Czcionki:
Kontrast:

Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego

W ramach działania 2.1. wspierane są projekty w zakresie tworzenia szybkiego, bezpiecznego i szerokopasmowego dostępu do Internetu. Zadania te należy realizować poprzez wyposażenie regionu w sprawną i gęstą sieć teleinformatyczną oraz urządzenia dostępowe, w tym w publiczne punkty dostępu do Internetu i infrastrukturę „centrów zarządzania sieciami“, np. jednostek monitorujących stan sieci, urządzeń oraz łączy teleinformatycznych warunkujących ich sprawniejsze działanie i utrzymanie właściwych parametrów transmisji. Wspieranie rozwoju infrastruktury teleinformatycznej przyczynia się do tworzenia konkurencyjnej gospodarki elektronicznej, pobudza tworzenie nowych miejsc pracy oraz jest bodźcem dla rozwoju nowoczesnego wizerunku województwa. Inwestycje wspierane w ramach tego działania muszą być nakierowane na projekty zgodne z zasadą neutralności technologicznej oraz nieograniczonego dostępu, za wyjątkiem projektów polegających na budowie sieci na potrzeby własne.

Celem działania jest zapewnienie powszechnego, szerokopasmowego i bezpiecznego dostępu do Internetu. Uzasadnieniem podjętych działań jest przede wszystkim niezadowalający stan infrastruktury teleinformatycznej w regionie, w tym sieci przewodowych, światłowodowych i radiowych oraz urządzeń dostępowych, w tym także publicznych punktów dostępu do Internetu. W ubogi stan infrastruktury wpisuje się również niewystarczająca ilość „centrów zarządzania sieciami“, co również stanowi podstawę do podjęcia działań w tym zakresie. Innym czynnikiem uzasadniającym realizację działania 2.1. jest wysoki poziom wykluczenia cyfrowego wśród ludności województwa śląskiego.

Gmina Miejska Jastrzębie Zdrój – Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój

Miasto Rybnik – Miejska Sieć Szerokopasmowa

Gmina Miejska Żory – Internet dla wszystkich