lipca 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził wybór do dofinansowania projektów w konkursie nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-127/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.07.2017 Nowe walidacje w LSI 2014 od 01.08.2017 r. (Europejski Fundusz Społeczny)

Od 1 sierpnia 2017 r. zostaną wprowadzone do Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) nowe walidacje, które umożliwią tylko i wyłącznie złożenie wniosku o płatność z wydatkami wówczas, gdy dane w części B.1 Wydatki rzeczywiście poniesione we wniosku o płatność będą uzupełnione poprzez powiązanie...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.07.2017 Aktualizacja list wniosków o dofinansowanie projektów poddanych ocenie formalnej po procedurze odwoławczej dla Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

11 lipca 2017 r. została zakończona ocena formalna dla wniosków o dofinansowanie projektów po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-002/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.07.2017 Wspólnie o wsparciu dla MŚP

13 lipca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zorganizował spotkanie poświęcone możliwościom wsparcia MŚP z regionu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.07.2017 Wspólnie o wsparciu dla MŚP

13 lipca Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach zorganizował spotkanie poświęcone możliwościom wsparcia MŚP z regionu. W spotkaniu na Wydziale Teologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach udział wzięli przedstawiciele powiatowych urzędów pracy woj. śląskiego oraz podmioty realizujące projekty w ramach ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.07.2017 Zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 10.0

11 lipca 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 wersja 10.0 wraz z załącznikami.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.07.2017 Webinar z zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnosciami, w tym wymagania Web Content Accessibility Guideliness (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych

Zapraszamy na kolejny webinar z rozliczania projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej 2014-2020.Już niebawem więcej informacji.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.07.2017 Wakacje z Funduszami w Jaworznie

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich zaprasza 17 lipca 2017 r. do Jaworzna. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.07.2017 'Wakacje z Funduszami' w Jaworznie

Główny Punkt Informacyjny zaprasza wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia stoiska informacyjnego Funduszy Europejskiech w dniu 17 lipca 2017 w Jaworznie. 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.07.2017 Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach działania 3.2 Innowacje w MŚP

3 lipca 2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.07.2017 Rozstrzygnięcie konkursu z działania 4.4. Wysokosprawna kogeneracja

4 lipca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów w konkursie nr RPSL.04.04.00-IZ.01-24-077/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.07.2017 Webinar z zasad dostępności dla osób z niepełnosprawnosciami, w tym wymagania Web Content Accessibility Guideliness (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w webinarze, czyli godzinnym szkoleniu prowadzonym na żywo przez internet 12 lipca 2017 r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.07.2017 Wzór harmonogramu składania wniosków o płatność projektów z RPO WSL 2014-2020

Publikujemy wzór harmonogramu składania wniosków o płatność projektów z RPO WSL 2014-2020 wraz z instrukcją (nie dotyczy działań wdrażanych przez Śląskie Centrum Przedsiębiorczości).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.07.2017 Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP

3 lipca 2017 r. zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w ramach konkursu nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-005/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.07.2017 Rozstrzygnięcie konkursu z Działania 4.4. Wysokosprawna kogeneracja (RPSL.04.04.00-IZ.01-24-077/16)

4 lipca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów w konkursie nr RPSL.04.04.00-IZ.01-24-077/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.07.2017 Webinar z zasad dostępności dla osób niepełnosprawnych, w tym wymagania Web Content Accessibility Guideliness (WCAG 2.0) dla systemów teleinformatycznych w zakresie dostępności dla osób z niepełnosprawnościami

Zapraszamy do aktywnego uczestnictwa w webinarze, czyli godzinnym szkoleniu prowadzonym na żywo przez internet 12 lipca 2017 r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.07.2017 Zakończenie etapu oceny formalnej w ramach poddziałania 11.4.1 - ZIT Subregion centralny po procedurze odwoławczej - autokontroli

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu oceny formalnej wniosków po procedurze odwoławczej – autokontroli w ramach konkursu RPSL.11.04.01-IP.02-24-024/16, publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.07.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 11.4.3 Kształcenie ustawiczne - konkurs

13 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów dla konkursu RPSL.11.04.03-IP.02-24-023/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.07.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, 4 typ projektu: poprawa efektywności energetycznej oświetlenia – RIT Subregionu Północnego

27 czerwca 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów w konkursie RPSL.04.05.02-IZ.01-24-092/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1, 2

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys