Czcionki:
Kontrast:

Priorytet V – Środowisko

Głównym celem Priorytetu V. Środowisko jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska. Realizacja celu głównego będzie się odbywać poprzez następujące cele szczegółowe:
– poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych,
– ograniczenie ilości odpadów deponowanych i zdeponowanych w środowisku,
– poprawa jakości powietrza,
– doskonalenie systemu zarządzania środowiskiem,
– ochrona dziedzictwa przyrodniczego i kształtowanie postaw ekologicznych
– społeczeństwa.

Inwestycje w zakresie środowiska wspierane będą w ramach następujących działań:
– Gospodarka wodno-ściekowa,
– Gospodarka odpadami,
– Czyste powietrze i odnawialne źródła energii,
– Zarządzanie środowiskiem,
– Dziedzictwo przyrodnicze.

W ramach gospodarki wodno-ściekowej preferowane będą projekty realizujące kompleksowe podejście do kwestii gospodarki wodno-ściekowej, przyczyniające się do poprawy stanu wód powierzchniowych i podziemnych na terenie województwa śląskiego. Realizacja działania będzie również miała pozytywny wpływ na województwa ościenne. Obszarem realizacji projektów z gospodarki wodno-ściekowej są aglomeracje w granicach od 2000 do 15000 RLM, ujęte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Z uwagi na dużą gęstość zaludnienia, a także przemysłowy charakter województwa śląskiego konieczne jest zainicjowanie działań zmierzających do racjonalizacji gospodarki odpadami, a w szczególności do ograniczenia ilości deponowanych w środowisku odpadów. W ramach gospodarki odpadami preferowane będą projekty przyczyniające się do wdrożenia kompleksowych systemów gospodarowania odpadami m.in. związane z wprowadzaniem systemów selektywnej zbiórki odpadów.

Wsparcie uzyskają również działania zmierzające do likwidacji istniejących składowisk odpadów. W zakresie inwestycji mających na celu poprawę jakości powietrza szczególne znaczenie ma ograniczenie „niskiej emisji”. Z tego też względu w ramach projektów przekształcania istniejących systemów ogrzewania obiektów użyteczności publicznej w systemy bardziej przyjazne środowisku wspierane będą jedynie projekty kompleksowej termomodernizacji tzn. wraz z wymianą źródła ciepła. Z uwagi na dominującą monokulturę węglową w produkcji energii wsparcie uzyskają także projekty z zakresu odnawialnych źródeł energii za wyjątkiem źródeł wykorzystujących energię wiatrową.

Działanie 5.1 Gospodarka wodno-ściekowa

Działanie 5.2 Gospodarka odpadami

Działanie 5.3 Czyste powietrze i odnawialne źródła energii