Czcionki:
Kontrast:

Działanie 2.1 Projekt “Internet dla wszystkich”

Beneficjent: Gmina Miejska Żory
Tytuł projektu: Internet dla wszystkich
Koszt całkowity:  5 454 117,65 zł
Kwota wnioskowana: 3 799 423,02 zł (70,62 %)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 listopada 2011 r.

Przedmiotem niniejszego projektu inwestycyjnego jest utworzenie nowoczesnej sieci teleinformatycznej o dużej przepustowości, umożliwiającej zapewnienie powszechnego i bezpiecznego szerokopasmowego dostępu do internetu na terenie Żor.

W ramach projektu przewiduje się wykonanie następujących prac: budowa szkieletu szerokopasmowej sieci miejskiej na terenie Miasta Żory (w oparciu o 62 jednostki organizacyjne i oświatowe oraz obiekty użyteczności publicznej), stworzenie 11 publicznych punktów dostępu do Internetu – PIAP (2 miejsca dostępu do sieci bezprzewodowej Wi-Fi oraz telecentra zlokalizowane przede wszystkim w dzielnicach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym). Długość nowopowstałej szerokopasmowej miejskiej sieci teleinformatycznej wynosić będzie około 31km, powstanie 50 nowych węzłów sieci szkieletowej. Sieć będzie składać się z 5 odcinków, ich lokalizację oraz długość określono po przeanalizowaniu potencjalnej liczby użytkowników oraz liczby mieszkańców poszczególnych dzielnic:
– Obszar centrum – ok. 14km
– Obszar kleszczów – ok. 1,4km
– Obszar ul. Wodzisławska – ok. 5,5km
– Obszar ul. Rybnicka – ok. 3,4km,
– Obszar Osiny, Baranowice – ok. 5,1km

Do przesyłu danych wykorzystany będzie światłowód jednomodowy umieszczony w specjalnie do tego celu zaprojektowanej i zbudowanej kanalizacji podziemnej. Na terenie miasta przyjęto dwa miejsca, w których będzie dostępna wolna od zabezpieczeń bezprzewodowa sieć Wi-Fi: Hotel Żory, Hala sportowa przy ul. Folwareckiej. W ramach projekto zostanie również utworzonych 11 telecentrów, przede wszystkim w dzielnicach zagrożonych zjawiskiem wykluczenia cyfrowego.
W ramach realizacji przedsięwzięcia przewiduje się budowę:

1. Kanalizacji technicznej
2. Sieci kablowej światłowodowej
3. Przyłączy do budynków
4. Węzłów rdzeniowych połączonych ze sobą
5. Węzłów agregujących rozmieszczonych na terenie całego miasta,
6. Punktu wymiany ruchu z siecią Internet
7.Wolno dostępnych hot spotów
8. Telecentrów (głównie w dzielnicach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym)

Budowa sieci szkieletowej na terenie miasta realizowana zostanie w oparciu o jednostki organizacyjne, oświatowe oraz obiekty użyteczności publicznej. Rozwiązanie to pozwoli na zintegrowanie wszystkich jednostek we wspólnej sieci, a dzięki temu umożliwi:

– Lepszą jakość i efektywność funkcjonowania sieci
– Wzrost ilości usług z zakresu administracji publicznej dostępnych drogą elektroniczną
– Zapewnienie mieszkańcom Żor możliwości korzystania w swoich domach z Internetu szerokopasmowego

Wartością dodaną projektu budowy sieci jest również umożliwienie poprawy bezpieczeństwa w mieście poprzez przyszłe, potencjalne wykorzystanie tworzonej sieci do rozbudowy systemu monitoringu wizyjnego miasta. Przyjęte rozwiązania techniczne zapewnią spełnienie kryteriów funkcjonalnych, zgodnie ze szczegółową specyfikacją przeznaczenia. Wszystkie zastosowane w projekcie urządzenia i wyroby będą posiadały atesty lub certyfikaty dające gwarancję bezpieczeństwa użytkowania zgodnie z przeznaczeniem. Wybrane urządzenia wyposażenia nie zawierają materiałów bezpośrednio niebezpiecznych dla człowieka. Jakiekolwiek zespoły funkcjonalne oraz grupy urządzeń przeznaczone do pracy lub wykorzystania przez osoby niepełnosprawne nie będą stanowiły barier ani powodowały uciążliwości podczas ich użytkowania. Biorąc pod uwagę zakres użytkowy planowanej inwestycji, standard wykonania gwarantować będzie odpowiednią sprawność i bezpieczeństwo pracy, a obiekt uzyska parametry pozwalające na osiągnięcie zakładanych celów oraz odpowiednio  długą trwałość projektu przy założonych wymaganiach.

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej UM Żory

Przetargi

Przetarg: Realizacja zadania inwestycyjnego pn.: Internet dla wszystkich – budowa miejskiej sieci szkieletowej i stworzenie publicznych punktów dostępu do Internetu w Żorach

Działanie 2.1 Projekt "Internet dla wszystkich"