Czcionki:
Kontrast:

Działanie 2.2 Projekt “Rybnicki System Informacji Przestrzennej”

Beneficjent: Gmina Miejska Rybnik
Tytuł projektu: Rybnicki System Informacji Przestrzennej
Koszt całkowity:  2 625 195,95 zł
Kwota wnioskowana: 2 231 416,55 zł (85%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Rybnicki System Informacji Przestrzennej (RSIP) to system który pozwala integrować dane z innych systemów (mapowych, bazodanowych) i przedstawiać je w prostej i spójnej dla użytkownika formie. System po stronie klienta wykorzystuje trzy podstawowe typy narzędzi opartych o przeglądarkę internetową: przeglądarka danych mapowych i opisowych, narzędzia do wyszukiwania i analizy informacji w zasobach mapowych i bazach danych oraz narzędzia do generowania odpowiednich raportów. Od początku wdrożenia w roku 2005 system udostępniony jest wszystkim pracownikom urzędu. Na dzień dzisiejszy w systemie jest około 700 warstw tematycznych, w tym ponad 100 warstw wchodzących w skład Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. System działa z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa. Celem systemu jest przyśpieszenie obsługi klienta, integracja baz danych gromadzonych i przetwarzanych przez urząd oraz ułatwienie dostępu do informacji. Jest to realizowane poprzez powiązanie danych opisowych z danymi graficznymi wraz z ich prezentacją na internetowej mapie miasta.”
Efektem tego jest przyśpieszenie dostępu do informacji o kliencie i jego otoczeniu, wyeliminowanie osobnych aplikacji do podglądu danych, spójna prezentacja danych przetwarzanych w urzędzie oraz usprawnienie i automatyzacja wyszukiwania rozbieżności pomiędzy systemami. Na wdrożeniu systemu zyskali zarówno pracownicy jak i klienci urzędu. W ramach projektu dofinansowywanego w ramach PRS RPO zaplanowano rozwój systemu RSIP pozwalający docenić jego zalety pozostałym jednostkom miejskim, a także służbom publicznym działającym na terenie Rybnika. Pozwoli to na znaczne skrócenie czasu dostępu do danych związanych z realizowanymi zadaniami. W przypadku służb publicznych uzyskanie dostępu do danych (adresowych, statystycznych, uzbrojenie terenu itp.) pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa miasta i sprawniejsze podjęcie interwencji. System będzie bezpłatnie dostępny dla obywateli. Jednakże udostępnienie poszczególnych warstw poprzez Internet (zarówno obecnie przetwarzanych jak i planowanych), zależeć będzie od poziomu ich poufności oraz obowiązujących przepisów w tym zakresie (ochrona danych osobowych, inne).

Informacje związane z bezpieczeństwem miasta oraz danymi osobowymi np. uzbrojenie terenu, lokalizacja patroli (w tym radiowozów policyjnych), właściciele działek (osoby fizyczne), budynków, bazy tematyczne służb publicznych itp. nie mogą być udostępnione publicznie, ponieważ nie pozwalają na to przepisy prawa. Wszystkie warstwy „ogólnodostępne” – nie chronione odpowiednimi przepisami i prawami własności będą mogły być umieszczone w Internecie. Należy także zaznaczyć, że wersja uproszczona systemu działa w Internecie już od 2006 r. pod adresem http://www.rsip.rybnik.eu (dostęp bezpłatny).

Zgodnie z planowanym harmonogramem realizacja projektu będzie przebiegała następująco:
Etap I Digitalizacja zasobów oraz stworzenie nowych warstw tematycznych i baz danych w RSIP wraz z wykonaniem aplikacji importu/eksportu Zakłada się stworzenie odpowiednich procedur importu i przetworzenie wybranych danych źródłowych posiadanych przez urząd miasta, jednostki miejskie i służby publiczne w celu prezentacji tych danych w systemie. Dzięki temu jednostki uzyskają spójny przegląd danych potrzebnych i wykorzystywanych w bieżących pracach. Działanie te będą obejmowały zarówno dane z systemów posiadanych przez jednostki, jak i danych prowadzonych obecnie w różnej postaci (plików Word, Excel, dokumenty papierowe itp).
Etap II Zaprojektowanie i zbudowanie systemu lokalizacji i wizualizacji w RSIP pojazdów i patroli jednostek i służb oraz zakup sprzętu mobilnego i oprogramowania dla ich zdalnego dostępu do danych przestrzennychW ramach tego etapu pojazdy jednostek i służb oraz patrole piesze zostaną wyposażone w lokalizatory GPS (dot. pojazdów, które jeszcze nie mają lokalizacji) oraz urządzenia do zdalnego dostępu do systemu (wybrane patrole i wozy dowodzenia). Dzięki temu jednostki terenowe będą mogły mieć dostęp w terenie do potrzebnych warstw mapy, a jednocześnie dyspozytorzy (w tym Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego) będą mieć stały podgląd do położenia pojazdów/patroli w terenie.
“Etap III Rozwój systemu RSIP w zakresie oprogramowania do zarządzania bazą danych przestrzennych oraz modernizacja infrastruktury sprzętowej serwera i zakup niezbędnego sprzętu komputerowego. W ramach tego etapu zostaną podjęte działania mające na celu dostosowanie systemu do potrzeb nowych użytkowników – zarówno od strony nowych aplikacji i narzędzi, jak i poprzez tworzenie nowych baz danych i innych zasobów potrzebnych nowym użytkownikom (np. moduł do zadawania zaawansowanych zapytań do bazy, wyszukiwanie najkrótszej drogi dojazdowej, ewidencja i zarządzanie administrowanymi terenami, budynkami czy pojazdami, mapy przestępczości, czasów dojazdów z bazy, itp.). Szczegóły tego etapu muszą być ściśle dostosowane do potrzeb danego użytkownika, dlatego zostaną określone na etapie tworzenia studium wykonalności.”
Etap IV Kompleksowe przeszkolenie wszystkich nowych użytkowników rozbudowanego RSIP-u pozwoli im na właściwe użytkowanie systemu oraz współudział w dalszym jego rozwoju.

Przy oszacowaniu kosztów sprzętowych założono m.in. zakup stacji roboczych dla jednostek miejskich, służb publicznych w konfiguracji komputer, panel LCD, Windows, drukarka A3 kolor/ploter (w zależności od potrzeb). Główny zakup sprzętu bedzie realizowany dla dla „grup terenowych” (pieszych i kołowych) i ma obejmować komputer mobilny/palmtop z łącznością, GPS-em, system operacyjnym. Sprzęt ten pozwoli na bieżącą lokalizację ludzi i pojazdów oraz na dostęp do systemu w terenie, co z kolei pozwoli dyspozytorom na podgląd w bieżące rozmieszczenie zarządzanymi zasobami ludzkimi i lepiej organizować działania ratownicze.
Specyfika projektu wymaga zakupu sprzętu zapewniającego stałą lokalizację jednostek terenowych na tle mapy miasta oraz ich zdalny dostęp do danych zawartych w systemie, co można zapewnić tylko poprzez zakup zestawów lokalizacyjnych GPS oraz odpowiedniego sprzętu typu komputer mobilny/palmtop dla grupy terenowej, pojazdu czy patrolu. Ograniczenie wyposażenia jednostek terenowych w wymagany sprzęt radykalnie zmniejszy funkcjonalność i zasadność całego projektu. Brak bieżącej lokalizacji terenowej uniemożliwi sprawne zarządzanie jednostkami miejskimi i służbami publicznymi (szczególnie w sytuacjach kryzysowych) oraz nie pozwoli na dostęp w terenie do informacji oferowanych przez system.

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej UM Rybnik

Strona internetowa Projektu

Aktualności

Nowa wersja RSIP

Nowe warstwy na planie miasta

Porozumienie w sprawie RSIP

Nowy RSIP dla internautów

Przetargi

2009-04-02 Realizacja projektu “Rybnicki System Informacji Przestrzennej”. Działanie realizowane w ramach RPIC.

(Kliknij, aby wejść na stronę Projektu)

Działanie 2.2 Projekt "Rybnicki System Informacji Przestrzennej"