Czcionki:
Kontrast:

Działanie 4.1 Projekt “Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury”

4.1 Infrastruktura Kultury
Beneficjent: Miasto Racibórz
Tytuł projektu: Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury
Koszt całkowity: 6 851 301,86 zł
Kwota wnioskowana: 5 475 001,45 zł (79,98%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przedmiotem projektu jest rozwój infrastruktury RCK poprzez poprawę jego funkcjonalności, wyposażenie oraz przystosowanie do wykorzystania przez osoby niepełnosprawne. Celem projektu jest stworzenie sprzyjających warunków dla wzbogacenia i podniesienia jakości oferty kulturalnej regionu raciborskiego z uwzględnieniem zachowania długoterminowych możliwości prowadzenia statutowej działalności Raciborskiego Centrum Kultury. Beneficjentem projektu, jednostką finansującą wykonanie oraz beneficjentem środków w ramach RPO WSL w ramach Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego jest Miasto Racibórz. Organizacją zaangażowaną w Zarządzenie Projektem poprzez utrzymanie trwałości produktów i rezultatów realizacji projektu jest Raciborskie Centrum Kultury – jednostka organizacyjna Miasta Racibórz.

Głównym zamierzeniem projektu jest przeprowadzenie gruntownej modernizacji obiektu Raciborskiego Centrum Kultury. Przyjęty zakres prac, których celem jest realizacja celu projektu, został sporządzony na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej przez Pracownię Projektową Archidom. Zakres prac w ramach projektu został rozpisany na podstawie dokumentacji projektowo – wykonawczej. Na zakres prac składają się:

1. Prace budowlane:
– Remont sali widowiskowej
– Remont zaplecza scenicznego
– Remont pozostałych pomieszczeń w części frontowej budynku
– Remont sali kameralnej
– Remont węzłów sanitarnych w holu głównym
– Remont pomieszczeń biurowych i komunikacji II piętra
– Wymiana zadaszeń zewnętrznych i okratowania zewnętrznego
– Dostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych
– Roboty konstrukcyjne związane z dobudową klatki schodowej na poddasze i klatki schodowej ewakuacyjnej
– Montaż instalacji oddymiającej
– Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji dachu

2. Wymiana stolarki, remont elewacji, ocieplenie stropu – remont elewacji frontowej oraz docieplenie stropu wraz z wymianą stolarki okiennej
3. Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej
4. Wymiana instalacji CO
5. Montaż instalacji nagłośnieniowej
6. Montaż instalacji wentylacyjnej w RCK
7. Montaż instalacji wentylacyjnej sali widowiskowej
8. Wymiana i montaż instalacji elektrycznej I, II, III, IV, V (wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne w budynku sali widowiskowej, kameralnej, zaplecza; oświetlenie widowiskowe sali, wewnętrzne instalacje elektryczne oświetlenia ogólnego, przeszkodowego, i informacyjnego sali widowiskowej; wewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne w piwnicach; sieci zewnętrzne zagospodarowania terenu).

Obiekty infrastruktury kulturalnej stanowią ważny element w krajobrazie każdego z miast, a z drugiej strony są intensywnie eksploatowane. Skutkiem tego przy sporządzaniu planu modernizacji RCK położono nacisk zarówno na estetykę nowych rozwiązań, jak i ich funkcjonalność oraz trwałość. Wybrane rozwiązania są zgodne z najlepszą praktyką w dziedzinie modernizacji tego typu obiektów. Wybór rozwiązań technicznych przewidzianych w projekcie podyktowany jest istniejącymi problemami, potrzebami oraz koniecznością wieloletniego utrzymania efektów modernizacji. Warunki urbanistyczno – budowlane obszaru na którym położony jest obiekt RAC określa plan zagospodarowania przestrzennego dla dzielnicy Śródmieście miasta Raciborza. Obiekt znajduje się w strefie konserwatorskiej, co zrodziło konieczność uzgodnienia wszelkich prac z konserwatorem zabytków. Projekt został zaopiniowany pozytywnie przez MKZ w Raciborzu. Projekt modernizacji zakłada jak najmniejszą ingerencję w zabytkową strukturę obiektu, oraz nie zmienia zasadniczo wyglądu zewnętrznego, jak również zachowuje cenniejsze elementy wystroju we wnętrzu budynku. Dlatego w ramach projektu remontu oraz przebudowy Centrum Kultury w miejscach ogólnodostępnych zostaną zastosowane materiały o wysokich parametrach estetycznych.

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej UM Racibórz

Działanie 4.1 Projekt "Wzrost znaczenia atrakcyjności kulturalnej Raciborza poprzez rozwój infrastruktury Raciborskiego Centrum Kultury"