Czcionki:
Kontrast:

Priorytet VI – Zrównoważony rozwój miast

Celem priorytetu jest  wzrost konkurencyjności przestrzeni miejskiej województwa śląskiego. Będzie on realizowany poprzez następujące cele szczegółowe priorytetu:
– wzrost konkurencyjności ośrodków metropolitalnych,
– wielofunkcyjne wykorzystanie obszarów zdegradowanych.

W ramach priorytetu wspierane będą działania w zakresie wzmacniania regionalnych ośrodków wzrostu i rewitalizacji terenów zdegradowanych. Wsparcie otrzymają projekty związane z rozwojem funkcji metropolitalnych, m.in. projekty  dotyczące charakterystycznych obiektów, reprezentacyjnych przestrzeni zlokalizowanych w dużych miastach aglomeracji śląskiej.  W ramach wzmacniania regionalnych ośrodków wzrostu wsparciem będą objęte projekty o wartości powyżej 20 mln PLN realizowane na terenie miast na prawach powiatu – powiatów grodzkich, wchodzących w skład aglomeracji miejskich zidentyfikowanych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego (19 miast na prawach powiatu, tworzących 4 aglomeracje miejskie).

Rewitalizacja zdegradowanych terenów poprzemysłowych, powojskowych i popegeerowskich  kładzie główny nacisk na przywracanie ładu przestrzeni publicznej. Projekty w ramach rewitalizacji obejmować będą zagospodarowanie przestrzeni miejskich, uzupełnienie istniejącej zabudowy, przygotowanie  terenów inwestycyjnych z dostępem do krajowej lub międzynarodowej sieci drogowej, jako element kompleksowego projektu rewitalizacyjnego. Uzupełnieniem tych działań zmierzających do kompleksowej rewitalizacji obszarów zdegradowanych będą również inwestycje  w zakresie tkanki mieszkaniowej, w odniesieniu do poddziałania 6.2.1 i 6.2.2, związane tylko z usuwaniem azbestu.

Wszystkie projekty realizowane w ramach rewitalizacji obszarów zdegradowanych  muszą wynikać z Lokalnych Programów Rewitalizacji. Priorytetowo  będą traktowane projekty mające wpływ na ożywienie gospodarcze, rozwój nowych form aktywności gospodarczej oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Działania w zakresie rewitalizacji zostały podzielone osobno dla jednostek administracyjnych o różnym potencjale ludnościowym.

Działanie 6.1 Wzmacnianie regionalnych ośrodków wzrostu

Poddziałanie 6.2.1 Rewitalizacja – duże miasta

Poddziałanie 6.2.2 Rewitalizacja – małe miasta