Czcionki:
Kontrast:

Działanie 5.1 Projekt “Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnia Raciborska”

Beneficjent: Gmina Kuźnia Raciborska
Tytuł projektu: Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnia Raciborska
Koszt całkowity: 11 930 313,57 zł
Kwota wnioskowana: 5 998 941,41 zł (61,81%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przedmiotem projektu jest budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków, wykorzystującej do redukcji zanieczyszczeń naturalne procesy tlenowe oraz hermetyzację procesów oczyszczania wraz z adaptacją istniejących pomieszczeń biurowych pod cele socjalne pracowników oczyszczalni, modernizację kotłowni i budynku socjalnego. Planowana inwestycja obejmuje również budowę budynku administracyjno – laboratoryjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Beneficjentem niniejszego projektu jest Gmina Kuźnia Raciborska, a realizatorem projektu i właścicielem powstałego w jego wyniku majątku Gminne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej.

Przedmiotem projektu jest wybudowanie na terenie Gminy Kuźnia Raciborska przy ul. Klasztornej nowej oczyszczalni ścieków wraz z adaptacją budynku biurowego, modernizacją kotłowni i budynku socjalnego. Do redukcji zanieczyszczeń wykorzystane będą nowoczesne technologie i naturalne procesy biologiczne. Nowa oczyszczalnia powstanie w miejscu obecnie eksploatowanej, przestarzałej technologicznie działającej od ponad 50 lat oczyszczalni ścieków. Projekt obejmuje również budowę budynku administracyjno – laboratoryjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Do czasu wybudowania nowego obiektu stara oczyszczalnia będzie nadal czynna.

Nowa oczyszczalnia składać się będzie ze zbiorników podziemno – naziemnych i budynków techniczno – technologicznych z niezbędnymi instalacjami technologicznymi, urządzeniami i aparaturą. Zbiorniki, w których odbywają się procesy oczyszczania zabudowane zostaną pod ziemią, a odpowietrzenie wprowadzone będzie przez filtr ponad powierzchnię terenu. Zbiornik będzie podzielony na 3 części, w jednej części ścieki będą jedynie gromadzone, w dwóch pozostałych oczyszczane. Ścieki sanitarne w procesie oczyszczania przechodzić przez następujące obiekty: przepompownie, budynek sitopiaskownika, zbiornik wielofunkcyjny (zbiornik retencyjny, zbiornik na osad nadmierny, bioreaktory), układ rozprężno – pomiarowy. Zaadaptowane pomieszczenia istniejącego budynku biurowego zostaną przeznaczone na dwie oddzielne szatnie pracownicze oraz kotłownię, w zmodernizowanym obiekcie socjalnym oprócz pomieszczeń socjalnych dodatkowo wydzielono pomieszczenia sterowni i ochrony. Pomieszczenia projektowanego budynku biorowego zostały podzielone na dwie części – administracyjną oraz laboratorium ścieków. Oczyszczalnia jest zaprojektowana w sposób umożliwiający jej rozbudowę i wprowadzanie nowości technicznych. Wszystkie elementy oczyszczalni wykonane będą z materiałów odpornych na korozję, co znacznie wydłuży ich trwałość. Projekt oczyszczalni eliminuje praktycznie skutki awarii. Nowa oczyszczalnia będzie wyposażona w system monitoringu elektronicznego, kontrolujący jej pracę w sposób ciągły, z powiadamianiem o każdej awarii urządzeń. Urządzenia zostały zaprojektowane w zespołach ze 100% rezerwą. Układy montażowe urządzeń, przede wszystkim pomp pozwalają na ich szybką wymianę. Na wypadek braku zasilania zainstalowany będzie agregat prądotwórczy potrafiący wystarczająco zasilić w prąd wszystkie urządzenia. Urządzenia wywołujące hałas (stacja dmuchaw) będzie wymagać osłon akustycznych, które zostaną zainstalowane bezpośrednio na urządzeniach. Również ściany pomieszczenia dmuchaw zostaną wyłożone wykładnią dźwiękochłonną, tak że zredukowany hałas nie będzie odczuwalny poza terenem oczyszczalni. Do redukcji zanieczyszczeń zastosowano metodę osadu czynnego i dobrano technologię SBR, polegającą na okresowym dozowaniu tlenu do ścieków z ich idealnym wymieszaniem. Biologiczny proces oczyszczania, jaki zapewnia technologia SBR, przebiega w 4 etapach: najpierw oczyszczalnia napełniana jest surowymi ściekami i usuwany jest ewentualny nadmiar osadu; w czasie kolejnej fazy napowietrzania napowietrzacz z silnikiem zanurzonym, okresowo, przez wiele godzin tłoczy powietrze do ścieków. Tworzy się tzw. Osad aktywowany, na którym osiedlają się mikroorganizmy, które z kolei rozkładają ładunek zanieczyszczeń w ściekach. W fazie odpoczynku osad aktywowany oddziela się od czystej wody i osiada na dnie. Na koniec w kolejnej fazie, pompa wody czystej transportuje  oczyszczone ścieki do kolektora kanalizacyjnego albo do rozkraplania. Tak oczyszczone ścieki mogą być odprowadzone do gruntu lub wód powierzchniowych. Projektowana przepustowość oczyszczalni wynosi od 700m3/dobę do 800m3/dobę. Na terenie oczyszczalni nie przewiduje się przeróbki ani utylizacji odpadów.