Czcionki:
Kontrast:

Działanie 5.2 Projekt “Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku”

Beneficjent: Miasto Rybnik
Tytuł projektu: Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku
Koszt całkowity: 2 179 143,90 zł
Kwota wnioskowana: 1 798 348,31 zł (85%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sieprnia 2011 r.

Projekt polegać będzie na zamknięciu i rekultywacji II kwatery składowiska odpadów komunalnych mieszczącego się przy ul. Kolberga w Rybniku. Planowana inwestycja obejmować będzie m.in: niwelacje techniczną bryły składowiska, budowę placów i dróg technologicznych, wykonanie instalacji odgazowującej, stacji ujmowania gazu, pochodni spalania, odwodnień, a następnie rekultywację wraz z zaprawieniem i ogrodzeniem terenu. Celem ogólnym projektu jest ochrona oraz poprawa jakości środowiska poprzez ograniczenie ilości odpadów zdeponowanych i deponowanych w środowisku. Celem bezpośrednim projektu jest przywrócenie gruntu o powierzchni 2,985 ha znajdującego się na terenie II kwatery składowiska odpadów, do stanu sprzed rozpoczęcia składowania odpadów.

Wszystkie prace powiązane z realizacją omawianego projektu będą zgodne z wytycznymi zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. W projekcie zastosowano standardowe, wielokrotnie sprawdzone w praktyce rozwiązania technologiczne wykorzystywane w podobnych inwestycjach, gwarantujące wysoką jakość, ekonomikę i trwałość techniczną projektu po jego realizacji. W ramach zaplanowanych prac przewiduje się:

1. Ukształtowanie terenu – niwelacja techniczna obiektu będzie polegać na wykonaniu warstwy wyrównawczej z piasku, warstwy zabezpieczającej z gliny i warstwy rekultywacyjnej z ziemi
2. Wykonanie instalacji odgazowującej – wykonanie studni odgazowujących, doprowadzenie przewodów gazowych ze studni odgazowujących do kontenera, wykonanie odwadniaczy sieciowych, dostarczenie i montaż kontenera połączeniowego, wyposażenie technologiczne kontenera połączeniowego
Instalacja do pozyskiwania biogazu rozpoczyna się od studni odgazowujących o średnicy 160 mm i przyłączy ze studni o średnicy 63mm doprowadzających biogaz do kontenera połączeniowego. Do kontenera połączeniowego doprowadzone zostaną rurociągi biogazu ze wszystkich 21 studni znajdujących się na składowisku. W kontenerze na poszczególnych rurociągach zostaną zainstalowane króćce do przyłącza armatury umożliwiającej kontrolę i pomiar biogazu. Wszystkie pojedyncze rurociągi podłączone zostaną do kolektora zbiorczego którym biogaz doprowadzony będzie następnie do stacji ujmowania biogazu. W kontenerze połączeniowym znajduje się również system odwodnienia zamontowany na rurociągach doprowadzających gaz. Wszystkie urządzenia zainstalowane w kontenerze będą w wykonaniu przeciwwybuchowym. W pomieszczeniu kontenera połączeniowego rurociągów zbiorczych biogazu nie przewiduje się stałej obsługi.
3. Wykonanie stacji ujmowania biogazu – montaż kontenera ssawnego, wyposażenie technologiczne stacji ujmowania biogazu, wykonanie instalacji sygnalizacji przeciwpożarowej i ekplozymetrycznej, wykonanie instalacji AKP i A, wykonanie instalacji elektrycznej
Stacja ujmowania biogazu – kontener ssawny – w projekcie zastosowany kompletne urządzenie, służące do zasysania biogazu z sieci, jego sprężania do ciśnienia 0,0MPa i dalszego ekspediowania. Zainstalowane czujniki i sterowniki powodować będą automatyczne ukierunkowanie wylotu biogazu. Biogaz będzie kierowany do pochodni, gdzie nastąpi jego spalanie.
4. Budowa pochodni do spalania biogazu z odwodnieniem – wykonanie fundamentów pochodni, montaż pochodni i osprzętu, wykonanie kanalizacji (odwodnienia), montaż rurociągu gazu. W projekcie przyjęto wolnostojącą pochodnię o parametrach:
– Wydajność – 50-500m3/h
– Temperatura spalania – 800-900 stopni C
– Moc cieplna – 250 – 2500 kW
– Średnica – 1200mm
– Wysokość – 6800mm
– Wykonanie stal nierdzewna – H18N9T
5. Rekultywacja drugiej kwatery – zabezpieczenie wierzchowiny (w tym zatrawienie i koszenie), zabezpieczenie skarp, półki i uporządkowanie terenu składowiska, wykonanie drogi technologicznej, ogrodzenie terenu

Planowanym kierunkiem rekultywacji jest zadarnienie terenu wysypiska. Przewiduje się, że cała powierzchnia, po wykonaniu prac ziemnych zostania obsiana mieszanką traw. Wprowadzenie roślinności stanowić będzie ochronę powierzchni rekultywowanego terenu przed erozją wodną i powietrzną. W ramach projektu zostanie zrekultywowany teren o powierzchni 2,985 ha.

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej Miasta Rybnika

Przetargi

03.03.2009 Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku.

22.07.2010 Druk ulotek w ramach promocji projektu pn. “Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku”.

23.07.2010 Artykuły sponsorowane w ramach promocji projektu pn. “Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku”.

Działanie 5.2 Projekt "Zamknięcie i rekultywacja II kwatery składowiska odpadów komunalnych w Rybniku"