O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Fundusze unijne


30.09.2017 Przesunięcie terminów naborów wniosków ogłaszanych przez Wojewódzki Urząd Pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach informuje, że z powodu nowelizacji ustawy wdrożeniowej oraz konieczności dostosowania regulaminów do jej treści zostają przesunięte terminy rozpoczęcia naborów wniosków.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.09.2017 Ocena merytoryczna w ramach konkursu z poddziałania 7.1.2. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Subregionu Zachodniego

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu oceny formalnej wniosków w ramach konkursu nr: RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17, publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
30.09.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych RIT Subregion Południowy i Północnego

27 września 2017 r. Zarząd Województwa wybrał do dofinansowania projekty dla konkursu nr RPSL.09.02.02-IZ.01-24-148/17 w ramach poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych RIT Subregion Południowy i RPSL.09.02.02-IZ.01-24-149/17 w ramach poddziałania 9.2.2 Rozwój usług społecznych i zd...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.09.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 9.1.2 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych - RIT Subregionu Północnego

27 września 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.09.01.02-IZ.01-24-103/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.09.2017 Przedłużenie terminu składania wniosków w konkursach z poddziałania 9.2.6. Rozwój usług zdrowotnych

Wydłużyliśmy terminy składania wniosków w ramach konkursów na wdrażanie Regionalnych Programów Zdrowotnych: RPSL.09.02.06-IZ.01-24-183/17 Zdrowa Matka i Dziecko oraz  RPSL.09.02.06-IZ.01-24-184/17 Program Zdrowego Kręgosłupa.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.09.2017 Zmiana terminów ogłoszenia i rozpoczęcia naborów.

2 września 2017r. weszła w życie nowelizacja Ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. W związku z powyższym należy dostosować dokumenty programowych do zapisów Ustawy, w szczególności Regulaminu konkursu wraz z załącznika...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.09.2017 Zakończenie etapu oceny merytorycznej w konkursie z poddziałania 7.3.1 Promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych – ZIT Subregionu Centralnego po procedurze odwoławczej

12 września 2017 r. Zarząd Województwa zatwierdził listę ocenionych projektów dla ogłoszonego przez WUP w Katowicach konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16. Ze względu na negatywny wynik rozstrzygnięcia wszystkich złożonych w konkursie wniosków, publikujemy jedynie skład Komisji Oceny Projektów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
29.09.2017 Spotkanie dla instytucji szkoleniowych dotyczące Bazy Usług Rozwojowych

6 października 2017 r. w hotelu Altus (sala pn. Madagaskar) w Katowicach odbędzie się spotkanie dla instytucji szkoleniowych zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych lub Rejestrze Instytucji Szkoleniowych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
28.09.2017 Zakończenie etapu oceny merytorycznej w ramach Poddziałania 7.3.1 - ZIT Subregionu Centralnego po procedurze odwoławczej

12 września 2017 r. Zarząd Województwa uchwałą nr 1857/216/V/2017 (http://zarzad.slaskie.pl/article_bip/90844) zatwierdził listę ocenionych projektów dla ogłoszonego przez WUP w Katowicach konkursu nr RPSL.07.03.01-IP.02-24-016/16 - ZIT Subregionu Centralnego po procedurze odwoławczej. Ze względu na...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
27.09.2017 Spotkanie dla instytucji szkoleniowych dotyczące Bazy Usług Rozwojowych

6 października 2017 w Katowicach w hotelu Altus (w sali pn. Madagaskar) w godzinach od 10:00 do 15:30 odbędzie się spotkanie dla instytucji szkoleniowych zarejestrowanych w Bazie Usług Rozwojowych lub Rejestrze Instytucji Szkoleniowych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
26.09.2017 Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinasowania w ramach konkursu z poddziałania 10.3.2 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – RIT Subregionu Zachodniego

19 września 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zwiększył poziom dofinansowania projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu nr RPSL.10.03.02-IZ.01-24-129/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.09.2017 Przerwa techniczna w dostępie do usługi BIR1 (REGON)

W dniach 26-27 września 2017 br. dostęp do usługi BIR1 (Bazy Internetowej REGON) będzie utrudniony ze względu na prace modernizacyjne.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.09.2017 Wydłużenie terminu rozstrzygnięcia konkursu z działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-125/16 z działania 2.1 Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
23.09.2017 Trwa konkurs Ministerstwa Rozwoju na działania informacyjno-promocyjne

Zapraszamy do składania ofert w konkursie pn. „Wspólnie o Funduszach Europejskich” na organizowanie działań informacyjno-promocyjnych mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat Funduszy Europejskich wśród beneficjentów i potencjalnych beneficjentów.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.09.2017 Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinasowania w ramach konkursu z działania 2.1. Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych

19 września 2017 r. zaktualizowaliśmy listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania z naboru nr RPSL.02.01.00-IZ.01-24-010/15.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
22.09.2017 Harmonogram składania wniosków o płatność w LSI 2014 - Instrukcja dla Beneficjentów EFS

Informujemy, że od 22 września 2017 roku harmonogramy składania wniosków o płatność dla projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego należy składać wyłącznie w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym 2014.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.09.2017 Lista wniosków skierowanych do oceny formalnej w ramach konkursu z poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Zachodni

W związku z zakończeniem przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach procesu weryfikacji wymogów formalnych wniosków w ramach konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17, publikujemy listę wniosków zakwalifikowanych do oceny formalnej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
16.09.2017 Szczegółowy harmonogram konkursu z poddziałania 7.1.2 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych – RIT Zachodni

Informujemy, że został opublikowany szczegółowy harmonogram dla tegorocznego konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
15.09.2017 Szczegółowy harmonogram konkursu nr RPSL.07.01.02-IP.02-24-035/17

Informujemy, że został opublikowany szczegółowy harmonogram dla tegorocznego konkursu w Poddziałaniu 7.1.2 – RIT Subregionu Zachodniego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
14.09.2017 ŚLĄSKIE - PRZYSPIESZAMY!

11 września ruszyła kampania informacyjno-edukacyjna o Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
13.09.2017 Obliczanie wskaźników w projekcie na podstawie wykazanych danych w formularzu PEFS - dotyczy Beneficjentów Europejskiego Funduszu Społecznego

Instytucja Zarządzająca pragnie poinformować o nowej funkcjonalności systemu LSI2014 jaką jest obliczanie wskaźników w projekcie na podstawie wykazanych danych w formularzu PEFS.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
11.09.2017 Polskie projekty docenione w europejskim konkursie

Trzy przedsięwzięcia rodem z Polski zakwalifikowały się do finału konkursu RegioStars, gdzie powalczą o nagrodę publiczności. Zachęcamy do głosowania!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
09.09.2017 ŚLĄSKIE ROZWIJA TWÓJ BIZNES – profesjonalne wsparcie dla firm

Uzyskanie wsparcia na podnoszenie kompetencji zawodowych od teraz będzie dużo łatwiejsze dzięki usłudze Podmiotowego Systemu Finansowania. Od września na szkolenia zawodowe swoich pracowników mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać nawet do 80% dofinansowania!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.09.2017 Harmonogram składania wniosków o płatność na IV kwartał 2017 r. - dotyczy Beneficjentów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Informujemy, że od 8 do 22 września 2017 r. będzie trwał okres wypełniania i przesyłania do Instytucji Zarządzającej Harmonogramów składania wniosków o płatność na IV kwartał 2017 r. (2017/4). Obowiązek ten dotyczy Beneficjentów realizujących projekty w ramach RPO WSL 2014-2020 ze środków Europejski...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.09.2017 Lista wniosków skierowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu z poddziałania 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym – projekty OPS i PCPR

Przedstawiamy listę projektów, które zakwalifikowały się do etapu oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPSL.09.01.06-IZ.01-24-158/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.09.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - konkurs

5 września 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych i wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.04.05.03-IZ.01-24-144/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
08.09.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla działania 6.2 Transport kolejowy

5 września 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów ocenionych pozytywnie i wybranych do dofinansowania w ramach naboru nr RPSL.06.02.00-IZ.01-24-123/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.09.2017 Weź udział w akcji 'Śląskie. Tu działamy. Lokalni Bohaterowie inspirują'

Do 10 września 2017 r. można zgłaszać kandydatów do tytułu Lokalnego Bohatera. Poszukujemy osób, które poprzez codzienną aktywność, odważne decyzje oraz chęć działania wpływają i zmieniają swoje lokalne otoczenie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.09.2017 Ogłoszenie o zmianie Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17

Informujemy, że uległ zmianie Regulamin konkursu nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17 z poddziałania 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
07.09.2017 Uchwała antysmogowa dla śląskiego

1 września br. weszła w życie uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego. Sprawdź, co możesz zrobić, by poprawić jakość powietrza w naszym regionie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.09.2017 Weź udział w akcji 'Śląskie. Tu działamy. Lokalni Bohaterowie inspirują'

Informujemy, że uległ zmianie Regulamin konkursu nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17 z poddziałania 9.2.4. Rozwój usług społecznych – wsparcie działań wynikających z LSR obejmujących obszary wiejskie i rybackie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.09.2017 Ogłoszenie o zmianie Regulaminu konkursu nr RPSL.09.02.04-IZ.01-24-152/17

1 września br. weszła w życie uchwała antysmogowa dla województwa śląskiego. Sprawdź, co możesz zrobić, by poprawić jakość powietrza w naszym regionie.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.09.2017 Uchwała antysmogowa dla śląskiego

17 lipca 2017 roku zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17 dla działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.09.2017 Lista wniosków złożonych w konkursie dla działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.10.03.05-IZ.01-24-130/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.09.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 11 września 2017 r. w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej przy placu Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.09.2017 Spotkanie informacyjne związane z konkursem nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-176/17 w ramach poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego.

Nowy egzemplarz bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego RPO WSL jest już dostępny. Także na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do lektury!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.09.2017 RAZEM ZMIENIAMY ŚLĄSKIE - nowy numer Biuletynu Informacyjnego RPO WSL

Ogłaszamy konkurs nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-204/17 dla RIT Subregionu Północnego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.09.2017 Konkurs w ramach poddziałania 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT Subregionu Północnego

29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-098/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
06.09.2017 Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych RIT Subregionu Północnego

Informujemy, że zgodnie z wnioskiem Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w konkursie, w ramach Poddziałania 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT, odstępuje się od ogłoszenia tego konkursu w części obejmującej ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.09.2017 Lista wniosków złożonych w konkursie dla działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

17 lipca 2017 roku zakończył się nabór wniosków w ramach konkursu nr RPSL.01.02.00-IP.01-24-007/17 dla działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
05.09.2017 RAZEM ZMIENIAMY ŚLĄSKIE - nowy numer Biuletynu Informacyjnego RPO WSL

Nowy egzemplarz bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego RPO WSL jest już dostępny. Także na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do lektury!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
04.09.2017 Rozstrzygnięcie konkursu dla poddziałania 10.3.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych - wsparcie działań wynikających z Lokalnych Strategii Rozwoju obejmujących obszary wiejskie i rybackie

29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.10.03.05-IZ.01-24-130/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.09.2017 Spotkanie informacyjne związane z konkursem nr RPSL.11.02.02-IZ.01-24-176/17 w ramach poddziałania 11.2.2 Wsparcie szkolnictwa zawodowego – RIT Subregionu Południowego.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 11 września 2017 r. w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej przy placu Opatrzności Bożej 18 w Bielsku-Białej.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.09.2017 RAZEM ZMIENIAMY ŚLĄSKIE - nowy numer Biuletynu Informacyjnego RPO WSL

Nowy egzemplarz bezpłatnego Biuletynu Informacyjnego RPO WSL jest już dostępny. Także na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do lektury!
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
02.09.2017 Konkurs w ramach poddziałania 3.1.2 Tworzenie terenów inwestycyjnych na obszarach typu brownfield - RIT Subregionu Północnego

Ogłaszamy konkurs nr RPSL.03.01.02-IZ.01-24-204/17 dla RIT Subregionu Północnego.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.09.2017 Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z poddziałania 10.2.2 Rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz infrastruktury usług społecznych RIT Subregionu Północnego

29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.10.02.02-IZ.01-24-098/16
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.09.2017 Odstąpienie od ogłoszenia konkursu z Poddziałania 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT

Informujemy, że zgodnie z wnioskiem Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, w konkursie, w ramach Poddziałania 8.3.1 Realizowanie aktywizacji zawodowej poprzez zapewnienie właściwej opieki zdrowotnej – ZIT, odstępuje się od ogłoszenia tego konkursu w części obejmującej ...
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.09.2017 Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT Subregionu Północnego

29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-143/17.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości
01.09.2017 Lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu z poddziałania 12.2.2 Infrastruktura kształcenia zawodowego - RIT Subregionu Południowego

29 sierpnia 2017 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził listę projektów wybranych do dofinansowania w konkursie nr RPSL.12.02.02-IZ.01-24-118/16.
www.rpo.slaskie.pl - wiadomości

Strona: 1

Archiwum

2018: styczeń, luty
2017: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2016: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2015: styczeń, luty, marzec, kwiecień, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2014: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2013: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2012: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2011: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, lipiec, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2010: luty, marzec, maj, sierpień, wrzesień, listopad, grudzień
2009: luty, marzec, kwiecień, maj, sierpień, wrzesień, październik, listopad, grudzień
2008: marzec, maj, czerwiec, wrzesień, listopad
powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys