Czcionki:
Kontrast:

Działanie 5.2 Projekt “Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku”

Beneficjent: Miasto Rybnik
Tytuł projektu: Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku
Koszt całkowity: 1 732 712,98 zł
Kwota wnioskowana: 1 472 806,03 zł (85,00%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Przedmiotem projektu jest budowa zakładu przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, zakwalifikowanych zgodnie z katalogiem odpadów stanowiącym załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Z 2001 r. nr 112, poz. 1206) do grupy 17 – tj. Odpady z budowy, dmontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Do zakładu mają trafiać odpady powstające na terenie miasta Rybnik, w związku z pracami remontowymi i budowlanymi. W pierwszym roku działalności przewiduje się przerobienie 7 000 Mg odpadów. Docelowo, w zakładzie będzie przerabianych około 10 000 Mg rocznie.

Przedmiotem niniejszego projektu jest budowa na terenie przy ul. Kolberga w Rybniku zakładu odzysku odpadów budowlanych. W ramach realizacji planowanego przedsięwzięcia zostaną wykonane: boksy na kruszywo (1093m2), miejsce do składowania gruzu (1128m2), droga trchnologiczna (776m2), plac technologiczno – manewrowy (2598m2), teren postoju sprzętu (180m2) i rezerwowy teren magazynowy (310m2). Teren zostanie ogrodzony i świetlony.

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej Miasta Rybnika

Przetargi

18.12.2009 Budowa zakładu odzysku odpadów budowlanych w Rybniku przy ul. Kolberga (wraz z promocją)

25.05.2010 Wykonanie nasadzeń zamiennych drzew w związku z budową zakładu odzysku odpadów budowlanych przy ul. Kolberga w Rybniku wraz z trzyletnią pielęgnacją.

09.06. 2010 Budowa Zakładu Odzysku Odpadów Budowlanych w Rybniku przy ul. Kolberga. Dostawa specjalistycznych maszyn do rozdrabniania produktów i ładowania, z podziałem na zadania.

24.09.2010 Dostawa przesiewacza trójpokładowego do odpadów gruzowych -Budowa Zakładu Odzysku Odpadów Budowlanych w Rybniku przy ul. Kolberga

04.02.2011 Promocja projektu pn. „Budowa Zakładu Odzysku Odpadów Budowlanych w Rybniku” – publikacja artykułu w prasie ponadlokalnej (subregion zachodni).