Czcionki:
Kontrast:

Ankieta dotycząca wdrożeń narzędzi i procedur wzmacniających potencjał administracji samorządowej Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego

Dodano: 26.01.2010

Zgodnie z wytycznymi określonymi w dokumentacji konkursowej konieczne jest, aby wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Poddziałania 5.2.1 spełniał tzw. kryteria dostępu czyli kryteria warunkujące przekazanie projektu do oceny merytorycznej. Niniejsza ankieta ma na celu określenie zapotrzebowania JST na wdrożenie narzędzi i procedur wzmacniających potencjał administracji samorządowej.W związku z powyższym, proszę o dokonanie wyboru spośród wskazanych w przedmiotowej ankiecie działań, które są istotne z punktu widzenia wzmocnienia funkcjonowania Państwa jednostki. Zakres działań wskazanych w przedmiotowej ankiecie wynika z zapisów dokumentacji konkursowej.Wypełnioną ankietę należy odesłać do 2 lutego 2010 r., faksem lub mailem do Biura Związku na numer tel. 32 42-22-446, e-mail: biuro@subregion.pl.