Czcionki:
Kontrast:

Priorytet III – Turystyka

Celem głównym priorytetu jest wzrost konkurencyjności turystycznej regionu. Będzie on realizowany przez następujące cele szczegółowe priorytetu:
– Poprawa jakości infrastruktury turystycznej regionu,
– Tworzenie i rozwój regionalnych produktów turystycznych,
– Zwiększenie dostępu do informacji turystycznej,
– Wzrost rozpoznawalności regionalnej oferty turystycznej.

Inwestycje w zakresie turystyki mają na celu zwiększenie zainteresowania regionem turystów z innych województw kraju, turystów zagranicznych, jak również mieszkańców pozostałych subregionów. Zgodnie z powyższym, w ramach priorytetu wspierane są projekty w ramach następujących działań:
– Infrastruktura zaplecza turystycznego,
– Infrastruktura okołoturystyczna,
– Systemy informacji turystycznej,
– Promocja turystyki.

W ramach priorytetu preferowane są projekty kompleksowe, o zasięgu ponadlokalnym, przyczyniające się do wzrostu gospodarczego województwa, tworzące nowe produkty turystyczne, uwarunkowane  wykorzystaniem elementów regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego oraz realizujące założenia wynikające ze Strategii Rozwoju Turystyki w Województwie Śląskim na lata 2004  – 2013.  Ponadto, w ramach priorytetu preferowane będą projekty uwzględniające w swym zakresie przystosowanie infrastruktury turystycznej oraz okołoturystycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych, między innymi poprzez usuwanie barier architektonicznych.

Poddziałanie 3.2.2 Infrastruktura okołoturystyczna – podmioty publiczne