Czcionki:
Kontrast:

Działanie 2.1 Projekt “Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój”

Beneficjent: Miasto Jastrzębie Zdrój
Tytuł projektu: Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój
Koszt całkowity: 17 404 518,94 zł
Kwota wnioskowana: 11 279 050,13 zł (85%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Realizacja projektu obejmuje budowę szerokopasmowej miejskiej sieci teleinformatycznej na terenie Miasta Jastrzębie Zdrój ze szczególnym uwzględnieniem obszarów zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, modernizację pomieszczeń dla potrzeb centrum zarządzania siecią szkieletową oraz jego wyposażenie, stworzenie stanowisk dostępu do internetu. Lokalizacja i wymagania techniczne punktów dostępu do nowej infrastruktury nie będą faworyzować żadnego z operatorów.

Głównymi odbiorcami projektu będą uczniowie jastrzębskich szkół (szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne), pracownicy jednostek organizacyjnych miasta oraz mieszkańcy miasta w wybranych punktach (zasięg sieci zostanie określony na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej). Budowana sieć zapewni otwarty dostęp dla wszystkich, w tym także lokalnych operatorów. Dostęp do internetu dla wszystkich użytkowników przewidzianych w projekcie będzie bezpłatny, a koszty związane z zakupem i utrzymaniem łączy internetowych pokrywać będzie Urząd Miasta Jastrzębie Zdrój. Zostanie wprowadzona filtracja celem rozsądnego korzystania z dostępu do internetu.

Przedmiotem Projektu jest budowa sieci z wykorzystaniem włókien światłowodowych, jako medium transmisyjnego do budowy sieci szerokopasmowej w centrum miasta oraz metropolitalnej sieci bezprzewodowej w celu podłączenia odległych części miasta, często popadających w tzw. wykluczenie cyfrowe.

Celem realizacji projektu jest poprawa dostępu do internetu m.in. na obszarach zagrożonych wykluczeniem cyfrowym w Jastrzębiu Zdroju poprzez rozbudowę lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównywanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania internetu. W ramach realizacji projektu zostanie zapewniony powszechny, szerokopasmowy i bezpieczny dostęp do internetu. Internet jest najsilniejszym narzędziem służącym redukowaniu zróżnicowań regionalnych w dostępie do informacji i bezpiecznych usług elektronicznych. Dlatego też rozwój tej infrastruktury wpłynie na podwyższenie jakości życia mieszkańców, zmniejszenie kosztów funkcjonowania administracji publicznej oraz zwiększenie jej efektywności, podniesienie stopnia dostępu do edukacji, przełamanie barier dotyczących “cyfrowego wykluczenia”, łatwiejszy dostęp do informacji dla ludności i przedsiębiorców, jak i na zwiększenie atrakcyjności lokalizowania różnego typu działalności gospodarczej.

W wielu jastrzębskich szkołach istnieje problem braku powszechnego dostępu do internetu. Internet w szkołach jest niezbędnym elementem służącym celom edukacyjnym. W oparciu o sieć szkieletową w późniejszym czasie można wdrożyć system zarządzania oświatą oraz obieg dokumentów. Dzięki rozbudowie sieci teleinformatycznej możliwe będzie wdrożenie alternatywnych form kontaktu z obywatelem wykorzystujących technologie społeczeństwa informacyjnego. Realizacja projektu znacząco ograniczy koszty jakie miasto ponosi w związku z dostarczaniem internetu do jednostek organizacyjnych miasta.

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej Miasta Jastrzębie Zdrój

Aktualności

18.02.2010 Konsultacje w sprawie szerokopasmowego dostępu do Internetu

17.02.2010 Konsultacje z operatorami telekomunikacyjnymi

Projektowany przebieg sieci (kliknij, aby przejść do planu miasta)

Działanie 2.1 Projekt "Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój"

Działanie 2.1 Projekt "Szerokopasmowy dostęp do Internetu dla Miasta Jastrzębie Zdrój"