Czcionki:
Kontrast:

Działanie 2.2 Projekt “Elektroniczny System Wspomagania Zarządzania w Urzędzie Miasta Radlin i jednostkach podległych”

2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych
Beneficjent: Miasto Radlin
Tytuł projektu: Elektroniczny System Wspomagania Zarządzania w Urzędzie Miasta Radlin i jednostkach podległych
Koszt całkowity: 1 863 525,82 zł
Kwota wnioskowana: 1 583 996,94 zł (85%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przedmiotem projektu jest Elektroniczny system Wspomagania Zarządzania w Urzędzie Miasta Radlin i jednostkach podległych (ESWZ), który umożliwi lepsze świadczenie elektronicznych usług publicznych, integrację systemu SEKAP oraz pozwoli na szybszy dostęp do kompletnych i wiarygodnych informacji związanych z funkcjonowaniem miasta. W ramach projektu nastąpi: rozbudowa Systemu Obiegu Dokumentów wraz z podpisem elektronicznym o jednostki organizacyjne miasta, modernizacja oraz dostawa nowych aplikacji wspomagających pracę Urzędu i jednostek podległych, dostawa sprzędu komputerowego niezbędnego do realizacji projektu, integracji systemów informatycznych (back office) oraz budowa systemu wspomagania decyzji (ESWZ-SWD), szkolenie użytkowników systemu, adaptacja pomieszczenia serwerowni.

Potrzeba wsparcia organów i Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta Radlin w realizacji strategii oraz w wypełnianiu misji: „Miasto Radlin – przyjazne, bezpieczne, z mocną gospodarką, opartą o przemysł i rozwój przedsiębiorczości, z bogatą ofertą edukacyjno-kulturalną i rekreacyjno – sportową”
Celem projektu ESWZ jest modernizacja oraz integracja systemów informatycznych Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta Radlin, tak aby w pełni wspierały ich działalność statutową, oraz aby umożliwiały świadczenie elektronicznych usług publicznych.

Planowana jest wymiana części starego oprogramowania oraz wdrożenie nowych podsystemów, a w tym:
– System Obiegu Dokumentów w jednostkach organizacyjnych Miasta
– System Wspomagania Decyzji, dostarczający informacji zarządczych oraz umożliwiający prowadzenie analiz.

Projekt obejmuje także adaptację pomieszczenia serwerowni. Projekt będzie realizowany przez Urząd Miasta Radlin. Po jego zakończeniu Urząd oraz zaangażowane jednostki organizacyjne Miasta będą ponosić wszelkie koszty związane z utrzymaniem i eksploatacją inwestycji w okresie 5 lat od zakończenia wdrożenia. Wykonawca, w ramach zawartej umowy, zobowiązany będzie do udzielenia 5 letniej gwarancji na funkcjonowanie i aktualizację dostarczonego oprogramowania.  Wnioskodawca, nie przewiduje zmian organizacyjnych, które wpłyną na realizację projektu ESWZ, jak również na możliwość utrzymania projektu ESWZ przez okres co najmniej 5 lat od zakończenia wdrożenia. Produkty dostarczone w ramach modernizacji i integracji systemów back-office Urzędu oraz jednostek organizacyjnych Miasta to nowe, wymienione lub rozbudowane  systemy informatyczne, a także szkolenia oraz adaptacja pomieszczenia serwerowni. Platforma sprzętowa – z oprogramowaniem systemowym, dot. bezieczeństwa i archiwacji Adaptacja pomieszczenia serwerowni.

Modernizacja systemów informatycznych Miasta (zakup nowych aplikacji, albo wymiana lub rozbudowa istniejących), w tym:
– System Obiegu Dokumentów w jednostkach organizacyjnych Miasta – (z podpisem elektronicznym)
– Platforma integrująca systemy back-office
– System Wspomagania Decyzji do analizowanie danych zgromadzonych w systemach dziedzinowych Miasta, w oparciu o dane geoprzestrzenne.
– Szkolenia (cross-financing)

Bezpośrednim rezultatem realizacji projektu ESWZ będzie sprawniejsze działanie administracji samorządowej, w szczególności lepsza jakość usług publicznych. Dzięki integracji miejskich systemów informatycznych, a także dzięki integracji z produktami innych projektów realizowanych w otoczeniu (w szczególności SEKAP na szczeblu regionalnym oraz ePUAP  na szczeblu krajowym) architektura informatyczna Miasta zostanie przygotowana do implementacji e-Usług. Integracja systemów informatycznych Miasta zapewni spójność gromadzonych danych i poprawi ich jakość. W konsekwencji wzrośnie jakość usług publicznych świadczonych na rzecz
interesantów: skrócenie czasu załatwiania spraw, mniejsza ilość przypadków, kiedy trzeba składać dodatkowe wyjaśnienia, eliminacja konieczności przepisywania danych, raz już zarejestrowanych w innym systemie.

Wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów (ESWZ-SOD) we wszystkich jednostkach organizacyjnych Miasta i integracja z SEKAP-SOD, już działającym w wydziałach Urzędu, wyeliminuje  równoległe prowadzenie obiegu dokumentów formie elektronicznej i papierowej. Obowiązek informowania o stanie załatwianych spraw na internetowych stronach BIP  będzie wypełniany sprawniej.

Wdrożenie podsystemu wspomagającego podejmowanie decyzji (ESWZ-SWD) opartego na hurtowni danych, zasilanej  przez zintegrowane systemy informatyczne zapewni szybki dostęp administracji lokalnej do informacji zarządczych, opartych na kompleksowych i aktualnych danych ,z możliwością zobrazowania danych w ujęciu geoprzestrzennym, i w efekcie usprawni zarządzanie Miastem (wsparcie władz lokalnych w zakresie kreowania strategii i programowania rozwoju). Modernizacja systemów back-office Urzędu i jednostek organizacyjnych Miasta stworzy techniczne warunki do przyszłej integracji z platformą formularzy elektronicznych, która jest budowana w ramach projektu SEKAP. Umożliwi to implementację e-Usług w następnym etapie (poza zakresem projektu ESWZ).

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej UM Radlin

Aktualności

16.07.2010 Podpisanie umowy z wykonawcą

Przetargi

Przetarg nieograniczony na realizację zadania ESWZ (PZP-341/08/UIR/10)

Przetarg nieograniczony na realizację zadania ESWZ (PZP-341-04-UIR-10)

Działanie 2.2 Projekt "Elektroniczny System Wspomagania Zarządzania w Urzędzie Miasta Radlin i jednostkach podległych"