O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


31.08.2017 Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z działania 6.1 Drogi wojewódzkie

Informujemy, że zaktualizowana została lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr: RPSL.06.01.00-IZ.01-24-100/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.08.2017 Aktualizacja list wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w konkursie w ramach poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych - konkurs

Informujemy, że zaktualizowana została lista projektów skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.08.2017 Zmiana terminu rozstrzygnięcia naboru z poddziałania 4.5.3. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - konkurs

Informujemy, że zmienił się termin rozstrzygnięcia konkursu nr: RPSL.04.05.03-IZ.01-24-144/17
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.08.2017 Wydłużony termin składania wniosków w konkursach z działania 11.2 Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy – kształcenie zawodowe uczniów

Zmienił się termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie oraz szacowanego terminu rozstrzygnięcia konkursów o numerach RPSL.11.02.01-IZ.01-24-178/17, RPSL.11.02.02-IZ.01-24-175/17, RPSL.11.02.02-IZ.01-24-176/17, RPSL.11.02.02-IZ.01-24-177/17 oraz RPSL.11.02.03-IZ.01-24-174/17 .
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
31.08.2017 Wojewódzki Urząd Pracy ogłasza nowe nabory wniosków

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza 4 konkursy z poddziałania 7.3.2 i 8.2.3 na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.08.2017 Ogłoszenie o naborach: RPSL.07.03.02-IP.02-24-040/17, RPSL.07.03.02-IP.02-24-041/17, RPSL.08.02.03-IP.02-24-042/17, RPSL.08.02.02-IP.02-24-043/17

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach ogłasza 4 konkursy na projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020:
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.08.2017 Lista wniosków złożonych w konkursie z poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR

Przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach konkursu nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.08.2017 Dokumenty obowiązujące od 2 września 2017 r.

Zarząd Województwa Śląskiego przyjął dokumenty obowiązujące od 2 września 2017 r.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.08.2017 Zaktualizowany wzór decyzji o dofinansowanie projektu wraz z zasadami (22 sierpnia 2017 r.)

Publikujemy wzór decyzji o dofinansowanie projektu wraz z zasadami (22 sierpnia 2017 r.)
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.08.2017 Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 5)

Publikujemy Przewodnik dla beneficjentów EFRR RPO WSL 2014-2020 (wersja 5).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.08.2017 Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu z działania 6.2. Transport kolejowy

Wydłużono termin rozstrzygnięcia naboru dla konkursu nr RPSL.06.02.00-IZ.01-24-123/16 
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.08.2017 Przerwa techniczna w działaniu Systemu Obiegu Dokumentów

W związku z pracami technicznymi od piątku (25 sierpnia) godz. 16:00 do poniedziałku (28 sierpnia) godz. 6:00 System Obiegu Dokumentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego będzie niedostępny.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.08.2017 Zmiana terminu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie oraz szacowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu z Poddziałania 5.1.2 Gospodarka wodno-ściekowa – RIT Zachodni

Zmienił się termin zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie oraz szacowanego terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-164/17
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
25.08.2017 'Wsparcie działań informacyjnych dotyczących polityki spójności UE' - zaproszenie do składania wniosków

Komisja Europejska ogłasza nabór wniosków, w ramach którego potencjalni beneficjenci otrzymają wsparcie na tworzenie i rozpowszechnianie informacji oraz treści związanych z polityką spójności UE, z pełnym poszanowaniem redakcyjnej niezależności zaangażowanych podmiotów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.08.2017 'Wsparcie środków informacyjnych dotyczących polityki spójności UE' - zaproszenie do składania wniosków

Komisja Europejska ogłasza nabór wniosków, w ramach którego potencjalni beneficjenci otrzymają wsparcie na tworzenie i rozpowszechnianie informacji oraz treści związanych z polityką spójności UE, z pełnym poszanowaniem redakcyjnej niezależności zaangażowanych podmiotów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.08.2017 Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu z poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych - konkurs

Przedstawiamy listę projektów, które zakwalifikowały się do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.08.2017 Aktualizacja list wniosków złożonych w konkursie w ramach poddziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych - konkurs

Informujemy, że zaktualizowana została lista złożonych projektów w ramach konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
24.08.2017 Zakończenie oceny formalnej wniosków złożonych w ramach Poddziałania 7.1.1 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – ZIT

Zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w konkursie: RPSL.07.01.01-IP.02-24-034/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.08.2017 Zakończenie etapu oceny formalnej w ramach Poddziałania 7.1.1/17

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu oceny formalnej wniosków w ramach konkursu nr.: RPSL.07.01.01-IP.02-24-034/17, publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.08.2017 Ocena merytoryczna po procedurze odwoławczej z poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu od wyniku oceny merytorycznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach publikuje listę wniosków przekazanych do ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16 Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszuku...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.08.2017 Zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 do wersji 10.2

16 sierpnia 2017 roku Zarząd Województwa Śląskiego przyjął Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WSL), wersja 10.2 wraz z załącznikami.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
21.08.2017 Większe dotacje dla wybranych projektów rozwoju mieszkalnictwa socjalnego i rewitalizacji obszarów zdegradowanych

Zarząd Województwa Śląskiego zwiększył poziom dofinansowania dla projektów wybranych w ramach naborów z działania 10.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych (ZIT Subregionu Centralnego i RIT Subregionu Południowego), a także działania 10.3...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.08.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT Subregionu Zachodniego

16 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-104/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.08.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 9.2.4 Rozwój usług społecznych - wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie

16 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.08.2017 Zmiana w regulaminie konkursu z poddziałania 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych (typ projektu 1: opieka nad kobietami w ciąży) – konkurs

16 sierpnia 2017 r. zmienił się regulamin konkursu nr RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
18.08.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

16 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listy projektów wybranych do dofinansowania w konkursach nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-135/16 oraz nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-136/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
17.08.2017 Zakończenie oceny formalnej wniosków złożonych w ramach poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Zakończyła się ocena formalna wniosków złożonych w konkursie nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-033/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.08.2017 Lista wniosków rekomendowanych do oceny merytorycznej z poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej - konkurs

Instytucja Zarządzająca przedstawia listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.08.03.02-IZ.01-24-159/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.08.2017 Errata do Instrukcji wypełniania wniosku o dofinasowanie w ramach EFS w Lokalnym Systemie Informatycznym (LSI 2014)

Od 4 sierpnia 2017 r. została wprowadzona modyfikacja do Lokalnego Systemu Informatycznego (LSI 2014) skutkująca koniecznością każdorazowego uzupełniania tabeli D.1. Montaż finansowy i budżet projektu.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.08.2017 Nowe nabory wrześniowe

Od 11 września przyjmujemy wnioski w konkursach dotyczących poddziałań 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI oraz 9.2.3 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs. Natomiast 18 września rozpoczniemy nabory w ramach działania 4.5 Niskoemisyjny transport miej...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.08.2017 Zakończenie oceny formalnej wniosków złożonych w ramach poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Zakończyła się ocena formalna wniosków zlożónych w konkursie nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-033/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.08.2017 Skrócone godziny pracy

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach w dniu 11.08.2017 r. pracuje w godzinach 7:30-14:30.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
12.08.2017 Nowe nabory wrześniowe

Od 11 września przyjmujemy wnioski w konkursach dotyczących poddziałań 9.1.3 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI oraz 9.2.3 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.08.2017 Zmiany czasu pracy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej i Częstochowie

Zmiany godzin czasu pracy Lokalnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w Częstochowie i Bielsku-Białej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.08.2017 Planery na sierpień i wrzesień

Problemy z planowaniem? Masz jeszcze wiele do zrobienia, a papierkowa robota wciąż pochłania cały Twój wolny czas? Pobierz nasze kalendarze na najbliższe dwa miesiące i starannie zaplanuj swoją drogę po unijną dotację i nie tylko!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.08.2017 Zmiana sposobu wypełniania PEFS od 7 sierpnia 2017 r.

Zmiana sposobu wypełniania PEFS od 7 sierpnia 2017 r. w zakresie danych kontaktowych w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.08.2017 Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie uzupełniania wniosków o płatność

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie uzupełniania wniosków refundacyjnych w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
10.08.2017 Zaktualizowane wzory umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie

Zarząd Województwa  1 sierpnia 2017r. przyjął zaktualizowany wzory umów o dofinansowanie projektu oraz Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.        
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.08.2017 Skrócone godziny pracy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej

14 sierpnia 2017 r. godziny pracy Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Bielsku-Białej zostaną skrócone.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.08.2017 Lista wniosków złożonych w konkursie z podziałania 9.2.6 Rozwój usług zdrowotnych – konkurs

Przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach konkursu RPSL.09.02.06-IZ.01-24-165/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.08.2017 Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie uzupełniania wniosków o płatność

Stanowisko Instytucji Zarządzającej w sprawie uzupełniania wniosków refundacyjnych w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramch RPO WSL 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.08.2017 Zaktualizowane wzory umów o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Instrukcji wypelniania wniosku o dofinansowanie

Zarząd Województwa  1 sierpnia 2017r. przyjął zaktualizowany wzory umów o dofinansowanie projektu oraz Instrukcję wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach EFS.        
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.08.2017 Wnioski złożone w konkursie w ramach poddziałania 8.3.2 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej

Przedstawiamy listę złożonych wniosków w ramach konkursu RPSL.08.03.02-IZ.01-24-159/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.08.2017 Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Zakończyła się  ocena formalna wniosków  w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-033/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.08.2017 Wyniki oceny formalnej wniosków złożonych w ramach poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Zakończyła się  ocena formalna wniosków  w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-033/17.    
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.08.2017 Ocena merytoryczna po procedurze odwoławczej z poddziałania 7.3.3 Promocja samozatrudnienia

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu od wyniku oceny merytorycznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach publikuje listę wniosków przekazanych do ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.07.03.03-IP.02-24-015/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.08.2017 Ocena merytoryczna po procedurze odwoławczej z poddziałania 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

W związku z pozytywnym rozpatrzeniem protestu od wyniku oceny merytorycznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach publikuje listę wniosków przekazanych do ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.07.01.03-IP.02-24-010/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.08.2017 Skrócenie godzin pracy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Częstochowie

Skrócone godziny pracy Lokalnego Punktu Informacyjnego w Częstochowie w okresie od czwartku (03.08.) do piątku (04.08.).
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.08.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 9.1.4 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych

1 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania  w konkursie nr  RPSL.09.01.04-IZ.01-151/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
03.08.2017 Utrudnienia w pracy w w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014

4 sierpnia 2017 r. w godzinach 16:00 - 18:00 usługa pobierania danych w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014 (LSI 2014) z Bazy Internetowej REGON będzie niedostępna.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1, 2

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys