Czcionki:
Kontrast:

Działanie 6.2.1 Projekt “Budowa systemu monitoringu wizyjnego w dzielnicach Miasta Rybnika”

Beneficjent: Gmina Rybnik
Tytuł projektu: Budowa systemu monitoringu wizyjngo w dzielnicach Miasta Rybnika – Etap II
Koszt całkowity:  2 145 694,63 zł
Kwota wnioskowana: 1 823 840,43 zł (85 %)

Zgodnie z aneksem nr 12 do umowy o współpracy w sprawie realizacji Programu Rozwoju Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z dnia 31 sierpnia 2011 r.

Projekt realizowany będzie na terenie Miasta Rybnik. Inwestycja obejmuje rozbudowę działającego od 2006 r. systemu monitoringu wizyjnego o dzielnice miasta, w których notuje się wysoki wskaźnik przestępczości, w szczególności  tereny blokowisk. W ramach projektu planuje się zakup i instalację kamer monitoringowych oraz sprzętu niezbędnego do korzystania z systemu – multipleksery, monitory, okablowanie. Zainstalowane w ramach projektu kamery zostaną podłączone do już istniejącego centrum monitoringu znajdującego się w Komendzie Miejskiej Policji w Rybniku, które powstało przy okazji budowy systemu monitoringu wizyjnego w Śródmieściu. Przedmiotowa inwestycja będzie więc kontynuacją i rozszerzeniem wcześniej podjętych działań. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa w rejonach najbardziej zagrożonych przestępczością (blokowiska stanowiące duże skupiska ludności), w szczególności tą najbardziej uciążliwą dla przęcietnego mieszczkańca np. niszczenie i kradzież mienia, rozboje, akty chuligańskie.

Odnośniki

Informacja o projekcie na stronie internetowej Miasta Rybnika

Przetargi

24.11.2008 Budowa systemu monitoringu wizyjnego Miasta Rybnika wraz z siecią szerokopasmową