Czcionki:
Kontrast:

Działanie 5.1 Projekt “Poprawa stanu środowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki odry – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów gmina Krzanowice”

Beneficjent: Gmina Krzanowice
Tytuł projektu: Poprawa stano środowiska przyrodniczego na terenie zlewni rzeki odry – budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bojanów gmina Krzanowice
Koszt całkowity: 4 659 065,23 zł
Kwota wnioskowana: 2 789 382,35 zł (59,87%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia  2011 r.

Przedmiotem projektu jest wykonanie odcinków sieci kolektorów grawitacyjnych oraz systemu rurociągów tłocznych wraz z przepompownią. Planowana inwestycja dotyczy budowy łącznie 5107 mb rurociągu kanalizacyjnego. Do instalacji zostaną przyłączone wszystkie zabudowania zlokalizowane na terenie objętym projektem, czyli 150 gospodarstw domowych.

W wyniku realizacji projektu powstaną następujące produkty:
– Sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 5 107 mb
– Jedna przepompownia

Wszystkie rozwiązania zastosowane w projekcie budowlanym sa wykonalne pod względem technicznym i technologicznym i zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie. Są to rozwiązania powszechnie stosowane przy tego typu projektach, przedstawiające optymalny stosunek jakości do ceny. Zastosowane rozwiązania są optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników. Na etapie projektowania sieci kanalizacji wzięto pod uwagę ilość ścieków produkowanych przez jednego mieszkańca i na tej podstawie dobrano materiały i średnice rur kanalizacyjnych, tak aby dipasować przepustowość sieci do potrzeb mieszkańców. Dobór odpowiednich kanałów grawitacyjnych jest rozwiązaniem optymalnym ze względu na uształtowanie terenu, rodzaj zabudowy oraz lokalizację oczyszczalni, do której odprowadzane będą ścieki. Kanały grawitacyjne układane są ze spadkiem, w którym uwzględniono nie tylko zachowanie optymalnych warunków przepływu w kanale, ale również topografię terenu.

W zakresie wykorzystywanych materiałów przyjęto zróżnicowanie pomiędzy rurociągami zlokalizowanymi w pasie jezdni drogi wojewódzkiej (wykorzystano tutaj przeciskowe rury kamionkowe o średnicy 2000mm), a pozostałymi kanałami rurowymi, gdzie za materiał przyjęto PCV-U, o sztywności obwodowej SN 8, typoszereg SDR 34 lite i średnicy 160 i 200 mm.

Wytypowane do budowy kanalizacji grawitacyjnej materiały są optymalne pod względem wytrzymałościowym i oddziaływania na środowisko przy tego typu inwestycjach. Sieć kanałów grawitacyjnych znajdzie się pod ziemią. Przyjęto, że rurociągi układane będa metodą tradycyjną w otwartym wykopie, oraz nowoczesnymi metodami bezwykopowymi. Zastosowanie technologii bezwykopowej pozwoli na wykonanie prac budowlanych we wszystkich warunkach gruntowych przy jednoczesnym wyeliminowaniu zanieczyszczeń w środowisku naturalnym i zakłóceń wynikających z prowadzenia prac w ciągach drogowych czy pieszych. Projektowany rurociąg tłoczny przebiegać będzie w pasie drogi wojewódzkiej, w drodze gminnej oraz przez tereny zielone. Przyjęto, że rurociąg tłoczny wykonany z rury trójwarstwowej typu TS, SDR17 o średnicy 280mm, oraz kanał teletechniczny z rur PE100, SDR17, D110mm ułożony będzie za pomocą horyzontalnego przewiertu sterowanego. Dzięki niemu możliwe będzie sprawne i szybkie ułożenie sieci, ograniczenie zniszczeń w środowisku naturalnym  i powierzchni dróg przy jednoczesnym wyeliminowaniu zakłuceń w ruchu ulicznym.

Wykorzystanie w ramach projektu pompowni ścieków wynika głównie z ukształtowania terenu. Ścieki z posesji przy ul. Krzanowickiej nie mogą byc odprowadzane bezpośrednio do kanały grawitacyjnego włączonego do oczyszczalni ścieków, lecz ze względu na zróżnicowanie wysokości muszą być skierowane do przepompowni ścieków będącej najniższym punktem umożliwiającym naturalny spływ ścieków.

Aktualności

06.09.2010 Bojanów skanalizowany