O regionie Związek Członkowie Władze Uchwały Biuro

Sieć Dróg Głównych

SDG
RDRP
DGP
Podsumowanie

Potrzeby oraz wnioski Subregionu Zachodniego w sprawie Sieci Dróg Głównych:
- środków finansowych na opracowanie projektu budowlanego oraz analizy oddziaływania na środowisko dla Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna oraz Drogi Głównej Południowej
- określenia SDG jako projektu kluczowego dla rozwoju transportu w południowej części województwa i włączenie projektu jej budowy do indykatywnej listy projektów kluczowych RPO na lata 2014-2020

 

Argumenty za budową SDG:


- udrożnienie ruchu w miastach – RDRP będzie obwodnicą trzech dużych miast w Subregionie Zachodnim (Rybnika, Raciborza i Żor), a DGP dwóch (Wodzisławia Śląskiego, Jastrzębia Zdroju)
- polepszenie dostępności komunikacyjnej ośrodków Subregionu Zachodniego
- polepszenie dotarcia do węzłów Autostrady A1, które po jej otwarciu zostaną dodatkowo dociążone, co może spowodować duże zatory
- rozładowanie korków na drogach dojazdowych do A1
- zmniejszenie ilości zatorów drogowych zmniejszy ilość gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery przez samochody stojące w korkach, zamiast jechania RDRP
- budowa SDG da podstawę do wdrożenia Zintegrowanego Systemu Komunikacji Publicznej w Subregionie Zachodnim, dzięki możliwym szybkim połączeniom pomiędzy poszczególnymi ośrodkami Subregionu
- SDG stanie się kręgosłupem układu drogowego Subregionu Zachodniego, który da możliwość uruchomienia prawidłowej organizacji i sterowania ruchem, zapewni odciążenie ulic osiedlowych, dzielnicowych, centrów miast itp. od ruchu bezpośrednio z nimi niezwiązanego, szczególnie ruchu średniego i ciężkiego, stanie się podstawową trasą zapewniającą powiązania międzymiejskie w komunikacji indywidualnej
- budowa SDG zapewni lepszy dojazd do terenów inwestycyjnych znajdujących się w Subregionie Zachodnim, co podwyższy atrakcyjność inwestycyjną całego województwa w sposób znaczny
- zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego dzięki skierowaniu tranzytu z dala od centrów miast
- istniejąca „Koncepcja programowo – planistyczna systemu Dróg Głównych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego" stworzona razem z Urzędem Marszałkowskim, może być dobrą bazą do dalszych prac
- RDRP oraz DGP znajdują się w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego z dnia 21 czerwca 2004 r. – opis w punkcie 3.4.1.1 „...wzmacnianie sieci powiązań wewnętrznych poprzez realizację połączeń zwiększających dostępność terenów Aglomeracji Rybnickiej i Raciborza poprzez: przebudowę dróg wojewódzkich: RDRP - 935 Racibórz – Rybnik – węzeł „Rowień" A1 – Żory - Pszczyna (z możliwością kontynuacji nowego przebiegu w kierunku drogi S1 i Oświęcimia) oraz DGP - 933 Rydułtowy (od drogi wojewódzkiej 935) – Wodzisław Śląski – węzeł „Mszana" A1 – Jastrzębie Zdrój – Pawłowice DK 81...", naniesione drogi znajdują się na mapie nr 31. Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury – system transportu drogowego)

 

Planowany zakres prac w najbliższym okresie:


- stworzenie grupy roboczej, której zadaniem będzie określenie ostatecznego przebiegu trasy RDRP i SDG, zlecenie oraz zatwierdzenie projektów budowlanych i analizy oddziaływania na środowisko poszczególnych elementów SDG
- stworzenie harmonogramu wykupu terenów pod inwestycje, jeśli zostanie określona przynajmniej szacunkowa data, kiedy możliwa będzie wspólna realizacja ww. inwestycji przy pomocy środków unijnych, wojewódzkich oraz subregionalnych
- dalsze lobbowanie u władz regionalnych i centralnych w kwestii partycypacji w realizacji przedsięwzięć. Jednocześnie Związek będzie nadal podejmował działania zmierzające do uzyskania wsparcia dla modernizacji i budowy pozostałych odcinków Sieci Dróg Głównych w tym odcinka Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna na odcinku Racibórz – Rybnik oraz odcinka drogi nr 932 od Wodzisławia Śląskiego do węzła w Świerklanach.
- utrzymywanie kontaktu i korespondencji z władzami województwa śląskiego, śląskim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwem Infrastruktury, parlamentarzystami, radnymi wojewódzkimi reprezentującymi Subregion Zachodni.

 

Źródło:
1.Koncepcja programowo – planistyczna przebiegu Drogi Głównej Południowej (DW 933) na terenie Wodzisławia Śląskiego, Mszany i Godowa – Urząd Miasta Wodzisław Śląski
2. Koncepcja programowo - planistyczna systemu dróg głównych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego – Związek Subregionu Zachodniego z siedzibą w Rybniku


powrót na górę strony

Polecamy

Projektowanie stron: Lioosys