Czcionki:
Kontrast:

Działanie 5.3 Projekt “Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim”

Beneficjent: Powiat Rybnicki
Tytuł projektu: Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim
Koszt całkowity: 8 261 312,11 zł
Kwota wnioskowana: 5 879 016,76 zł (71,16%)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sieprnia 2011 r.

Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji 12 budynków użyteczności publicznej z terenu Powiatu Rybnickiego. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza i oszczędności w zużyciu energii, czego efektem będzie poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenia kosztów na utrzymanie obiektów. Zakres projektu obejmuje m.in. prace w zakresie: wymiany instalacji CO wraz ze źródłem ciepła, ocieplenie elewacji, stropów, poprawę wentylacji obiektów i wymianę stolarki. Zaplanowane rozwiązania wykonalne są pod względem technicznym. Projekt zgodny jest z politykami horyzontalnymi, w tym środowiskową i niedyskryminacji, zasadą efektywności energetycznej oraz w znacznym stopniu realizuje założenia rządowe/samorządowe z zakresu ochrony środowiska.

Przedmiotem projektu jest wykonanie termomodernizacji 12 budynków użyteczności publicznej z Powiatu Rybnickiego. Przedsięwzięcie ma przyczynić się do ograniczenia emisji szkodliwych substancji do powietrza i oszczędności w zużyciu energii, co doprowadzi do poprawy jakości powietrza oraz zmniejszenia kosztów utrzymania obiektów. Rozwiązania projektowe obejmują następujące obiekty:
1. DPS Lyski
2. Zespół Szkolno – Przedszkolny i Gimnazjum w Lyskach
3. Zespół Szkół w Czerwionce – Leszczynach
4. Zespół Szkół Specjalnych w Czerwionce – Leszczynach
5. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Raszczycach
6. Zespół Szkół nr 5 w Bełku
7. Przedszkole Czernica
8. Szkoła Podstawowa Szczerbice
9. Szkoła Podstawowa Gaszowice

Dla każdego z budynków wybrano kombinację usprawnień prowadzących do optymalizacji gospodarki cieplnej obiektów. W projekcie zastosowano następujące usprawnienia:
– Wymiana/remont instalacji CO/sieci ciepłowniczej
– Wymiana źródeł ciepła i remont wymienników
– Ocieplenie ścian/elewacji (wraz z wykonaniem instalacji odgromowej)
– Ocieplenie dachu/stropodachu/poddasza/stropu piwnicy, wymiana konstrukcji dachu
– Wykonanie wentylacji i remont kominów
Uszczelnienie drzwi/okien poprzez wymianę stolarki

Uzasadnienie wyboru danego rozwiązania jest:
– Wykonalne pod względem technicznym/technologicznym – polega na zastosowaniu nowoczesnych, ale powszechnie dostępnych na rynku rozwiązań technicznych
– Zgodne z najlepszą praktyką w danej dziedzinie – jest już stosowane na rynku i sprawdzone pod względem efektywności i funkcjonalności
– Zgodne z obowiązującymi normami prawnymi – wszystkie elementy planowanych robót będą posiadać odpowiednie atesty, zgodne z obowiązującymi normami polskimi czy europejskimi, jak również będą odpowiadać stosownym przepisom prawnym. Wymóg zgodności z przepisami prawa określony będzie w dokumentacji technicznej a nad faktycznym zastosowaniem tej zasady będzie czuwać nadzór inwestorski
– Optymalne pod względem zaspokojenia popytu ze strony użytkowników – dzięki realizacji prac projektowych poprawie ulegnie jakość środowiska naturalnego (powietrza), co najbardziej odczują bezpośredni użytkownicy obiektów. Ponadto poprawi się również ogólny stan techniczny budynków, co wpłynie pozytywnie na ich funkcjonalność i komfort korzystania przez użytkowników. Dodatkowo korzyści odniosą także bezpośredni Beneficjenci projektu (obniżenie kosztów funkcjonowania budynków) oraz wszyscy mieszkańcy powiatu (poprawa jakości środowiska).

W związku z powyższym zaplanowane rozwiązania jak najbardziej zaspokoją popyt ze strony użytkowników.
– Przedstawia optymalny stosunek jakości do ceny – przy zamówieniu publicznym zachowana zostania zasada jak najwyższego poziomu efektywności, a kryterium oceny ofert (spośród spełniających wymagania podane przez Beneficjenta) będzie głównie cena
– Najbardziej odpowiednie spośród rozważanych opcji – analiza możliwych rozwiązań pokazała, że przedstawiana opcja jest najlepsza z punktu widzenia Beneficjenta – pozwoli na uzyskanie parametrów technicznych systemów ciepłowniczych i całych obiektów umożliwiających zmniejszenie strat ciepła, zwiększenie efektywności energetycznej, a dzięki czemu ograniczenie emisji zanieczyszczeń. Umożliwi to osiągnięcie celów i rezultatów projektu. Jednocześnie rozwiązanie jest nowoczesne i efektywne. Ponadto zaplanowane rozwiązania są efektywne pod względem energetycznym – pozwolą m.in. na zwiększenie sprawności systemów grzewczych, ograniczenie przenikania ciepła przez przegrody, stropy, dachy, jak również zastosowanie nowoczesnych i ekologicznych źródeł ciepła.

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Rybniku

Przetargi

28.07.2011 – Wykonanie termomodernizacji wraz z wymianą/modernizacją źródeł ciepła w ramach projektu pn. Ograniczanie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim