Czcionki:
Kontrast:

Działanie 2.2 Projekt “Żorski System usług publicznych”

Beneficjent: Gmina Miejska Żory
Tytuł projektu: Żorski system usług publicznych
Koszt całkowity:  2 635 294,12 zł
Kwota wnioskowana: 2 240 000,00 zł (85%)

Zgodnie z aneksem nr 8 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 25 października 2010 r.

Przedmiotem projektu jest wdrożenie Platformy Teleinformatycznej e-Urząd (zwanej dalej Żorskim Systemem Usług Publicznych w skrócie ŻSUP) obejmującej oprogramowanie Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Portal e-Usług (PeU – portal internetowy służący do świadczenia usług drogą elektroniczną dla Interesantów) wraz z oprogramowaniem wspomagającym, niezbędnym do poprawnego funkcjonowania, zakup infrastruktury sprzetowej dla potrzeb uruchomienia portalu e-Usług (PeU) oraz zakup wyposażenia dla realizacji zadań back-office dla Lidera – Urzędu Miasta Żory. System ŻSUP zostanie tak zaprojektowany, aby po zakończeniu projektu kolejne Jednostki Zależne mogły zostać dołączone. Po zakończeniu i rozliczeniu Projektu planuje się przyłączenie do projektu kolejnych jednostek zależnych.

Omawiany projekt realizuje dobro publiczne i przyczynia się do budowy społeczeństwa informacyjnego oraz obywatelskiego, gdyż przy wykorzystaniu nowoczesnych technik informatycznych umożliwia świadczenie usług drogą elektroniczną i usprawnienie zarządzania w administracji publicznej. W ten sposób niniejszy projekt przyczynia się bezpośrednio do realizacji głównego celu Działania 2.2 “Rozwój elektronicznych usłu publicznych” w Priorytecie II “Społeczeństwo Informacyjne” RPO WSL na lata 207-2013. W szczególności realizuje cele szegółowe poprzez: wzrost liczby usu publicznych świadczonych drogą elektroniczną i utworzenie platformy elektronicznej dla zintegrowanego systemu wspomagania zarządzania w zakresie usług publicznych (ŻSUP) oraz inwestycje w środki trwałe niezbędne dla świadczenia usług publicznych przez Internet. Bezpośrednim bebeficjentem projektu jest jednostka samorządu terytorialnego – Gmina iejska Żory. Beneficjentami pośrednimi będą mieszkańcy Żor, przedsiebiorcy prowadzący działalność na terenie objętym projektem, potencjalni inwestorzy, pracowniy Urzędu Miasat oraz organy administracji publicznej wyższego szczebla. Przedmiotowy projekt budowy i wdrożenia ŻSUP, a zatem wprowadzenia technologii informacyjnych i komunikacjnych do strefy administracji publicznej ułatwi i przyspieszy przebieg informacji pomiedzy różnymi szczeblami administracji a ich klientami (biznesowymi, jak i osobami prywatnymi), co wpłynie nie tylko na zwiększenie efektywności działania tych struktur, ale także poszerzy dostępność podstawowych usług publicznych, w tym także w takich obszarach jak finanse, przedsiębiorczość, inwestycje, edukacja, zdrowie, kultura itp. Realizacja równolegle komplementarnego projektu “Internet dla wszystkich” wzmocni oddziaływanie niniejszego projektu i przyczyni się do stworzenia uwarunkowań sprzyjających rozwojowi przedsiębiorczości oraz budowy społeczeństwa informacyjnego

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie UM Żory

Przetargi

Realizacji zadania inwestycyjnego pn.:„Żorski System Usług Publicznych”

Działanie 2.2 Projekt "Żorski System usług publicznych"